Author Archive

Extra loonstijging vanaf januari 2023 AVV verklaard

Het ministerie van SZW heeft de door cao-partijen afgesproken extra loonsverhoging van 3,25% AVV verklaard. AVV staat voor algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle werkgevers in de branche -en niet alleen de BNA leden- deze verhoging bij de eerstvolgende loonronde deze maand mee moeten nemen.
Het besluit tot AVV van (deze ene gewijzigde) bepaling van de cao is integraal gepubliceerd in de Staatscourant van 16 januari 2023, publicatienr. 1458

In een eerdere nieuwsbrief is de totale loonstijging vanaf januari 2023 toegelicht. Zie het nieuwsbericht van 19 december 2022.
Bij Downloads vind je onder het kopje Cao de salaristabel vanaf 1 januari 2023 waarin de beide loonstijgingen vanaf januari 2023 verwerkt zijn. 

Wijzigingen januari 2023

Begin januari treden vaak nieuwe bepalingen in werking vanuit de cao, een wet of fiscale regel. In deze nieuwsbrief zetten we enkele wijzigingen op een rij. Daarnaast lees je enkele andere berichten zoals de stand van zaken opvolger functiehandboek en vermelden we de bereikbaarheid van de SFA-helpdesk rond de feestdagen.  
Voor iedereen: succes met de laatste loodjes en alvast een goed uiteinde en mooi begin van 2023 gewenst! 

CAO

 • Salaris per 1 januari 2023 
  In cao-artikel 22 staan de loonstijgingen, onder lid 5 is de extra salarisverhoging toegevoegd die cao-partijen in november zijn overeengekomen. Er is daarmee per 1 januari 2023 sprake van een combinatie van loonstijgingen: de eerder vastgestelde 0,75% berekend als gemiddelde over alle salarissen (29 Euro bruto bij 40 uur) plus de extra 3,25% per werknemer. Totaal stijgt het salaris van werknemers van architectenbureaus (gemiddeld) 4%.  
  Je vindt de uitwerking van beide stijgingen in de salaristabel per 1 januari 2023 (onder het kopje Cao op de pagina Downloads).  

 • SFA-premie 2023 
  De premie voor SFA blijft in 2023 gelijk, 54 Euro per werknemer voor het hele jaar. De factuur wordt opgesteld en geïnd door APG, de uitvoerder van het pensioenfonds.  

WET

Wat betreft wetgeving zitten er enkele relevante wetten aan te komen, deze zijn alleen nog niet door de Tweede Kamer en/of Eerste Kamer aangenomen. Het gaat dan om de Wet werken waar je wilt (opvolger Wet flexibel werken) en het wetsvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon.  
Zodra dergelijke wetsvoorstellen zijn aangenomen en in werking zijn getreden zal SFA daarover informeren. 
 
Eén relevante wetswijziging die wel al per 1 januari 2023 ingaat:  

 • Transitievergoeding (WAB, Wet arbeidsmarkt in balans) 
  De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari 2023 maximaal 89.000 Euro. Als het jaarsalaris hoger is dan 89.000 Euro is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. 
   

FISCAAL

Daarnaast zijn er een aantal fiscale wijzigingen in het kader van goed werkgeverschap. Het Belastingplan 2023 stelt een aantal wijzigingen in fiscale loonheffingen voor. Als de Tweede en Eerste Kamer de voorstellen goedkeuren, gaan ze vanaf 1 januari 2023 in. Het betreft zaken als: 

 • Voorstel tijdelijke verhoging in 2023 van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) 
  (meer werkmiddelen etc. mogelijk zonder loonbelasting);  

 • Hogere thuiswerkvergoeding (per dag 2,15 Euro belastingvrij);  

 • De belastingvrije reiskostenvergoeding gaat van 0,19 naar 0,21 Euro per kilometer.  

 
Volg de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 (belastingdienst.nl) voor de actuele stand.
 

OVERIG NIEUWS

 • Opvolger functiehandboek stand van zaken 
  Het nieuwe functiehuis wordt 1 juli 2023 verplicht ingevoerd. SFA zal zo snel mogelijk dit functiehuis publiceren met een toelichting en de overgangsregels, zodat bureaus die het willen ook al vóór de verplichte invoerdatum met dit nieuwe functiehuis kunnen gaan werken.
  Via deze SFA-nieuwsbrief houden we je op de hoogte.  
   
 • Modelovereenkomsten oproepcontracten
  SFA heeft de twee modelovereenkomsten geüpdatet die voor varianten van een oproepcontract kunnen worden gebruikt: de nulurenovereenkomst en de min-maxovereenkomst. 
  Zie de online helpdesk, thema Werkafspraken, tabblad Tools
 • Bericht van het pensioenfonds voor architectenbureaus     
  Per 1 januari 2023 verhoogt het Pensioenfonds Architectenbureaus het pensioen dat in de jaren vóór 2023 is opgebouwd met 7,33%. Bekijk het volledige bericht (en kijk vooral onderaan naar de veelgestelde vragen).   
   

BEREIKBAARHEID FEESTDAGEN   
 

SFA is tussen Kerst en nieuwjaar gesloten. Bij dringende vragen kun je een mail sturen naar info@sfa-architecten.nl, op gezette tijden wordt de mailbox op urgente vragen nagekeken.  
Ook de weken voor en na de feestdagen stel je je vraag het beste per e-mail.  Door vakanties van werknemers kan het wat langer duren dan normaal voordat je een antwoord krijgt.           

 

Uitbreiding gedragscode met informatie over de klachtenregeling

De model gedragscode ongewenst gedrag is nu aangevuld met voorbeeld artikelen voor een klachtenregeling als onderdeel van de gedragscode in het bureau.
In een separate pdf staat een toelichting waar de werkgever bij het opstellen van een klachtenregeling aan moet denken.

Ga naar de pagina Gedragscode binnen de Arbocatalogus Architecten, onderdeel Ongewenst gedrag

Nieuwsbrief: model gedragscode ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is een blijvend relevant onderwerp voor (architecten)bureaus. Wat kan een bureau doen om ongewenst gedrag te voorkomen? Wat moeten werknemers weten, als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag? SFA heeft nu een praktische tool daarvoor opgesteld: de model-gedragscode ongewenst gedrag. 
Verder lees je in deze nieuwsbrief een korte update over de opvolger functiehandboek en het salaris vanaf 1 januari 2023. 
 

Ongewenst gedrag: achtergrond & context

Bij ongewenst gedrag gaat het over agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie. Door de #MeToo beweging en de begin 2022 bekend geworden misstanden bij The Voice is er meer aandacht voor. Die aandacht is er ook in de politiek: er ligt een wetsvoorstel om in de Arbowet een verplichting op te nemen dat werkgevers een vertrouwenspersoon bieden aan werknemers. Op dit moment is dit wetsvoorstel nog niet aangenomen.

Vooruitlopend op een wettelijke verplichting heeft SFA op 1 september een inleidende presentatie over de rol van een (externe) vertrouwenspersoon laten verzorgen. Daarin is aangegeven dat een gedragscode een goed begin is voor werkgevers om ook op dit vlak voor een veilige werkomgeving te zorgen. SFA heeft op verzoek van bureaus daarom nu een model-gedragscode opgesteld. In de gedragscode leg je ook vast of (en waar) medewerkers contact met een vertrouwenspersoon kunnen opnemen.   

Gedragscode ongewenst gedrag: wat houdt dat in?

In een gedragscode legt een bureau enerzijds vast wat ongewenst gedrag is en anderzijds wat een werknemer kan doen als zich ongewenst gedrag voordoet. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een gedragscode ligt bij de werkgever. Deze kan de gedragscode zelf of samen met de medezeggenschap opstellen. Daarna is heel belangrijk: de gedragscode moet bij iedereen in het bureau bekend zijn en moet bij indiensttreding aan nieuwe werknemers, tijdelijke krachten en ook stagiaires worden overhandigd. 

 Ga naar de website van SFA voor meer informatie en de model-gedragscode.

 

OVERIG NIEUWS

Stand van zaken opvolger functiehandboek

Vlak voor de zomervakantie hebben we de laatste stand van zaken tot 20 juli gedeeld. Inmiddels hebben cao-partijen in principe een akkoord bereikt over de inhoudelijke kant, de functiefamilies en daarbinnen de ijkfuncties. Cao-partijen BNA, FNV, CNV en De Unie gaan nu terugkoppelen aan leden en achterban. Aansluitend kunnen verdere stappen naar afronding van het totale functiewaarderingssysteem worden gezet, inclusief afspraken over introductie.  
Zodra er meer concreet nieuws is zullen we daarover berichten.  

Salaris vanaf 1 januari 2023

In de huidige cao-periode van 1 maart 2021 tot 1 maart 2023 is nog één loonstijging opgenomen. Begin 2021 is vastgelegd dat per 1 januari 2023 de loonstijging 0,75% is, berekend als gemiddelde van alle salarissen. De berekening van dit vaste bedrag is nu met behulp van het pensioenfonds gemaakt, de stijging bedraagt 29 Euro (bij voltijd werken). 

Deze afspraak is de minimale collectieve salarisstijging, cao-partijen zijn nog in gesprek. Zodra er meer concreet nieuws is zullen we daarover berichten. 
De salaristabel per 1 januari 2023 op grond van de in de cao afgesproken loonstijging vind je onderaan in cao-artikel 22 (de tabel is nog niet in SFA lay-out). 

 

 

De SFA model-gedragscode is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Salaris en inflatie_let op update

SFA beseft dat het door de enorme inflatie een moeilijke tijd is voor veel werknemers in de branche. SFA ontvangt soms van werkgevers, soms van werknemers de vraag wat dit betekent voor het salaris en bijvoorbeeld ook de salaristabel per januari 2023.

Er zijn natuurlijk de collectieve afspraken over salaris: cao-partijen hebben begin 2021 afspraken gemaakt over de loonstijging in de hele cao-periode van 1 maart 2021 tot 1 maart 2023 en deze cao voor AVV (algemeen verbindend verklaring) bij het ministerie van SZW aangemeld. In januari 2022 zijn de salarissen in schalen B tot en met E extra verhoogd door de invoering van (destijds) 14 Euro als minimum uurloon. De laatste afgesproken verhoging binnen de cao-periode gaat in per 1 januari 2023 (verhoging volgens cao 0,75% van het gemiddelde van alle salarissen in de branche; SFA publiceert deze salaristabel binnenkort op de site en via de nieuwsbrief).

Voor werkgevers die echter meer willen doen, zijn er verschillende mogelijkheden, incidenteel of structureel.
Het cao-artikel over salaris is een minimum-artikel. Het staat werkgevers vrij om meer salaris te geven dan in de cao is bepaald. Meer salaris kan een werkgever op verschillende manieren geven. 

 1. Eén manier is om werknemers een eenmalige bonus of uitkering te geven.
  Omschrijf het als een eenmalige uitkering (niet als salaris), al dan niet met een reden (bijvoorbeeld arbeidsmarkt, functioneren, projectresultaten, inflatie), keer het bedrag in één keer uit.

 2. Een werkgever kan een werknemer een extra trede binnen de salarisschaal laten stijgen (tussentijds of op het moment van het beoordelingsgesprek).
  Zit een medewerker aan het maximum van zijn schaal, dan kun je gebruik maken van de 10% uitloop boven het maximumbedrag. Zie ook FAQ salaristabel en 10% uitloop.

 3. Een verdergaande beslissing is om een werknemer in te delen in een hogere salarisschaal (hogere letter), de medewerker groeit uiteindelijk door naar een hoger maximum.

Opletpunt is de (ervaren) rechtsgelijkheid binnen het bureau. Er kan een (uitlegbare) reden zijn om een bepaalde medewerker meer te betalen. Als die voor meer medewerkers geldt is aan te bevelen om ook hun beloning aan te passen.

Werknemers
Ook werknemers kunnen het initiatief nemen tot een gesprek met de werkgever over salaris en eventuele extra’s als hierboven omschreven (individueel of via de medezeggenschap als het als een collectieve vraag  wordt ervaren). 

