De online helpdesk toont het antwoord op veelgestelde vragen en beschikbare tools.
Er is tijdelijk een categorie ‘FAQ/coronavirus‘ toegevoegd, om de antwoorden op FAQ’s te delen. Onder Tools/coronavirus staan verwijzingen naar beschikbare betrouwbare informatie.

SFA biedt ook een persoonlijke helpdesk. Gratis voor werkgevers en werknemers in architectenbureaus, en bureaus in aangrenzende sectoren die de cao voor architectenbureaus vrijwillig volgen.
Anderen kunnen tegen betaling gebruik maken van de helpdesk.

Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel ons.

 

Veranderingen per 1 januari 2020 veranderen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab)

De Wab repareert in zekere zin de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dat is eigenlijk stap 1 in de wijziging van het arbeidsrecht, want de commissie Borstlap is gevraagd om een fundamenteel advies uit te brengen over de inrichting van de arbeidsmarkt. Minister Koolmees van SZW beoogt met de Wab een vast dienstverband goedkoper te maken en flexwerk juist duurder. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2020. Dit zijn dus wettelijke veranderingen die ook voor onze branche gelden. 

Proeftijd
De Wab regelt het volgende over proeftijd.

 • Geen proeftijd als contract 6 maanden of korter is.
 • Maximaal 1 maand als contract langer dan 6 maanden duurt.
 • Maximaal 2 maanden voor contracten voor onbepaalde tijd en/of langer dan 2 jaar.
 • Maximaal 1 maand als er geen duidelijke einddatum is afgesproken is, bijvoorbeeld bij vervanging tijdens zwangerschapsverlof  of voor de duur van een project.

Proeftijd altijd schriftelijk afspreken, start op de dag dat werknemer begint met werken.

Verruiming duur tijdelijke contracten
De huidige periode van maximaal twee jaar in de WWZ wordt uitgebreid naar maximaal drie jaar. Werkgevers kunnen drie tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar aangaan met een werknemer. Voor de beppers maakt het feitelijk niet uit, het derde (extra) jaar valt nu in de Wab, Voor de beppers van de AvB blijft het gestelde in de cao over het vierde en vijfde jaar overeind.

Onderbreking tijdelijke contracten
Nu moet er een periode van (minimaal) zes maanden worden aangehouden om met dezelfde werknemer opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. In de cao’s kan worden vastgelegd dat het drie maanden kan zijn als er sprake is van terugkerend werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. Dat is in onze cao nu niet het geval overigens. 

Transitievergoeding
Werknemers krijgen per 1 januari vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Over de gehele duur is de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Dat geldt ook voor werknemers ouder dan vijftig jaar langer dan tien jaar in dienst, de overgangsregeling met een hogere vergoeding loopt af en wordt niet verlengd. De compensatie van de transitievergoeding kleine werkgevers (tot 25 medewerkers) bij pensionering of wegens ziekte is beoogd (nog niet zeker) per 1 januari 2021 en dus niet per 1 januari 2020.

Transitievergoeding en kosten van opleiding
Naast de kosten ter bevordering van kennis en vaardigheden voor een functie buiten de eigen organisatie (persoonlijke ontwikkeling) kunnen ook de (scholings)kosten voor een andere functie binnen het bureau in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Let wel, werknemer moet van tevoren instemmen met deze verrekening, het is belangrijk om afspraken hierover schriftelijk vast te leggen en te bevestigen.

Transitievergoeding en bedrijfseconomische omstandigheden
In de cao kan geregeld worden dat de transitievergoeding niet van toepassing is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen op voorwaarde dat er in de cao een voorziening of een vergoeding is opgenomen die de gevolgen van de werkloosheid beoogt te beperken. Dat is in de cao voor medewerkers van architectenbureaus nu niet het geval overigens.

WW premie
De WW-premie wordt voor werkgevers lager bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Een vast contract wordt op dit onderdeel goedkoper, een flexcontract duurder. Tot 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is. Dat criterium vervalt.

Oproepkrachten
Een werknemer is alleen verplicht te komen werken als werkgever hem uiterlijk vier dagen van te voren oproept. (Nuluren- en min/maxcontracten zijn contracten waarbij pas arbeid wordt verricht nadat werknemer daarvoor door werkgever wordt opgeroepen). Als de oproep binnen die periode weer wordt ingetrokken, houdt de werknemer recht op loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen. Na 12 maanden moet werkgever werknemer een vaste arbeidsomvang aanbieden.

Payrolling
Werknemers die vanaf 1 januari 2020 een payrollcontract krijgen hebben minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in dienst bij een architectenbureau en vanaf 2021 hebben payrollmedewerkers op basis van de Wab recht op een goede pensioenregeling.

Cumulatiegrond
Er is een nieuwe ontslaggrond naast de al bestaande acht ontslaggronden. De essentie van die bestaande ontslaggronden is dat bij ontslag volledig moet worden voldaan aan tenminste één grond. Het objectief en compleet vaststellen daarvan was en is moeilijk. De Wab voegt een ontslaggrond toe, de cumulatiegrond. Die maakt het mogelijk om twee of meer ontslaggronden die afzonderlijk ‘onvoldragen’ zijn bij elkaar te voegen tot een ‘voldragen’ verhaal. Daarin kunnen elementen van verschillende ontslaggronden gecombineerd worden.
Wordt deze cumulatiegrond gebruikt, dan kan de rechter werknemer een extra vergoeding toekennen ter hoogte van maximaal 50 % van de transitievergoeding.

Reparatie derde WW-jaar en WGA via verzamel cao. Wat betekent dat voor werkgever en werknemer?

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling. 
De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties binnen de architectenbranche hebben – na een enquête onder werknemers – vastgelegd dat zij het eens zijn met deze reparatie en aansluiten bij aanbevelingen vanuit de Stichting van de Arbeid hierover.

Verzamel-cao
De partijen die de cao architectenbureaus afsluiten, zijn aangesloten bij een zogenaamde verzamel cao. Aan die verzamel-cao kunnen meerdere partijen deelnemen. De verzamel-cao is in werking getreden vanaf de algemeen verbindend verklaring door de minister van SZWmet de publicatie in de Staatscourant. De private aanvulling WW en WGA voor architectenbureaus is vanaf 1 februari 2020 van start gegaan voor alle architectenbureaus binnen de werkingssfeer van de cao.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

 • De werkgever houdt per 1 februari 2020 elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.
 • Werkgevers ontvangen hiervoor een brief van de stichting PAWW, het landelijk fonds dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de PAWW-regeling.
 • In de brief staat alle informatie die je nodig hebt om je als organisatie aan te melden als deelnemer. Aanmelding is verplicht.
 • Het is van belang deze aanmelding zo snel mogelijk te regelen, zodat periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen kan plaatsvinden. Dat gaat via een simpel opgezette portal, dus met relatief weinig administratieve rompslomp.
 • Bijna alle salariskantoren hebben de aanpassingen al in hun systemen opgenomen. Overleg dit voor de zekerheid tijdig zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
  De volgende softwareleveranciers zijn reeds bekend met de regels voor het innen van de premie voor de reparatie van het derde WW / WGA jaar: Visma, Unit4, Exact, Afas, SAP, ADP, Centric, Loon, Info, Microloon, SDWorx, Salar, DBS, BCS, CBBS, Nmbrs, Hr2day, Easylon, SCAB, Polaris, Loket.NL, Pivoton, Kraan.
 • Voor cao-volgers is door PAWW een apart stappenplan gemaakt. 

Wat betekent dit voor jou als werknemer?

 • De Private Aanvulling WW (PAWW) is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 februari 2020 werkloos raken en dat na twee jaar nog steeds zijn, of die eerder al een onvolledige opbouw blijken te hebben. De PAWW repareert ook de versobering van  de loongerelateerde WGA.
 • Sinds 1 januari 2016 is de WW- en de WGA-tijd wettelijk stapsgewijs verkort.
 • In de cao zijn afspraken gemaakt door werkgevers en werknemers om dit te repareren.
 • Als de WW-uitkering na twee jaar afloopt (WW-of loongerelateerde WGA-uitkering) of als je eerder al een onvolledige opbouw blijkt te hebben, maak je mogelijk nog aanspraak op de Private Aanvulling WW (PAWW).
 • Per 1 februari houdt je werkgever de premie in op het salaris. Dat is een percentage van je salaris. PAWW heeft het percentage voor 2020 vastgesteld op 0,4% van het brutoloon
 • Hier hoef je zelf niets voor te regelen, dat loopt via de werkgever.
 • Ben je specifiek werkzaam bij een organisatie die de cao volgt, dan is hier een apart stappenplan voor gemaakt. 

