De online helpdesk toont het antwoord op veelgestelde vragen en beschikbare tools.

Heb je een vraag?

In deze tabel behandelen we per thema verschillende vragen. De thema’s zie je in de navigatie links van de tabel en hieronder: klik op een thema en bekijk of jouw vraag erbij staat. Het tabblad Tools werkt hetzelfde, klik op de tab ‘Tools’ en kies het thema in het linkermenu.  

FAQ’s per thema

Over de CAO
Werkafspraken
Functie & salaris
Ontwikkeling
Gezondheid
Verlof

Contact opnemen met de helpdesk?

SFA biedt ook een persoonlijke helpdesk: heb je het antwoord op je vraag niet kunnen vinden, stel dan je vraag via het contactformulier.  Dit is gratis voor werkgevers en werknemers in architectenbureaus, en bureaus in aangrenzende sectoren die de cao voor architectenbureaus vrijwillig volgen. Anderen kunnen tegen betaling gebruik maken van de helpdesk.

Wij noemen onszelf geen architectenbureau, geldt de cao?

Het komt voor dat een bureau zich geen architectenbureau noemt of mag noemen, bijvoorbeeld als de directeur geen architect is. Als een bureau architectenwerkzaamheden verricht, dan is in cao-artikel 2 (onder b en c) bepaald dat de cao na ‘algemeen verbindend verklaring’ net zo goed geldt.
Algemeen verbindend verklaring (AVV) van een cao voor de hele bedrijfstak verloopt via het ministerie van SZW en heeft als doel dat binnen een branche dezelfde cao-regels voor werknemers gelden.

Wat moet een werkgever doen bij aannemen werknemer?

Stapsgewijs is dat:

 1. Leg in een contract de gemaakte spraken vast.
  Neem minimaal de elementen uit cao-artikel 10 op. Gebruik eventueel de voorbeeldcontracten op deze site. Pas bij de functie- & salarisindeling het functiehandboek toe (tot 1 januari 2024, daarna geldt het functiehuis architectenbureaus als instrument voor functie-indeling).
  Geef je werknemer –bij voorkeur al tijdens de sollicitatiegesprekken- een kopie van of link naar de cao.

 2. Meld de werknemer aan bij het pensioenfonds
  Liefst direct, in ieder geval binnen een maand na indiensttreding.

 3. Zorg voor een goede inwerkperiode
  Wie gaat de nieuwe werknemer begeleiden, maak duidelijke afspraken, leg uit wat de bureauregels zijn (verstrek het eventuele bureaureglement). Spreek af wanneer een evaluatiegesprek plaatsvindt.

 4. Maak ontwikkelafspraken
  Maak al bij vanaf het begin duidelijk dat ontwikkelen erbij hoort. Wijs op mogelijkheden en gewoonten in het bureau. Wijs de werknemer op de ontwikkeluren waar elke werknemer recht op heeft. Het aanwennen van een doorlopende ontwikkelhouding is goed voor werknemer én werkgever/bureau.
  Vaak begint een werknemer met een tijdelijk contract, ook dan is ontwikkelen van belang.

 5. Zorg voor een veilige werkplek
  Werkgevers moeten voldoen aan de eisen in de wet Arbeid en zorg. Vanaf een eerste werknemer: vraag een inlogcode aan voor de RI&E Architecten en doorloop deze risico-inventarisatie & evaluatie. De RI&E verwijst voor oplossingen naar de arbocatalogus architecten.

En uiteraard: voldoe aan de algemene verplichtingen van de rijksoverheid. Zie de website ondernemersplein en de website van de Belastingdienst.

 

 

Wat is het verschil in bijdrage aan functie of aan loopbaan?

Scholing of ontwikkeling in de huidige functie wordt voor 100%, in tijd en geld, vergoed door de werkgever.
Verder geldt: hoe belangrijker voor het bureau, hoe hoger de bijdrage van werkgever. Is er sprake van ontwikkeling naar een toekomstige functie of loopbaan: naarmate de ontwikkeling gerelateerd is aan de huidige functie, een doorgroei in het bureau betreft is de vergoeding door de werkgever hoger, maar minimaal 25%.

Naast de bijdrage aan opleiding/ontwikkeling uit het opleidingsbudget kan de werknemer zelf de zogenaamde ontwikkeluren inzetten als investering in zijn loopbaan (in tijd of eventueel geld).

Hoe bereken je voor een werknemer de extra vakantie-uren op basis van leeftijd?

Het antwoord is afhankelijk vanaf het moment dat de werknemer voor het bureau is gaan werken.

Een oudere werknemer krijgt extra vakantie-uren vanaf het jaar waarin hij/zij 50 jaar wordt. Dat staat omschreven in cao-artikel 36 lid 3, elke vijf jaar stijgt het aantal extra vakantie-uren.
Maar mocht een werknemer voor 1 april 2011 in dienst zijn gekomen van het architectenbureau dan geldt overgangsrecht omschreven in artikel 36 lid 4. Het aantal extra uren waarop deze werknemer op 31-12-2011 recht had, geldt de jaren erna tot het moment dat de werknemer op basis van lid 3 recht op meer vakantie-uren krijgt. Vanaf dat moment geldt niet langer lid 4 maar alleen lid 3; de uren worden niet opgeteld.

Het aantal extra uur is bij deeltijd werkenden naar rato.

Bij vragen over de berekening stuur gerust een e-mail naar info@sfa-architecten.nl met daarin datum in dienst, geboortedatum en de arbeidsduur (aantal uur werkzaam per week).

Hoe vraag ik een inlogcode aan voor de RI&E Architecten?

Architectenbureaus kunnen gratis een inlogcode aanvragen voor de RI&E Architecten, dat geldt ook voor verwante bureaus die vrijwillig de cao inclusief pensioen volgen. Met de RI&E Architecten worden alle mogelijke arbeidsrisico’s geïnventariseerd die zich kunnen voordoen bij reguliere architectenwerkzaamheden.  Lees meer hierover op de pagina Inlogaccount binnen het websitedeel over de RI&E Architecten

FUNCTIEHUIS Hoe gaat een medewerker over naar het nieuwe functiehuis?

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

De gebruikelijke drie stappen voor functie-indeling doorloop je bij de overgang ook voor de huidige werknemers:   

 1. Omschrijf de functie zoals deze in de bureaupraktijk voorkomt.  
 2. Vergelijk de eigen functieomschrijving met de ijkfuncties binnen de passende functiefamilie. De ijkfunctie waarmee de eigen functieomschrijving het meest overeenkomt, bepaalt het functieniveau (aangeduid met cijfer).  
 3. Dit functieniveau bepaalt de salarisschaal.  

Cao-partijen vinden het belangrijk dat werknemers er bij de overgang qua salaris of salarisperspectief niet op achteruit gaan. Samengevat* kunnen drie situaties ontstaan:  

Situatie 1: het huidige salaris valt in de bandbreedte van de nieuwe salarisschaal en het maximum van de nieuwe salarisschaal is gelijk of hoger dan het maximum van de huidige salaris.  
Dat betekent dat het salaris(perspectief) bij de overgang niet achteruit gaat.  
De werknemer gaat over naar hetzelfde bedrag in zijn nieuwe salarisschaal. 

