Wat is een stage en wat niet?

SFA krijgt soms vragen wanneer er wel of niet sprake is van een stage. Laatst werd de vraag gesteld na een inspectie waarbij de werkgever werd geconfronteerd met een grote claim. Om dat risico te voorkomen is het belangrijk een stage op de correcte manier af te spreken én vast te leggen.

 

Stage volgens de cao

De cao voor architectenbureaus biedt de mogelijkheid van een stage; lees artikel 17 en de uitwerking in bijlage 6 van de cao. De stagiair moet als student ingeschreven staan bij een erkend opleidingsinstituut; een stagiair is namelijk iemand die als onderdeel van zijn opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer, op basis van een overeenkomst tussen opleiding, stagiair en architectenbureau. 

SFA krijgt af en toe vragen of er een stage-overeenkomst kan worden afgesloten buiten een opleidingsinstituut om. 
Deze vragen kunnen afkomstig zijn van werknemers die heel graag bij een bepaald bureau werkervaring willen opdoen, bijvoorbeeld omdat het goed op hun CV staat. Of de vraag wordt gesteld door een werkgever die iemand wel een aantal uren kan gebruiken maar niet als een volledige arbeidskracht wil laten meedraaien. Andere vragen zijn: hoe staat het met een persoon die tijdelijk met de studie gestopt is en tussen bachelor en master wil werken? Of mag een buitenlandse afgestudeerde architect hier als stagiair ervaring opdoen? 
Er is in al deze gevallen geen sprake van stage in de zin van de cao.

Ook de wet is streng als het gaat om stages
Ook een werkgever die niet onder onze cao valt, kan niet zo maar een stage afspreken. De wet bepaalt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst als iemand gedurende drie maanden, wekelijks (of in ieder geval minimaal 20 uur per maand) arbeid tegen loon verricht, tenzij wordt aangetoond dat er bijvoorbeeld van een stage sprake is. Het maakt voor de rechter daarbij niet uit wat werkgever en werknemer op papier zetten; ook als ze de overeenkomst een stage-overeenkomst noemen, kan de rechter op basis van alle omstandigheden van het geval bepalen dat het in de praktijk om een arbeidsovereenkomst gaat.

Risico werkgever
Dat betekent dat de werkgever die denkt een persoon als stagiair een kans te bieden, erg bedrogen kan uitkomen. Als hij/zij zich alsnog tot de rechter of de Nederlandse Arbeidsinspectie zou wenden en de rechter of inspectie geeft hem/haar gelijk dat er in feite sprake was van een arbeidsovereenkomst? Dan moet de werkgever niet alleen alsnog het verschuldigde achterstallige salaris betalen, maar komt hier bovendien nog wettelijke rente en wettelijke verhoging bovenop. In de (rechts)praktijk komt het herhaaldelijk voor dat werkgevers op die manier met een grote claim worden geconfronteerd. 
Een ander risico bij een oneigenlijke stage is dat het aantal toegestane tijdelijke contracten is overschreden en er mogelijk onbedoeld sprake is van een vast contract. 
 

Een stage afspreken: hoe doe je dat (goed)?
 

1. Je spreekt een stage af met een student én de opleiding.
2. Je volgt daarbij het stagereglement van de cao.
3. En je maakt gebruik van de bij de cao horende stage-overeenkomst, waarin wordt bevestigd dat het een overeenkomst is tussen drie partijen: stagiair, opleiding, architectenbureau.

Je vindt het stagereglement en de model stage-overeenkomst in de online helpdesk, onder Tools/werkafspraken. 

In de stage-overeenkomst staat de stagevergoeding voor 40 uur per week aangegeven (bij minder uur is de vergoeding naar rato). Voor een stagiair geldt geen premiebetaling (noch voor SFA, noch sociale premies of pensioen). Het stagebedrijf (architectenbureau) moet wel zorgen voor een veilige omgeving conform de Arbeidsomstandighedenwet en dat de stagiair niet meer uren werkt dan is toegestaan volgens de Arbeidstijdenwet. 
 

Geen stage, wat kun je dan afspreken?
 

Is er geen sprake van een stage? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst, daarbinnen bestaan diverse vormen (met als hoofdregel functie-indeling is salarisindeling). De volgende vormen/afspraken kunnen een alternatief voor een stage zijn. 

Alternatief 1:
Wil je als werkgever een beginnend werknemer wel een kans geven om  werkervaring op te doen, maar ben je bang dat je onvoldoende werk voor hem/haar hebt? Kies dan voor een min/max constructie, zodat je de werknemer slechts inschakelt voor het aantal uren dat je werk hebt. Min-max slaat op het aantal uren, wat betreft salaris geldt de cao (functie-indeling en salaristabellen). 
Zie de min-max oproepovereenkomst in de online helpdesk

Alternatief 2:
De cao biedt de mogelijkheid van een tijdelijk lagere salarisindeling voor twee situaties in artikel 21. Is er sprake van een buitenlandse werknemer dan kan een werkgever voor de bijzondere omstandigheid taalachterstand maximaal 1 jaar 1 salarisschaal lager toekennen dan de functie-indeling aangeeft (artikel 21 lid 1).
Of bij startende (technisch) ontwerpers kan maximaal 2 jaar een lagere salarisschaal worden toegekend, afhankelijk van wel/niet BIM-vaardigheden is dat schaal F of E (artikel 21 lid 2). 
 

Vragen
 

Over stages of andere onderwerpen?
Mail je vragen bij voorkeur, dat kan naar info@sfa-architecten.nl