Meer lezen
PAWW heeft een uitgebreide website met informatie over de achtergrond van de regeling en een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. PAWW heeft van het Pensioenfonds Architectenbureaus de adresgegevens ontvangen van alle werkgevers binnen we werkingssfeer van de cao architectenbureaus. Op de website www.spaww.nl zie je hoe je je als werkgever kan registreren, ook in geval je uiteindelijk geen brief mocht hebben gekregen. In het stappenplan staat hoe te handelen als de werkgever een zogenaamd cao volger is.

Contact
Voor vragen kun je mailen met SPAWW.

Wij noemen onszelf geen architectenbureau, geldt de cao?

Het komt voor dat een bureau zich geen architectenbureau noemt of mag noemen, bijvoorbeeld als de directeur geen architect is. Als een bureau architectenwerkzaamheden verricht, dan is in cao-artikel 2 bepaald dat de cao na ‘algemeen verbindend verklaring’ net zo goed geldt.
Algemeen verbindend verklaring (AVV) van een cao voor de hele bedrijfstak verloopt via het ministerie van SZW en heeft als doel dat binnen een branche dezelfde cao-regels voor werknemers gelden.

Wat moet een werkgever doen bij aannemen werknemer?

Stapsgewijs is dat:

 1. Leg in een contract de gemaakte spraken vast.
  Neem minimaal de elementen uit cao-artikel 10 op. Gebruik eventueel de voorbeeldcontracten op deze site. Pas bij de functie- & salarisindeling het functiehandboek toe. Geef je werknemer –bij voorkeur al tijdens de sollicitatiegesprekken- een kopie van of link naar de cao.

 2. Meld de werknemer aan bij het pensioenfonds
  Liefst direct, in ieder geval binnen een maand na indiensttreding.

 3. Zorg voor een goede inwerkperiode
  Wie gaat de nieuwe werknemer begeleiden, maak duidelijke afspraken, leg uit wat de bureauregels zijn (verstrek het eventuele bureaureglement). Spreek af wanneer een evaluatiegesprek plaatsvindt.

 4. Maak ontwikkelafspraken
  Maak al bij vanaf het begin duidelijk dat ontwikkelen erbij hoort. Wijs op mogelijkheden en gewoonten in het bureau. Wijs de werknemer op de ontwikkelvoucher/ontwikkeluren waar elke werknemer recht op heeft. Het aanwennen van een doorlopende ontwikkelhouding is goed voor werknemer én werkgever/bureau.
  Vaak begint een werknemer met een tijdelijk contract, ook dan is ontwikkelen van belang.

 5. Zorg voor een veilige werkplek
  Werkgevers moeten voldoen aan de eisen in de wet Arbeid en zorg. Vanaf een eerste werknemer: vraag een inlogcode aan voor de RI&E Architecten en doorloop deze risico-inventarisatie & evaluatie. De RI&E verwijst voor oplossingen naar de arbocatalogus architecten.

En uiteraard: voldoe aan de algemene verplichtingen van de rijksoverheid. Zie de website ondernemersplein en de website van de Belastingdienst.

 

 

Hoe bepaal je de salarisindeling voor een functie?

Je start altijd eerst met het omschrijven van de functie die vervuld moet worden.
Daarna leg je die omschrijving naast de omschrijvingen in het functiehandboek want door vergelijken vind je het functieniveau van de eigen functie.
Vaak is wel al duidelijk binnen welke soort functies, bij welke functiefamilies, je moet kijken. Is dat jou niet bekend, gebruik dan de zoekfunctie bij de functiefamilies.

Heb je de functie gevonden die het meest overeenkomt dan weet je het functieniveau dat wordt aangeduid met een letter.
Behalve bij starters en deelnemers beroepservaringsperiode: het functieniveau is ook het salarisniveau. Binnen de salaristabellen geeft de mate van ervaring in de functie (ook wel functiejaar genoemd) dan de trede binnen de salarisschaal aan.

Wat is het verschil in bijdrage aan functie of aan loopbaan?

Scholing of ontwikkeling in de huidige functie wordt voor 100%, in tijd en geld, vergoed door de werkgever.
Verder geldt: hoe belangrijker voor het bureau, hoe hoger de bijdrage van werkgever. Is er sprake van ontwikkeling naar een toekomstige functie of loopbaan: naarmate de ontwikkeling gerelateerd is aan de huidige functie, een doorgroei in het bureau betreft is de vergoeding door de werkgever hoger, maar minimaal 25%.

Naast de bijdrage aan opleiding/ontwikkeling uit het opleidingsbudget kan de werknemer zelf de zogenaamde ontwikkeluren (ontwikkelvoucher) inzetten als investering in zijn loopbaan (in tijd of eventueel geld).

Hoe bereken je voor een werknemer de extra vakantie-uren op basis van leeftijd?

Het antwoord is afhankelijk vanaf het moment dat de werknemer voor het bureau is gaan werken.

Een oudere werknemer krijgt extra vakantie-uren vanaf het jaar waarin hij/zij 50 jaar wordt. Dat staat omschreven in cao-artikel 36 lid 3, elke vijf jaar stijgt het aantal extra vakantie-uren.
Maar mocht een werknemer voor 1 april 2011 in dienst zijn gekomen van het architectenbureau dan geldt overgangsrecht omschreven in artikel 36 lid 4. Het aantal extra uren waarop deze werknemer op 31-12-2011 recht had, geldt de jaren erna tot het moment dat de werknemer op basis van lid 3 recht op meer vakantie-uren krijgt. Vanaf dat moment geldt niet langer lid 4 maar alleen lid 3; de uren worden niet opgeteld.

Het aantal extra uur is bij deeltijd werkenden naar rato.

Bij vragen over de berekening stuur gerust een e-mail naar info@sfa-architecten.nl met daarin datum in dienst, geboortedatum en de arbeidsduur (aantal uur werkzaam per week).

Hoe vraag ik een inlogcode aan voor de RI&E Architecten?

Architectenbureaus kunnen gratis een inlogcode aanvragen voor de RI&E Architecten, daarmee worden alle mogelijke risico’s geïnventariseerd.

Mail naar asmoorenburg@sfa-architecten.nl en je ontvangt binnen enkele dagen de inloggegevens. Ook bij vragen over inloggen kun je via dit e-mailadres stellen.

Informatie over actuele steun rijksoverheid

Totale steun- en herstelpakket vanaf 1 oktober 2020
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

SFA zal de informatie updaten na de definitieve behandeling in de Tweede Kamer.
Begin september zijn de volgende informatiebronnen beschikbaar:
Overzicht rijksoverheid van alle maatregelen vanaf 1 oktober + Visual 
Kamerbrief Steun- en herstelpakket datum 28 augustus 2020
-Zie daarnaast ook de KvK informatie over coronaregelingen.

Loonsteun NOW 3.0
Onderdeel van het steun- en herstelpakket is de loonsteun van NOW 3.0. De publicatie van deze regeling verwachten we medio oktober.
De afkorting NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid. Steun blijft van belang om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en tegelijkertijd bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich samen met werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie.

Begin september is over NOW 3.0 de volgende informatie beschikbaar:
Informatie rijksoverheid Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0, incl. visual
Nieuwsbrief SFA over NOW 3.0 (donderdag 10 september)

Eind september geeft de Kamerbrief, vooruitlopend op de publicatie van de NOW 3 regeling, gepland medio oktober, alvast de precieze voorwaarden van NOW 3.0:
Kamerbrief 30 september met oa precieze voorwaarden NOW 3

Tozo: tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers
Zelfstandigen/zzp’ers kunnen inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud, afgekort Tozo. Tozo 3 gaat in vanaf 1 oktober. Vanaf Tozo 2 is er sprake van een partnerinkomenstoets. 
Meer informatie over Tozo:
website Krijgiktozo?
naar Tozo 3 aanvragen

Let op: in verband met de strengere coronamaatregelen zijn er wijzigingen bij Tozo 3.
Info begin september was: Net als bij de NOW wordt de regeling gedurende de verlengingsperiode geleidelijk gerichter en wordt waar dat nodig is een voorbereiding op de nieuwe toekomst gestimuleerd. Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. 
Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zzp’ers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. De opzet is dat gemeenten samen met zelfstandig ondernemers zullen inventariseren of en welke ondersteuning van de zzp’er nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden.
Net als in Tozo 1 en 2 zal de kostendelersnorm en levensvatbaarheidstoets niet worden toegepast bij de bepaling van de bijstand voor levensonderhoud. Met betrekking tot de verstrekking van bedrijfskapitaal treden geen wijzigingen op ten opzichte van Tozo 2.