Situatie 2: het huidige salaris valt in de bandbreedte van de nieuwe salarisschaal maar het maximum van de nieuwe salarisschaal is lager dan het maximum van de huidige salaris.  
Dit zou een verslechterd perspectief betekenen, daarom is afgesproken dat dan een persoonlijke salarisschaal geldt waarvan het maximum gelijk is aan het oude schaalmaximum. Lees ook de FAQ over de persoonlijke salarisschaal
(NB: Er kan ook een reden zijn om een werknemer in een hogere functionele schaal in te delen, gezien het werk dat hij doet. zie de spelregel.)

Situatie 3: het huidige salaris valt niet binnen dan de bandbreedte, is lager dan het schaalminimum van de nieuwe salarisschaal. 
Werknemer gaat dan over naar salaristrede 0 van de nieuwe salarisschaal. NB: is er sprake van een tijdelijke salarisuitzondering op basis van de cao, dan gaat de overgang naar salaristrede 0 daarna in.  

NB: staat jouw situatie er niet bij, mail dan naar info@sfa-architecten.nl.

*zie voor de volledige omschrijving de spelregel hoe huidige werknemers overgaan in de tabel op de webpagina Functiehuis. Gebruik het servicedocument bij overgang naar functiehuis; dat kan ook dienen als appendix op de arbeidsovereenkomst. (Kijk onder Downloads / Functiehuis voor het invulbare servicedocument én een voorbeeld).

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

Vallen interieurarchitecten (stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten) onder de architectencao?

Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie.

 1. Een interieurarchitect (tuin- en landschapsarchitect of stedenbouwkundige) die werkt bij een architectenbureau valt onder de cao.
 2. Een bureau dat zichzelf interieurarchitectuurbureau (tuin- en landschapsarchitectuur of stedenbouwkundig bureau) noemt maar ook architect-werkzaamheden verricht, valt verplicht onder de cao voor architectenbureaus.
 3. Is sprake van een interieurarchitect (tuin- en landschapsarchitect of stedenbouwkundig bureau) dat zich in hoofdzaak richt op “interieur” (“tuin en landschap”, “stedenbouw”) dan is de cao niet verplicht. Vrijwillig aansluiten mag wel.

Neem bij twijfel voor overleg contact op met SFA. 

Wat is voor een werknemer belangrijk bij een nieuwe baan?
 1. Bespreek je functieomschrijving: wat ga je doen?
  Aan welke projecten ga je werken, welke taken of rollen ga je daarin vervullen. De functieomschrijving is de basis voor functie-indeling, de bepaling van functie- en salarisniveau. Zorg dat jezelf ook dit proces begrijpt.
  Wil je de beroepservaringsperiode doorlopen dan moet je aan specifieke projecten werken om aan de eindtermen te kunnen voldoen, heb je een mentor nodig en dergelijke.

 2. Controleer je contract voor ondertekening!
  Staan de verplichte elementen (cao-artikel 10) erin, klopt je functieomschrijving, functiefamilie, -niveau, salaris en andere afspraken als mogelijke reiskostenvergoeding en/of  thuiswerkvergoeding?

 3. Maak afspraken over de inwerkperiode
  Voor welke projecten ga je werken, kun je met collega’s meelopen om een goed beeld van het bureau te krijgen, bij wie kun je terecht met vragen, eventueel op vaste momenten. Is er een bureaureglement, wat zijn de regels en gewoontes?

 4. Bespreek jouw ontwikkelwensen en ambities
  Wat zijn de ontwikkel- en groeimogelijkheden? Wat spreek je af over scholing en betaling kosten. Maak eventueel een afspraak om na een aantal maanden te evalueren hoe het gaat, wat je nodig hebt om je werk nog beter te kunnen doen.

 5. Bespreek het gebruik van jouw ontwikkeluren
  Elke werknemer heeft 35 uur (bij 40-urige werkweek) om zelf te kunnen invullen, eventueel omgezet naar geld. Deze uren kun je besteden aan meer loopbaangerichte activiteiten of scholing. Je kunt deze uren ook inzetten als jouw bijdrage bijvoorbeeld bij de beroepservaringsperiode.
  Net als functiegerichte scholing bespreek je jouw gebruik van de ontwikkeluren vooraf met het bureau.

Hoe bepaal je totale opleidingsbudget in een bureau?

Algemeen geldt: het opleidingsbudget moet redelijk zijn, kunnen voorzien in de nodige opleiding en ontwikkeling van werknemers voor de huidige functie of doorgroei in het architectenbureau.

Voor alle werknemers opgeteld telt het budget minimaal 1% van de totale bedrijfskosten. Dat zijn alle kosten die een bedrijf maakt die aan derden worden gefactureerd voor het realiseren van de omzet, exclusief de loonkosten.

Voor welke zaken moet ik vrij nemen en wanneer krijg ik bijzonder verlof?

Bijzonder verlof is in de cao slechts minimaal opgenomen, zie artikel 39. Artikel 39 geeft recht op doorbetaald verlof bij bijvoorbeeld overlijden van een partner, kind, (groot)ouder maar ook bij kortdurend zorgverlof.

Het wettelijk vastgesteld bijzonder verlof (calamiteit, zorg) is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg.

In het verleden was er in de cao sprake van bijzonder verlof voor een huwelijk of verhuizing. De uren die destijds voor dit soort gebeurtenissen stonden zijn omgerekend en verschoven naar deels vakantie-uren, deels naar de ontwikkeluren. (Van de 80 zogenaamde bovenwettelijke vakantie-uren zijn 16 uur van oorsprong bijzonder verlof uren.)
Een werknemer die nu vrij wil nemen voor een huwelijk of verhuizing, neemt zelf vakantie-uren op. Tenzij een bureau in bureaureglement aanvullende afspraken maakt over doorbetaald verlof geven, dat mag.

Inlogproblemen RI&E?

Hieronder lees je enkele veelgehoorde vragen over inlogproblemen plus de mogelijke oplossingen. 

1. Ik heb geen mail met wachtwoord vanuit het systeem ontvangen
Soms ververst je mailprogramma niet automatisch. Start je mailprogramma opnieuw op of klik op verversen of alle mappen verzenden/ontvangen. 
Het kan ook zijn dat de mail die vanuit het RI&E systeem wordt verstuurd om je beheeraccount te activeren als ‘spam’ wordt gezien. Controleer dus de spambox of map Ongewenste e-mail.
NB: hebben jullie een algemeen e-mailadres opgegeven hou dan in de gaten dat een collega niet per ongeluk deze mail weggooit.  

2. Bij inloggen in het beheeraccount krijg ik de foutmelding ‘Uw aanmelding is mislukt’ 
Heb je geen fout gemaakt bij het wachtwoord (advies: kopieer dit uit de mail van het systeem)? Vraag dan meteen een nieuw wachtwoord aan door de gebruikersnaam in te vullen in het kader onder ‘Wachtwoord vergeten? Geef je gebruikersnaam om een nieuw wachtwoord te ontvangen.
De gebruikersnaam die je moet invullen staat in de mail vanuit het systeem (vanaf april 2022 is de gebruikersnaam standaard ‘beheeraccount’). 
NB: controleer ook hierbij eventueel de spambox. 