Nieuwe collectieve afspraken over salaris
In het najaar start het cao-overleg voor de volgende cao-periode. SFA zal natuurlijk de vragen en zorgen van werknemers en werkgevers over het salaris delen met cao-partijen (BNA namens de werkgevers, vakbonden FNV, CNV en De Unie namens werknemers).
Update 6-10-2022: cao-partijen overleggen een hogere salarisstijging per 1 januari 2023. SFA is momenteel nog niet bekend of hiertoe wordt besloten, ook de aard en hoogte zijn niet bekend. Volg de SFA-nieuwsbrief, daarin zullen we een eventuele extra verhoging z.s.m. bekend maken. 
Het advies is vanwege een eventuele cao-verhoging:
a
ls een werkgever, bijvoorbeeld in eindejaarsgesprekken, medewerkers nu al een eigen verhoging/aanvulling/extra bedrag wil bieden is dat uiteraard prima, maar overweeg om deze afhankelijk te maken van een mogelijke cao-verhoging. Werkgever: realiseer je in ieder geval dat zonder een dergelijk voorbehoud met je medewerkers, een cao-verhoging bovenop de extra’s komt die je eerder afspreekt. 

 

1 september presentatie vertrouwenspersoon

Inmiddels is de datum voor de presentatie over de (externe) vertrouwenspersoon bekend. Donderdag 1 september zal deze plaatsvinden in het kantoor van SFA te Amsterdam, van 16 tot 17 uur. Er zijn nu nog enkele plekken dus meld je snel aan. 

Over de presentatie
De presentatie wordt gegeven door gecertificeerd vertrouwenspersoon Sophie Drent van De Externe Vertrouwenspersoon (DEVP).  In die presentatie zal DEVP zich voorstellen, en uitleg geven wat een vertrouwenspersoon wel en niet kan doen, welke gedragsregels je binnen een bureau kan afspreken, wat de actuele stand van zaken is op het gebied van wetgeving en op welke wijze en voor welke kosten DEVP deze dienstverlening kan bieden.
(Aan de presentatie op donderdag 1 september zijn geen kosten verbonden.)

Kennismaking: uitgangspunt fysieke aanwezigheid
De insteek van de presentatie is dat vertegenwoordigers van architectenbureaus fysiek aanwezig zijn, voor persoonlijke kennismaking met Sophie Drent. Is fysiek aanwezig zijn niet mogelijk, dan is er de mogelijkheid digitaal als toehoorder aan te sluiten (tijdens presentatie niet actief deelnemen, wel kun je aan het eind een eventuele vraag stellen).

Locatie
De presentatie wordt gegeven bij SFA:
Gebouw Azië, Jollemanhof 14 op de 4e verdieping, Amsterdam.
We beginnen stipt om 16 uur, inloop is vanaf 15.45 uur.

Let op: er is geen parkeergelegenheid in het gebouw. Betaald parkeren kan in de Piet Hein-garage. SFA is goed per openbaar vervoer bereikbaar met tram 26 vanaf Amsterdam Centraal, uitstappen bij de 2e halte Kattenburgerstraat.

Aanmelden
Heb jij interesse in de presentatie, meld je dan snel aan door een mail te sturen naar info@sfa-architecten.nl.
Geef alsjeblieft duidelijk aan of je fysiek aanwezig zult zijn of als digitale toehoorder.  

Tot slot:
Kun je niet fysiek of digitaal aanwezig zijn dan is er na 1 september een kort filmpje met uitleg beschikbaar; aan persoonlijke kennismaking met DEVP na 1 september zijn kosten verbonden.

Deze SFA-activiteit is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Presentatie vertrouwenspersoon in week 35

In maart jl. heeft SFA een nieuwsbrief over de rol van vertrouwenspersoon gestuurd. Naar aanleiding daarvan hebben we meerdere vragen om nadere informatie ontvangen. 

SFA heeft daarna onderzocht hoe we deze dienstverlening kunnen faciliteren. Aanvankelijk was het idee dat Marianne Berenschot zelf vertrouwenspersoon zou worden. Maar dat blijkt niet reëel, enerzijds vanwege de mate van getoonde belangstelling vanuit de branche, maar ook met het oog op actuele wettelijke ontwikkelingen. Op dit moment schrijft de (Arbo)wet wel voor dat een werkgever voor een veilige werkomgeving moet zorgen, maar is het aanstellen van een vertrouwenspersoon in dat kader slechts een advies. Er is echter een wetsvoorstel ingediend om het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht te stellen.  De vraag naar een externe vertrouwenspersoon zal daarmee stijgen. SFA is te klein om daarin te voorzien; om die reden heeft SFA  onderzocht hoe we deze rol binnen bureaus wel kunnen faciliteren.   

SFA heeft onder meer contact gehad met “De Externe Vertrouwenspersoon”, afgekort DEVP. DEVP biedt bedrijven een externe vertrouwenspersoon, verspreid over het land.

In week 35* zal gecertificeerd vertrouwenspersoon Sophie Drent namens DEVP een presentatie geven aan vertegenwoordigers van architectenbureaus.
In die presentatie zal DEVP zich voorstellen, en uitleg geven over de vraag wat een vertrouwenspersoon wel en niet kan doen, de actuele stand van zaken op het gebied van wetgeving (laatste rechtspraak en de initiatiefwet verplicht aanstellen van een externe vertrouwenspersoon) en op welke wijze en voor welke kosten DEVP deze dienstverlening kan bieden. (Aan deze presentatie in week 35 zijn geen kosten verbonden.)

*
De presentatie zal waarschijnlijk op woensdag 31 augustus of donderdag 1 september plaatsvinden.
Heb jij interesse om de presentatie bij te wonen? Meld je dan nu al vast aan door een mail te sturen naar info@sfa-architecten.nl en geef s.v.p. jouw voorkeur voor woensdag of donderdag aan.
We informeren je z.s.m. over de exacte datum, tijd en lokatie.

Wet betaald ouderschapsverlof

De wet Betaald ouderschapsverlof gaat 2 augustus 2022 in. Op dit moment kennen we in Nederland al 26 weken ouderschapsverlof per ouder in de eerste 8 levensjaren van het kind. Met de nieuwe wet kunnen hiervan 9 weken in het eerste levensjaar gedeeltelijk doorbetaald worden via het UWV. Via de website van het UWV kan de werkgever voor een werknemer een aanvraag indienen, hier vind je ook veel praktische informatie. Hieronder vatten we de belangrijkste elementen samen en voegen we toe wat de cao en het pensioenfonds hierover bepaalt. 

Wet betaald ouderschapsverlof:

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen bij het UWV voor een uitkering voor de werknemer die betaald ouderschapsverlof opneemt, maar wel pas nadat verlof is opgenomen.
 • De 9 weken betaald ouderschapsverlof kunnen worden aangevraagd in het 1e levensjaar, mits de werknemer nog recht heeft op ten minste 1 week ouderschapsverlof
 • Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn) en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.
 • In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.
 • De werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.
 • De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer (dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon).

Cao / pensioenfonds:
De cao geeft geen verplichting dat de werkgever het salaris aanvult, maar het staat de werkgever vrij om het salaris bovenop de UWV-uitkering (gedeeltelijk) aan te vullen.
Wel verplicht: tijdens het betaalde ouderschapsverlof loopt de pensioenopbouw wel voor 100% door, evenals de opbouw vakantie(uren en -geld). 

Meer informatie over alle vormen van geboorte-/ouderschapsverlof:
De 9 weken (deels) betaald ouderschapsverlof komen bovenop de 16 weken doorbetaald zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken (deels) betaald geboorteverlof voor de partner.
Voor de volledigheid hebben we hieronder links naar de diverse vormen verlof rond geboorte en ouderschap op een rij gezet:
Zwangerschap- en bevallingsverlof voor de moeder
Geboorteverlof voor de partner
Ouderschapsverlof, beide ouders
Nieuwe wet betaald ouderschapsverlof, beide ouders

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Deze wet gaat per 1 augustus in, zonder overgangsperiode. Doel van de wet is om medewerkers beter te informeren over hun arbeidsvoorwaarden, voorspelbare werktijden te bieden (voor de werk-/privébalans)  en het bevorderen van het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt door werknemers gratis en doorbetaald verplichte scholing aan te bieden.
Veel elementen uit de wet zijn al in de cao voor architectenbureaus zijn opgenomen, daarmee is de impact van de nieuwe wet voor architectenbureaus beperkt. 
Informatie over de wet vind je op de website van rijksoverheid. Hieronder staan de 4 belangrijkste wijzigingen, aangevuld met wat de cao erover al zegt en ons advies wat de werkgever moet controleren. 

1. Uitbreiding van de informatieplicht
Op basis van het Burgerlijk Wetboek zijn werkgevers al verplicht bepaalde informatie in de arbeidsovereenkomst op te nemen, bijvoorbeeld de ingangsdatum, plaats waar wordt gewerkt, de functie en het salaris. Die bestaande informatieplicht wordt uitgebreid met:
• de plekken waar de arbeid wordt verricht;
• vakantie- en verlofregelingen;
• de procedure bij beëindigen van het dienstverband;
• de afzonderlijke bestanddelen van het loon zoals een bonus en een eventueel recht op scholing.

Cao: Artikel 10 bevat de minimale elementen die in een arbeidsovereenkomst moeten worden opgenomen, inclusief de bepaling dat de cao op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Daarmee geldt voor werknemers in architectenbureaus nu al dat zij weten wat de afspraken zijn over vakantie, ander verlof, regels voor beëindigen dienstverband et cetera.  
Advies werkgever: Controleer dat in elke arbeidsovereenkomst de cao van toepassing is verklaard. Geef werknemers altijd de actuele cao. Het is verstandig om afspraken i.v.m. thuiswerken schriftelijk vast te leggen. Afspraken over thuiswerken die collectief gelden kunnen in een personeelshandboek worden opgenomen, denk daarbij ook aan de verplichtingen vanuit de Arbowet.

2. Verplichte opleiding(stijd) altijd voor rekening van de werkgever
Opleidingen die verplicht moeten worden afgerond voor de uitoefening van een bepaalde functie, worden door de werkgever betaald. Opleidingstijd is altijd arbeidstijd en vindt zoveel mogelijk plaats tijdens normale werktijd. Terugvordering van kosten (bijvoorbeeld bij uitdiensttreding) is niet toegestaan.

Cao: Voor functie-gerelateerde scholing geldt al 100% vergoeding door werkgever in tijd en geld (artikel 31). Op dit moment kan een werkgever bepaalde kosten terugvorderen als een werknemer binnen een bepaalde tijd na afronden van de opleiding uit dienst gaat (daar moet de werknemer van te voren mee instemmen). Vanaf deze wet mag een werkgever dit dus niet meer afspreken.
Advies werkgever: Zijn er individuele afspraken gemaakt rondom scholing, kijk dan of deze moeten worden aangepast. Pas eventuele tekst in het personeelshandboek aan.

3. Toestaan van nevenwerkzaamheden
De werkgever mag de werknemer niet verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten, tenzij de werkgever daarvoor een objectieve reden heeft. De werkgever dient in dat geval in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat in geval van een objectieve reden nevenwerkzaamheden verboden kunnen worden.
De wet zegt dat een objectieve reden bijvoorbeeld geldt bij risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het overtreden van een wettelijk voorschrift of het vermijden van belangenconflicten.

Cao: Artikel 11 lid 2a gaat hierover. Een werknemer moet aan de werkgever toestemming vragen en krijgt die ook eigenlijk automatisch, tenzij. Voor dat “tenzij” geeft de cao als objectieve reden: concurrentie, strijdige belangen of een nadelige invloed op het functioneren van de werknemer. 
Advies werkgever: Loop de arbeidsovereenkomsten na of hier afspraken over zijn opgenomen en zorg ervoor dat eventueel te strenge restricties worden aangepast in overeenstemming met de wet.

4. Creëren van een voorspelbaar arbeidspatroon (oproepkrachten)
Met de implementatie van deze wet krijgen oproepkrachten meer duidelijkheid over hun arbeidspatroon. De nieuwe wet zegt:

 • de werkgever moet per medewerker vastleggen op welke tijdstippen verplicht gehoor moet worden gegeven aan een oproep;
 • Als de oproep te kort voor aanvang van het werk wordt gedaan, mag de oproepkracht weigeren;
 • Buiten de vastgelegde tijdstippen mag de oproepkracht altijd weigeren

Inventariseer de situaties waarin sprake is van een (grotendeels) onvoorspelbaar werkpatroon. Spreek waar nodig referentiedagen en -uren af met onder andere oproepkrachten.

Cao: de cao geeft hiervoor geen richtlijn, de nieuwe wet gaat hier gelden. (Omdat een oproepkracht volgens arbeidsrecht een werknemer is gelden wél al de bepalingen over functie en salaris, artikel 20.) 
Advies werkgever: Loop de contracten met oproepkrachten na en pas deze eventueel aan. 