Wijziging begin oktober na strengere coronamaatregelen: 
Rijksoverheid: bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld. Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, meent het kabinet. In afstemming met VNG, Divosa en verschillende gemeenten heeft het kabinet besloten om de toets op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets) op 1 april 2021 in te voeren. Dit geeft voor een periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers. Zie voor meer informatie de webpagina rijksoverheid over Tozo.

Belastingmaatregelen
De rijksoverheid heeft alle belastingmaatregelen op een rij gezet. De webpagina bevat informatie voor ondernemers, zzp’ers, werknemers en consumenten.

Er zijn verschillende tijdelijke maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De meeste belastingmaatregelen gelden tot 1 oktober 2020. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen. Het belastinguitstel zelf loopt uiterlijk 31 december 2021 af. Voor het terugbetalen van de belastingschuld geldt vanaf 1 januari 2021 een betalingsregeling van 24 maanden. Andere belastingmaatregelen lopen door tot eind 2020. Bijvoorbeeld omdat mensen nog steeds zoveel mogelijk thuis werken.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is niet van toepassing
De SBI code (standaardbedrijfsindeling) van de architectenbranche is niet opgenomen in de lijst van sectoren waar de TVL op van toepassing is.

Vallen interieurarchitecten (stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten) onder de architectencao?

Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie.

 1. Een interieurarchitect (tuin- en landschapsarchitect of stedenbouwkundige) die werkt bij een architectenbureau valt onder de cao.
 2. Een bureau dat zichzelf interieurarchitectuurbureau (tuin- en landschapsarchitectuur of stedenbouwkundig bureau) noemt maar ook architect-werkzaamheden verricht, valt verplicht onder de cao voor architectenbureaus.
 3. Is sprake van een interieurarchitect (tuin- en landschapsarchitect of stedenbouwkundig bureau) dat zich in hoofdzaak richt op “interieur” (“tuin en landschap”, “stedenbouw”) dan is de cao niet verplicht. Vrijwillig aansluiten mag wel.

Neem bij twijfel voor overleg contact op met SFA, Huub de Graaff 06-53803540.

Wat is voor een werknemer belangrijk bij een nieuwe baan?
 1. Bespreek je functieomschrijving: wat ga je doen?
  Aan welke projecten ga je werken, welke taken of rollen ga je daarin vervullen. De functieomschrijving is de basis voor functie-indeling, de bepaling van functie- en salarisniveau. Zorg dat jezelf ook dit proces begrijpt.
  Wil je de beroepservaringsperiode doorlopen dan moet je aan specifieke projecten werken om aan de eindtermen te kunnen voldoen, heb je een mentor nodig en dergelijke.

 2. Controleer je contract voor ondertekening!
  Staan de verplichte elementen (cao-artikel 10) erin, klopt je functieomschrijving, functiefamilie, -niveau, salaris en andere afspraken als reiskostenvergoeding?

 3. Maak afspraken over de inwerkperiode
  Voor welke projecten ga je werken, kun je met collega’s meelopen om een goed beeld van het bureau te krijgen, bij wie kun je terecht met vragen, eventueel op vaste momenten. Is er een bureaureglement, wat zijn de regels en gewoontes?

 4. Bespreek jouw ontwikkelwensen en ambities
  Wat zijn de ontwikkel- en groeimogelijkheden? Wat spreek je af over scholing en betaling kosten. Maak eventueel een afspraak om na een aantal maanden te evalueren hoe het gaat, wat je nodig hebt om je werk nog beter te kunnen doen.

 5. Bespreek het gebruik van jouw ontwikkelvoucher/-uren
  Elke werknemer heeft 35 uur (bij 40-urige werkweek) om zelf te kunnen invullen, eventueel omgezet naar geld. Deze uren kun je besteden aan meer loopbaangerichte activiteiten of scholing. Je kunt deze uren ook inzetten als jouw bijdrage bijvoorbeeld bij de beroepservaringsperiode.
  Net als functiegerichte scholing bespreek je jouw gebruik van de ontwikkeluren vooraf met het bureau.

Hoe lang geldt salarisniveau E of F voor een starter of deelnemer beroepservaringsperiode?

Dit is afhankelijk van de specifieke situatie in het bureau, de mate waarin een werknemer zich ontwikkelt en de marktomstandigheden. Zodra een medewerker de wettelijke architectentitel heeft behaald (de beroepservaringsperiode heeft afgerond) heeft deze minimaal recht op schaal G.

Hoe bepaal je totale opleidingsbudget in een bureau?

Algemeen geldt: het opleidingsbudget moet redelijk zijn, kunnen voorzien in de nodige opleiding en ontwikkeling van werknemers voor de huidige functie of doorgroei in het architectenbureau.

Voor alle werknemers opgeteld telt het budget minimaal 1% van de totale bedrijfskosten. Dat zijn alle kosten die een bedrijf maakt die aan derden worden gefactureerd voor het realiseren van de omzet, exclusief de loonkosten.

Voor welke zaken moet ik vrij nemen en wanneer krijg ik bijzonder verlof?

Bijzonder verlof is in de cao slechts minimaal opgenomen, zie artikel 39. Artikel 39 geeft recht op doorbetaald verlof bij bijvoorbeeld overlijden van een partner, kind, (groot)ouder maar ook bij kortdurend zorgverlof.

Het wettelijk vastgesteld bijzonder verlof (calamiteit, zorg) is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg.

In het verleden was er in de cao sprake van bijzonder verlof voor een huwelijk of verhuizing. De uren die destijds voor dit soort gebeurtenissen stonden zijn omgerekend en verschoven naar deels vakantie-uren, deels naar de ontwikkeluren. (Van de 80 zogenaamde bovenwettelijke vakantie-uren zijn 16 uur van oorsprong bijzonder verlof uren.)
Een werknemer die nu vrij wil nemen voor een huwelijk of verhuizing, neemt zelf vakantie-uren op. Tenzij een bureau in bureaureglement aanvullende afspraken maakt over doorbetaald verlof geven, dat mag.

Hoe kun je ziekte voorkomen, wat moet je bij ziekte doen?

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer al weer na korte tijd aan het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of als gevolg van een arbeidsconflict. Voor alle gevallen van verzuim moet de werkgever een goed beleid opstellen om te voorkomen dat werknemers onnodig (lang) ziek worden. Dit is niet alleen prettig voor de werknemers, maar ook voor de werkgever die verplicht is het loon van zieke werknemers door te betalen. Zie het arboportaal over (voorkomen van) verzuim.

Wat helpt is sowieso: betrokkenheid van werknemers bij bureau en elkaar, aandacht voor balans: pauzes, gezond gedrag en vitaliteit, oppassen voor (te lange) overbelasting. Ook kan een werkgever rekening houden met persoonlijke omstandigheden die invloed hebben om de belastbaarheid van een werknemer.

Informatie afgeronde steun overheid

Loonsteun NOW 1.0 en 2.0
In april is een eerste keer de noodmaatregel NOW ter beschikking gesteld, nu bekend als NOW 1.0. De NOW verving toen de maatregel werktijdverkorting. NOW 1.0 is per 6 juni afgesloten.
Let op: vanaf 7 oktober 2020 vindt de controle en definitieve berekening voor NOW 1.0 plaats (zie nieuwsbericht SFA).
In mei werd de komst van noodpakket en NOW 2.0 bekendgemaakt. NOW 2.0 kon vanaf 6 juli worden aangevraagd, en is per 31 augustus 2020 afgesloten.

