De branche RI&E Architecten is ontwikkeld voor werkgevers en diegenen die binnen het bureau (mede) belast zijn met veiligheid en gezondheid, zoals de preventiemedewerker. De RI&E is goedgekeurd door sociale partners. Dat betekent dat een architectenbureau tot maximaal 25 medewerkers deze RI&E niet meer verplicht hoeft te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. (NB: voor het aantal medewerkers geldt niet het aantal FTE’s, maar het aantal daadwerkelijke personen.)

 Waarom een RI&E uitvoeren?

De overheid vindt gezond en veilig werken zo belangrijk dat alle bedrijven verplicht zijn een RI&E uit te voeren. Met de RI&E inventariseert u alle risico’s binnen uw bedrijf, zodat u ze planmatig kunt aanpakken. Met behulp van het Plan van Aanpak, dat u met het invullen van de inventarisatie opbouwt, kunt u de risico’s gestructureerd aanpakken. Het aanvullen en uitwerken van het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Wanneer werkwijze of werkomstandigheden wijzigen, beoordeelt u of dit aanleiding geeft tot het opnieuw (gedeeltelijk) uitvoeren of aanpassen van de RI&E. Na het doorvoeren van de wijzigingen actualiseert en verwerkt u dit in uw Plan van Aanpak.

 Hoe werkt het RI&E proces?

De werkgever is verplicht de ondernemingsraad (OR) of de (vrijwillige) personeelsvertegenwoordiging (PVT) te informeren en te communiceren over de (geplande) uitvoering van de RI&E. De werknemersvertegenwoordiging  kan actief meewerken aan het opstellen van de RI&E door medewerkers actief te betrekken bij de uitvoering van de RI&E.

 Denk bijvoorbeeld aan:

  • Betrekken van medewerkers bij het invullen van de RI&E-vragen zelf;
  • Bespreken van relevante onderwerpen in een werkoverleg;
  • Het door medewerkers laten invullen van een vragenlijst.

De RI&E moet nadrukkelijk worden gezien als een eerste inventarisatie, waarbij sommige uitkomsten kunnen leiden tot nader onderzoek. Bijvoorbeeld een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) of een technisch onderzoek (bijvoorbeeld naar klimaat of werkplekinrichting).

De RI&E is pas compleet wanneer u over een volledig Plan van Aanpak beschikt. De Inspectie SZW kan hiernaar vragen bij een bezoek aan uw bedrijf.

Na de eventuele toetsing door een gecertificeerde deskundige of door de arbodienst –alleen bij meer dan 25 medewerkers – is de directie eraan gehouden de RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak aan de OR of  PVT aan te bieden.

 

Disclaimer

De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) heeft met grote zorgvuldigheid de risico’s en de stand der techniek verwerkt in deze branche RI&E.

In de SFA zijn CAO-partijen in de architectenbranche, te weten de BNA, FNV, De Unie en CNV Vakmensen vertegenwoordigd.

Het kan voorkomen dat in uw bedrijf bepaalde risico’s of oplossingen aan de orde zijn die in deze branche RI&E niet worden vermeld. Vul de RI&E daarom aan wanneer voor uw bedrijf specifieke omstandigheden gelden. Conform de Arbowet blijft de werkgever zelf verantwoordelijk voor de inventarisatie en evaluatie van risico’s.