 

Jaarverslag SFA

SFA doet elk jaar verslag van de activiteiten die we voor architectenbureaus, werkgevers én werknemers, uitvoeren. 
Recent is het SFA-jaarverslag over 2021 afgerond. Hierin zijn tevens de plannen voor 2022 opgenomen.  

In het websitedeel Over SFA vind je meer informatie over de doelstellingen van SFA, de bestuurssamenstelling en het beleid.  

Arbo-instrumenten: geactualiseerd, getoetst en SZW-goedgekeurd

SFA biedt 2 instrumenten waarmee architectenbureaus aan hun wettelijke verplichting kunnen voldoen om werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. In de RI&E Architecten worden risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd, de Arbocatalogus Architecten biedt informatie en oplossingen. Beide instrumenten zijn recent weer door het ministerie van SZW goedgekeurd.

Lees meer over deze twee instrumenten waarmee een werkgever aan zijn wettelijke zorgplicht kan voldoen in de nieuwsbrief

Feestdagen: wanneer vrij volgens de cao?

Voor feestdagen die in de cao zijn vastgelegd geldt dat een werknemer doorbetaald vrij heeft. Dat geldt dit jaar voor Koningsdag, woensdag 27 april is een doorbetaalde vrije dag. 
Op 5 mei is er elke 5 jaar sprake van een vrije dag (in de jaren 2020, 2025, et cetera). In 2022 is donderdag 5 mei daarom geen vrije dag, 

Zie voor een volledig overzicht de FAQ wat zijn de feestdagen in 2022? 

Werk voor gevluchte Oekraïense architecten, ontwerpers en tekenaars

SFA deelt graag een goed initiatief van de BNA en Architectenweb waarin zij gevluchte Oekraïense architecten, ontwerpers en tekenaars willen helpen aan werk.  Zie de nieuwspagina van de BNA.

Bij het in dienst nemen van een Oekraïense werknemer geldt net als voor alle werknemers de cao en een salaris op basis van functie-indeling.
De cao-artikelen zijn in het Engels vertaald, net als de meeste model arbeidsovereenkomsten. Zie de pagina Downloads, onder het kopje English information. 

Van een stage en stagevergoeding kan alleen sprake zijn als er een overeenkomst is met een onderwijsinstelling, zie onze recente nieuwsbrief over stages. Daarin wordt ook uitgelegd dat een werkgever in het geval dat bijvoorbeeld kennis van de Nederlandse taal het werken belemmert er tijdelijk een lagere salarisschaal kan worden afgesproken.

NB: bericht van NOS vandaag:
“Volgens het UWV hebben zeker 900 Oekraïense vluchtelingen werk gevonden in Nederland. Een woordvoerder van de overheidsorganisatie zegt dat het aantal met zo’n 130 per dag stijgt. Veel vluchtelingen willen graag aan het werk. In veel sectoren is een personeelstekort en bedrijven kunnen ze goed gebruiken. Oekraïners die hun land zijn ontvlucht vanwege de Russische invasie, mogen aan het werk zonder een zogeheten tewerkstellingsvergunning. Wel moeten werkgevers het vanaf begin deze maand melden als ze een gevluchte Oekraïner in dienst hebben.”

Wat is een stage en wat niet?

SFA zet op een rij wanneer er sprake is van een rechtsgeldige stage. Het maken van onjuiste afspraken óf als er in de praktijk niet sprake blijkt te zijn van een stage (met leerdoelen) maar vooral van werken kan een groot risico opleveren voor de werkgever. 

Naar de nieuwsbrief Wat is een stage en wat niet?

Nieuw: vertrouwenspersoon bij SFA

Sinds enkele maanden is het thema ongewenst gedrag actueler dan ooit. Met de misstanden die op allerlei plekken aan het licht komen, vragen organisaties zich af: speelt dit ook bij ons? Hoe zorgen wij voor een gezonde en veilige werkomgeving waarin ieders grenzen worden gerespecteerd?

SFA biedt architectenbureaus nu in aanvulling op de wettelijke vereisten ondersteuning aan als vertrouwenspersoon, lees voor alle informatie onze nieuwsbrief Vertrouwenspersoon bij SFA
In die nieuwsbrief geven we ook een update over andere lopende werkzaamheden als de sectoranalyse architectenbranche, de beoogd opvolger van het functiehandboek en de stand van zaken van de twee arbo-instrumenten RI&E Architecten en de Arbocatalogus Architecten. 

Contact met Marianne Berenschot als vertrouwenspersoon? 
Stuur een mail met het onderwerp ‘Vertrouwenspersoon’ naar info@sfa-architecten.nl
E-mails worden binnen SFA altijd vertrouwelijk behandeld. Je kunt de situatie kort schetsen of alleen je contactgegevens vermelden, geef bij voorkeur ook aan wanneer je bereikbaar bent. Marianne Berenschot neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. 

Ontwikkelplannen voor 2022? Als bureau en/of werknemer/zzp’er?

Welke subsidie kan daarbij helpen?

Lees de nieuwsbrief over Werktuig PPO, het nieuwe STAP-budget en de SLIM-regeling voor bureaus.  

Daarin wordt ook alvast aangekondigd dat SFA voor architectenbureaus de rol van externe vertrouwenspersoon gaat ontwikkelen. 
Geef je op voor onze nieuwsbrief en je ontvangt straks meer informatie hierover.

Wat verandert er in 2022?

Een samenvatting, die begint met onderwerpen binnen de cao, gevolgd door wets- en andere wijzigingen (o.a. over de thuiswerkvergoeding). Onderaan staat de bereikbaarheid van SFA tijdens de feestdagen vermeld.

 

CAO: 

Wat zijn de doorbetaalde feestdagen in 2022? 

In cao-artikel 2, definitie h staan de feestdagen waarvoor een werknemer doorbetaald verlof krijgt aanvullend op de vakantiedagen. In de FAQ Wat zijn de feestdagen in 2022 hebben we op een rij gezet welke feestdagen in 2022 op werkdagen vallen.
 

Premie SFA voor 2022 vastgesteld

Cao-partijen hebben de premie die werkgevers betalen voor de diensten en activiteiten van SFA (zie artikel 8) voor 2022 vastgesteld op 54 Euro per jaar per werknemer (dat is verhoging met 1 Euro, de SFA-bijdrage was van 2019 t/m 2021 gesteld op 53 Euro per jaar per werknemer). Architectenbureaus ontvangen hiervoor automatisch een factuur via APG, de uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds voor architectenbureaus. 
 

Salaristabellen januari en juli 2022 nu allebei bekend 

De afspraken over salarisverhogingen staan in cao-artikel 22. Voor 2022 zijn nu beide salaristabellen beschikbaar:

Tip: lees ook de FAQ Hoe werkt de 10% uitloop in de salaristabel?

Pensioenpremie 

Vanwege de in 2021 verlaagde pensioenopbouw wordt in 2022 de pensioenpremie verhoogd van 23% naar 24,5%. (In 2021 is om die reden in het salaris 0,5% extra loonstijging per 1 juli 2021 opgenomen.)
De pensioenpremie wordt gezamenlijk betaald door werkgever (55%) en werknemer (45%), zie cao-artikel 25. Inning vindt plaats via APG.
 

Levensloopregeling eindigt 

De levensloopregeling (artikel 27) eindigt op 31 december 2021. De regeling bevond zich al in een overgangsfase en stond alleen nog open voor werknemers die al deelnamen. Voor deelnemers: het gespaarde bedrag dient per 1 november 2021 te zijn uitgekeerd. Omdat daarmee het inkomen over 2021 hoger ligt, kan dit gevolgen hebben voor toeslagen en heffingskortingen.
 

SPAWW 

Deze door werknemers betaalde premie wordt in 2022 verlaagd, gaat naar 0,2%.
Lees meer over de (Stichting) PAWW op de SFA-website.  

 

WETS- E.A. WIJZIGINGEN: 

Onbelaste thuiswerkvergoeding (wetsvoorstel belastingplan) 

Sinds de corona-uitbraak is thuiswerken een stuk normaler geworden. Op dit moment is een onbelaste thuiswerkvergoeding mogelijk binnen de tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling. Deze dagen bespreken Tweede en Eerste Kamer een wetsvoorstel van het kabinet om vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding voor werknemers in het belastingplan te verankeren.
Als het wetsvoorstel belastingplan wordt goedgekeurd, mag een werkgever vanaf 1 januari 2022 werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding van 2 Euro per dag geven. Lees meer over dit onderwerp bij de FAQ Thuiswerkvergoeding tot en vanaf 2022
 [NB: inmiddels is bekend dat het wetsvoorstel is aangenomen.]

Vrije ruimte WKR nog verhoogd tot 31 december

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is nog tot 31 december 2021 tijdelijk verhoogd. Vanaf 1 januari 2022 gaat de vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met 400.000 euro terug naar 1,7 procent (dat was tijdelijk 3 procent). Buiten de vrije ruimte om kun je bepaalde zaken wel belastingvrij blijven geven als die vallen onder de ‘gerichte vrijstellingen’ van de WKR zoals -onder voorwaarden- onbelaste vergoeding of verstrekking scholingskosten van werkgever aan een werknemer.
Houd voor dit onderwerp de webpagina van de Belastingdienst in de gaten, hier verschijnt binnenkort het Handboek Loonheffingen 2022.
 

Einde fiscale aftrek scholingskosten via inkomstenbelasting  

Tot 31 december zijn scholingskosten voor individuen nog fiscaal aftrekbaar, daarna vervalt voor werknemers deze fiscale aftrek via de inkomstenbelasting. In plaats hiervan komt de overheid voor werkenden en werkzoekenden waarschijnlijk vanaf maart met een STAP-budget (maximaal € 1.000 euro voor scholing en ontwikkeling). SFA zal in 2022 het STAP-budget in een nieuwsbrief toelichten.
Voor de duidelijkheid: de gerichte vrijstelling voor scholing door werkgevers in de loonbelasting wordt niet afgeschaft.
 

Rookruimtes verboden 

Vanaf 1 januari 2022 mogen er geen rookruimtes meer zijn in bedrijfsgebouwen. Werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek; alle gebouwen waar mensen werken moeten helemaal rookvrij zijn. De werkgever is verantwoordelijk dat de wet juist wordt nageleefd en dient in te grijpen wanneer men zich niet aan de regels houdt.
 

Minder premie Aof voor kleine werkgevers

Vanaf 1 januari 2022 betaalt een kleine werkgever minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Hiermee wil het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling en re-integratie. Dit wordt gerealiseerd door een gedifferentieerde Aof-premie met een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Recent werden de premiepercentages voor Aof (en andere werknemersverzekeringen) bekendgemaakt. 
 

HELPDESK EN BEREIKBAARHEID:

Stel je helpdeskvragen bij voorkeur per e-mail, via het contactformulier op onze website en we mailen je zo snel mogelijk een reactie.
Voor telefonisch contact is er sinds kort een nieuw centraal telefoonnummer: 085 401 4480.

Beperkte bereikbaarheid rond de feestdagen
Tussen kerst en nieuwjaar is SFA gesloten. Medewerkers van SFA zijn voor en na de feestdagen in mindere mate aanwezig.

Iedereen succes met de laatste loodjes in 2021
en alvast goede feestdagen gewenst!

Salaristabel per 1 juli 2022

De salaristabel per 1 juli 2022 is nu ook beschikbaar. 

De afspraken over salarisstijgingen die cao-partijen hebben afgesproken staan in cao-artikel 22. De uitwerking ervan in salaristabellen wordt gedurende de cao-periode bekend, via de SFA-website en -nieuwsbief gepubliceerd. 
Je vindt alle tabellen van de lopende cao-periode ook onder Downloads (onder het kopje Cao)

Werk jij mee aan onze sectoranalyse?

Oproep aan werkgevers, werknemers en zzp’ers in de architectenbranche

Goed nieuws! SFA heeft namens cao-partijen subsidie binnengehaald voor een sectoranalyse in de branche. Daar zijn we blij mee want met dat geld hebben we extern bureau CAOP kunnen inschakelen, om voor ons de sectoranalyse uit te voeren.
Het ministerie van SZW heeft de subsidie verleend omdat zij het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk mensen gezond kunnen werken tot hun pensioen, ook in onze branche. In de sectoranalyse ligt de nadruk op het verwerven van informatie. De mogelijkheid bestaat om na de sectoranalyse te komen tot een activiteitenplan met maatregelen gericht op het structureel verankeren van de aandacht voor duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling.