Voorwaarde was (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%. Voor de verschillende tijdvakken van de NOW gelden net iets andere voorwaarden of clausules. Bekijk daarom de onderstaande bronnen meer exacte informatie, algemeen of per tijdvak:

Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers: Tozo
Tozo 1: Zelfstandigen/zzp’ers konden vanaf maart voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. In de gemeenten is met alle macht gewerkt om vanaf maandag 23 maart de aanvraagstroom te verwerken die naar verwachting meer dan 100.000 aanvragen bedraagt. Je neemt voor deze maatregel contact op met je eigen gemeente.

Tozo 1 is eind mei afgesloten.
Tozo 2 is de verlenging met 4 maanden en liep van 1 juni tot met 30 september 2020. en verschil met Tozo 1 is dat er sprake is van een partnerinkomenstoets.  

Wie kan de cao vrijwillig volgen en hoe doe je dat?

Een aan de architectuurbranche verwant bureau – waaronder ook een kleiner of middelgroot ingenieursbureau zonder eigen cao – kan zich vrijwillig aansluiten bij de architectencao, inclusief het pensioenfonds voor architectenbureaus. Vrijwillige aansluiting kan niet als het bureau onder een ander bedrijfstakpensioenfonds valt.

Voor vrijwillige aansluiting neem je contact op met het pensioenfonds, zij verzorgen de administratieve aanmelding. Contact kan per mail-contactformulier of telefonisch op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 020 583 4230.

 

Kun je een tijdelijk contract tussentijds beëindigen?

Een tijdelijk contract heeft een begin- en een einddatum, daar moeten werkgever en werknemer zich aan houden. Uitzondering: een overeenkomst kan ‘met wederzijds goedvinden’ tussentijds worden beëindigd. Dat kan ook in het contract worden opgenomen met een ‘tussentijds opzegbeding’.
Werkgever heeft toestemming van het UWV nodig om tussentijds te beëindigen, werknemer niet.

Werkgever kan werknemer op staande voet ontslaan indien aan de orde conform de daar voor geldende wettelijke bepalingen.

Bij een eerste tijdelijke contract mits dat minimaal zes maanden is, is het mogelijk een proeftijd af te spreken. Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer allebei zonder opzegtermijn de relatie stoppen, dat kan ook in geval van ziekte van werknemer.

 

Wat zijn de ‘voorbeeldfamilies’ die ik bij de functiefamilies zie staan?

De functiefamilies zijn afkomstig uit het functiehandboek. In het functiehandboek zijn alle functies door middel van een specifieke methodiek gewogen en van een niveauaanduiding voorzien.
De voorbeeldfuncties zijn opgesteld als aanvullende actualisatie op het functiehandboek. Het zijn functies zoals technisch ontwerpen + BIM en hybride/gemixte ontwerpfuncties. De voorbeeldfuncties zijn iets anders omschreven maar ze zijn wel gerelateerd aan het functiehandboek. Functie-& salarisniveau van voorbeeldfuncties zijn met alle andere functies in evenwicht.

Wat valt onder ‘ontwikkeluren?

Ontwikkeluren kunnen werknemers zelf besteden aan opleiding of ontwikkeling, naast op het opleidingsbudget. Het initiatief voor de invulling komt van de werknemer, kan toekomst/loopbaangericht zijn. Dat kan ook een toekomst buiten het bureau of zelfs de architectuur zijn. Invulling ervan wordt altijd vooraf besproken met de werkgever. Besteding kan zijn in tijd of in geld.

Cao-partijen hebben de ontwikkeluren opgenomen als bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Ik moet mijn kind door ziekte uit de crèche ophalen, moet ik dan verlof opnemen?

Bij een niet geplande situatie, waarbij een werknemer als enige het kind uit de crèche kan halen hoeft de werknemer geen verlof op te nemen. Dit is onderdeel van het kortdurend zorgverlof en de werknemer krijgt dan doorbetaald.

Ook bij andere onverwachte situaties kan doorbetaald verlof gelden. Calamiteitenverlof is bedoeld om zaken te regelen die alleen dan kunnen en nodig zijn om de situatie daarna goed op te kunnen vangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gesprongen waterleiding waarvoor de werknemer direct een loodgieter moet regelen.

 

Wat geldt voor salaris doorbetaling bij ziekte?

Als een werknemer ziek is geldt doorbetaling van het volledige salaris. Bij langdurige ziekte geldt dat in ieder geval voor het eerste ziektejaar. Bij ingang van het tweede ziektejaar geldt minimaal 70% doorbetaling van salaris en vakantiegeld. Als een werknemer het tweede ziektejaar voldoende meewerkt aan de re-integratie, voldoet aan de voorschriften van de wet verbetering poortwachter naar beoordeling van een bedrijfsarts, geldt 100% doorbetaling.  
Pensioenopbouw is altijd op basis van 100% salaris. Zie ook cao-bijlage 4.

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De wet geeft al verplichtingen vanaf de eerste week van ziekmelding.

Hoe verhoudt de cao zich tot de wet?

De cao kan op de wet aanvullende afspraken opstellen: voor architecten is bijvoorbeeld bij een 40-urige werkweek het aantal vakantie-uren 80 uur hoger dan wettelijk is verplicht. Ook kan door de cao een uitzondering worden gemaakt: voor deelnemers aan de beroepservaringsperiode (vanaf 1 januari 2020 alleen nog studenten AvB) kunnen bijvoorbeeld meer tijdelijke contracten worden afgesproken.

Is er in de cao voor een onderwerp geen bepaling opgenomen dan geldt de wet.

Hoe kun je een zzp-er tarief berekenen voor bepaald werk?

Door een cao en toepassing van het functiehandboek geldt voor gelijk(waardig) werk gelijk loon. Hoe kom je voor een zzp-er tot een gelijkwaardige beloning, met welke elementen moet je dan rekening houden? Zzp-ers moeten ook uren kunnen besteden aan acquisitie, scholing, zelf verzekeringen kunnen afsluiten inclusief voor arbeidsongeschiktheid en pensioen kunnen opbouwen.
SFA heeft de ingrediënten op een rij gezet en geeft als minimale berekening voor een uurtarief 150% van het bruto uurbedrag voor vergelijkbare werkzaamheden en ervaring.
Een uurtarief is altijd uitkomst van onderhandeling, de formule geeft een ijkpunt. Zzp-ers beslissen altijd zelf of ze met een uurtarief akkoord gaan.

Hoe kun je ontwikkeluren omrekenen naar een bedrag?

Dat kan op twee manieren. Je rekent het bedrag uit op basis van het (bruto) uursalaris van de specifieke werknemer. Een andere manier gaat uit van het gemiddelde uursalaris in het bureau. Die tweede rekenwijze betekent dat werknemers ongeacht schaalniveau een gelijk bedrag ontvangen.

Mag ik op vakantie als ik ziek ben?

Na afstemming met werkgever en met toestemming van de bedrijfsarts mag dat, dat kan zelfs aan te raden zijn. Die uren worden dan ook geteld als vakantie-uren.

Hoe zit het met een bijdrage van werkgever aan een loopbaan buiten de architectuur?

Ontwikkelen, ook al is het niet architectuur-gerelateerd, is niet alleen maar goed voor de werknemer. Nieuwe dingen leren, je blijven ontwikkelen is ook positief voor het bureau. Dat is ook de reden dat 25% van de kosten hiervoor vanuit het opleidingsbudget van het bureau kan worden betaald.

Daarnaast kan een werknemer zijn ontwikkeluren voor een toekomstige loopbaan buiten de architectuur inzetten. Ook kan de werknemer de cao à la carte benutten.

Bij een eventueel ontslag en overgang naar een andere sector kan een werknemer als er recht is op een transitievergoeding deze ook gebruiken voor scholing (zie artikel 17; vanaf 2020 geldt transitievergoeding vanaf eerste dag, ook voor tijdelijke contracten).
In dit artikel wordt ook gesproken over verrekening met door de werkgever gemaakte kosten voor transitie en inzetbaarheid, indien en voor zover deze vooraf op papier zijn gezet en door beide partijen zijn ondertekend.  

Wat is de geldigheid van vakantie-uren en volgorde van opnemen?

Een vakantiejaar is gelijk aan een kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De wettelijke vakantie-uren vervallen na 1,5 jaar, dus per 1 juli van het volgende jaar.
Voorbeeld: wettelijke vakantie-uren van 2019 vervallen op 1 juli 2020.
Bovenwettelijke vakantie-uren vervallen na 5 jaar.
Voorbeeld: bovenwettelijke vakantie-uren van 2019 vervallen op 1 januari 2025.

