Onderhandelaarsakkoord cao 2021-2023

De onderhandelaars van BNA, FNV, CNV en De Unie zijn het met elkaar eens geworden over een nieuwe cao voor de periode 1 maart 2021 – 28 februari 2023. De uitkomsten worden nu voorgelegd aan de achterban. Als de raadpleging van de achterban (leden) positief is, wordt het akkoord definitief en wordt dat direct gecommuniceerd. Dan wordt ook de salaristabel per 1 juli 2021 gepubliceerd.
Een onderhandelaarsakkoord is best bijzonder omdat er dit jaar nog maar weinig cao’s zijn afgesloten vanwege alle corona-onzekerheid. Onze cao-partijen dachten daar toch iets anders over, zij willen juist nu duidelijkheid geven aan werkgevers en werknemers door niet het onderste uit de kan te halen, zij zijn met elkaar in redelijkheid tot een compromis gekomen over met name loon, pensioen en het aanvullend geboorteverlof WIEG.  

Onderhandelaarsakkoord in hoofdlijnen

Het aan de achterban voorgelegde akkoord ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Loonstijging
De totale loonstijging over twee jaar is 4% inclusief 0,5% compensatie voor het niet verhogen van de pensioenpremie voor 2021 (de 0,5% geldt per 1 juli 2021).

  • 1,5 % per 1 juli 2021 (inclusief 0,5% compensatie pensioenpremie)
  • 1% per 1 januari 2022 in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling
  • 0,75% per 1 juli 2022
  • 0,75% per 1 januari 2023 in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling.
     

De pensioenpremie bedraagt in 2021 23% en in 2022 24,5%. Die premie wordt gezamenlijk opgebracht door werkgever (55%) en werknemer (45%).

Het minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2022 opgetrokken naar €14 per uur.

Aanvullend geboorteverlof WIEG
Het aanvullend geboorteverlof voor partners bedraagt maximaal vijf werkweken op te nemen binnen een periode van 26 weken. Over die maximaal vijf weken betaalt UWV 70% van het salaris (tot het maximumdagloon). Het is aan werkgever of deze het loon aanvult tot 100%. De doorbetaling van de pensioenpremie blijft gehandhaafd op 100%,
 
Uurtarief zzp’ers
Het minimum-uurtarief van zzp’ers voor vergelijkbare werkzaamheden door werknemers in vergelijkbare omstandigheden, de zogeheten zij-aan-zij-werkers is al eerder gesteld op 150% van het desbetreffende uurloon van die werknemers. Dat zzp-uurtarief wordt nu verhoogd met 8% vakantietoeslag, het percentage dat de cao hanteert voor werknemers.
 
Thuiswerkvergoeding 
Cao-partijen willen over dit onderwerp geen bedrag vastleggen in de cao. De Nibud- berekening is algemeen bekend (€1,99 per dag), het uitgangspunt is dat werkgever en werknemer hier in redelijkheid met elkaar afspraken over maken, bijvoorbeeld ook in samenhang met de reiskostenvergoeding.
Hoe bureaus hier mee omgaan wordt medio volgend jaar geëvalueerd.
 
Werkdruk en overwerk
In de komende cao-periode wordt (opnieuw) door cao-partijen onderzocht hoe het nu precies zit met de werkelijkheid van overwerk en werkdruk. Hier kan op veel bureaus beter mee worden omgegaan. Dat is een complex onderwerp waar opdrachtgevers ook een factor in zijn, bijvoorbeeld met tijdsdruk en nog even dit of dat. Er komen ook pilotmogelijkheden en onderzoeken gesubsidieerd door het ministerie van SZW om in het kader van duurzame inzetbaarheid betere afspraken over dit onderwerp te kunnen maken.
 
3e WW-jaar Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW)
Cao-partijen evalueren de regeling voor een aanvullend 3e WW-jaar die vorig jaar is ingegaan. Niet iedereen is tevreden over de regeling en de dienstverlening van SPAWW. 

Wendbaarheid in goede en slechte tijden (tijdelijke ontheffing cao-bepalingen)
Cao artikel 4, 5 en 24 lid 2b zijn de zogeheten hardheidsclausules die werkgevers de mogelijkheid bieden om in economisch zware tijden ontheffing te vragen van cao-bepalingen. Werknemers spelen daar uiteraard ook een rol in. Werkgever en werknemers worden geacht dit zoveel mogelijk samen op te pakken tot behoud van perspectief voor bureau en de werkgelegenheid.  

 

Andere berichten 

Hoe staat het met verlof en Koningsdag en 5 mei?
Je leest het antwoord bij de FAQ Wat zijn de feestdagen in 2021?

Tijdelijk een werknemer ‘over’ of juist extra nodig?  
Kijk dan eens op het prikbord Collegiale in- en uitleen tussen architectenbureaus. Doel van dit prikbord is om bestaande eigen netwerken te vergroten. Misschien is er in jullie architectenbureau onzekerheid over de werkvoorraad en wat dat betekent voor jullie personeelsbeleid. Kun je iemand bij stilvallen van opdrachten toch in dienst houden omdat het werk straks weer aantrekt? Durf je een nieuwe werknemer aan te nemen? Collegiale in- en uitleen kan de oplossing zijn.

20 mei: online uitwisseling ervaring SLIM-subsidie
Heeft jouw architectenbureau een aanvraag ingediend voor de SLIM-subsidie? Al is de aanvraag wellicht niet gehonoreerd, misschien vind je het toch (of: juist daarom) interessant om met andere aanvragers van gedachten te wisselen. 
SFA organiseert donderdag 20 mei een Teams-meeting, van 14-15.30 uur. Daarin gaat het over het delen van ervaringen en tips over jullie plannen om leren en ontwikkelen binnen het bureau te stimuleren. Inhoudelijke uitwisseling staat nu centraal en niet zozeer de subsidietechniek. De uitwisseling kan je ideeën opleveren voor de uitvoering van je eigen plan of andere ontwikkelmanieren.
Lees meer en meld je aan op de SFA-site.