Praat mee over jullie duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling!

Het onderzoek dat SFA nu laat uitvoeren gaat over de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van werkenden in de branche en heeft als doel dat iedereen zoveel mogelijk gezond, competent en met plezier kan werken tot aan het pensioen. Wij zijn daarom op zoek naar werkgevers, werknemers en zzp’ers, die hun ervaringen willen delen. Wij hopen op jullie medewerking! 

Wil je deelnemen? Stuur een e-mail met je naam, functie, telefoonnummer en naam van je bureau naar: info@sfa-architecten.nl

Na aanmelding worden de gesprekken in overleg gepland op een tijdstip dat jou uitkomt.
Vanwege de doorlooptijd van het onderzoek vinden de gesprekken uiterlijk in januari 2022 plaats. Meld je daarom snel aan. 

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Doel is jullie ervaringen met en verwachtingen over duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling in kaart te brengen. Centraal in het onderzoek staat ook de vraag hoe de ontwikkeling kan worden bevorderd en hoe bijvoorbeeld de gesprekscyclus georganiseerd kan worden. Met de inzichten kan SFA bureaus beter ondersteunen op het gebied van HR en bij de ontwikkeling van een leercultuur.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door CAOP, een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in arbeids(markt)vraagstukken en duurzame inzetbaarheid.
 

Wat houdt meedoen in voor werkgevers?

Binnen de sectoranalyse worden er interviews afgenomen met werkgevers van verschillende architectenbureaus, er wordt een goede representatieve groep gezocht. Deze gesprekken met werkgevers vinden digitaal plaats via Teams, ze duren circa 45 minuten.

Verzoek doorsturen oproep aan werknemers en zzp-ers

Ook de ervaringen van werknemers en zzp’ers over hun duurzame inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden zijn belangrijk voor dit onderzoek. Met hen worden daarom apart gesprekken georganiseerd. Deel deze nieuwsbrief daarom ajb met je werknemers of collega’s. Aanmelden kan door een mail te sturen aan SFA (zie hierboven). 

 

Meer weten vóór deelname?

Mocht je voordat je jezelf opgeeft meer willen weten, mail je vraag dan naar SFA. Geef ook hier je naam, naam van je bureau, functie en telefoonnummer op en we proberen je vraag per e-mail of telefoon te beantwoorden. 

Cao: artikelen vertaald in het Engels

Artikelen en bijlagen van de cao 2021-2023 (pdf) zijn nu vertaald in het Engels.
Ze zijn bij Downloads toegevoegd onder English information (daar staat het deel van het SFA aanbod dat vertaald is). 

Cao 2021-2023 vormgegeven

De tekst van de cao was tot nu toe in onopgemaakte vorm beschikbaar, nu is de cao voor architectenbureaus 2021-2023 in huisstijl opgemaakt en gepubliceerd. 

Tegelijk is de tekst uitgebreid: voorafgaand de cao-artikelen en bijlagen zijn voor leesbaarheid en toegankelijkheid thematische toelichtingen en infographics geplaatst. De teksten per thema zijn gelijk aan de webpagina’s. In de kantlijn wordt steeds verwezen naar het specifieke cao-artikel. 

Cao 2021-2023 algemeen verbindend verklaard

De cao 2021-2023 in de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland.

De algemeen verbindend verklaring (kortweg AVV) geeft werkgevers en medewerkers in de architectenbranche duidelijkheid en draagt bij aan een gelijk speelveld tussen bureaus ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Met deze minimum ‘collectieve arbeidsvoorwaarden én opdrachtovereenkomst’ willen de caopartijen -BNA en de vakorganisaties FNV, CNV en De Unie- concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. De cao legt een faire bodem in de markt voor zowel werknemers als zzp’ers, die in opdracht van bureaus werken.

Links:
cao voor architectenbureaus 2021-2023 (op dit moment nog onopgemaakte tekst)
bekendmaking Staatscourant van het AVV-besluit van ministerie SZW (29 september 2021)

Helpdesk: nieuw telefoonnummer en bereikbaarheid zomer

Marianne Berenschot is deze week gestart als directeur van SFA. Zij is de opvolger van Huub de Graaff. Voor (juridische) vragen over de toepassing van de cao neem je in het vervolg met haar contact op. Vragen aan de SFA-helpdesk stel je bij voorkeur per e-mail, emailadres info@sfa-architecten.nl

Let op: nieuw telefoonnummer!
Wil je telefonisch je vraag bespreken, het telefoonnummer van Marianne is 06 19370258. Met het vertrek van Huub is het telefoonnummer 06 53803540 voor de SFA-helpdesk vervallen.

Vakantie: even geduld ajb
Door de zomervakantie en inwerkperiode van Marianne Berenschot kan het even duren voordat we je mail kunnen beantwoorden. Dat geldt met name voor de week van 9 augustus tot en met 13 augustus, dan is de kantoorbezetting minimaal. Op de contactpagina zie je wie wanneer aanwezig is. Vanaf 23 augustus zijn we weer op volledige sterkte. 

Cao-tekst 2021-2023 nu online

De volledige cao-tekst 2021-2023 staat nu online onder Cao, nog zonder opmaak, in de vorm van een pdf. Dit document bevat de inleiding, cao-artikelen en bijlagen.
Op de thematische pagina’s onder Cao is de toelichtende tekst per thema (als bijvoorbeeld functie & salaris) te lezen, met steeds per onderwerp een link naar het bijbehorende cao-artikel. Op deze pagina’s zijn ook de infographics weer geactualiseerd. 

Donderdag 5 augustus is hierover ook een nieuwsbrief verstuurd aan iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld. 
Zelf de nieuwsbrief in de toekomst ook ontvangen? Meld je dan hier aan

De grafisch vormgeefster gaat binnen aan de slag met het cao-boekje, waarin voorin ook weer de toelichting en de infographics worden opgenomen. Dit zal ergens na de zomer worden gepubliceerd, voorlopig als een online pdf. 

2e jaarrapport ARBM: “Schakel ruimtelijk ontwerpers in bij de grote maatschappelijke opgaven” 

“Schakel ruimtelijk ontwerpers in bij de grote maatschappelijke opgaven” is de samenvattende kop en conclusie van de net verschenen de tweede jaarrapportage Ruimtelijke Ontwerpsector ‘De ruimtelijke ontwerpsector ontleed’ van Atelier Rijksbouwmeester (ARBM). SFA droeg bij aan dit onderzoek en maakte deel uit van de begeleidingscommissie. Hoe ziet de sector eruit, niet alleen naar ontwerpdiscipline maar bijvoorbeeld ook naar arbeidspositie en economisch? 

Lees onder The Human Factor/over de branche het samenvattende persbericht.
Ook vind je hier zowel dit 2e jaarrapport ‘De ruimtelijke ontwerpsector ontleed’ als de voorganger uit 2020 ‘Ruimte voor transitie’. 

Marianne Berenschot nieuwe directeur SFA

Het bestuur van de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) heeft per 1 augustus Marianne Berenschot benoemd tot directeur. Zij volgt Huub de Graaff op die tien jaar directeur is geweest. SFA is de paritaire stichting binnen de architectenbranche met als werkveld de arbeidsvoorwaarden (cao), arbeidsmarktvraagstukken en arbeidsomstandigheden binnen architectenbureaus.

Marianne Berenschot heeft geruime tijd gewerkt als advocaat (met als specialisatie arbeidsrecht) waaronder tien jaar met een eigen kantoor. De laatste jaren heeft zij gewerkt als bestuursadviseur en hoofd juridische afdeling van FNV Mooi. Daarnaast heeft zij tal van nevenfuncties bekleed.
Marianne vindt het een uitdaging haar bijdrage te gaan leveren aan de architectenbranche. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij haar terecht met vragen over de cao.

Het SFA-bestuur wenst Marianne Berenschot veel succes met haar nieuwe functie. Tevens spreekt het bestuur grote dank uit aan Huub de Graaff die de afgelopen jaren SFA gestalte heeft gegeven op zijn eigen deskundige en empathische wijze. In september zal een afscheid plaatsvinden van Huub de Graaff. Dan is er ook gelegenheid om kennis te maken met Marianne Berenschot. Daarover volgt nader bericht.

Voor meer informatie: Victor Frequin, secretaris-penningmeester SFA, 06 51704814.

Op de foto staan v.l.n.r. Marianne Berenschot (nieuwe directeur SFA), Victor Frequin en Zamaney Menso (respectievelijk secretaris-penningmeester en voorzitter SFA) bij het tekenen van het contract.

 

Cao-akkoord definitief

Het onderhandelaarsakkoord is door cao-partijen bekrachtigd. Gisteren ging als laatste het BNA-bestuur akkoord. SFA heeft de teksten van de cao aangepast, cao-partijen reageren daar binnenkort op. Daarna worden de nieuwe teksten gecommuniceerd via onze nieuwsbrief en website.

Cao 2021-2023: de nieuwe afspraken

Hieronder vatten we de hoofdlijnen samen:

 • Er zijn afspraken gemaakt over loonstijgingen per half jaar:
  1 juli 2021 loonstijging 1,5%,
  1 januari 2022 loonstijging 1% (als vast bedrag, 1% gemiddeld berekend over alle salarissen),
  1 juli 2022 loonstijging 0,75%,
  1 januari 2023 loonstijging 0,75% (als vast bedrag, gemiddeld over alle salarissen).
  Vanaf januari 2022 geldt als minimum uurloon 14 Euro per uur.
 • De pensioenbijdrage is in 2021 23%, wordt in 2022 verhoogd naar 24,5%;
 • Tijdens het aanvullend geboorteverlof WIEG voor partners, maximaal 5 weken geldt 100% doorbetaling pensioenpremie (pensioenopbouw); werkgever bepaalt of het loon (70% betaald door UWV) wordt aangevuld tot 100%;
 • De richtlijn voor het uurtarief van zzp’er (150% van uurloon werknemer voor vergelijkbaar werk) wordt aangevuld met 8% vakantietoeslag;
 • Werkgevers en werknemers maken in redelijkheid afspraken over thuiswerkvergoeding (al dan niet in combinatie reiskostenvergoeding);
 • Komende cao-periode wordt (opnieuw) door cao-partijen onderzocht hoe het nu precies zit met de werkelijkheid van overwerk en werkdruk.

Zie ook de nieuwsbrief van 28 april, waarin uitgebreider op de afspraken is ingegaan.

 

Loontabel 1 juli 2021

Met het definitieve akkoord kunnen we nu ook de salaristabel per 1 juli 2021 (pdf) publiceren, hierin is de loonstijging van 1,5% verwerkt. 

Oproep namens verantwoordingsorgaan pensioenfonds

Interesse in een boeiende nevenfunctie binnen de architectenbranche? Per 1 juli komt er een vacature in het verantwoordingsorgaan (VO) van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. De vacature betreft de vertegenwoordiging namens de werknemers.

Het bestuur van het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO) van het Pensioenfonds.  Het VO is dus een soort ondernemingsraad. Het VO bestaat uit 6 leden: 2 vertegenwoordigers van de werkgevers, 2 van de werknemers en 2 van de pensioengerechtigden. De vacature betreft de vertegenwoordiging namens de werknemers.

Heb je interesse in pensioenen en aanverwante financiële en bestuurlijke zaken, dan is deze nevenfunctie heel boeiend. Zeker in de komende jaren als het pensioenakkoord geïmplementeerd gaat worden. Je wordt in de gelegenheid gesteld om cursussen te volgen om je pensioenkennis te vergroten.

Meer informatie? Vragen?
Meer informatie over het verantwoordingsorgaan en het pensioenfonds kun je vinden op de webpagina Verantwoordingsorgaan | Pensioenfonds Architectenbureaus.
Heb je vragen en/of interesse neem dan per e-mail contact op met Gert-Jan Groeneveld, de voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Zijn e-mailadres is gertjan.groeneveld@gaf.eu.