3. Ik kom niet meer bij de RI&E
Soms is er verwarring waar je de RI&E kan vinden.
Van SFA krijg je bij het aanvragen van een inlogaccount een mail met handleiding en daarnaast een mail vanuit het systeem. Hiermee activeer je het beheeraccount (te herkennen aan ‘Login.aspx’ in het adres (de url). De RI&E staat echter niet in dit beheeraccount. 
Daarvoor heb je namelijk binnen het beheeraccount een gebruiksaccount aangemaakt met een zelf bedachte gebruikersnaam (bijvoorbeeld naam van jullie bureau) en een wachtwoord.  
De RI&E vind je via dit gebruiksaccount, het is daarom belangrijk dat je dat adres (die url) opslaat met de zelf aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord.
Het adres van het gebruiksaccount is te herkennen aan ‘Informatie.wktp’ in de url. Tip: stuur een mailtje naar jezelf met die gegevens. 

4. De medewerker die de RI&E deed is vertrokken en nu hebben we geen toegang meer tot de RI&E
Zijn de inloggegevens van het gebruiksaccount wel nog bekend (zie de vraag hierboven), dan kun je mogelijk wel gewoon blijven inloggen. 
Is dat niet het geval, dan kan SFA een ander mailadres opgeven voor het beheeraccount. Als je vervolgens in het beheeraccount inlogt met behulp van de mail vanuit het systeem (zie eventueel punt 1 en 2) dan zie je welke gebruikersnaam en wachtwoord voor het gebruiksaccount zijn aangemaakt. 

Is je inlogprobleem niet opgelost of staat jullie vraag er niet bij? 
Mail dan naar info@sfa-architecten.nl.

 

 

FUNCTIEHUIS Wat is de persoonlijke salarisschaal?

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

Bij de overgang van het functiehandboek architectenbureaus naar het functiehuis architectenbureaus behoudt een werknemer ten minste het salaris én het salarisperspectief op het maximum van zijn salarisschaal. Heeft de nieuwe functie-indeling een lager perspectief dan het maximum van de salarisschaal vóór de overgang, dan geldt voor werknemer een persoonlijke salarisschaal die hoger is dan zijn functionele schaal. Gebruik in dat geval het servicedocument functiehuis als addendum bij het contract, te ondertekenen door zowel de werkgever als de werknemer. (Is de werknemer niet akkoord, laat dan tekenen voor gezien/niet akkoord.) Je vindt dit servicedocument onder Downloads / Functiehuis.

In deze persoonlijke salarisschaal is het maximum gelijk aan het oude perspectief ofwel het oude schaalmaximum (inclusief indexatiestijgingen).
NB: Zit je in de oude situatie een uitloop in de schaal gekregen dan geldt dat je overgaat met dat salaris inclusief toekomstige indexatie. 

De persoonlijke salarisschaal is voor werknemer dus hoger dan zijn functionele schaal. Werknemer behoudt zijn persoonlijke salarisschaal als hij een andere functie moet gaan vervullen door redenen die in de risicosfeer van de werkgever liggen, bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid of reorganisatie. Kiest werknemer er zelf voor om een andere functie te gaan vervullen, dan vervalt de persoonlijke salarisschaal. Bij de overgang gaat werknemer over naar hetzelfde bedrag in zijn persoonlijke salarisschaal.

Wat staat er in het salarissysteem / op je loonstrook?
Daar staat het salaris dat wordt uitbetaald, dus de persoonlijke salarisschaal plus de salaristrede.  

Hoe ga je om met de beoordeling?
De werknemer wordt inhoudelijk beoordeeld op de eigen functieomschrijving, het functieniveau dat daarbij hoort en de afspraken die gemaakt zijn over functieontwikkeling.
Wat betreft salaris heeft de werknemer bij goed functioneren recht op een (salaristrede) stijging in de hogere persoonlijke salarisschaal tot het maximum daarvan is bereikt.

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

Wie kan de cao vrijwillig volgen en hoe doe je dat?

Een aan de architectuurbranche verwant bureau – waaronder ook een kleiner of middelgroot ingenieursbureau zonder eigen cao – kan zich vrijwillig aansluiten bij de architectencao, inclusief het pensioenfonds voor architectenbureaus. Vrijwillige aansluiting kan niet als het bureau onder een ander bedrijfstakpensioenfonds valt.

Voor vrijwillige aansluiting neem je contact op met het pensioenfonds, zij verzorgen de administratieve aanmelding. 

 

Kun je een tijdelijk contract tussentijds beëindigen?

Een tijdelijk contract heeft een begin- en een einddatum, daar moeten werkgever en werknemer zich aan houden. Uitzondering: een overeenkomst kan ‘met wederzijds goedvinden’ tussentijds worden beëindigd. Dat kan ook in het contract worden opgenomen met een ‘tussentijds opzegbeding’.
Werkgever heeft toestemming van het UWV nodig om tussentijds te beëindigen, werknemer niet.

Werkgever kan werknemer op staande voet ontslaan indien aan de orde conform de daar voor geldende wettelijke bepalingen.

Bij een eerste tijdelijke contract mits dat minimaal zes maanden is, is het mogelijk een proeftijd af te spreken. Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer allebei zonder opzegtermijn de relatie stoppen, dat kan ook in geval van ziekte van werknemer.

 

Wat valt onder ontwikkeluren?

Ontwikkeluren kunnen werknemers zelf besteden aan opleiding of ontwikkeling, naast het opleidingsbudget. Het initiatief voor de invulling komt van de werknemer, kan toekomst/loopbaangericht zijn. Dat kan ook een toekomst buiten het bureau of zelfs de architectuur zijn. Invulling ervan wordt altijd vooraf besproken met de werkgever. Besteding kan zijn in tijd of in geld.

Cao-partijen hebben de ontwikkeluren opgenomen als bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Ik moet mijn kind door ziekte uit de crèche ophalen, moet ik dan verlof opnemen?

Bij een niet geplande situatie, waarbij een werknemer als enige het kind uit de crèche kan halen hoeft de werknemer geen verlof op te nemen. Dit is onderdeel van het kortdurend zorgverlof en de werknemer krijgt dan doorbetaald.

Ook bij andere onverwachte situaties kan doorbetaald verlof gelden. Calamiteitenverlof is bedoeld om zaken te regelen die alleen dan kunnen en nodig zijn om de situatie daarna goed op te kunnen vangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gesprongen waterleiding waarvoor de werknemer direct een loodgieter moet regelen.

 

Hoe kun je ziekte voorkomen, wat moet je bij ziekte doen?

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer al weer na korte tijd aan het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of als gevolg van een arbeidsconflict. Voor alle gevallen van verzuim moet de werkgever een goed beleid opstellen om te voorkomen dat werknemers onnodig (lang) ziek worden. Dit is niet alleen prettig voor de werknemers, maar ook voor de werkgever die verplicht is het loon van zieke werknemers door te betalen. Zie het arboportaal over (voorkomen van) verzuim.
Een onderdeel van het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving is het (verplicht) doorlopen van een risico-inventarisatie & -evaluatie. SFA biedt architectenbureaus daarvoor een toegesneden en erkend branche RI&E aan. 

Wat helpt is sowieso: betrokkenheid van werknemers bij bureau en elkaar, aandacht voor balans: pauzes, gezond gedrag en vitaliteit, oppassen voor (te lange) overbelasting. Ook kan een werkgever rekening houden met persoonlijke omstandigheden die invloed hebben om de belastbaarheid van een werknemer.

Wat geldt voor salaris doorbetaling bij ziekte?

