SFA-rapport Arbeidszaken: de stand van de branche 2024

Het jaarlijkse SFA-rapport arbeidszaken is weer gepubliceerd. Eén keer per jaar onderzoekt Panteia voor SFA onderwerpen en trends op het gebied van arbeidszaken bij de architectenbureaus. Dit onderzoek loopt samen met het jaarlijkse Verdiepingsonderzoek van de BNA.

Hieronder lees je de samenvatting. Je kunt ook het volledige rapport SFA Arbeidszakenonderzoek voorjaar 2024 lezen. 

Praten over ontwikkeling en functioneren
Met medewerkers praten over ontwikkeling en functioneren kan binnen bureaus verschillende vormen aannemen. De meeste bureaus (53%) hanteren één keer per jaar een gesprek over het functioneren; 13% hanteert een gesprekscyclus met startgesprek, voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek; 5% evalueert na elk project en 29% houdt een andere vorm aan. Bij deze andere vorm gaat het vaak om combinaties van beoordelingsgesprekken en projectevaluaties, maar ook gesprekken tussendoor naar behoefte en opleidings- en ontwikkelingsgesprekken.

Bij het merendeel van de bureaus (77%) worden de gesprekken op een vast moment in het jaar gevoerd. De maanden december en januari wordt het vaakst gebruikt als vast moment voor de gesprekken. De gesprekscyclus wordt door de meeste bureaus (72%) handmatig ingericht en slechts 7% gebruikt hiervoor een tool. Daarnaast gebruikt 54% van de bureaus een projectadministratie tool.

Informatie over HR- en personeelsbeleid
Voor informatie over HR- en personeelsbeleid gebruikt ruim driekwart (76%) van de bureaus de algemene website van de SFA als informatiebron over HR- en personeelsbeleid, gevolgd door de nieuwsbrief en informatie per e-mail. Deze vormen van informatie verzamelen verschillen weinig vergeleken met vorig jaar.

Gebruik van ontwikkeluren
Het gebruik van ontwikkeluren door medewerkers is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Bij 21% van de bureaus worden de ontwikkeluren door alle medewerkers gebruikt en bij 52% door een deel van de medewerkers. Vorig jaar was dit nog 14% en 51%. Bij 13% van de bureaus maakt niemand gebruik van de ontwikkeluren, waar dit vorig jaar nog 28% was. Slechts 2% is er dit jaar volledig onbekend ermee. Bureaus besteden de ontwikkeluren onder andere aan cursussen, opleidingen en excursies.

Aandacht aan fysieke en mentale gezondheid
Het merendeel van de bureaus besteed aandacht aan fysieke gezondheid (85%). Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het stimuleren van gezonde voeding (56%) en sporten (53%). Daarnaast besteed ook 84% van de bureaus aandacht aan mentale gezondheid. Aandacht voor de mentale gezondheid wordt gedaan door bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te gaan (91%) of flexibel werken te stimuleren (42%).

Werkdruk en mogelijkheid taakverlichting voor oudere werknemers
In algemene zin herkent een klein deel van de bureaus (15%) dat werknemers vaak werken onder te veel druk, bij differentiatie naar bureaugrootte zie je echter dat dit bij de grotere bureaus wel degelijk wordt herkend. 
Het gevoel dat werken onder te veel druk tot ziektemeldingen leidt wordt in grotere mate herkend, ook door de kleinere bureaus. 

De cao-bepaling taakverlichting is bekend bij 64% van de bureaus; dit aandeel is toegenomen ten opzichte van vorig jaar (41%). Hierbij geldt hoe groter het bureau, hoe groter het aandeel dat bekend is met de bepaling. Het gebruik van de bepaling vindt op kleinere schaal (20% – 33%) plaats.