Deze week: werken = bewegen challenge

Vandaag start de challenge van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om jezelf uit te dagen meer te bewegen tijdens je werkdag. In de challenge krijg je oefeningen en tips op je Whatsapp om elk halfuur even te bewegen.
Meld je aan voor de challenge (en ontvang enkele dag drie berichten via Whatsapp)

Op de website www.zetookdestap.nl lees je hoe je elk half uur in beweging komt. Zo voorkom je klachten aan armen, nek en schouders. Als je het prettig vindt om met een schema te oefenen dan kan dat: er zijn twee beweegschema’s beschikbaar. Je vindt ze in de pdf Beweegschema, daarin staat ook opbouwadvies. Schema 1 staat hieronder:

Doe je dit soort oefeningen voor het eerst? Wees dan voorzichtig en bouw het langzaam op. Als je klachten hebt zoals het carpale-tunnelsyndroom overleg dan eerst met je huisarts.

20 mei: online uitwisseling n.a.v. SLIM-subsidieaanvraag

SFA heeft het afgelopen jaar met diverse bureaus contact gehad over het aanvragen van de SLIM-subsidie. Mogelijk hebben ook bureaus een aanvraag ingediend, zonder contact met ons. Door de grote belangstelling is overigens helaas slechts een minderheid van de aanvragen gehonoreerd. Aanvragers die zijn uitgeloot kunnen in een volgende ronde opnieuw meedoen.

20 mei: bijeenkomst om van elkaar te leren over het stimuleren van leren en ontwikkelen

Op donderdag 20 mei van 14.00 – 15.30 uur organiseert SFA online sessie met aanvragers om ervaringen en tips te delen over jullie plannen om leren en ontwikkelen binnen het bureau te stimuleren. Inhoudelijke uitwisseling staat nu centraal en niet zozeer de subsidietechniek. De uitwisseling kan je ideeën opleveren voor de uitvoering van je eigen plan of andere ontwikkelmanieren, ongeacht of de subsidieaanvraag is gehonoreerd. En eventueel kan het je helpen bij het indienen van een herhaalde aanvraag in de toekomst. En SFA kan van jullie deelname leren waar bureaus behoefte aan hebben als het gaat om ontwikkelen.

Aanmelden? Heb je een SLIM-aanvraag ingediend en wil je deelnemen, mail dan naar info@sfa-architecten.nl dan ontvang je een link voor de Teams-sessie. Je kunt ook bellen met Joke Dekker 06 294 34560.

Over de online bijeenkomst
De meeste bureaus hebben aangevraagd op ‘een methode in de onderneming die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk’. Bijvoorbeeld door een bedrijfsschool (bij architecten vaak in de vorm van een eigen academie) op te richten of verder te ontwikkelen of een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (door) te ontwikkelen en te implementeren. In beide gevallen gaat het om het voorbereiden, opzetten of verbeteren van de systematiek. Daarom zal op deze onderdelen in de bijeenkomst de nadruk liggen.

Programma:

14.00    Opening en kennismaking. Wie heeft wat aangevraagd, aanvraag wel of niet gehonoreerd.

14.10    Uitwisselingsronde ‘bedrijfsschool’

 • Korte toelichting door bureaus op ingediende aanvragen ‘bedrijfsschool’
  Wat ben je van plan? Op wie is het gericht? Wie zijn betrokken bij de realisatie? Wat beoog je ermee? Wanneer ben je tevreden? In hoeverre kun je je plan realiseren zonder SLIM-subsidie?
 • Andere ervaringen/praktijken bureaus met ‘bedrijfsschool’ (ook als je daarop niet hebt aangevraagd)

14.35    Uitwisselingsronde ‘periodieke ontwikkelgesprekken’

 • Korte toelichting door bureaus op ingediende aanvragen ‘periodieke ontwikkelgesprekken’
 • Andere ervaringen/praktijken bureaus met ‘periodieke ontwikkelgesprekken’ (ook als je daarop niet hebt aangevraagd)

15.00    Uitwisselingsronde ‘overige aangevraagde activiteiten’ SLIM

 • Korte toelichting door bureau

15.10    Waar lopen bureaus tegenaan als het om ontwikkelen gaat? Waar kan SFA bureaus eventueel mee helpen?

15.30    Afronding

 

Koningsdag 27 april: vrij, 5 mei: werkdag

Feestdagen die in de cao zijn vastgelegd blijven dagen waarvoor doorbetaald vrij geldt. Ook al is er vanwege de coronacrisis geen georganiseerd feest of evenement. 
Dat geldt dit jaar voor Koningsdag, dinsdag 27 april is een doorbetaalde vrije dag. 
Op 5 mei is er elke 5 jaar sprake van een vrije dag (in de jaren 2020, 2025, et cetera). In 2021 is woensdag 5 mei daarom geen vrije dag, 

Zie voor een volledig overzicht de FAQ wat zijn de feestdagen in 2021? 

Nulnummer The Human Factor overhandigd aan rijksbouwmeester

Rijksbouwmeester Floris Alkemade ontving gistermiddag 23 maart het eerste exemplaar van The Human Factor van SFA-voorzitter Zamaney Menso en secretaris-penningmeester Victor Frequin. Ook Huub de Graaff, directeur SFA (rechts op de foto) was aanwezig bij dit feestelijke moment.
The Human Factor is een splinternieuw blad van SFA, voor en over de mensen in de architectuurbranche. Architectuur is mensenwerk maar de mens staat nogal eens in de schaduw van de projecten. SFA wil met dit blad de mens achter de architectuur centraal stellen. Het nulnummer heeft duurzame inzetbaarheid als thema en gaat uitgebreid in op allerlei aspecten rondom ontwikkeling van zowel werknemers als werkgevers. 
In de woorden van de rijksbouwmeester Floris Alkemade:

“De komende decennia komt er onafwendbaar een keten van fundamentele transities op ons af. De kunst is om die te sturen, verandering is de constante factor en alleen de kwaliteit van de mensen en hun inzichten bepaalt of we de nieuwe vragen op de juiste wijze weten te formuleren. Als de vragen veranderen, moeten ook de antwoorden anders zijn. Daarom is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk, wendbaar blijven, kennis blijven opdoen, de menselijke factor”.


Over The Human Factor
Om duurzaam en gezond te kunnen werken is het van belang om als werknemer en werkgever, als mens, je te blijven ontwikkelen. Maar hoe ontwikkel je je voor een wereld die je nog niet kent? En hoe doe je dat in een werkomgeving met veel projectdeadlines, waarin de mens al te makkelijk ondersneeuwt in het werk? Als 70% procent of meer van de kosten van een architectenbureau opgaat aan de mensen die er werken dan moet dat de aandacht krijgen die het verdient.

The Human Factor wil een hulpmiddel zijn om de aandacht eens op dat mensenwerk te richten. Door een mix van interviews, verhalen, columns van zowel deskundigen als mensen uit het veld -aangevuld met graphics en gedichten- helpt dit blad de mensen in bureaus te reflecteren op zichzelf.
The Human Factor wordt deze week aan alle architectenbureaus gestuurd, bij de grote architectenbureaus wordt een doosje afgeleverd.

Het blad zal jaarlijks worden uitgebracht, steeds met een ander thema maar altijd met trends, interessante gedachten en oplossingen (van andere architectenbureaus). Tussentijds biedt de website actueel nieuws, interviews en nuttige ontwikkelingen op het gebied van duurzame en persoonlijke ontwikkeling. De SFA-helpdesk (online en per mail of telefonisch) blijft de ingang voor vragen, opmerkingen en tips. 

Context
Duurzame inzetbaarheid en persoonlijk ontwikkelen zijn onderwerpen die bij SFA horen, wij zijn gericht op de mensen die het moeten doen en het creëren van voorwaarden en nuttig instrumentarium. The Human Factor is een vervolg op eerdere onderzoeksprojecten gericht op de vraag wat duurzame inzetbaarheid nu eigenlijk betekent, want het is een nogal abstract begrip. SFA organiseerde bijvoorbeeld vijf maal een ‘future search’, waarin werkenden in de branche met elkaar vooruit keken en de toekomst van het werken in architectenbureaus verkenden. En er was eind 2018 een themabijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, in het kader van een onderzoeks- en ontwikkelproject over duurzame inzetbaarheid. 

SFA staat niet alleen in de aandacht voor de mens achter de architectuur. Ook branchevereniging BNA heeft ‘the human factor’ als een belangrijk aandachtspunt gekozen. Daarmee wordt de aandacht voor de toekomstbestendigheid van de mensen in de branche nog breder.

Tot slot
SFA heeft als doel om het -samen- werken in architectenbureaus te bevorderen, door zowel werkgevers als werknemers te informeren en helpen bij vragen over arbeidsvoorwaarden (de cao), de arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden. SFA heeft een paritair bestuur, waarin zowel de werkgevers als werknemers zijn vertegenwoordigd. SFA zelf geeft via website en helpdesk informatie en denkt mee met alle werkenden in de branche vanuit een neutrale, onafhankelijke positie.
Voor meer informatie zie www.sfa-architecten.nl

Neem bij vragen over SFA of The Human Factor contact op met Huub de Graaff, directeur SFA, 06 53803540.
Mailen kan naar info@sfa-architecten.nl.

Ontwikkelsubsidies bureaus en werkenden

In dit nieuwsbericht willen we jullie attenderen op twee op ontwikkeling gerichte subsidies. Allereerst is er de SLIM-subsidie voor bureaus: vanaf morgen – dinsdag 2 maart, tot en met woensdag 31 maart – kan een bureau weer een aanvraag indienen. Daarnaast kunnen – het hele jaar- werkenden in architectenbureaus het werktuig PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling) aanvragen. Beide subsidies worden hieronder kort toegelicht.

 

1. SLIM-subsidie voor bureaus 

Met de SLIM-subsidie wil het ministerie van SZW het mkb ondersteunen bij het stimuleren van leren en ontwikkelen in hun organisatie. Deze subsidie is onder meer bedoeld om een bedrijfsschool (bij architecten vaak in de vorm van een eigen academie) op te richten of verder te ontwikkelen of een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (door) te ontwikkelen en te implementeren. In beide gevallen gaat het om het voorbereiden, opzetten of verbeteren van de systematiek. Ook is het mogelijk om met de subsidie je bureau door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bureau vervolgens direct mee aan de slag kan.
NB: subsidiabel is het organiseren van ontwikkeling, het voorbereiden van een systematiek; niet de opleidingskosten zelf of uren van de deelnemers.

Is ontwikkelen een belangrijk doel waar jullie tijd en aandacht aan willen besteden? Zijn jullie sowieso al bezig met ontwikkelen in het bureau? Dan is deze regeling een stimulans om plannen in actie om te zetten en ontwikkeling in jullie bureau te verankeren.

Meer informatie? Meedenken door SFA?
Lees meer bij de SFA online helpdesk of ga direct naar de website over de SLIM-regeling.
Wil jouw bureau een aanvraag doen? SFA kan met je meedenken. Mail ons of bel met Joke Dekker 06 29434560.

 

2. Werktuig PPO voor werkenden

Professionals werkzaam in de culturele en creatieve sector, inclusief architectenbureaus, kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling, ook wel Werktuig PPO genoemd.

De regeling is bestemd voor werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen/zzp’ers. Het gaat om de bevordering van professionele ontwikkeling. Die ontwikkeling kan plaatsvinden door middel van formele cursussen (bijvoorbeeld bij de BNA-academie) maar je kunt ook niet-formele activiteiten die bijdragen aan je ontwikkeling als professional opnemen in de aanvraag. Het plan en de leerdoelen van de professional staan centraal.

Bij werknemers betekent werktuig PPO een bijdrage van 1/3 aan de kosten (naast 1/3 bijdrage door de werkgever en 1/3 door de werknemer zelf). Is er bij een zelfstandigen geen bijdrage aan ontwikkeling door opdrachtgever(s), dan kan er tot de zomer 2021 mogelijk een hogere bijdrage werktuig PPO gelden (tijdelijk 2/3 bijdrage, 1/3 door zelfstandige zelf).

Meer informatie?
Lees de uitgebreidere toelichting bij de SFA online helpdesk. Voor meer informatie en het doen van een aanvraag ga je naar de website Werktuig PPO.

 

SFA zoekt een nieuwe directeur

Na bijna tien jaar zal Huub de Graaff afscheid nemen als directeur van SFA. SFA is daarom nu op zoek naar een nieuwe directeur. Het is van belang dat hij/zij feeling heeft met de wereld van de architecten, een arbeidsrechtelijke/HR achtergrond heeft en gesprekspartner kan zijn voor werkgevers en werknemers. Het streven is dat de nieuwe directeur in de zomer het stokje van Huub overneemt.