Als een werknemer ziek is geldt doorbetaling van het volledige salaris. Bij langdurige ziekte geldt dat in ieder geval voor het eerste ziektejaar. Bij ingang van het tweede ziektejaar geldt minimaal 70% doorbetaling van salaris en vakantiegeld. Als een werknemer het tweede ziektejaar voldoende meewerkt aan de re-integratie, voldoet aan de voorschriften van de wet verbetering poortwachter naar beoordeling van een bedrijfsarts, geldt 100% doorbetaling. Pensioenopbouw is altijd op basis van 100% salaris.
Zie ook cao-bijlage 10.

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De wet geeft al verplichtingen vanaf de eerste week van ziekmelding.

FUNCTIEHUIS Huidige salaris als uitgangspunt voor nieuwe functie-indeling?

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

SFA hoort af en toe de vraag: waarom is er geen transitietabel, zodat je de werknemers op basis van de huidige salarisschaal makkelijk overzet naar het nieuwe functie- en salarisniveau?

De typeringen van de functieniveaus in de ijkfuncties zijn inhoudelijk anders dan de typeringen in het functiehandboek en er is een ander functiewaarderingssysteem gehanteerd.
Daardoor is het niet mogelijk een eenvoudige transitietabel op te stellen.

Een andere reden om toch eerst de functie in te delen met behulp van het functiehuis en daarna het salaris te bepalen? Met deze volgorde wordt voorkomen dat de -eventueel foute- indeling in het verleden ‘meegekopieerd’ wordt.
De functies in het bureau zijn bij de overgang goed ingedeeld, bij de komst van een nieuwe werknemer sluit deze op een kloppende functie-indeling aan.

Let op: huidige werknemers gaan er niet in salaris of salarisperspectief op achteruit. 

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

Hoe verhoudt de cao zich tot de wet?

De cao kan op de wet aanvullende afspraken opstellen: voor architecten is bijvoorbeeld bij een 40-urige werkweek het aantal vakantie-uren 80 uur hoger dan wettelijk is verplicht. Ook kan door de cao een uitzondering worden gemaakt: voor studenten aan een Academie van Bouwkunst  (AvB) kunnen bijvoorbeeld meer tijdelijke contracten (link naar verplichte modelcontract onder Tools) worden afgesproken.

Is er in de cao voor een onderwerp geen bepaling opgenomen dan geldt de wet.

Hoe kun je een zzp-er tarief berekenen voor bepaald werk?

Door een cao en toepassing van het functiehandboek (vanaf 2024: functiehuis) geldt voor gelijk(waardig) werk gelijk loon. Hoe kom je voor een zzp-er tot een gelijkwaardige beloning, met welke elementen moet je dan rekening houden? Zzp-ers moeten ook uren kunnen besteden aan acquisitie, scholing, zelf verzekeringen kunnen afsluiten inclusief voor arbeidsongeschiktheid en pensioen kunnen opbouwen.
SFA heeft de ingrediënten op een rij gezet en geeft als minimale berekening voor een uurtarief: 150% van het bruto uurbedrag voor vergelijkbare werkzaamheden en ervaring, aangevuld met 8% vakantietoeslag. 
Een uurtarief is altijd uitkomst van onderhandeling, de formule geeft een ijkpunt. Zzp-ers beslissen altijd zelf of ze met een uurtarief akkoord gaan.

Hoe kun je ontwikkeluren omrekenen naar een bedrag?

Dat kan op twee manieren. Je rekent het bedrag uit op basis van het (bruto) uursalaris van de specifieke werknemer. Een andere manier gaat uit van het gemiddelde uursalaris in het bureau. Die tweede rekenwijze betekent dat werknemers ongeacht schaalniveau een gelijk bedrag ontvangen.

Mag ik op vakantie als ik ziek ben?

Na afstemming met werkgever en met toestemming van de bedrijfsarts mag dat, dat kan zelfs aan te raden zijn. Die uren worden dan ook geteld als vakantie-uren.

FUNCTIEHUIS Worden startende technische tekenaars direct hoger ingedeeld?

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

Mij valt op dat startende technische tekenaars in het functiehuis direct hoger worden ingedeeld, zie ik dat goed?
Ja, dat zie je goed. De functiefamilie Technisch ontwerp begint in het nieuwe functiehuis op hetzelfde niveau als de functiefamilie Architectuur & ontwerp. Beide zijn minimaal ingedeeld op functieniveau 4.
 

Voor startende technisch ontwerpers is overigens wel een tijdelijke salarisuitzondering mogelijk, in de vorm van een aanloopschaal op salarisschaal 4.: maximaal 3 jaar voor mbo-gediplomeerden, maximaal 2 jaar voor HBO gediplomeerden en maximaal 1 jaar voor WO-gediplomeerden. Deze tijdelijke uitzonderingen zijn aan voorwaarden verbonden en facultatief, zie artikel 21B 

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

Hoe zit het met een bijdrage van werkgever aan een loopbaan buiten de architectuur?

Ontwikkelen, ook al is het niet architectuur-gerelateerd, is niet alleen maar goed voor de werknemer. Nieuwe dingen leren, je blijven ontwikkelen is ook positief voor het bureau. Dat is ook de reden dat 25% van de kosten hiervoor vanuit het opleidingsbudget van het bureau kan worden betaald.

Daarnaast kan een werknemer zijn ontwikkeluren voor een toekomstige loopbaan buiten de architectuur inzetten. Ook kan de werknemer de cao à la carte benutten.

Bij een eventueel ontslag en overgang naar een andere sector kan een werknemer als er recht is op een transitievergoeding deze ook gebruiken voor scholing (de eventuele transitievergoeding geldt vanaf de eerste werkdag, ook voor tijdelijke contracten).

Er kan sprake zijn van verrekening met door de werkgever gemaakte kosten voor transitie en inzetbaarheid, indien en voor zover deze vooraf op papier zijn gezet en door beide partijen zijn ondertekend.  

Wat is de geldigheid van vakantie-uren en volgorde van opnemen?

Een vakantiejaar is gelijk aan een kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.  Een werknemer heeft per vakantiejaar recht op 240 uur vakantie op basis van een voltijd dienstverband van 40 uur per week (anders naar rato deeltijdfactor). Die 240 uur bestaan uit twee soorten verlofuren: 160 (4×40) wettelijke vakantie-uren en 80 (2×40) bovenwettelijke, cao-vakantie-uren. 
De wettelijke vakantie-uren zijn per wet geregeld, iedere werknemer in Nederland heeft minimaal deze wettelijke vakantie-uren. De 80 bovenwettelijke vakantie-uren komen daar bij werknemers van architectenbureaus bovenop, omdat door cao-partijen deze aanvullende vakantie-uren zijn afgesproken. Daarnaast kunnen aanvullende vakantie-uren van toepassing zijn op grond van leeftijd, ook dat zijn in de cao besproken bovenwettelijke vakantie-uren.  Ook de extra leeftijdsuren bereken je bij een deeltijd werknemer naar rato. 
Zie cao-artikel 36

De twee typen vakantie-uren hebben een andere geldigheid! 
De wettelijke vakantie-uren vervallen 0,5 jaar na het kalenderjaar waarin de uren zijn opgebouwd, dus per 1 juli van het volgende jaar.
Voorbeeld: wettelijke vakantie-uren van 2023 vervallen op 1 juli 2024.
Bovenwettelijke vakantie-uren vervallen 5 jaar na het kalenderjaar waarin de uren zijn opgebouwd.
Voorbeeld: bovenwettelijke vakantie-uren van 2023 vervallen op 1 januari 2029.

