Toetsing RI&E

De RI&E Architectenbureaus is geregistreerd op www.rie.nl als erkend branche-instrument en opgenomen in de cao. Hierdoor is de toetsing van de RI&E eenvoudiger (want toegesneden op het werk) en goedkoper (mogelijk is sprake van toetsingsvrijstelling).

Wanneer is wel of niet (externe) toetsing nodig?

 • Als een architectenbureau met maximaal 25 werknemers de branche RI&E geheel zelf uitvoert, is geen toets door een arbodienst of gecertificeerd arbodeskundige nodig.
 • Als een architectenbureau met meer dan 25 werknemers de branche RI&E zelf uitvoert, is het wel verplicht deze te laten toetsen door een arbodienst of gecertificeerd arbodeskundige.
  Let op: er is sprake van aangescherpte regels, zie onderaan deze pagina. 

NB: de bovenstaande regels rondom toetsingsvrijstelling gelden ook voor bureaus die de cao voor architectenbureaus vrijwillig volgen (integraal inclusief aansluiting architectenpensioen). 

Wat houdt toetsing in?
In een toetsing wordt nagegaan of:

 • de RI&E en het daaraan gekoppelde plan van aanpak voldoen aan de wettelijke eisen;
 • de RI&E in overeenstemming is met de werkelijke situatie in het bedrijf.

NB: voor het tellen van het aantal medewerkers geldt niet het aantal fte’s, maar het aantal daadwerkelijke personen.

Door wie laat ik de RI&E toetsen?
Als jullie bureau een contract heeft met een arbodienst, dan moet je de toetsing door hen laten doen. Anders kun je ook kiezen voor gecertificeerd kerndeskundige. 

Gevolgen RI&E toetsing door gewijzigde wetgeving (vooral bij 25+ werknemers)
Nadat de RI&E Architecten is getoetst en goedgekeurd is er een wetswijziging op het gebeid van toetsing van de RI&E geweest. Per 1 juli 2022 geldt een vernieuwd certificatieschema voor arbokerndeskundigen (voor het toetsen en adviseren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Arbokerndeskundigen zijn: gecertificeerde hogere veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en de BIG-geregistreerde bedrijfsarts.
Dit heeft met name gevolgen voor bureaus met 25 of meer werknemers, want zij moeten een externe toetsing laten uitvoeren. Het RI&E-instrument zelf voor architectenbureaus is nog steeds geldig, wel gelden er aanvullende regels voor het proces van toetsing,
NB: de tips hieronder zijn ook interessant voor kleinere bureaus omdat het proces o.a. ingaat op het betrekken van werknemers en relevante info en verzuimanalyse van bv de bedrijfsarts.

Voorlopige tips aangescherpt proces toetsing RI&E:

 • In ieder geval bij meer dan 25 werknemers:
  Zorg dat je een gecertificeerde arbokerndeskundige inschakelt, zie de website van Steunpunt RIE.
  Neem voor (weer) invullen van de RI&E contact op met degene die de toetsing gaat uitvoeren, geef inzicht in de branche RI&E en overleg waar de focus bij de toetsing op ligt om dubbel werk te voorkomen. 
 • Voorafgaand de inventarisatie: haal (geanonimiseerde) informatie op voor inzicht in arbeidsgerelateerd verzuim (bij bv de bedrijfsarts en eventuele vertrouwenspersoon).
 • Betrek medewerkers, leg vast dat ze zijn betrokken, hoe vaak en hoe/op welke wijze ze zijn betrokken met welke uitkomst.
 • De belangrijkste thema’s voor architectenbureaus zijn beeldschermwerk en werkdruk. Daarnaast valt ongewenst gedrag ook onder de zogenaamde psychoscociale arbeidsbelasting (PSA), dat een groot arbeidsrisico vormt.
  In ieder geval voor deze drie thema’s: licht zowel je ja- als je nee-antwoorden goed toe. Dus ook als je zaken geregeld hebt: leg vast hoe de aanpak is. Gebruik het opmerkingenveld bij de vragen om toe te lichten.
 • Neem als evaluatie ten minste per thema mee: wat zijn de achterliggende oorzaken (ook wel basisrisicofactoren genoemd):  is het het gebouw, is het een procedure, is het kennis/voorlichting, is het gedrag etc.?
  Blijf als werkgever nadenken: is er een issue, hoe komt dat, wat kan je eraan doen? Inzicht in de oorzaken is van belang om de RI&E als preventiemiddel te kunnen toepassen.