Over SFA, bestuur en bureau
SFA (Stichting Fonds Architectenbureaus) is in 1981 opgericht door werkgeversorganisatie BNA en vakbonden FNV, CNV en De Unie. SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers van architectenbureaus bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en -omstandigheden.
Het bestuur van SFA bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Er zijn drie werkgeversleden, benoemd door de BNA en drie werknemersleden benoemd door FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. Voor SFA werken naast de directeur vijf parttime medewerkers vanaf verschillende locaties.

Over de functie
In architectenbureaus vormen de mensen het kapitaal van de organisatie. SFA ondersteunt de mensen en het (samen)werken in de bureaus. SFA wil benaderbaar zijn, goede informatie leveren en meedenken met werkgevers en werkenden in de branche. De directeur is de ‘spil’ van de SFA naar binnen en naar buiten. De directeur is belast met de dagelijkse leiding in alle opzichten en neemt een deel van de uitvoering voor zijn rekening. Het is van belang dat hij/zij feeling heeft met de wereld van de architecten, een arbeidsrechtelijke/HR achtergrond heeft en gesprekspartner kan zijn voor werkgevers en werknemers.

Profiel

 • Academisch werk- en denkniveau verkregen door opleiding en werkervaring
 • Aantoonbaar minimaal 10 jaar ervaring met strategische advisering en arbeidsrechtelijke werkzaamheden
 • Bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring op directieniveau van een professional service firm of van een vergelijkbare organisatie en inzicht in HR
 • Een duidelijke visie op (huidige) arbeidsmarktvraagstukken
 • Affiniteit met architectuur en ruimtelijke ordening
 • Een neutrale rol tussen werkgever en werknemer en gerichtheid op hun beider belangen
 • Een flexibele instelling qua werktijden en bereikbaarheid
 • Een teamspeler.

Lees elders op de site meer over SFA en het volledige functieprofiel inclusief het directiestatuut SFA, met alle relevante onderdelen van de functie.

Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar Marisa Kroon, mkroon@sfa-architecten.nl. Sluitingsdatum voor de vacature is 19 maart.

Vragen over de vacature?
Bij vragen over de vacature, neem dan contact op met Victor Frequin, secretaris/penningmeester van SFA. Zijn e-mailadres is victor.frequin@vpbd.nl, het telefoonnummer is 06 51704814.

Nieuwe steunmaatregelen coronacrisis

 

NOW en Tozo 

De NOW-subsidie wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

De Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid, meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, gaat het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB. Het minimale bedrag gaat omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.  

Starters

Positief nieuws voor recent gestarte architectenbureaus die het moeilijk hebben, voor hen komt er ook steun. Er wordt een regeling ingevoerd voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners – als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) – soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Thuiswerken

Thuiswerken lijkt een blijvertje te worden, ook na de coronacrisis, in welke combinatie met het werken op het bureau dan ook. Daarom onderzoekt de regering de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden voor na de coronacrisis.  Er wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. 

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Regeling nog in beweging

Het bovenstaande is de versie 21 januari. Er wordt nog aan gesleuteld, we houden jullie daarvan op de hoogte. Voor vragen mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff op 0653803540.

PS: is er tijdelijk geen werk voor een werknemer dan kan een ander architectenbureau hem of haar wellicht tijdelijk inlenen. Kijk eens op het online prikbord ‘collegiale in- en uitleen’

Verlengde lockdown, helpdesk en oproep

Het kabinet maakte bekend dat de lockdown wordt verlengd. Voor architectenbureaus betekent dat o.a. langer zo veel mogelijk thuiswerken,  daarnaast worden steunmaatregelen verlengd of uitgebreid.
Zodra meer over de maatregelen bekend wordt past SFA daarna op de online helpdesk de FAQ Informatie over actuele steun rijksoverheid aan.  

Hieronder lees je over andere vragen die geregeld aan SFA worden gesteld en die we dan beantwoorden via de online helpdesk. We sluiten af met een oproep aan werknemers om mee te doen met een onderzoek van de UvA naar de arbeidsmarkt in de creatieve sector.  

FAQ Salarisstijging 1 januari vast bedrag 

De salarisverhoging per 1 januari 2021 is €32. Dat bedrag is gemiddeld 1% berekend over alle salarissen in de architectenbureaus. Cao-partijen hebben hiervoor gekozen om de verschillen tussen de hoogste en laagste salarissenschalen iets kleiner te maken. Lees de volledige FAQ salarisstijging 1 januari  op de website, inclusief verwijzing naar de salaristabel en wat als er sprake is van tegenvallende bedrijfseconomische omstandigheden.
 

FAQ Feestdagen 2021

Altijd een veelgestelde vraag in het begin van het jaar: wat zegt de cao over feestdagen? In de definities in de cao, artikel 2, staan de feestdagen omschreven. In de FAQ Feestdagen 2021 hebben we voor dit kalenderjaar gekeken welke feestdagen op een werkdag vallen en ze chronologisch voor je op een rij gezet.
Voor feestdagen geldt: het zijn doorbetaalde vrije dagen (mits ze in dat kalenderjaar op een werkdag vallen), waar werknemers recht op hebben aanvullend op de vakantie-uren. 
 

Tools Formulieren gesprekscyclus

“Heeft SFA hulpmiddelen voor gesprekken over ontwikkeling?” Er zijn een aantal standaard teksten en formulieren beschikbaar die je binnen het bureau kunt gebruiken voor de gesprekscyclus, deze vind je onder Helpdesk/Tools.
Afhankelijk van hoe bureaus functioneren zijn ook andere vormen mogelijk voor het praten over ontwikkeling, groei en welzijn. SFA kan HR-maatwerk leveren. Neem als je daarin interesse hebt contact op met Huub de Graaff, 06 538 035 40.
 

Oproep: doe mee aan onderzoek

SFA kreeg van promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, Petar Marčeta, het verzoek om een oproep te plaatsen voor deelname aan zijn promotieonderzoek. De enquête is bedoeld voor mensen werkzaam in de architectuur- en ontwerpsectoren en heeft tot doel de arbeidsmarktposities en arbeidsomstandigheden in deze sectoren beter te begrijpen. Ook aan de orde komt de visie op je beroep, de mate waarin je belang hecht aan creativiteit en andere dimensies van het werk.

SFA ontvangt na afronding de uitkomsten van het onderzoek en zal deze via nieuwsbrief en website met jullie delen. Naar de enquête

Tot slot: beste wensen en contact

SFA wenst alle bureaus, werkgevers en werknemers een gezond 2021!
Heb je vragen en kun je op onze website www.sfa-architecten.nl het antwoord niet vinden? Mail of bel ons dan.

P.S: is er tijdelijk geen werk voor een werknemer dan kan een ander architectenbureau hem of haar wellicht tijdelijk inlenen. Kijk eens op het online prikbord ‘collegiale in- en uitleen’
 

Wat zijn de feestdagen in 2021?

De cao benoemt feestdagen waarvoor verlof en salarisdoorbetaling geldt, extra vrije dagen dus voor werknemers. Ga naar de FAQ Wat zijn de feestdagen in 2021?

1 januari nadert, wat verandert?

SFA zet een aantal veranderingen per 1 januari 2021 voor je op een rij, te beginnen bij de cao. Daarna volgen enkele belangrijke wettelijke wijzigingen, veranderde belastingmaatregelen en tot slot een aandachtspunt Brexit.

Cao

 • Per 1 januari gaat het salaris omhoog met de indexatie zoals opgenomen in de salaristabel. Zie in de cao artikel 21 of kijk bij de pagina Downloads onder Cao naar de pdf salaristabellen.  
  Let op: als er door de coronacrisis sprake is van dusdanig slechte bedrijfseconomische omstandigheden dat er sprake is van mogelijke personeelsinkrimping dan is in cao-artikel 4 omschreven onder welke voorwaarden en hoe tijdelijk van loonstijging kan worden afgezien.

 • De SFA-premie wordt niet verhoogd. Deze premie die werkgevers betalen voor de diensten van SFA is ook in 2021 per werknemer 53 Euro; de factuur komt via APG (de uitvoerder van het pensioenfonds).

 • De premie voor PAWW, premiebetaling voor een 3e ww-jaar door werknemers, stijgt van 0,4 naar 0,5%. SFA heeft verder geen inhoudelijke bemoeienis met de PAWW, neem bij vragen contact op met de stichting PAWW.

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

 • Per 1 januari geldt voor kleine ondernemers (< 25 werknemers) een nieuwe compensatieregeling transitievergoeding. Als het bedrijf stopt, moet het werknemers een transitievergoeding betalen. Hiervoor ontvangt de kleine ondernemer vanaf 2021 een compensatie in geval van pensioen of overlijden. Voor voorwaarden en aanvraag ga je naar de website van UWV

 • Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op ‘een adequate pensioenregeling’. Zie de website van AWVN

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

 • Per 2021 komt er een minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro per uur, een bedrag vergelijkbaar met het wettelijk minimumloon. Maar let op: de cao architectenbureaus stelt, ook om schijn van werknemerschap te vermijden, een hogere tariefrichtlijn voor een zzp’er, namelijk ten minste 150% van het bruto uurloon dat geldt voor een werknemer met vergelijkbare werkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden. Zie cao-artikel 18.

Belastingen 

 • Voordeel voor werknemers: het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Verder wordt de arbeidskorting verhoogd: € 179 bij een belastbaar inkomen van ongeveer € 10.000, € 184 bij een belastbaar inkomen van ongeveer € 22.000 en € 324 hoger bij een belastbaar inkomen van ongeveer € 35.500. Hierdoor houden werknemers netto meer geld over.

 • Voordeel voor bv’s: de vennootschapsbelasting voor bv’s wordt in de eerste schijf verlaagd van 16,5 procent naar 15 procent. Ook wordt de grens van deze schijf verhoogd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.
  Heb je in 2019 winst gemaakt maar in 2020 verlies door corona? Je kunt bij de bepaling voor je winst voor de vennootschapsbelasting een coronareserve inbouwen. Hiermee stel je de winstbelasting uit.

 • De vaste reiskostenvergoeding vervalt op 1 januari 2021 bij grotendeels werken thuis, zie de eerdere SFA-nieuwsbrief hierover.
  Update rijksoverheid na plaatsing van dit bericht: “Tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. In januari komt het kabinet terug op hoe het na 1 februari om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.”

 • Werkkostenregeling: de vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 gaat in 2021 terug naar 1,7%. Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon wordt in 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%. Zie de website ondernemersplein.
  In de werkkostenregeling zitten ook onbelaste vergoedingen die niet van de vrije ruimte afgaan, die je onbelast aan werknemers kunt verstrekken. Dat zijn de gerichte vrijstellingen. Vanaf 2021 valt ook scholing hieronder, maar dan wel scholing die een werknemer helpt om inkomen te verwerven, zoals omscholing als onderdeel van een sociaal plan. Lees meer hierover in de nieuwsbrief van de belastingdienst.

Brexit

 • Of het een “deal” of “no deal” wordt bij het onderhandelen over een handelakkoord, blijft misschien tot de laatste dag van 2020 nog spannend. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben wel al een akkoord gesloten over de rechten van Britse burgers in de EU en dus ook voor Britten in Nederland. Britten die voor of op 31 december 2020 in Nederland (gaan) wonen moeten o.a. tijdig, bij voorkeur voor 30-31 december, een verblijfsdocument aanvragen als zij in Nederland willen blijven. Vanaf 1 januari 2021 in Nederland komen wonen (werken, studeren) betekent dat er andere, vaak strengere regels voor een verblijfsvergunning gelden.

Contact

Heb je vragen? Mail dan naar info@sfa-architecten.nl of kijk als je wilt bellen op de contactpagina, daar staat ook de bereikbaarheid rondom de feestdagen.
Bij vragen over de cao / van juridische aard kun je sowieso het beste bellen met Huub de Graaff, 06 – 53803540.

Alle SFA-medewerkers wensen je alvast een goede vakantie en het beste voor het nieuwe jaar!

 

 

 

 

 

 

NL leert door

Vanaf begin december is er een vervolg op kosteloos ontwikkeladvies en scholing via de subsidieregeling van de rijksoverheid NL Leert Door
NB: De via de regeling beschikbare ontwikkeladviezen voor dit tijdvak zijn direct na openstelling al allemaal benut. Wel is kosteloos scholing nog beschikbaar.  Doel van de scholing is dat deelnemers minder kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en aantrekkelijker voor hun /een werkgever. 