Voor deeltijdwerkers is de opbouw naar rato.

Volgorde van opnemen:

 • Zijn er nog wettelijke uren over van het voorafgaande jaar dan neem je die in het nieuwe jaar eerst op.
 • Zijn er nog bovenwettelijke uren van vier jaar geleden, dan neem je die daarna op.
 • Dan neem je de wettelijke uren van het lopende jaar op,
  en dan de bovenwettelijke uren (van drie jaar, twee jaar geleden, etc). 
Wat zijn in 2020 doorbetaalde feestdagen?

Wat zijn in onze cao feestdagen waarvoor salarisdoorbetaling geldt?
In chronologische volgorde zijn dat in 2020:

 • Nieuwsjaarsdag, woensdag 1 januari
 • Tweede Paasdag, maandag 13 april
 • Koningsdag, maandag 27 april
 • Bevrijdingsdag, 5 mei (omdat 2020 een lustrumjaar is)
 • Hemelvaart, donderdag 21 mei
 • Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni
 • Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december.

Bij deeltijdmedewerkers kan ofwel gekeken worden of de feestdag op een vaste werkdag valt, ofwel -bij flexibel werken – wordt het deeltijdpercentage toegepast.

 

Vakantieverlof? Feestdagen?

Hoe kunnen werkgever en werknemers omgaan met verlof in deze maanden? De regels zijn niet veranderd, de omstandigheden wel. Werkgever en werknemers kunnen daar verschillend naar kijken. Belangrijkste uitgangspunt is dat in onduidelijke situaties redelijkheid en billijkheid de basis vormen om er samen uit te komen. In deze ‘terra incognita’ is het samen -digitaal- om de tafel gaan essentieel. 
Mogelijkheden en gespreksonderwerpen zijn geschetst in de nieuwsbrief verlof tijdens de coronacrisis

Wat betreft feestdagen als Koningsdag en 5 mei geldt: ook al is er geen georganiseerd feest of evenement, deze dagen zijn in de cao vastgelegd als vrije dagen met salarisdoorbetaling. Dus geen feest, wel vrij. 
Zie voor een volledig overzicht de FAQ wat zijn in 2020 de betaalde feestdagen?

 

Thuiswerken: wel of niet mogelijk en waar moet je aan denken?

Thuiswerken is het advies
Het advies van de rijksoverheid is om zo veel mogelijk thuis te werken, als een van de maatregels om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Veel architectenbureaus doen dat ook, zie bijvoorbeeld de interviewserie van Architectenweb waarin architectenbureaus vertellen hoe ze dat doen (Vakwerk Architecten, De Zwarte Hond, LIAG architecten, KAW, KCAP Architects, Rijnboutt, KettingHuls, XOOMlab collectief) en waarin een coach tips voor thuiswerken geeft.

Maar wat als thuiswerken (nog) niet mogelijk is? Of de periode van ‘social distancing’ nog een tijdje duurt en je op kantoor moet afspreken?
Zorg er dan voor dat je de richtlijnen opvolgt en de kans op besmetting zo klein mogelijk maakt. Werkplekken op voldoende afstand van elkaar, eventueel spreiding werkuren, alleen werken op een vaste eigen computer / aan eigen werkplek, ook bij overleg voldoende afstand houden.
Denk daarnaast aan hygiëne maatregelen; zorg bijvoorbeeld ervoor dat er voldoende zeep is en papieren handdoekjes, kijk naar het schoonmaakbeleid (vooral handgrepen/deuren etc) en communiceer daarover ook in je bureau.

Zie ook de publicatie van ArboNed: praktische gids veilig (thuis) werken 2020 in tijden van corona

Word jij ziek of heeft een huisgenoot bepaalde coronaklachten? Thuisblijven!
Uiteraard: zodra iemand ziek lijkt te worden, verschijnselen krijgt als genoemd door RIVM dan voorkom je besmetting van anderen inclusief je collega’s door thuis te blijven. Daarnaast geldt vanaf 23 maart: heeft een huisgenoot klachten die op corona kunnen wijzen als bijvoorbeeld koorts of kortademigheid, ook in dat geval blijf je thuis en werk je zo mogelijk thuis.
Ook hier is het belangrijk dat dit duidelijk wordt gecommuniceerd door de werkgever.

Inrichting thuiswerkplek
Je werkgever is er in principe verantwoordelijk voor dat jij je werk kunt doen, ook als je nu thuis moet werken. Bespreek je werkplek thuis dus met je werkgever. Als je specifieke klachten hebt of dreigt te krijgen, overleg dan met je werkgever over eventuele (additionele) voorzieningen.

Praktische tips: 

 • Overleg of je faciliteiten van het bureau tijdelijk thuis kunt gebruiken. Een bureaustoel, beeldscherm, toetsenbord, muis of koptelefoon, bijvoorbeeld.
  Lukt dat niet, dan is er misschien wel iemand in je netwerk van wie je spullen mag lenen.
 • Bij gebruik van een laptop: gebruik een losse muis en toetsenbord als je die thuis hebt of kunt lenen. Sluit deze aan op je laptop. Zet je laptop op een dik boek of pak printerpapier, zodat het beeldscherm wat hoger komt te staan en je je nek minder belast (alleen als je een losse muis en toetsenbord hebt).
 • Neem regelmatig even pauze en probeer taken af te wisselen. Wissel je houding regelmatig af, sta af en toe op. Bellen kan vaak staand in plaats van zittend. Probeer mogelijke verblinding en hinderlijke reflecties op het beeldscherm te vermijden, plaats je beeldscherm bijvoorbeeld haaks op de lichtinval.

Zie ook de infographic Thuiswerken in coronatijd.

Aanschaf van materiaal voor thuiswerkplek? Cao à la carte en/of werkkostenregeling
De cao kent een cao à la carte-regeling (artikel 28). Een werknemer kan op basis hiervan een deel van het brutosalaris voor bepaalde doelen inzetten. Daarnaast is in de werkkostenregeling de vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen aan werknemers verruimd. De ruimte is – tijdelijk – verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste €400.000 van de loonsom ( lees: het totaal aan lonen). Die extra vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen kan gebruikt worden om kosten van thuiswerk te vergoeden ( denk aan koffie, thee limonade, internet, energie e.d. of een goeie bureaustoel en -lamp) en ook voor attenties van werkgever in de sfeer van bloemen, flesje wijn, cadeaubon). Deze maatregel staat onder punt 3 vermeld in de kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis.

Wanneer er ruimte is in de werkkostenregeling kan op verzoek van de medezeggenschap/personeelsvertegenwoordiging of met elkaar een extra doel worden afgesproken. Via deze constructie betaalt de werknemer geen inkomstenbelasting en premies over zijn aanschaf. 

Thuiswerkvergoeding (onbelast, tot)

Het Nibud heeft uitgerekend dat een werknemer gemiddeld 2 euro per dag uitgeeft aan kosten zoals water, elektriciteit, gas, koffie, thee en aanverwante consumpties. Dan hebben we het nog niet over een goede werkplek met stoel, tafel en licht. Welke kosten kan een werkgever onbelast vergoeden? 

Meer vrije ruimte werkkostenregeling
Met terugwerkende kracht ingaande per 1 januari 2020 is de zogeheten vrije ruimte van de werkkostenregeling eenmalig – voor dit jaar – vergroot van 1,7% tot 3% van de eerste €400.000 van de loonsom. Vanuit die ruimte kunnen vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemer onbelast worden gedaan, ook de Nibudberekening. Over vergoedingen boven 3% geldt de ’oude’ 1,2%.
De onbelaste vergoeding geldt ook voor bloemetje, thee- of koffiepakket, wat lekkers te snoepen, noise-cancelling headphones of een ventilator bij warm weer; ook de kosten van deze attenties mogen als eindheffingsloon in de vrije ruimte.

Let op! Werkgevers moeten wel hun totale loonsom (laten) checken. Als die lager is geworden door met name minder arbeidscontracten kan het besteedbaar bedrag ondanks het hogere percentage lager uitvallen als de loonsom kleiner is geworden.