Volgorde van opnemen:

 • Zijn er nog wettelijke uren over van het voorafgaande jaar dan neem je die in het nieuwe jaar eerst op.
 • Zijn er nog bovenwettelijke uren van vier jaar geleden, dan neem je die daarna op.
 • Dan neem je de wettelijke uren van het lopende jaar op,
  en dan de bovenwettelijke uren (van drie jaar, twee jaar geleden, etc). 
FUNCTIEHUIS Zijn de HR functies in het functiehuis lager ingedeeld dan in het functiehandboek? 

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

Mij valt op dat de HR functies in het functiehuis lager zijn ingedeeld dan in het huidige functiehandboek. Wat is daarvoor de reden en zijn er uitzonderingen mogelijk? 
Het functiehuis werkt enerzijds vergelijkbaar met het functiehandboek, maar is op een aantal aspecten anders. Dat begint uiteraard met de formulering van de ijkfuncties. En er is een ijkfunctie aan de onderkant van de functiefamilie Personeel & organisatie toegevoegd. De ijkfuncties zijn vervolgens gewaardeerd met het ORBA-functiewaarderingssysteem. En binnen die systematiek ligt een belangrijk accent op de verwachte bijdrage van een functie aan het bureauresultaat. Op dat aspect scoren de functiefamilies Architectuur & ontwerp, Technisch ontwerp en Projectcoördinatie hoger dan de functiefamilie Personeel & organisatie. 
 

Ook is het een functiefamilie die opereert op een relatief klein vakgebied. Daarnaast speelt bijvoorbeeld een rol dat je voor een leidinggevende functie binnen Personeel & organisatie, vaak leidinggeeft aan één of hooguit enkele collega’s. Leidinggeven aan 5-10 specialisten zou een hogere waardering opleveren.  

Goed om te weten dat bij de ORBA-waardering is uitgegaan van een organisatie van maximaal 80 werknemers. Als je bijvoorbeeld leidinggevende Personeel & organisatie bent bij een organisatie van 250 medewerkers, kan dat een reden zijn om hoger in te delen.  

Dan het tweede deel van de vraag: zijn daarin uitzonderingen mogelijk? 
Ja, de functie- en salaris-indeling zijn minimumbepalingen in de cao. Hoger indelen en meer betalen mag altijd.  

Een hogere indeling is bijvoorbeeld mogelijk bij het mede-leidinggeven aan een bureau, of bij een structureel betere prestatie dan op basis van de ijkfunctie mag worden verwacht, bijvoorbeeld op creatief of commercieel terrein, in verband met de complexiteit van de uit te voeren opdrachten en de continuïteit van het bureau. 

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”.  

Tijdelijk subsidie voor aannemen van zzp’er

De overheid wil toepassing van de Wet DBA en het in (vaste) dienst nemen van (schijn)zelfstandigen in de culturele en creatieve sector ondersteunen. Daarom is er tot 1 juli 2024 een stimuleringsbudget genaamd de Zekere zaak regeling. Via de website Zekere zaak – oog voor impuls kunnen organisaties een aanvraag doen voor een financiële bijdrage om een opdracht aan een zzp’er om te zetten naar werk in dienstverband, en zo de transitie te maken van opdrachtgever naar werkgever. 

De financiële ondersteuning bestaat uit een eenmalige stimuleringsbijdrage van € 1.000,- die wordt uitgekeerd op het moment dat jouw aanvraag is toegekend. Daarnaast is er een tegemoetkoming in de werkgeverslasten van 23% van het brutosalaris (exclusief toeslagen, vakantiegeld en overige loongerelateerde afspraken) voor een periode van maximaal 12 maanden. Deze tegemoetkoming kun je als werkgever achteraf declareren.

De subsidie is dus tijdelijk, tot 1 juli 2024, beschikbaar voor de culturele of creatieve sector op basis van de SBI-code die bij de KvK-inschrijving voor de activiteiten van de onderneming is opgesteld. Het gaat om een arbeidsovereenkomst die na 1 juli 2022 is aangegaan voor minimaal 3 maanden met een persoon die in het afgelopen jaar als zzp’er werd ingehuurd. 
Lees goed alle spelregels en voorwaarden na en kijk of jullie bureau hiervoor in aanmerking komt.    

FUNCTIEHUIS Welke functiefamilie gebruik je voor de indeling van een projectcoördinator?

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

Voor de indeling van een projectcoördinator kijk je eerst naar de functiefamilies Architectuur & ontwerp (AO) of Technisch ontwerp (TO). Projectcoördinatie is namelijk in deze functiefamilies geïntegreerd.

Is het een specialistische projectcoördinatie functie, zonder (technisch) ontwerp aspecten? Naar aanleiding van signalen uit de branche is er een (kleine) functiefamilie Projectcoördinatie gekomen, om bureaus te faciliteren die daar gebruik van willen maken.

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

Is er subsidie voor ontwikkeling voor bureaus? SLIM!

Vanaf 2020 is er SLIM, een subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb van het ministerie van SZW, met als doel om leren en ontwikkelen in het mkb te bevorderen. Deze regeling kent verschillende aanvraagtijdvakken. Als de aanvragen de beschikbare subsidie overschrijden, wordt de volgorde van afhandeling van de aanvragen door middel van loting bepaald.
Kijk op de website wat het eerstvolgende aanvraagtijdvak is. In het stappenplan voor de aanvraag: stap 1 tot en met 4 kun je voor de ingang van het tijdvak al voorbereiden.

Waarvoor is subsidie mogelijk? (en waarvoor niet)

Deze subsidie is onder meer bedoeld om een bedrijfsschool (bij architecten vaak in de vorm van een eigen academie) op te richten of verder te ontwikkelen of een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (door) te ontwikkelen en te implementeren. In beide gevallen gaat het om het voorbereiden, opzetten of verbeteren van de systematiek.
Ook is het mogelijk om met de subsidie je bureau door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bureau vervolgens direct mee aan de slag kan.

Subsidiabel zijn onder andere kosten voor extern advies en directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf bezig houden met het de uitvoering van het initiatief. Niet-subsidiabel zijn onder andere de opleidingskosten* en loonverletkosten van deelnemers aan het initiatief.
NB: *misschien kun je gebruik maken van de in 2024 gestarte SLIM-werkgeverskorting

Enkele spelregels 

 • Architectenbureaus die behoren tot het mkb kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 25.000. Minder mag ook, wel geldt een minimum van € 5.000 voor de subsidiabele kosten.
 • Bureaus tot 50 personen (klein mkb) en met een jaaromzet/balanstotaal tot 10 miljoen kunnen 80% van de subsidiabele kosten terugkrijgen.
 • Bureaus tot 250 personen (middelgroot mkb) en met een jaaromzet/balanstotaal tot 50 respectievelijk 43 miljoen kunnen 60% van de subsidiabele kosten terugkrijgen.
 • Looptijd is 12 maanden.
FUNCTIEHUIS Hoe om te gaan met lege functiegroepen in het functiehuis?

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

De verzamelfunctiefamilie Bureau algemeen bevat geen ijkfuncties op de functieniveaus 2 en 5. Mag je die wel of niet gebruiken?
Je mag ze wel gebruiken, maar de onderbouwing is belangrijk.  

Je vergelijkt in dat geval de eigen functieomschrijving met de ijkfuncties onder en boven de lege functiegroep, bijvoorbeeld ijkfunctie 4 en ijkfunctie 6. Wat verwacht je van de eigen functie? En wat verwacht je van 4 en van 6? Is het uitlegbaar waarom je indeelt op functieniveau 5? 

 Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

Wat zijn de doorbetaalde feestdagen in 2024?

Wat zijn de in de cao opgenomen en doorbetaalde feestdagen in 2024? De volgende feestdagen vallen op een doordeweekse dag en gelden als extra vrije en doorbetaalde dag aanvullend op de vakantie-uren: 

 • Nieuwjaarsdag, maandag 1 januari 2024
 • Tweede Paasdag, maandag 1 april 2024 
 • Hemelvaart, donderdag 9 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei 2024
 • Eerste Kerstdag, woensdag 25 december 2024 
 • Tweede Kerstdag, donderdag 26 december 2024 

Bevrijdingsdag 5 mei is in 2024 géén doorbetaalde vrije dag (in de cao is bepaald dat dit alleen per 5 jaar geldt dus in 2020, 2025, etc; daarnaast valt dit jaar 5 mei op een zondag).   

Veranderingen per 1 januari 2020 door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab)

Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn er vanaf 2020 wettelijke wijzigingen in:
-de duur van de proeftijd
-de maximale duur van het aantal tijdelijke contracten
-de onderbreking van tijdelijke contracten
-de transitievergoeding
-de WW-premie
-oproepkrachten
-payrolling
-mogelijke ontslaggronden.

Zie de website van de rijksoverheid voor meer informatie over de wijzigingen door de WAB. We lichten hier één punt eruit vanwege de relatie met de cao. De WAB heeft het aantal en de duur voor tijdelijke contracten uitgebreid naar maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. In de cao is opgenomen dat bij een werknemer die studeert aan een Academie van Bouwkunst langer een tijdelijk contract mag worden afgesloten.

Bij vragen over de toepassing in de eigen situatie kunnen werkgevers en werknemers van architectenbureaus ook gratis mailen naar info@sfa-architecten.nl

SPAWW: reparatie derde WW-jaar en WGA via verzamel cao. Wat betekent dat voor werkgever en werknemer?

In 2016 werden de WW en de WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekende dat een werknemer bij werkloosheid of gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid minder lang een uitkering zou ontvangen. In 2020 is na een schriftelijke enquête onder de werknemers in de architectenbranche besloten deze versobering te repareren, dus ongedaan te maken. Dat gebeurt via de landelijke stichting PAWW in een zogenoemde verzamel-cao. PAWW is de afkorting voor Private Aanvulling WW.

Door de reparatie geldt voor werknemers van een architectenbureau die bij werkeloosheid recht hebben op meer dan twee jaar werkeloosheidsuitkering dat zij langer, maximaal drie jaar een WW-uitkering ontvangen. De PAWW repareert ook de versobering van  de loongerelateerde WGA.

De werkgever zorgt voor aanmelding bij de SPAWW en houdt de premie in op het salaris.
De werknemer betaalt hiervoor een beperkte premie.

De premie wordt jaarlijks vastgesteld en is per 1-1-2024 vanwege de lage werkeloosheid bijna gehalveerd naar 0,08% (de premie was in 2023 0,15%). 

Voor meer informatie en bij vragen neem je contact op met de Stichting PAWW (SPAWW).

Subsidie ontwikkeling werkenden: SLIM-werkgeverskorting

Als een bureau medewerkers opleidingen laat doen via opleidingvinden.nl dan krijgt het bureau aan het eind van het jaar 5% werkgeverskorting op  geboekte opleidingen. De SLIM-werkgeverskorting is daarmee een bijdrage aan het opleidingsbudget van medewerkers en een leven lang ontwikkelen. 
De regeling geldt ook voor zelfstandigen/zzp’ers.

Benut de SLIM-werkgeverskorting en haal zo meer uit het opleidingsbudget (eventueel aangevuld met in geld omgezette ontwikkeluren, dat laatste kan als werkgever en werknemer dat samen afspreken). 

Ter info: 
SLIM staat voor Stimuleren Leren In MKB. De SLIM-werkgeverskorting vervangt het in 2024 vervallen STAP-budget. Het oriëntatieplatform Opleidingvinden.nl is de vervanger voor STAP-budget.nl; deze nieuwe site helpt bij het vinden van gesubsidieerde opleidingen. 

FUNCTIEHUIS Ik kan onze functies niet vinden bij de ijkfuncties, wat moet ik dan doen?

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

Uitgangspunt zijn de functies zoals ze in de praktijk voorkomen. Dat is bij het functiehandboek zo en dat blijft bij het functiehuis zo.  Dat de eigen functieomschrijvingen niet 1-op-1 passen, zal regelmatig voorkomen.
Door de vereenvoudiging zijn sommige specialistische functiefamilies als zelfstandige functiefamilie vervallen en elders opgenomen (dat geldt bijvoorbeeld voor specialistische bouwkundige functiefamilies bv Bestek en calculatie en BIM-functies, die zijn nu inbegrepen in de functiefamilie Technisch ontwerp). Daarnaast geldt dat het functiehuis de meest voorkomende functies in architectenbureaus bevat. Een ingenieursbureau dat de cao voor architectenbureaus op vrijwillige basis volgt kan daardoor mogelijk functies niet in het functiehuis vinden. 

Wat te doen met functies die geen ijkfuncties hebben? 

 • Begin met het maken van een eigen functie-omschrijving.
 • Soms helpt het om een organogram van je organisatie te maken. Dat helpt om een beeld te krijgen van de onderlinge verhoudingen.
 • Die vergelijk je met de meest overeenkomende ijkfuncties voor de functie-indeling.
 • En vanuit de functie-indeling maak je de koppeling met de salarisindeling.

Als de ijkfuncties waarmee je zou willen vergelijken uit verschillende functiefamilies komen, dan kan er sprake zijn van een combinatiefunctie. Zie de spelregel voor een combinatiefunctie

Voor andere functies/branches
De functies en functieomschrijvingen zijn zoals ze in de praktijk zijn. Kijk eerst of de functie behoort tot jullie primaire proces (functiefamilies Architectuur en ontwerp en Technisch ontwerp) of tot Bureau algemeen. Kijk dan om tot een niveaubepaling te komen naar de activiteiten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden etc. Het onderwerp / vakgebied kan dan soms anders of specifieker ingekleurd zijn. 

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

Subsidie ontwikkeling werkenden: werktuig PPO

Voor werkenden is er het zogenaamde werktuig PPO van platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst). PPO staat voor Permanente Professionele Ontwikkeling. Werktuig PPO stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen in de culturele en creatieve sector. Ook werkenden – werknemers én zzp-ers – uit de architectenbranche kunnen hier gebruik van maken.

Aanvragers kunnen een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op professionele (dus niet persoonlijke) ontwikkeling. Dan gaat het niet alleen om formele scholing. Ook andersoortige activiteiten die bijdragen aan je ontwikkeling als professional. Denk bijvoorbeeld aan coaching, meester-gezel trajecten, leernetwerken en zelf geïnitieerde stageplekken. Jouw plan en jouw leerdoelen staan centraal. Belangrijk daarbij is je motivatie, de onderbouwing van je idee en hoe je dat wilt realiseren. 
Tip: doorloop het aanvraagproces een keer tot bijna het einde, dat kost een kwartier. Vervolgens kun je in één keer een complete aanvraag doen.
Je kunt een aanvraag indienen uiterlijk drie maanden na of 6 maanden voor de aanvang van een traject. Een traject mag niet langer duren dan 12 maanden.

