Beoogd opvolger functiehandboek

SFA werkt in opdracht van cao-partijen aan het voorbereiden en ontwikkelen van een opvolger van het functiehandboek. Cao-partijen zullen uiteindelijk beslissen over de invoering van de opvolger. Vóór invoering van de opvolger zullen bureaus voldoende tijd krijgen voor het moment van overgang en via SFA bijtijds alle benodigde informatie ontvangen voor zowel de werkgever als de werknemers.

Wat is opzet en doel?
Het huidige functiehandboek is het vertrekpunt, belangrijke doelen zijn actualisatie en vooral vereenvoudiging. Het huidige functiehandboek is erg uitgebreid terwijl het grootste deel van de architectenbureaus klein is en de voorkomende functies in meerderheid op het gebied van ontwerp en technisch ontwerp liggen.
Vereenvoudiging is het belangrijkste doel; minder functiefamilies, heldere functieomschrijvingen waarop bureaus hun eigen functieomschrijvingen kunnen ijken met het oog op de salarisindeling. De opvolger zal duidelijker en makkelijker in het gebruik moeten zijn. Voor cao-partijen is van belang dat de systematiek meetbaar is, dat het geen bezuiniging is, en dat de koppeling tussen functie en beloning zichtbaar blijft.

Proces tot november 2022: voorstellen meermaals voorgelegd aan architectenbureaus
Gedurende het totstandkomingsproces zijn de vereenvoudigde functiefamilies en ijkfuncties meermaals besproken met werkgevers en werknemers van grote, middelgrote en kleine architectenbureaus. In 2020 zijn de profielen van de ijkfuncties met werkgevers en HR-medewerkers getoetst. Na verwerking van feedback op alle functieniveau-omschrijvingen zijn de ijkfuncties gewogen door AWVN op basis van de ORBA-systematiek en besproken met de functiewaarderingsdeskundigen van de vakbonden. In 2021 is een koppeling gemaakt met het salarisgebouw. Een (pre)test in januari 2021 onder enkele bureaus was aanleiding voor cao-partijen tot verandering van de functie- en salarisindeling, met meer details. Deze is in mei/juni nogmaals aan deze bureaus voorgelegd, als pretest voor een omvangrijke praktijktest in augustus/september 2021. Daarin is een vereenvoudigde opvolger van het functiehandboek doorlopen op bruikbaarheid en aansluiting op de beroepspraktijk en is gekeken welke effecten een dergelijke overgang zou hebben. Met de bevindingen is in 2022 een vervolgfase van start gegaan, waarbij een 2e groep van architectenbureaus kritisch heeft meegedacht en geholpen om de aansluiting op het werken in bureaus verder te optimaliseren.

     
 

Stand van zaken vereenvoudiging functiefamilies

In het project is een nieuwe opzet functiefamilies gemaakt waarin de 13 huidige functiefamilies zijn samengevoegd tot 3 functiefamilies en 1 verzamelfamilie Bureau algemeen:

 • Functiefamilie Architectuur & ontwerp
 • Functiefamilie Technisch ontwerp
 • Functiefamilie Projectcoördinatie
 • Verzamelfamilie Bureau-organisatie algemeen:

  –       Functiefamilie Bureau-organisatie
  –       Functiefamilie Personeel & organisatie
  –       Functiefamilie Financiën
  –       Functiefamilie Marketing & communicatie
  –       Functiefamilie Informatica & automatisering
  –       Functiefamilie Business development

Binnen elke functiefamilie is sprake van een beperkt aantal niveaus,  gewogen met de ORBA functiewaarderingssystematiek.

 


Hoe nu verder?
Cao-partijen zijn op hoofdlijnen akkoord met de opvolger van het functiehandboek. Definitieve besluitvorming volgt nog, waarbij ook de functieniveaus in het nieuwe functiehuis zullen worden vertaald in bijpassende salarisschalen. Cao-partijen streven naar verplichte invoering van de opvolger op 1 juli 2023.