Werkplek vergoeding
Normaal gesproken kan werkgever een onbelaste vergoeding voor de kosten van een thuiswerkplek alleen verstrekken als die werkplek als een zelfstandige werkruimte geldt. Dan moet er bijvoorbeeld een eigen ingang zijn, eigen sanitaire voorzieningen en de mogelijkheid om de werkruimte te verhuren aan derden. Door de grotere vrije ruimte in de WKR ontstaan er meer mogelijkheden voor vergoedingen voor thuiswerken ook als werkplekken geen zelfstandige ruimtes zijn. Dat geldt ook voor bestaande vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen die werkgever voorheen belastte bij de werknemer, bruteerde of waarvoor hij de eindheffing voor zijn rekening nam. Dat scheelt altijd in ieder geval de werkgeverslasten.

ARBO-voorzieningen zoals een ergonomische stoel of bureau, stralingsarme monitor en juiste verlichting zijn en blijven onbelaste vergoedingen.

Samengevat
Reiskosten, tijdelijke verblijfskosten, opleidingskosten en de kosten van computers en mobiele communicatiemiddelen vielen altijd al binnen de zogeheten gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Bij die laatste mogen overigens ook de belkosten en internetkosten worden vergoed. Koffie, thee, kleine snacks, meerkosten verwarming en elektriciteit kunnen nu dus ook meegenomen worden binnen de vrije ruimte. Bij overschrijding hiervan is de werkgever over het meerdere 80% eindheffing verschuldigd. Bijhouden dus, de gemaakte kosten en vergoedingen. Voorlopig is het zo dat volgend jaar de oude regeling weer geldt.

Hoe zit het met ziek worden, quarantaine, uit voorzorg thuisblijven en verlof?

Overleg en neem elkaar serieus
Allerlei mogelijke situaties kunnen zich gaan voordoen. Het is vooral belangrijk dat de werkgever en medewerkers met elkaar in gesprek blijven over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Neem als werkgever zorg en aarzelingen serieus, zoek met elkaar naar oplossingen, maatwerk wellicht, in redelijkheid in ieder geval. Redelijkheid van twee kanten.

Wat als een werknemer ziek is of in quarantaine moet?
De gewone regels voor ‘doorbetaling loon bij ziekte’ gelden. Ook in geval van het coronavirus. Als werknemer in quarantaine moet, gaat loonbetaling door, dus ook als hij niet ziek is. Je kunt redelijkerwijs niet verwachten dat de oorzaak hiervan bij medewerker behoort. Dan geldt 100% loonbetaling.
In het geval van quarantaine maar niet ziek kan overigens wel mogelijk thuis worden gewerkt.

Wat als een werknemer uit voorzorg thuis wil blijven?
Overleg wat de angst en argumenten zijn, check of je voldoet aan de voorwaarden en attentiepunten die worden genoemd door overheid en deskundigen. Is en voelt de werkplek voor de werknemer voldoende veilig en wat kun je hier samen aan doen? Hier komt het ‘in gesprek blijven’ meteen naar voren. Als werknemer steekhoudende argumenten heeft (kinderen thuis waar voor gezorgd moet worden, bij ziekte wordt dat onmogelijk en vergelijkbare angsten), probeer dan met de middelen die er zijn tot een compromis te komen. Formeel mag werknemer niet zelf weigeren om naar het werk te gaan, als de omstandigheden in orde zijn. Maar goed werkgeverschap vraagt nu ook inlevingsvermogen en ieders verantwoordelijkheden en zorgen goed met elkaar delen. Thuiswerken is het alternatief. Als dat nu nog niet computer-/verbindingstechnisch niet kan, kan het oplossing zijn om dat zo snel mogelijk te regelen. Of bedenk alternatieve invullingen, bijvoorbeeld bij het willen voorkomen van reizen in het OV: is er een werkplek dichtbij huis te regelen?

Hoe zit het met sluiting school, kinderopvang en soorten verloven?

Calamiteitenverlof sluiting school?
Het calamiteitenverlof geldt alleen als de sluiting van een school niet van te voren is aangekondigd en er geen oppas geregeld kan worden. Dat is doorgaans niet het geval in deze situatie, want de sluiting was aangekondigd (al was het kort dag).

Zorgverlof bij een ziek kind
Als een kind ziek is en jij bent de enige die ervoor kan zorgen kan kortdurend zorgverlof opgenomen worden. Het kortdurend verlof mag in totaal per kalenderjaar niet langer duren dan twee keer het aantal uren dat werknemer normaal gesproken in de week werkt. Bij kortdurend zorgverlof heeft een werknemer gedurende twee weken recht op volledige doorbetaling. Heeft werknemer na twee weken kortdurend zorgverlof (direct aansluitend of verdeeld over het kalenderjaar) meer tijd nodig om voor iemand in zijn gezin te zorgen dan zou langdurend zorgverlof een oplossing kunnen zijn. Daarvoor geldt geen automatisch recht op loondoorbetaling / betaald verlof, daarover is overleg met werkgever nodig, zie cao-artikel 39 lid 3.

Is er verlof voor opvang van een niet-ziek kind? Want het gaat nu vooral om opvang en begeleiding 
Hoe complex de wereld ook is geworden door het coronavirus, de gewone regels voor het verlof gelden vooralsnog. Dat houdt in dat je het per geval moet bekijken. Is er iemand anders die, eventueel gedeeltelijk, de zorg voor het kind op zich kan nemen? Is de zorg/opvang door een ander niet (volledig) het geval, dan mag een werkgever een verzoek om (gedeeltelijk) kortdurend zorgverlof niet weigeren.
In situaties waar het voor het bureau heel slecht uitkomt als een werknemer niet werkt adviseren we dat werkgever en werknemer samen bespreken wat eventuele oplossingen zijn. Kan een werknemer thuis toch (deels) werken, al dan niet in flexibele werktijden. Of is het mogelijk om tijdelijk andere werkzaamheden te doen? Het kan echt met elkaar puzzelen worden, er is nu even geen eenduidige oplossing uit een regeling voor te bedenken. Belangrijk is dat gehandeld wordt op basis van goed werkgever- en werknemerschap, zoals ook in de cao als richtlijn is opgenomen.

Omzetverlies? Mogelijkheid noodmaatregel NOW
Als er door deze of andere redenen bij een bureau sprake is van omzetverlies dan kan een bureau gebruik maken van de noodmaatregel NOW (Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid). Zie de FAQ over NOW en de informatie over NOW van de rijksoverheid.

De online helpdesk toont het antwoord op veelgestelde vragen en beschikbare tools.

SFA biedt ook een persoonlijke helpdesk. Gratis voor werkgevers en werknemers in architectenbureaus, en bureaus in aangrenzende sectoren die de cao voor architectenbureaus vrijwillig volgen.
Anderen kunnen tegen betaling gebruik maken van de helpdesk.

Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel ons.

 

Levenskaarten

Levenskaart, in actie voor je duurzame inzetbaarheid

De levenskaarten voor persona’s Max en Mirjam staan hieronder, gevolgd door de genoemde mogelijke acties (voor hen zelf, de werkgever, de branche). 
Was je niet bij de avond in Pakhuis de Zwijger? Kijk dan eerst naar de levenskaarten van Max en Mirjam en probeer zelf te bedenken wat jij in hun geval zou doen, vóórdat je het verslag hierover leest. 
Lees eventueel van tevoren ook het denkkader voor het invullen van de levenskaart.

Leven & werk van MAX

Leven & werk van MIRJAM


Levenskaart voor JOUW leven en werk

Eén van de producten van de avond ‘Warmlopen voor de toekomst, over jezelf ontwikkelen’ is een blanco levenskaart. In deze blanco levenskaart kun je je eigen situatie invullen en bedenken wat jij zelf kunt doen, wat je werkgever kan doen. Invullen kan je onder andere helpen om het gesprek over jouw ontwikkeling te voeren.

 

De levenskaarten zijn ontwikkeld in een project gericht op duurzame inzetbaarheid, waarvoor SFA een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft ontvangen.

Team up!

Iets voor jou?
Met een collega naar keuze sparren over je ontwikkelafspraken en/of -wensen, leuk en effectief want je helpt elkaar én leert van elkaar. Je bent elkaars buddy en je helpt elkaar om je ontwikkelafspraken op te volgen. Alleen is maar alleen, juist door samen af te spreken help je elkaar in beweging te komen en geef je impuls aan je acties. Team up!

Hoe werkt het?
Ga met een/enkele collega(‘s) -naar eigen keuze- bespreken hoe je aan jouw acties kunt werken. Het is vooral belangrijk dat je elkaar vertrouwt, eerlijk maar ook positief met elkaar kunt praten.  

