Rapport arbeidszaken

SFA laat jaarlijks een aantal vragen naar arbeidszaken meelopen als onderdeel van een BNA-verdiepingsonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. De laatste meting is gehouden in het voorjaar 2021, 130 architectenbureaus hebben de vragenlijst ingevuld.

De rapportage Arbeidszaken onderzoek voorjaar 2021 geeft de resultaten voor het SFA-deel weer. 
Naast vragen over de (arbeidsrechtelijke) bureausamenstelling is er dit jaar gevraagd naar HR-beleid, kanalen hoe bureaus van nieuws hierover op de hoogte blijven en de interesse in HR-maatwerkadvies/-ondersteuning van SFA. 

Hieronder lees je een samenvatting van enkele vragen. 

Focus op HR-beleid
Doorgaans hebben bureaus tussen de 20% en de 30% aan personeel met een tijdelijk contract. Dit aandeel medewerkers is in 2021 niet toegenomen vergeleken met vorig jaar, eerder afgenomen. In de enquête lag de focus op HR-beleid; de vragen hierover zijn alleen gesteld aan bureaus met werknemers in dienst (respons van 70 bureaus).

Praten over groei, functioneren en beoordeling
Van deze bureaus hebben de meeste (43%) 1 keer per jaar een (beoordelings-)gesprek met werknemers over groei, functioneren en beoordeling. 23% hanteert een gesprekscyclus met een startgesprek, voortgangsgesprek(ken) en een beoordelingsgesprek. 10% evalueert na elk project of na elke projectfase (al dan niet in combinatie met een beoordelingsgesprek). De resterende 23% die een andere aanpak hanteert noemt vaak 1 keer per jaar een beoordelingsgesprek en 1 keer per jaar een functioneringsgesprek; ook noemen bureaus geregeld dat er naast het jaarlijkse beoordelingsgesprek naar behoefte meerdere gesprekken zijn.

Voldoende HR-kennis? 
De meeste bureaus (84%) geven aan voldoende kennis in huis te hebben om zelfstandig hun HR- en personeelsbeleid te kunnen uitvoeren. Echter bij de grotere bureaus vanaf 20 fte geeft ongeveer een derde van de bureaus aan nog onvoldoende kennis in huis te hebben hiervoor.

Op de vraag of bureaus ook informatiebronnen van SFA gebruiken over HR- en personeelsbeleid, antwoordt 84% bevestigend; daarbij worden vooral de website en nieuwsbrief vaak geraadpleegd.


Interesse HR-maatwerk van SFA?
Ongeveer een derde van de bureaus (35%) geeft aan (misschien) interesse te hebben in het HR-maatwerk aanbod van de SFA. Die interesse hangt ervan af wat het aanbod inhoudt, de kosten ervan zijn en of dergelijke vraagstukken zich voordoen op het bureau.