Hoogte budget?
Werktuig PPO geeft bij werknemers een maximale bijdrage van 1/3 van de kosten, met een maximumbijdrage PPO van 2.000 Euro per 12 maanden. De overige kosten moeten gefinancierd worden door de aanvrager (1/3), de werkgever of een andere partij (1/3).

Waarom is deze subsidie interessant?

 • Werktuig PPO gaat uit van je eigen ontwikkelingsplan. Je hebt zelf de regie.
 • Werktuig PPO biedt zowel ruimte voor formeel als voor informeel leren.
 • Werktuig PPO draagt 1/3 van de kosten, met een maximum van 2.000 Euro incl. btw (per 12 maanden).
 • Het budget van Werktuig PPO kent geen beperkingen in aanvraagtijdvakken.

 

Feestdagen: berekening bij deeltijd werknemers

Als er bij jullie bureau veel werknemers deeltijd werken, kan het gebeuren dat een nationale feestdag op een parttime dag valt. Vooral werknemers met hun parttime dag op maandag hebben hier pech mee, veel officiële nationale feestdagen vallen namelijk op een maandag. Wanneer een nationale vakantiedag op een parttime dag van de werknemer valt, moet de werkgever diegene hiervoor compenseren.

De werkgever moet dus rekening houden met de verdeling van de feestdagen over de parttime dagen. Hierbij moet iedere werknemer, die zowel voltijd als deeltijd werkt, gelijk worden behandeld. Werkgevers moeten er daarom rekening mee houden dat deeltijdwerkers profiteren van hetzelfde aantal vrije feestdagen als voltijdwerkers. Als je dit als werkgever niet doet, benadeel je de werknemers die deeltijd werken. Die profiteren dan, vergeleken collega’s die voltijd werken, minder van de vrije feestdagen. 

Oplossingen zijn een pro-rato berekening of een jaarurensysteem.  

 • pro-rato berekening
  Het pro-ratodeel bereken je door jaarlijks de feestdagen die op een doordeweekse dag vallen op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met het fte-percentage van de werknemer. 2024 telt bijvoorbeeld zes doordeweekse feestdagen.
  Voorbeeld:
  E
  en werknemer met 0,8 fte geeft dus de volgende berekening: 6 x 0,8 = 4,8 vrije dagen. Deze uren moet de werkgever in de administratie als extra vakantie-uren verwerken bij desbetreffende werknemer
   

 • jaarurensysteem

  Met het jaarurensysteem ga je uit van een totaal aantal werkuren op jaarbasis. Zo ontvangt iedere werknemer naar rato hetzelfde aantal vrije (feest)dagen. De werkgever bepaalt eerst het aantal werkdagen op jaarbasis. Dit doe je door het totaal aantal dagen per jaar te verminderen met weekenddagen en feestdagen die op doordeweekse dagen vallen. Dit aantal werkdagen deel je door vijf, waardoor het aantal werkweken per jaar ontstaat. Het aantal werkweken vermenigvuldig je vervolgens met de gemiddelde arbeidsduur per werknemer per week. De uitkomst hiervan is het aantal uren dat de werknemer per jaar moet werken. 
  Voorbeeld: 
  2024 heeft in totaal 262 werkdagen (excl. weekenddagen) en zes feestdagen die op een doordeweekse dag vallen. De berekening hierbij is: 256 (262-6) / 5 = 51,2 werkweken. Een werknemer werkt bijvoorbeeld 24 uur per week. Dit vermenigvuldig je met het aantal werkweken: 24 x 51,2 = 1.228,8. Dit is het totaal aantal uren dat de werknemer dit jaar moet werken.  

FUNCTIEHUIS Waarom zijn er 9 functieniveaus en 10 salarisschalen?

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

Vanwege het streven naar vereenvoudiging en een groter onderscheid tussen de omschreven functieniveaus zijn er nu totaal 9 functieniveaus. Het nummer van het functieniveau 1 tot en met 9 correspondeert met het nummer van de salarisschaal (1 tot en met 9). Het hoogste salarisniveau, salarisschaal 10, kent geen omschrijving in een ijkfunctie. Cao-partijen hebben hiervoor gekozen in het kader van de vereenvoudiging.
 
Hoe of wanneer kan je eventueel salarisschaal 10 afspreken?  
Een hogere indeling in niveau 10 is bijvoorbeeld mogelijk bij het mede-leidinggeven aan een bureau, bij een structureel betere creatieve of commerciële prestatie dan op basis van ijkfunctie 9 mag worden verwacht of in verband met de continuïteit van het bureau.  
Daarnaast geldt dat het salaris in de cao een minimum-artikel is: meer salaris mag altijd. 

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

Platform Leeroverzicht: overzicht opleidingen

Platform Leeroverzicht biedt een goed inzicht in meer dan 70.000 (betaalde) opleidingen voor werkenden en werkzoekenden. Van trainingen en cursussen tot erkende studies en andere opleidingsvormen. 

Werk je en wil je meer kennis over je vak of beroep? Of zoek je werk en wil je eerst een opleiding doen? Op deze website vind je informatie over opleidingen en manieren om die te betalen. Ook kun je zoeken naar een loopbaanadviseur bij jou in de buurt. De website Leeroverzicht is onafhankelijk. Het is een initiatief van de Rijksoverheid, de vakbonden, werkgeversorganisaties en organisaties van opleiders. De website is bedoeld om jou te ondersteunen om je een leven lang te blijven ontwikkelen.

Naast de hier vermelde financieringsmogelijkheden biedt ook de cao voor architectenbureaus een kader voor vergoeding van ontwikkelkosten (zie cao/ontwikkeling).

FUNCTIEHUIS overgang naar functiehuis in combinatie met jaarlijkse salaristrede

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

Hoe zit het als de overgang naar het functiehuis samenvalt met het beoordelingsmoment en een stijging in salaristrede? Het klopt dat daar door cao-partijen geen spelregel voor is opgesteld.  
Het is per bureau verschillend wanneer de functioneringsgesprekken plaatsvinden en wanneer het bureau overgaat op het functiehuis. Het kan wel zijn dat dit moment samenvalt. Als het oude salaris in de nieuwe salarisschaal tussen twee salaristreden invalt, wordt werknemer op de hoogte van deze nieuwe salaristreden ingeschaald. Bij de overgang naar een hogere salarisschaal gaat een werknemer in principe eerst over naar hetzelfde bedrag in de nieuwe salarisschaal en krijgt deze er dan een trede bij.  
Omdat er geen spelregel is geeft SFA vanuit redelijkheid en billijkheid – twee belangrijke begrippen in arbeidsrecht en goed werkgeverschap – de volgende aanvulling: als de overgang naar een salarisschaal uit het functiehuis echter zelf al tot een salarisstijging leidt die groter is dan een salaristrede, dan hoeft er op dat moment geen trede bij. Het mag uiteraard wel (salaris is een minimum cao-artikel).  

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

FUNCTIEHUIS Ik zie dat er nu aanlooptredes zijn, hoe en wanneer pas je die toe?

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

De aanlooptredes zijn een nieuwe manier om met startende (technisch) ontwerpers een tijdelijk lager aanvangssalaris te kunnen afspreken. 