Hoe start je?

 1. Start vandaag! Met welke collega zou je dit willen doen?
 2. Zoek op: wat zijn de afspraken. Zijn de afspraken niet (meer) helemaal duidelijk? Praat met de persoon met wie je het functioneringsgesprek hebt gevoerd en noteer jouw ontwikkelafspraken.  
 3. Benoem voor jezelf je doel, dit geeft je een breder kader voor je acties.

Eenvoudig hulpmiddel op A4
We hebben een eenvoudig format gemaakt waar je kunt nalezen hoe het werkt en je acties kunt bijhouden. Voor leidinggevenden in het bureau hebben we de variant ‘Het goede voorbeeld’. De titel zegt genoeg.

Meedoen?
Meer weten en/of het word-format ontvangen?
Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met: Joke Dekker: 06 29434560

 

Goed zijn in iets nieuws bedenken is onze sterkte en onze zwakte

Door Team up! hebben we diverse keren over ontwikkelafspraken gesproken. Er zijn ook wel jaren geweest dat je alleen één keer per jaar bij je ontwikkeling stilstond en in verband met je PBO punten.”
Jack Jagtenberg, architect bij SW architecten, gebruikt lange gezamenlijke autoritten om met zijn Team up! partner Coen te bespreken hoe hij de uitvoering van gemaakte plannen gaat realiseren.

Team up! helpt om te focussen.

 

 

Team up! is ontwikkeld in een project gericht op duurzame inzetbaarheid, waarvoor SFA een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft ontvangen.

Infographic vakantie-uren

Opbouw van verlofuren

Links in de infographic staat opbouw en toepassing van de verlofuren weergegeven.
Rechts staan de niet-verlofuren. Dat zijn uren waarvoor een werknemer verlof krijgt uit andere bronnen dan de vakantie-uren (bijzonder verlof of calamiteit/zorgverlof).

Lees ook de toelichting “Verlof” onder Cao

RI&E: risico-inventarisatie en -evaluatie

Volgens de Arbowet moet elk bedrijf met werknemers een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) doorlopen. 

SFA biedt een RI&E toegesneden op het werken in architectenbureaus.
Ga naar de uitleg over de RI&E Architecten, voor architectenbureaus is er gratis inlogaccount. 

> naar de RI&E Architecten

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Van ondernemersplein.kvk.nl is de checklist en animatie over de wet arbeidsmarkt in balans, over de veranderingen sinds 1 januari 2020 in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Contract tijdelijke werknemer, contract vaste werknemer

SFA heeft een aantal modelcontracten (voorbeeldcontracten) opgesteld die je kunt gebruiken. Hierin staan de artikelen die volgens de cao verplicht zijn of gebruikelijk zijn. In de Word-documenten zie je met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven. 

Let op!
Is er sprake van een langer dan normaal tijdelijk contract bij de beroepservaringperiode? Dan moet je een ander type contract gebruiken.

Functiehandboek en infographic functie-indeling

Het Handboek Functie-Indeling Architectenbureau, kortweg functiehandboek, dient om functies in bureaus in te schalen. De functies worden qua indeling en salariëring aan elkaar gerelateerd: er ontstaat een samenhangend ‘functiebouwwerk’. Het functiehandboek omschrijft de functiefamilies en functies (uitgezonderd de actuele voorbeeldfamilies).

Functiehandboek (open/download de pdf)

Het functiehandboek en de bijbehorende salarisschalen maken onderdeel uit van de cao. Praktisch betekent dit dat de letter van het functieniveau correspondeert met de letter van het salarisniveau. Architectenbureaus zijn verplicht om de cao te volgen en medewerkers conform functiehandboek in te delen en inschalen. Uitgangspunt is altijd de functie zoals deze in de praktijk voorkomt. Dus omschrijf welke taken een medewerker vervult en maak een eigen functie-omschrijving. Belangrijk is dat werkgever en medewerker beiden instemmen met de specifieke functieomschrijving. Daarna vergelijkt u de functieomschrijving met het functiehandboek, op welk niveau lijkt de functie het meest? 

De infographic functie-indeling vat het indelingsproces samen:

En wat als de functie structureel in meerdere families valt?

 • Kom je in verschillende families op hetzelfde niveau (letter) uit, dan is dat het functieniveau.
 • Verschilt het functieniveau dan is het hoogste niveau van kracht, mits dat functieniveau een substantieel deel van de arbeidsduur wordt uitgeoefend.
Algemene informatie coronavirus Covid-19

RIVM
Het RIVM geeft inzicht in de situatie & aanpak in Nederland, plus antwoorden op veel vragen

Rijksoverheid
Volg actuele wijzigingen door het coronavirus
Er is ook een handige overzichtspagina. En er is een pagina met antwoord op veelgestelde vragen over de aanpak van het nieuwe coronavirus in Nederland.

Via het Corona dashboard is het mogelijk om de landelijke én regionale verspreiding te kunnen volgen.  

De persconferentie op 1 september gaf de volgende informatie over de algemene gedragsregels.  
De maatregelen per 1 september zijn ook verbeeld in onderstaande poster: 

 

Beroepservaringperiode: door cao langer tijdelijk contract mogelijk voor AvB

Per 1 januari 2020 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) opgevolgd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB geeft o.a. een algemene verruiming van tijdelijke contracten, naar drie contracten in drie jaar. De in de cao bepaalde buitenwerkingstelling ketenbepaling is daardoor gewijzigd. Dat betekent voor architectenbureaus en studenten aan een Academie van Bouwkunst, met een opleidingsduur van vier jaar: de cao biedt in eerste instantie aanvullend op de drie jaar tijdelijke contracten van de WAB een verlengingsmogelijkheid van één contract van 1 jaar. Is deze verlenging niet afdoende om de beroepservaringperiode en studie aan de AvB succesvol af te ronden dan is nog een verlenging van 1 jaar mogelijk. In totaal kan een werknemer tijdens de studie aan een AvB maximaal 5 jaar een tijdelijk contract bij één werkgever krijgen.
NB: uiteraard staat het werkgever en werknemer vrij om eerder een  contract voor onbepaalde tijd (een vast contract) af te sluiten. 

Bij gebruikmaking van de buitenwerkingstelling ketenbepaling moet deze model arbeidsovereenkomst worden gebruikt:

In het Word-document zie je met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven. 
Bij vragen naar of over (toepassing van) dit document mail naar info@sfa-architecten.nl

NB: voor afgestudeerden aan een TU geldt een tweejarige beroepservaringperiode en biedt de WAB ruimte om in een periode van maximaal drie jaar tijdelijke contracten de beroepservaringperiode bij één werkgever succesvol af te ronden. De eerder in de cao bepaalde extra periode tijdelijk contract is daarom voor afgestudeerden aan een TU komen te vervallen. 

 

 

 

Competentiemanual

In het verlengde van het functiehandboek is een competentiemanual gemaakt. Hierin staan 33 competenties in 4 graden (zwaartes). De competenties op de niveaubladen in het functiehandboek zijn afkomstig uit deze competentiemanual.

Competentiemanual Architectenbureaus (open/download de pdf)

Waar kun je competenties voor gebruiken?
Ze kunnen helpen bij het nadenken over, maken van afspraken over de persoonlijke ontwikkeling in je huidige werk. Of in de mogelijkheden om door te groeien naar een nieuwe functie, met eventueel andere benodigde competenties.

Hoe verhouden competenties zich tot je functieomschrijving en inschaling?
In de functieomschrijving staat wat van de functievervuller wordt verwacht, de functieomschrijving is daarom altijd leidend voor werving, inschaling, taakuitoefening en beoordeling.
Met de competenties wordt aangegeven welk gedrag daarvoor nodig is. Werken met competenties is daarom een middel, geen doel op zich. En vormen geen onderdeel bij de functieweging / functie-indeling. Alleen de niveaubeschrijvingen uit het functiehandboek mogen hiervoor worden gebruikt.

TIP: in een paar minuten inzicht in competenties? Doe de competentiescan.

Informatie voor werknemers

Rijksoverheid
Er is een webpagina met veelgestelde vragen van werknemers.

Maakt je werkgever gebruik van de NOW-maatregel? Je werkgever is verplicht de werknemers daarvan op de hoogte te stellen. De rijksoverheid heeft veelgestelde vragen van werknemers over de NOW op een rijtje gezet. 

