Beoogd opvolger functiehandboek

SFA werkt op verzoek van cao-partijen momenteel aan een opvolger van het functiehandboek. Input voor dit proces zijn bijvoorbeeld inzichten die zijn verworven tijdens het Future Search-project, daarnaast zijn gesprekken gevoerd met werkgevers en werknemers in bureaus.

Het huidige functiehandboek is het vertrekpunt. Vereenvoudiging is het belangrijkste doel. De opvolger zal duidelijker en makkelijker in het gebruik moeten zijn. Voor de stuurgroep zijn bij deze vereenvoudiging van belang dat de systematiek meetbaar is, dat het geen bezuiniging is, en dat de koppeling tussen functie en beloning zichtbaar blijft.
Tijdens het project worden tussentijdse concepten aan werkgevers en werknemers van architectenbureaus voorgelegd voor reactie. Het project wordt begeleid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van cao-partijen. Cao-partijen zullen uiteindelijk ook beslissen over de invoering van de opvolger.

Wat zijn de voorstellen?

1. Vereenvoudiging functiefamilies

In het project is een nieuwe opzet functiefamilies gemaakt waarin de 13 huidige functiefamilies zijn samengevoegd tot 4 functiefamilies (2 op ontwerpgebied en 2 voor organisatie en ondersteuning).
De 4 voorgestelde functiefamilies zijn: 

  • Functiefamilie Ontwerp
  • Functiefamilie Technisch ontwerp
  • Functiefamilie Bureau organisatie
  • Functiefamilie Specialistische ondersteuning (met hierin diverse vakgebieden).

Binnen elke functiefamilie is een beperkt aantal functieniveaus.
Als de niveauomschrijvingen zijn afgerond worden ze gewogen met de ORBA functiewaarderingssystematiek.

De niveauomschrijvingen gelden als ijkpunt voor salarisindeling. Sowieso geldt net als nu: de praktijk blijft leidend voor de eigen functieomschrijving. De niveauomschrijvingen kunnen worden gebruikt als onderlegger/voorbeeld.

In een klein bureau zullen waarschijnlijk niet alle functies voorkomen of worden functies gecombineerd. Bij de op te leveren opvolger hoort ook een uitleg van toepassing in de praktijk inclusief hoe om te gaan met combinatiefuncties.

2. Introductie van rollen voor flexibiliteit en ontwikkeling

In het project worden naast de vereenvoudiging van de functiefamilies voorbeelden van rollen ontwikkeld. Een functie is voor langere duur, daarnaast kan een ervaren werknemer naast zijn functie een rol vervullen. Trefwoorden voor een rol zijn: tijdelijk, persoonsafhankelijk, taakverantwoordelijkheid, buiten de functie sec, deeltijd. Een voorbeeld van een rol is bijvoorbeeld coach/mentor of een (juridisch) onderzoeker.
Waarom werken met rollen? Het werken met rollen geeft flexibiliteit, de mogelijkheid om te verkennen -als persoon of als bureau- welke kant je op wilt en kan daarmee bijdragen aan ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Rollen zijn flexibeler dan de functies, ze worden niet meegenomen in het wegingstraject.
SFA geeft voorbeelden maar bureaus kunnen ook zelf rollen opstellen.

Hoe ver zijn de nieuwe functieniveau-omschrijvingen?

De vereenvoudigde niveauomschrijvingen voor de ontwerpende functies zijn gedurende het totstandkomingsproces besproken met werkgevers en werknemers in de branche van grote-midden-kleine bureaus. Gevraagd is of men de functieprofielen herkent en bruikbaar vindt voor de inschaling van de functies in het eigen bureau. De respons op de vereenvoudigde ontwerpende functiefamilies is voornamelijk positief. Aandachtspunt voor uitwerking is nog gelegen in het in de praktijk toepassen van langere salarisketens en periodiektoekenning.

Op dit moment worden de profielen van de ondersteunende functies met werkgevers en werknemers in de branche besproken. Simultaan wordt gewerkt aan een aantrekkelijke gebruiksvriendelijke ontsluiting van de profielen.

Na de feedback op alle functieniveau-omschrijvingen vindt de weging ervan plaats met behulp van de ORBA functiewaarderingssystematiek, waarbij overleg wordt gevoerd met de functiewaarderingsdeskundigen van werknemersorganisaties. Vervolgens worden voor de stuurgroep opties in kaart gebracht voor de koppeling van de functieniveaus met het salarisgebouw.

Het is vervolgens aan de stuurgroep om het voorstel voor vereenvoudiging van de functie- en salarisindeling met de gedurende het proces verzamelde bevindingen en oplossingssuggesties uit de branche te bezien op o.a. bruikbaarheid voor bureaus in de breedte van de branche (klein/groot; generalist/specialist; traditioneel/innovatief).
Wanneer de stuurgroep van mening is dat er een goed pakket ligt, zullen cao-partijen daarmee naar hun achterbannen gaan. Daarna komt het moment waarop cao-partijen tot besluitvorming over invoering ervan overgaan.