CAO

Artikel 2

In deze cao wordt verstaan onder:

 1. architectenbureau
  Een architectenbureau verricht architectenwerkzaamheden.

 2. architectenwerkzaamheden
  1. het ontwerpen van gebouwen of van vernieuwingen, veranderingen, uitbreidingen of restauraties van gebouwen in de ruimste zin des woords.
   en/of

  2. het in een juridische en/of organisatorische constructie met de onder 1 genoemde werkzaamheden uitsluitend of in overwegende mate verrichten van een of meerdere van de volgende activiteiten:
   – het maken van het bestek;
   – het maken van bouwvoorbereidingstekeningen;
   – het maken van de begroting;
   – het verrichten van werkzaamheden die voortvloeien uit het uitvoeringscontract;
   – het maken van uitvoeringstekeningen;
   – het voeren van de directie en projectmanagement;
   – het verrichten van de oplevering;
   – het verrichten van (voor-)onderzoek, planvorming en gebiedsontwikkeling;
   – het maken van onderhouds- en beheersplannen;
   – het geven van architectonisch/bouwkundig advies;
   – het verrichten van andere werkzaamheden in samenhang met de hier voor onder 1 en 2 genoemde werkzaamheden.

 3. beroepservaringperiode
  De tweejarige beroepservaringperiode zoals bedoeld in de Wet op de architectentitel en uitgewerkt in de regeling Beroepservaringperiode.


 4. buitenwerkingstelling ketenbepaling
  De bepalingen van de wet Werk en Zekerheid inzake de overgang van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar die van onbepaalde tijd zijn voor speciale doelgroepen genoemd in de cao zijn niet van toepassing.


 5. bijlage
  Elke bijlage Is een integraal onderdeel van de cao waarin artikelen en/of onderwerpen uit de cao nader worden uitgewerkt.


 6. bureau-intermediair
  Vertegenwoordigt werknemers op het architectenbureau als er geen medezeggenschap is gekozen in de vorm van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De bureau-intermediair wordt door de collega’s gekozen.


 7. feestdagen
  De feestdagen waarvoor salarisdoorbetaling geldt: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaart, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, koningsdag, 5 mei in lustrumjaren (2020, 2025 e.v.).


 8. functiejaar
  Het jaar (de twaalfmaandsperiode) dat werknemer werkzaam is geweest in de salarisgroep waarin hij is ingedeeld.


 9. gesprekscyclus
  Jaarlijks terugkerende functionerings- en/of beoordelingsgesprekken tussen werkgever en werknemer waarin aandacht wordt besteed aan de invulling van en afspraken over de persoonlijke ontwikkeling, opleiding en scholing van werknemer in relatie tot werk en loopbaan.

 10. goed werkgever- en werknemerschap
  Werkgever en werknemer gedragen zich als een goed werkgever en goed werknemer zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek artikel 7:611 en zoals opgenomen in de BNA-gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit (VIP).

 11. handboek functie-indeling architectenbureaus
  Ook functiehandboek genaamd, is een ijkpunt om functies te beschrijven en in te schalen. het geheel vormt een samenhangend ‘functiebouwwerk’. het functiehandboek is onderdeel van de cao. De bijbehorende salarisschalen staan in de cao.

 12. inzetbaarheidskosten
  De kosten gemaakt door werkgever die verband houden met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst.

 13. jaaruren
  De in de arbeidsovereenkomst vastgelegde uren berekend over een kalenderjaar ( of in de contractsperiode indien korter dan een kalenderjaar).

 14. keuzebepaling
  Bepaling die het mogelijk maakt voor werkgever en werknemers vakantie collectief vast te stellen en verlofdagen collectief op te nemen.

 15. medezeggenschap
  De mogelijkheid voor werknemers om invloed uit te oefenen op beslissingen van werkgever inzake arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties en de organisatie zoals nader uitgewerkt in bijlage 3 van deze cao.

 16. minimumbepaling
  Van een minimumbepaling kan niet ten nadele van werknemer worden afgeweken.


 17. periodiek
  Een stap of trede binnen een salarisschaal.


 18. over werk
  Arbeid die werknemer verricht op verzoek van en in afstemming met werkgever boven de arbeidsduur die in zijn arbeidsovereenkomst is vastgesteld.

 19. stagiair
  Een stagiair is een leerling of student, die op basis van zijn onderwijsprogramma tijdens zijn studie praktische ervaring opdoet bij een werkgever. De stagiair valt onder de bepalingen van de stageregeling voor de bouw. De stageovereenkomst wordt ondertekend door werkgever, stagiair en onderwijsinstelling.


 20. standaardbepaling
  Van toepassing op werkgever en werknemers. Afwijking hier van is niet toegestaan.

 21. transitiekosten
  Kosten van maatregelen gemaakt door werkgever gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid met het oog op de transitie van werknemer naar een andere werkgever.


 22. transitievergoeding
  Een ontslagvergoeding waar een werknemer -wettelijk- recht op heeft bij ontslag via UWV, kantonrechter of een aflopend dienstverband (na minimaal 2 jaar in dienst).


 23. werkgever
  Het architectenbureau dat met werknemer een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.


 24. werknemer
  Degene die in dienst van het architectenbureau werkzaamheden verricht.