Beoogd opvolger functiehandboek

SFA werkt op verzoek van cao-partijen momenteel aan een opvolger van het functiehandboek. Input daarvoor is verkregen tijdens het Future Search-project, daarnaast heeft SFA gesprekken gevoerd met zowel werkgevers als werknemers van architectenbureaus.
De reden voor het verzoek aan SFA is meervoudig. Enerzijds is de laatste update gedaan in 2011. Daarnaast is het functiehandboek erg uitgebreid, terwijl het grootste deel van de architectenbureaus klein is en de voorkomende functies in meerderheid op het gebied van ontwerp en technisch ontwerp liggen.

Het huidige functiehandboek is het vertrekpunt. Vereenvoudiging is het belangrijkste doel. De opvolger zal duidelijker en makkelijker in het gebruik moeten zijn. Voor cao-partijen is bij deze vereenvoudiging van belang dat de systematiek meetbaar is, dat het geen bezuiniging is, en dat de koppeling tussen functie en beloning zichtbaar blijft.

Tijdens het project worden tussentijdse concepten aan werkgevers en werknemers van architectenbureaus voorgelegd voor reactie. Het project wordt begeleid door vertegenwoordigers van cao-partijen. Cao-partijen zullen uiteindelijk ook beslissen over de invoering van de opvolger.

Wat zijn de voorstellen?

1. Vereenvoudiging functiefamilies

In het project is een nieuwe opzet functiefamilies gemaakt waarin de 13 huidige functiefamilies zijn samengevoegd tot vier functiefamilies:  

  • Functiefamilie Ontwerp
  • Functiefamilie Technisch ontwerp
  • Functiefamilie Bureau-organisatie
  • Functiefamilie Andere vakgebieden.

Binnen elke functiefamilie is een beperkt aantal niveaus. Elke functiefamilie bestaat uit drie of vier ijkfuncties. Deze zijn gewogen met de ORBA functiewaarderingssystematiek.

De ijkfuncties zijn nodig voor de salarisindeling. Daarnaast kunnen de ijkfuncties worden gebruikt als onderlegger/voorbeeld.
NB: de praktijk blijft leidend voor de eigen functieomschrijving.

In een klein bureau zullen waarschijnlijk niet alle functiefamilies voorkomen of worden functies gecombineerd. Bij de op te leveren opvolger hoort ook een uitleg van toepassing in de praktijk inclusief hoe om te gaan met combinatiefuncties.

2. Introductie van rollen voor flexibiliteit en ontwikkeling

In het project worden naast de vereenvoudiging van de functiefamilies voorbeelden van rollen ontwikkeld. Een functie is voor langere duur, daarnaast kan een ervaren werknemer naast zijn functie een rol vervullen. Trefwoorden voor een rol zijn: tijdelijk, persoonsafhankelijk, taakverantwoordelijkheid, buiten de functie sec, deeltijd. Een voorbeeld van een rol is bijvoorbeeld coach/mentor of een (juridisch) onderzoeker.
Waarom werken met rollen? Het werken met rollen geeft flexibiliteit, de mogelijkheid om te verkennen -als persoon of als bureau- welke kant je op wilt en kan daarmee bijdragen aan ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Rollen zijn flexibeler dan de functies, ze worden niet meegenomen in het wegingstraject.
SFA geeft voorbeelden maar bureaus kunnen ook zelf rollen opstellen.

Hoe ver zijn de nieuwe functieniveau-omschrijvingen?

De vereenvoudigde functiefamilies zijn gedurende het totstandkomingsproces besproken met werkgevers en werknemers in de branche van grote-midden-kleine bureaus. Gevraagd is of men de ijkfunctie herkent en bruikbaar vindt voor de inschaling van de functies in het eigen bureau. De respons op de vereenvoudigde functiefamilies is voornamelijk positief. Aandachtspunt voor uitwerking is nog gelegen in het in de praktijk toepassen van langere salarisketens en stijging in salaristrede. Simultaan wordt gewerkt aan een aantrekkelijke gebruiksvriendelijke ontsluiting.

De ijkfuncties zijn gewogen met behulp van de ORBA functiewaarderingssystematiek en er is een ontwerp gemaakt voor een vereenvoudigde functie- en salarisindeling waarin de functiefamilies en de ijkfuncties zich logisch verhouden tot elkaar.

Het is vervolgens aan cao-partijen om het voorstel voor vereenvoudiging van de functie- en salarisindeling met de gedurende het proces verzamelde bevindingen en oplossingssuggesties uit de branche te bezien op o.a. bruikbaarheid voor bureaus in de breedte van de branche (klein/groot; generalist/specialist; traditioneel/innovatief).

In 2021 is in dat kader een praktijktest onder bureaus uitgevoerd. Daarin is een vereenvoudigde opvolger van het functiehandboek doorlopen op bruikbaarheid en aansluiting op de beroepspraktijk en is gekeken welke effecten een dergelijke overgang zou hebben.
Met de bevindingen is nu een vervolgfase gaande, waarbij meerdere architectenbureaus kritisch meedenken en SFA (en de hele branche!) helpen om de aansluiting op het werken in bureaus verder te optimaliseren. (Dit kan nog tot wijzigingen leiden in aantal en samenstelling van de hierboven weergegeven vereenvoudigde functiefamilies.)

Wanneer de cao-partijen van mening zijn dat er een goed pakket ligt, zullen cao-partijen daarmee naar hun achterbannen gaan. Daarna komt het moment waarop cao-partijen tot besluitvorming over invoering ervan overgaan.