Gratis cursussen, voor bijna iedereen
Je kunt vanaf 1 december 2020 de gratis cursussen en trainingen volgen als je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent. Je kan in loondienst werken, flexwerker, zelfstandig ondernemer of werkzoekend zijn. Voltijdstudenten komen niet voor deze regeling in aanmerking.

Overzicht op de website Hoe werkt Nederland
Een training of cursus is gericht op het versterken en verbeteren van vaardigheden. Ook kan de opleiding een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep. Een overzicht van de verschillende opleidingen is te vinden via de zoekmachine op de website Hoe Werkt Nederland. Je vindt er bijvoorbeeld op het gebied van HR aanbod als (online) cursussen coachen, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren of hoe voer ik professioneel een slechtnieuwsgesprek.  Je kunt behalve zoeken op vakgebied ook zoeken op aanbieder. Op de website van de aanbieder vind je overigens ook meer uitgebreide informatie over de aangeboden cursus. 
Vakinhoudelijke scholing op het gebied van architectuur zit helaas niet in het aanbod, daarvoor kun je o.a. terecht bij de  BNA-academie

NB: voor werkgevers die de NOW 2.0- en NOW 3.0-regeling hebben aangevraagd geldt zelfs dat ze verplicht zijn hun medewerkers wijzen op loopbaanontwikkeling en scholing.

Nieuwsbrief over reiskosten, thuiswerken (vergoeding en overeenkomst)

Architectenbureaus waren nooit zo happig op thuiswerken, ontwerpen is een team- en contactsport. Corona heeft dat denken in korte tijd veranderd. Nu op veel bureaus is gebleken dat thuiswerken – en ja er zijn uiteraard ongemakken – verrassend meevalt qua productie en overleg, is een structurele combinatie van werken op het bureau en thuis realiteit aan het worden. Dat heeft ook gevolgen voor de onkostenvergoedingen.

Beperking onbelaste reiskostenvergoeding
Vanaf 1 januari 2021 mogen werknemers voor de dagen dat ze thuiswerken geen vaste onbelaste reiskostenvergoeding meer ontvangen als niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dat geldt zowel voor reizen per auto als openbaar vervoer. De fiscus heeft tot nu toe -gegeven de omstandigheden – even weggekeken, maar dat stopt dus. Een onbelaste vaste vergoeding blijft wel mogelijk als aangetoond kan worden dat werknemer minimaal 36 weken of 128 dagen per jaar naar de vaste werkplek reist. Bij minder woonwerk-verkeer dan 36 weken of 128 dagen per jaar geldt: onbelast vergoeden mag op basis van geadministreerde, gereisde dagen.
Werkgever kan ook een thuiswerkvergoeding geven. Het Nibud heeft daar een berekening voor gemaakt die uitkomt op €2,- per thuiswerkdag, zie de nieuwsbrief hierover.
Al met al extra administratieve werkzaamheden.
 

In de toekomst: integrale vergoeding?
De Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN) pleit voor een ’waarjewerkt-budget’. Daarmee kunnen medewerkers hun eigen vervoermiddelen- en thuiswerkmix maken. Om dat te realiseren is nodig dat de overheid zo’n budget fiscaal ondersteunt. Dat is nog niet het geval.
De architectencao zegt er tot nu toe niets over. Daar is indertijd over nagedacht, maar niet alles hoeft tot in detail in de cao uitgewerkt te worden als er wettelijke regelingen zijn, die op zich al duidelijk zijn.  De vraag is of dat met zo’n integraal budget waarin keuzes kunnen worden gemaakt moet blijven of dat er een cao-bepaling over wordt gemaakt. Cao-partijen zullen zich er over buigen bij de komende cao-onderhandelingen. De onderhandelingen starten binnenkort voor de volgende cao, ingangsdatum 1 maart 2021.
 

Nieuw voor gesprek en afspraken: de thuiswerkovereenkomst
Als medewerkers structureel gaan thuiswerken is het nuttig om de bestaande afspraken over werk eens goed met elkaar door te nemen of – als dat nog niet is gebeurd –  dat te doen. Liefst met een integrale benadering, want er ontstaan twee volstrekt verschillende werkomgevingen, bureau en thuis. Niet iedereen heeft een afgescheiden werkkamer. 
Vragen die met elkaar beantwoord moeten worden zijn: hoe zit het met de bereikbaarheid en privacy, is de werkplek arbo-proof, hoe wordt het leidinggeven georganiseerd, hoe wordt eigen verantwoordelijkheid genomen, is de computer in orde en voldoende beveiligd, welke vergoedingen worden afgesproken, hoe zit het met de bedrijfseigendommen, welke schade kan ontstaan, hoe is de aansprakelijkheid geregeld, hoe ga je om met veranderende omstandigheden en “last but not least”: hoe is de medezeggenschap er bij betrokken.

Het onderwerp is nog steeds relatief nieuw, nog niet geworteld, ook niet in de rechtspraak qua rechten en plichten van werkgever en werknemer. We verzamelen informatie en doen daar verslag van op onze website. Als tool voor dit gesprek heeft SFA een voorbeeld thuiswerkovereenkomst met toelichting gemaakt en op de site geplaatst.
 

Neem bij vragen contact op
De HR-component is het belangrijkst: wat is er allemaal nodig om optimaal thuis te kunnen werken, wat is ieders rol, wat is er veranderd et cetera. Nieuwe omstandigheden vragen om begrip van twee kanten. Schroom niet te bellen of mailen, we informeren en denken graag mee. Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel Huub de Graaff 06 53803540.

 
 
Overige berichten:
 

Let op: tot 1 januari verhoogde vrije ruimte werkkostenregeling
Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Tijdelijk, in 2020, is de vrije ruimte verhoogd naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden. Wanneer er ruimte is in de werkkostenregeling kan op verzoek van de medezeggenschap/personeelsvertegenwoordiging of met elkaar een extra doel worden afgesproken.
Hoewel de vergoedingen en verstrekkingen vanuit de vrije ruimte onbelast zijn, moeten werkgevers uiteraard wel kosten maken om deze vergoedingen en verstrekkingen te bekostigen. Die extra vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen kan gebruikt worden om kosten van thuiswerk te vergoeden en ook voor attenties van werkgever in de sfeer van een kerstpakket, flesje wijn, cadeaubon.
Lees ook de FAQ Thuiswerkvergoeding, onbelast tot.
 
 

TVL aanvraag loket is nu geopend
In onze vorige nieuwsbrief over de aanpassingen in het 3e steunpakket is al verteld dat de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor kwartaal 4 in 2020 óók mogelijk is voor architectenbureaus. Het is nu mogelijk om indien nodig een aanvraag voor TVL in te dienen. 
 

Collegiale in- en uitleen?
Tot slot: vergeet niet dat SFA ondersteunt bij collegiale in- en uitleen tussen architectenbureaus. Op onze website kan vraag en aanbod elkaar vinden, je vindt er verder zowel een aanmeldformulier als een voorbeeld overeenkomst om voor collegiale in- en uitleen te gebruiken.

Aanpassingen 3e corona steunpakket

Hieronder lichten we enkele aanpassingen toe voor de twee onderdelen NOW 3 en TVL. Informatie over het 3e aangepaste steun- en herstelpakket vind je bij FAQ actuele steun rijksoverheid op de SFA website.

 

Aanpassing NOW 3: boete voor werkgever die niet bijdraagt aan omscholing

De minister heeft een wijziging aangebracht in de NOW-regeling. Werkgevers worden opgeroepen mee te helpen bij het vinden van een nieuwe baan als zij een werknemer ontslaan. Doet de werkgever dat niet, dan volgt een boete van 5 procent op de NOW-uitkering.
 
Werkgever moet bij een ontslag contact opnemen met UWV om afspraken te maken over begeleiding naar ander werk. Voor alle duidelijkheid: het is een inspanningsverplichting voor werkgever. Die verplichting moet de werkgever op basis van goed werkgeverschap nakomen.

Naar informatie rijksoverheid over NOW 3 en de inspanningsverplichting en informatie UWV

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) nu wél beschikbaar

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt op een paar punten aangepast in het vierde kwartaal van 2020. 

Alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL, er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes.
Met andere woorden: onze branche kan gebruik maken van de TVL.  
Dit geldt alleen voor het vierde kwartaal, van 1 oktober t/m 31 december 2020.
 
Het maximum subsidiebedrag is per 1 oktober 2020 verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was €50.000 per bedrijf, per 4 maanden.
De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is vanaf medio november aan te vragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

 

Overige berichten:

 

Controle NOW 1 is gestart

Gecheckt wordt of de aanvraag rechtmatig was. De vraag is dan wiens handtekening nodig is, die van de boekhouder, fiscalist of accountant. Dat is afhankelijk van het bedrag in de aanvraag. Lees het SFA-nieuwsbericht over controle Now 1

 

Tijdelijk werknemer nodig of juist “over”? Kan ook met NOW

Heeft jullie bureau op dit moment tijdelijk een werknemer nodig of juist even geen werk voor een waardevolle werknemer? De rijksoverheid geeft aan: ook als je een NOW-tegemoetkoming krijgt mag je werknemers collegiaal uitlenen. Mits dat gebeurt zonder winstoogmerk  (vergoeding maximaal loonkosten en een kleine opslag). Dit sluit aan op de SFA modelovereenkomst collegiale in- en uitleen. Architectenbureaus kunnen elkaar op deze manier helpen en mogelijk ontslag voorkomen. 
Zie ons digitaal prikbord voor collegiale in- & uitleen tussen architectenbureaus.

 

Tot slot: vragen?

Heb je vragen over het 3e steun- en herstelpakket, of andere vragen op het gebied van arbeidszaken? Mail dan naar info@sfa-architecten.nl
 

Tozo 3 vanaf oktober, nog zonder beperkte vermogenstoets

Bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld. Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, meent het kabinet. 
Daarom is besloten om de toets op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets) pas op 1 april 2021 in te voeren. Dit geeft voor een periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers.

Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld.  

Bekijk of download de samenvattende visual over steunpakket Tozo 3
Of ga de webpagina rijksoverheid over Tozo

 

 

Controle NOW 1.0 start op 7 oktober

In totaal zijn circa 139.000 aanvragen gedaan voor NOW 1.0. Vanaf 7 oktober moeten ondernemers hun NOW-aanvraag verantwoorden aan UWV.
Gecheckt wordt of de aanvraag rechtmatig was. De vraag is dan wiens handtekening nodig is, die van de boekhouder, fiscalist of accountant. Dat is afhankelijk van het bedrag in de aanvraag.

Handtekening boekhouder tot en met €20.000
Is voldoende als de aanvraag niet hoger is dan €20.000. Dat betreft ca. 90.000 ondernemers. Aanvragen vanaf 7 oktober.

Derdenverklaring tussen €20.000 en €100.000
Een zogeheten derdenverklaring is nodig bij een aanvraag tussen de €20.000 en €100.000. Die verklaring kan worden afgegeven door een boekhouder, fiscalist of accountant. De verklaring moet worden ingeleverd vóór 21 maart 2021.
Deze categorie telt ca. 34.000 bedrijven, die samen €2 miljard hebben aangevraagd.

Accountant vanaf €100.000
Dit is de kleinste groep, maar wel met het grootste bedrag. Het betreft 15.000 bedrijven die €100.000 of meer hebben aangevraagd, samen goed voor €4,8 miljard. Een accountantsverklaring is verplicht. De controle moet vóór 30 juni 2021 uitgevoerd zijn.

Voor meer informatie zie ook de website van UWV over eindafrekening NOW 1.0.

 

 

Corona: steun van overheid (en een beetje SFA)

Vanaf 1 oktober gaat een 3e steun- en herstelpakket van de overheid in, de definitieve regeling wordt nog gepubliceerd. SFA houdt online de actuele informatie over de steun van de overheid voor je bij. Hieronder lees je over de al gepubliceerde hoofdlijnen. 
Daarnaast biedt SFA een digitaal prikbord voor collegiale in- & uitleen tussen architectenbureaus. Architectenbureaus kunnen elkaar op deze manier helpen en mogelijk ontslag voorkomen. 

Last but not least in deze intro:  zelfstandig ondernemers/zzp’ers, voor jullie geldt nog uit het 2e steunpakket dat vóór 30 september een eventuele aanvraag voor Tozo 2 mogelijk is. 