Handleiding bureau-intermediair

Een bureau-intermediair is een werknemer die als contactpersoon voor collega’s en werkgever kan optreden. Welke taken een bureau-intermediair heeft en hoe je deze kan vervullen vind je in de handleiding bureau-intermediair

Competentiescan

Het functiehandboek en de competentiemanual zijn vrij uitgebreide documenten. De competentiescan is eenvoudiger en maakt deze materie toegankelijk. De scan werkt als een spiegel op de competenties die aan de functies in het functiehandboek zijn gekoppeld. Invullen kost slechts enkele minuten.

De uitkomst van de competentiescan kan dienen als inspiratie voor ontwikkeling en als input voor de gesprekscyclus.
Bespreek in hoeverre jullie beelden delen en verken vervolgens samen wat stappen kunnen zijn in de ontwikkeling en loopbaan.

Start scan en opslaan

Start hieronder de competentiescan door op de afbeelding te klikken.
De uitkomsten kunnen worden opgeslagen als pdf.

competentiescan

Informatie voor werkgevers

Er zijn diverse instanties die betrouwbare informatie geven.

Rijksoverheid 
Twee voor werkgevers relevante webpagina’s zijn:
veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers, en:
veelgestelde vragen over financiële regelingen

KvK
Het KvK-coronaloket heeft een website en telefonisch loket voor ondernemersvragen.
Je vindt hier een overzicht van financiële regelingen van de rijksoverheid.

MKB Nederland
Biedt een webpagina met veel informatie.

AWVN Algemene Werkgevers Vereniging Nederland
Biedt een overzichtspagina voor werkgevers

BNA Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus
Ook de BNA deelt nieuws over -hun lobby in het kader van- het coronavirus.

 

Projectovereenkomst werknemer

Een andere mogelijke vorm om werkafspraken vast te leggen met iemand als werknemer, anders dan in een tijdelijk en vast contract, is in een projectovereenkomst. Alle bepalingen uit de cao zijn daarbij van toepassing.
In het Word-document is met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven.

Contract voor collegiale in- & uitleen werknemer

In deze vorm worden er werkafspraken gemaakt tussen architectenbureaus, uiteraard in overleg met de werknemer. Een bureau dat tijdelijk een werknemer extra nodig heeft kan afspraken maken met een architectenbureau dat tijdelijk geen werk heeft voor een werknemer. Uiteraard blijft de cao op de betreffende werknemer van toepassing. 
In het modelcontract is in rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven.

Voor meer informatie lees de nieuwsbrief die 24 april 2020 over dit onderwerp is gemaild. 

 

Handreikingen voor gezond en veilig werken

SFA verzamelt hier hulpmiddelen en handreikingen hoe architectenbureaus een veilige en gezonde werkomgeving kunnen organiseren. 

1. Corona vragenlijst (pdf)
Vooruitlopend op een volledige en getoetste corona/pandemie-module binnen hét branche-instrument voor  gezond en veilig werken, de RI&E Architecten, heeft SFA hier alvast een compacte corona-vragenlijst geplaatst. Met het doorlopen van de vragen kan jullie bureau zien welke maatregelen moeten worden genomen en welke zaken moeten worden vastgelegd.
NB: inmiddels is het thema epidemie/pandemie toegevoegd aan de RI&E. Dus bij het -verplicht voor elke werkgever!- doorlopen van de RI&E kom je dit vragenlijst deel vanzelf tegen. 

2. SER: handreiking Covid-19 (link)
Het coronavirus plaatst werkgevers en werknemers voor de opgave om extra maatregelen te nemen voor gezond en veilig werken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven daarbij te helpen. Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijven tegen te gaan.
Op de SER-website vind je de eerste versie van de handreiking, bepaalde onderdelen zullen nog verder worden geconcretiseerd. 

3. WHO: Instructie handen wassen (pdf)
Handen schoonmaken of wassen geldt als een basale maar belangrijke hygiëneregel.  Bovenstaande visuele instructie van de wereld gezondheidsorganisatie WHO kun je printen en in je bureau ophangen, als reminder voor het geregeld en op de juiste manier handen wassen.

4. NEN normen coronaproof kantoor (gratis)
Normeringsinstituut NEN heeft gratis te downloaden normen gepubliceerd voor de inrichting van werkplekken die coronaproof zijn. Het navolgen van deze tijdelijke ‘NEN-spec Ergonomie’ is niet verplicht. Voorlopig is hij zes maanden geldig en het NEN stelt hem te zullen actualiseren als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen zijn. 

Infographic Thuiswerken in coronatijd

Deze dagen werken veel mensen thuis door het coronavirus. Helaas is de instelbaarheid van de keukentafel of het bureau op zolder vaak niet van dezelfde kwaliteit als op de kantoorwerkplek. Het is dus behelpen, zeker met kinderen op de achtergrond. Hoe kun je toch zo gezond mogelijk thuis werken?

De (interactieve) infographic Thuiswerken in Coronatijd geeft praktische tips. 

Oproepcontracten

Oproepcontracten zijn er in twee vormen: de nulurenovereenkomst en de minmax-overeenkomst.
Voor beide varianten geldt dat het een flexibele contractvorm is met een werknemer waarbij de cao van toepassing is. 

In de Word-documenten zie je met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven. 

Voor advies over het opstellen van een oproepovereenkomst kan contact worden opgenomen met Huub de Graaff.
Stuur een e-mail naar info@sfa-architecten.nl en omschrijf beknopt de situatie en de vraag. 

 

Infographics Noodpakket rijksoverheid 1.0 en 2.0

Noodpakket visual 6 april 2020:

Vervolg noodpakket, visual 28 mei: 

Contract bij het werken met een zzp-er

Je kunt twee mogelijke door SFA opgestelde contracten gebruiken voor het samen werken met een zzp-er (ook wel ‘opdrachtnemer’ genoemd). 

 1. modelovereenkomst geen gezagsverhouding, bij algemene opdracht
  Bij een algemene opdracht aan een zzp-er gebruik je door inwerkingtreding van de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) de ‘modelovereenkomst | geen gezagsverhouding’. Deze modelovereenkomst is de opvolger van de VAR.

  De opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp-er) kunnen deze overeenkomst gebruiken om een contract af te sluiten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.
  Onderstaande modelovereenkomst is door SFA opgesteld en door de Belastingdienst beoordeeld en goedgekeurd onder nr. 9061621517 op 03 juni 2016. De modelovereenkomst is voorzien van markering van verplichte tekstdelen en een uitgebreide toelichting door de Belastingdienst.

  SFA heeft zich ingespannen om in overleg met de Belastingdienst te komen tot een ‘modelovereenkomst | geen gezagsverhouding’ die voldoet aan de vereisten van de wet DBA én die aansluit op de manier van werken door zelfstandig professionals in architectenbureaus. Mogelijk zijn er bij de toepassing in de praktijk nog onduidelijkheden of vragen. Neem in dat geval contact met ons contact op, e-mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff.

  -informatie inclusief modelcontract website Belastingdienst
  -algemene-modelovereenkomst-geen-werkgeversgezag (Word)
    algemene-modelovereenkomst-geen-werkgeversgezag (Word)_eng-GB
  -korte handleiding SFA

  model projectovereenkomst
  Gebruik deze vorm als er uitsluitend voor de duur van een specifiek omschreven project tussen architectenbureau en opdrachtnemer/zzp-er wordt samengewerkt. 

  -model-projectovereenkomst-opdrachtnemer 

Verzamelde tools NOW

De rijksoverheid heeft een visual met samenvatting NOW 2.0 gemaakt (publicatiedatum 28 mei). 

De AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) biedt enkele middelen ter ondersteuning aanvraag NOW (publicatiedatum 13 mei).

Contract en afspraken bij stage

Van een stage is wettelijk alleen sprake bij studenten, met een overeenkomst met een onderwijsinstelling (tripartite overeenkomst).

De stagevergoeding voor een MBO-stagiair is bruto € 400,– per maand en voor een HBO- of WO-student bruto € 550,– per maand (zie de stageregeling voor architectenbureaus, die in de cao van toepassing is verklaard). 

Het volgen van de beroepservaringsperiode geldt niet als stage.

Heb je het antwoord op je vraag niet kunnen vinden? Mail of bel naar SFA