3e steun- en herstelpakket overheid vanaf oktober

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Een onderdeel van dit 3e pakket is de loonsteun NOW 3.0, ook komt er een Tozo 3. Beide worden hieronder in hoofdlijnen beschreven.  

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van NOW 3.0?

De regeling wordt vanaf 1 oktober driemaal met drie maanden verlengd met in totaal € 5,4 miljard waarvan €2,2 miljard in 2020 en €3,2 miljard in 2021.
Werkgevers kunnen telkens opnieuw beslissen of zij van NOW 3.0 gebruik willen maken en zo ja, over welk tijdvak.  Het is niet vereist dat de werkgever ook van NOW 1.0 en/of 2.0 gebruik heeft gemaakt, dat mag natuurlijk wel. De subsidie voor het eerste tijdvak onder NOW 3.0 kan vanaf 16 november a.s. bij het UWV worden aangevraagd.
 
Er zijn (uiteraard) weer verschillen met de vorige regelingen.  In ieder geval komt er voor een langere periode duidelijkheid voor werkgevers over de financiële overheidssteun. Deze steun wordt stapsgewijs afgebouwd. In die negen maanden kunnen bedrijven zich – voor zover aan de orde en mogelijk – hopelijk aanpassen aan de veranderde economie.
In de eerste drie maanden blijft 20% omzetdaling als voorwaarde gelijk aan de voorwaarde in NOW 1.0 en 2.0, daarna wordt de drempel op 30% geplaatst.
 
De Hoofdlijnen  
NOW 3.0 is nog niet officieel gepubliceerd, maar de belangrijkste punten van de regeling zijn al wel bekend:

 • Het eerstvolgende aanvraagtijdvak opent waarschijnlijk op 16 november 2020. Hierbij kan de werkgever een aanvraag doen voor het tijdvak oktober tot en met december 2020. Het 2e tijdvak duurt van januari tot en met maart 2021, en het 3e tijdvak van april tot en met juni 2021.
 • De werkgever kiest per tijdvak of hij een aanvraag indient. De definitieve subsidievaststelling vindt wel pas plaats nadat alle tijdvakken zijn verlopen, dat is in de zomer van 2021.
 • Het maximale percentage van de loonkosten dat de werkgever rechtstreeks vergoed kan krijgen, daalt in het 1e tijdvak van 90 naar 80%. Het kabinet investeert dit verschil van 10% in financiële ruimte voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten, die niet via de werkgever lopen.  Het kabinet gaat hierover in gesprek met de sociale partners.
 • Die daling van de maximale tegemoetkoming zet vervolgens verder door in 2021: 70% van de loonkosten in het 2e tijdvak en 60% in het 3e tijdvak.
 • De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen blijven bestaan.
 • Werkgevers kunnen in overleg met werknemers bepalen hoe de loonsom daalt. Dit kan via natuurlijk verloop (bijvoorbeeld het niet verlengen van een tijdelijk contract), ontslag of een vrijwillig loonoffer (N.B.!: vrijwillig is vrijwillig en kan niet zomaar eenzijdig door werkgever gewijzigd worden…).
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer per maand in het eerste en tweede tijdvak blijft gelijk aan dat onder NOW 1.0 en 2.0: twee maal het maximum dagloon, wat neerkomt op EUR 9.538 bruto per maand. In het derde tijdvak wordt dat éénmaal het maximum dagloon.
 • De minimale omzetdaling om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming blijft in het 1e tijdvak 20%. Voor de 2 tijdvakken in 2021 gaat het minimumpercentage omhoog naar 30%. De regeling spitst zich dus meer toe op de bedrijven met de grootste problemen.

Aanpassen bedrijfsvoering
Werkgevers krijgen meer ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen: de loonsom mag vanaf oktober tot een zekere hoogte dalen zonder dat dit tot een subsidieverlaging leidt. In het 1e tijdvak mag de loonsom 10% omlaag, in het 2e 15% en in het 3e 20%. De daling kan plaatsvinden via bijvoorbeeld natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.
De sanctie bij ontslag om bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode vervalt.
 
Onveranderd bij NOW 3.0:
Andere belangrijke elementen veranderen niet:

 • de inspanningsverplichting voor scholing
 • het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen.
 • de vaste 40% opslag voor werkgeverslasten blijft bestaan,
 • evenals het voorschot van 80% van het subsidiebedrag.

 Wijzigingen voorbehouden
De exacte tekst van de regeling onder NOW 3.0 moet nog worden gepubliceerd door het ministerie. Mogelijk brengt dit nog wijzigingen met zich mee ten opzichte van het bovenstaande, als dat zo is informeren wij jullie daarover. Via de SFA nieuwsbrief en ook via de nieuwe FAQ ‘Actuele informatie steun overheid’

3e steun- en herstelpakket overheid: Tozo

Een ander onderdeel is de Tozo. Dat staat voor tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en houdt in dat zelfstandigen/zzp’ers indien nodig via de gemeente inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van Tozo 3?

Net als bij de NOW wordt de regeling Tozo 3 gedurende de verlengingsperiode geleidelijk gerichter en wordt – waar dat nodig is, -een voorbereiding op de nieuwe toekomst gestimuleerd. Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Ondersteuning zelfstandig ondernemers vanaf januari 2021
Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zzp’ers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. De opzet is dat gemeenten samen met zelfstandig ondernemers zullen inventariseren of en welke ondersteuning van de zzp’er nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden.

Net als in Tozo 1 en 2 zal de kostendelersnorm en levensvatbaarheidstoets niet worden toegepast bij de bepaling van de bijstand voor levensonderhoud. Met betrekking tot de verstrekking van bedrijfskapitaal treden geen wijzigingen op ten opzichte van Tozo 2.

Zie ook de webpagina van de rijksoverheid over Tozo 3.

3e steun- en herstelpakket overheid: TVL?

Een ander onderdeel is de TVL, tegemoetkoming vaste lasten MKB. Voor de duidelijkheid hier opgenomen, maar deze geldt niet voor architectenbureaus. De SBI-code (standaardbedrijfsindeling) van de architectenbranche is niet opgenomen in de lijst van sectoren waar de TVL op van toepassing is.

Vragen aan SFA?

Heb je vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief, of andere vragen?
Bel met Huub de Graaff: 06-53803540. Mailen kan ook, naar info@sfa-architecten.nl of gebruik het contactformulier.

Loonkostensubsidie NOW: deadline en tool afrekening

De loonkostensubsidie NOW 2.0 kan uiterlijk tot en met maandag 31 augustus worden aangevraagd.
NOW 2.0 betreft de periode juni tot en met september.
Het doel van deze tijdelijke financiële regeling uit het noodpakket Banen en economie 2.0 is om zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Op de website van de rijksoverheid vind je meer informatie over NOW 2.0.

Het indienen van een aanvraag doe je via de website van UWV; deze site biedt ook veel praktische informatie waaronder een samenvattende video.

Werknemer en vragen over de NOW?
De rijksoverheid gaat ook in op vragen die werknemers kunnen hebben, als binnen een bureau NOW wordt aangevraagd. 

SZW: simulatietool voor inzicht in afrekening NOW

Werkgevers die NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen met de simulatietool een beeld krijgen van de definitieve afrekening, die later dit jaar volgt. Met deze tool kun je inschatten welk bedrag je als nabetaling ontvangt óf moet terugbetalen. Naar simulatietool NOW 1.0.

Bij een aanvraag voor NOW 2.0 kun je de simulatietool NOW 2.0 ook gebruiken om in te schatten hoe hoog de definitieve tegemoetkoming wordt in vergelijking met het voorschot.

Let op: voor elke aanvraagperiode NOW, met net iets andere bepalingen, is een aparte simulatietool ontwikkeld.

Gezond en veilig werken (in coronatijd)

Thuiswerken geldt nog als advies, voor wie en wanneer dat kan.
Maar als toch – soms – op kantoor moet worden gewerkt, hoe kun je dan als bureau ervoor zorgen dat het veilig is? SFA verzamelt onder Tools coronavirus/gezond en veilig werken informatiebronnen en praktische middelen. Op dit moment zijn dat:

1. Corona-vragenlijst
SFA ontvangt geregeld vragen hoe architectenbureaus een gezonde en veilige werkomgeving kunnen organiseren. Vooruitlopend op een volledige en getoetste corona/pandemie-module binnen de RI&E Architecten is nu als voorlopig hulpmiddel een compacte corona-vragenlijst online geplaatst. Met het doorlopen van de vragen kan jullie bureau zien welke maatregelen moeten worden genomen en welke zaken moeten worden vastgelegd.
Naar Gezond en veilig werken, vragenlijst corona

2. Handreiking-Covid 19
Naast de compacte corona-vragenlijst is online een link opgenomen naar een algemene, uitgebreide handreiking Covid-19 van de SER. Het is een eerste versie met allerlei mogelijke maatregelen, de SER geeft aan dat bepaalde onderdelen nog verder worden geconcretiseerd. Het inrichten van een veilige werkomgeving doet een werkgever samen met zijn werknemers. De handreiking kun je doornemen voor toepassing in de eigen organisatie.  

3. WHO: instructie handhygiëne
Handen schoonmaken of wassen geldt als een basale maar belangrijke hygiëneregel. Op de website van SFA staat van de wereld gezondheidsorganisatie WHO een visuele instructie. Deze kun je printen en in je bureau ophangen, als reminder voor het geregeld en op de juiste manier handen wassen.
Naar Gezond en veilig werken, WHO instructie

Tot slot: RI&E voor gezond en veilig werken
Een algemeen, verplicht middel ter bevordering van gezond en veilig werken is de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Alle werkgevers hebben de verplichting de RI&E te doen. Een architectenbureau kan gebruik maken van de RI&E Architecten. Deze is op het werken in architectenbureaus toegespitst en goedgekeurd door het ministerie van SZW. Hierdoor is de toetsing eenvoudiger en goedkoper. De inlog voor de digitale RI&E Architecten is voor architectenbureaus gratis.
Met de RI&E Architecten inventariseer je de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen jullie bureau. Door het invullen van de inventarisatie bouw je automatisch een plan van aanpak op, waarmee jullie de risico’s kunnen aanpakken.

Vragen?
Heb je vragen over de corona-vragenlijst of over de RI&E Architecten? Of wil je een inlogcode voor de RI&E Architecten aanvragen? Mail dan naar Anneliese Smoorenburg: asmoorenburg@sfa-architecten.nl.

Extra ruimte werkkostenregeling

Ook of juist voor thuiswerken van medewerkers wordt de vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen aan werknemers verruimd. Hij wordt – tijdelijk – verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste €400.000 van de loonsom ( lees: het totaal aan lonen).
Die extra vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen kan gebruikt worden om kosten van thuiswerk te vergoeden ( denk aan koffie, thee limonade, internet, energie e.d. of een goeie bureaustoel en -lamp) en ook voor attenties van werkgever in de sfeer van bloemen, flesje wijn, cadeaubon). 

Deze maatregel staat onder punt 3 vermeld in de kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis.

Koningsdag en 5 mei: geen feest, wel vrij

Feestdagen die in de cao zijn vastgelegd blijven dagen waarvoor doorbetaald vrij geldt. Ook al is er vanwege de coronacrisis geen georganiseerd feest of evenement. 

Zie voor een volledig overzicht de FAQ wat zijn in 2020 de betaalde feestdagen? 

 

Cao 2019-2021 definitief

Bestuur en leden van BNA en de vakbonden hebben ingestemd met de belangrijkste wijzigingen voor een nieuwe cao. Daarmee is het onderhandelingsresultaat definitief.

We gaan nu de cao aanpassen in een format dat aansluit op onze nieuwe website die binnenkort in de lucht komt. De cao-tekst gaat naar SZW als aanvraag voor de algemeen verbindend verklaring (avv). Reken op een kleine drie maanden, de avv-procedure kost sowieso al twee maanden.
Dan wordt ook het cao-boekje gemaakt. Op de website komt separaat een Engelse versie van de artikelen.
 
De nieuwe salaristabellen: Salaristabellen cao 2019-2021 vanaf 1 juli 2019 tot en met 1 januari 2021.

Het nieuwe cao-boekje is al te bestellen op info@sfa-architecten.nl. Je komt op de verzendlijst met het aantal gevraagde exemplaren.

Salaristabellen

De salaristabellen vanaf 1 juli 2019 tot en met 1 januari 2021 zijn beschikbaar als pdf

Salaristabellen cao 2019-2021