Voor alle werknemers geldt dat je de eigen functieomschrijving naast de ijkfuncties legt. Omdat startende (technisch) ontwerpers doorgaans geen relevante werkervaring hebben en de functie nog niet volledig kunnen vervullen, hebben cao-partijen ook bij het nieuwe functiehuis voor hen de mogelijkheid van een salarisuitzondering opgenomen, in de vorm dus van aanlooptredes voor schaal 4.

Hoe gaat een werknemer over waarbij tot 1 januari 2024 sprake is van salarisuitzondering E of F ?
Het uitgangspunt is: hoe lang mag volgens de nieuwe cao-bepaling tijdelijk een lager aanvangssalaris worden toegepast? 
Bij werknemers waar voor 1 januari 2024 sprake is van tijdelijke salarisuitzondering E of F kijk je hoe lang dat op 1 januari bij de overgang het geval is. 
Die duur trek je vervolgens af van de maximale duur in de nieuwe cao-bepalingen vanaf 1 januari. 

Is de duur van uitzonderingssalaris E of F vóór 1 januari gelijk of langer dan de nieuwe maximale duur? Dan is er geen uitzondering in aanvangssalaris meer mogelijk en dus ook geen aanlooptrede. 
Is de duur van uitzonderingssalaris E of F vóór 1 januari korter dan de nieuwe maximale duur? Dan kan voor de resterende tijd nog van een aanlooptrede gebruik worden gemaakt. 

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

FUNCTIEHUIS Indeling na kwalificatie registratie architectenregister?

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

Als de werknemer de Academie van Bouwkunst of de beroepservaringperiode na de TU succesvol heeft afgerond, gaat de werknemer minimaal naar salarisschaal 5, salaristrede 0 (cao-artikel 21B lid 4).

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

FUNCTIEHUIS Waarom zijn de competenties losgekoppeld van de ijkfuncties?

Let op: Deze FAQ gaat over het functiehuis dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. 

Bij de totstandkoming van het functiehuis is gestreefd naar versimpeling: een eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken instrument voor indeling van functies in kleine, middelgrote en grote bureaus.  
Competenties vormen géén onderdeel van de functiewaardering of –indeling, dat is niet het geval in het functiehandboek en ook niet in het functiehuis. Omdat competenties niet gebruikt worden bij functie-indeling zijn de competenties nu losgekoppeld van de ijkfuncties in het Functiehuis. Je vindt de informatie over competenties nu in 2 nieuwe documenten, die bureaus als hulpmiddel kunnen gebruiken: 

Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de FAQ over het functiehuis tot stand zijn gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”. 

ALGEMEEN Hoe bepaal je de salarisindeling (binnen de schaal)?

Je start altijd eerst met het omschrijven van de functie die vervuld moet worden. Daarna leg je die eigen omschrijving naast de omschrijvingen in het functiehandboek of functiehuis want door vergelijken vind je het functieniveau van de eigen functie. Heb je de functie gevonden die het meest overeenkomt dan weet je het functieniveau. Het functieniveau is ook het salarisniveau ofwel de salarisschaal (tenzij in de cao een uitzondering is opgenomen of er door de overgang naar het functiehuis sprake is van een persoonlijke salarisschaal).

Iedere salarisschaal bestaat uit salaristreden. 
Bij indiensttreding: op exact welke salaristrede binnen een schaal een werknemer start is vrij. Daarover kunnen werkgever en werknemer onderhandelen. 
Is een werknemer eenmaal in dienst, dan geldt dat hij bij goed functioneren elk jaar recht heeft op een volgende salaristrede, voor zover hij het maximum van de schaal (de hoogste trede) nog niet heeft bereikt.

ALGEMEEN Salaristabellen (en hoe werkt de 10% uitloop)

In de cao worden afspraken opgenomen over de salarisstijgingen (indexatie, los van de individuele stijgingen in salaris bijvoorbeeld na het beoordelingsgesprek).
In de cao 2023 vind je deze afspraken in artikel 22. De salaristabellen vind je onder Downloads, onder het kopje ‘Cao’.

Hoe zit het met de 10% uitloop in de salaristabel?
Bij normaal tot goed functioneren stijgt een werknemer elk jaar een trede in de salarisschaal, tot de hoogste salaristrede is bereikt. Onderaan de tabel staat 10% uitloop berekend voor het hoogste tredebedrag. Voor deze uitloop geldt géén automatisme of recht van een werknemer; een werkgever is niet verplicht om 10% uitloop te geven. 

Hoe kan een bureau de uitloop toepassen?
Een bureau kan de 10% uitloop in stappen toekennen; de hoogte en het aantal is zelf te bepalen (kijk bijvoorbeeld naar de gemiddelde stijging in de schaal).
Let op: is eenmaal gekozen voor het laten doorlopen van het salaris boven het bedrag van de hoogste salaristrede, dan kun een werkgever het salaris daarna niet meer verlagen naar de hoogste trede (op grond van arbeidsrecht). 
De indexatie-salarisstijgingen die cao-partijen afspreken gelden ook voor dat nieuwe salaris.

Incidenteel een bedrag geven boven het schaalmaximum kan in -strikt omschreven- vorm van een bonus of eenmalige uitkering, vraag ons per mail om advies als je bureau dat overweegt. 
Mag je trouwens meer dan 10% uitloop betalen? Ja, het artikel over salaris is een zogenaamd minimum-artikel, je mag dus ook meer afspreken.

Werkgever: wees duidelijk en transparant
Een werkgever is na een salarisverhoging geven boven de hoogste trede niet verplicht een volgend jaar verder omhoog te gaan. Maar het is in het belang van de werkgever om de verwachtingen goed te managen: wees over de wijze waarop je binnen jullie bureau de salarisuitloop (wel/niet, wanneer, stappen/percentages etc.) wilt toepassen (vooraf) helder over binnen je bureau, zorg dat het beleid voor alle collega’s duidelijk is.

Thuiswerkvergoeding en vergoeding werkkosten

Een werkgever mag werknemers die thuiswerken in 2024 een onbelaste vergoeding van 2,35 Euro per dag geven. Dit is ter vergoeding van extra kosten van bijvoorbeeld water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier. De werkgever hoeft tot dat bedrag geen loonheffing te betalen over de thuiswerkvergoeding. De werkgever kan per dag óf de thuiswerkvergoeding óf de reiskostenvergoeding toekennen. Het is van belang dat er duidelijke afspraken zijn over het aantal dagen dat thuisgewerkt wordt, of dat er een duidelijk inzicht wordt verkregen in het aantal dagen dat is thuisgewerkt. Dit bevordert het correct toekennen van de juiste vergoedingen per dag.

Een werkgever is niet verplicht om een thuiswerkvergoeding te geven. Maar nu (deels) thuiswerken vaker voorkomt is het verstrekken van de onbelaste thuiswerkvergoeding steeds meer de norm. 
NB: het Nibud heeft in 2023 berekend dat door de gestegen energieprijzen de gemiddelde kosten om thuis te werken gestegen zijn naar ongeveer 3 Euro per werkdag per persoon. Lees meer op de website van het Nibud.
Een werkgever mag meer vergoeden dan 2,35 Euro per dag maar dan zal de extra vergoeding belast worden. (Overleg eventueel met je boekhouder.)

Naast de thuiswerkvergoeding kan de werkgever bepaalde werkkosten belastingvrij vergoeden vanuit (de gerichte vrijstellingen binnen) de werkkostenregeling. Denk hierbij aan aanschaf van digitale middelen zoals een laptop of een goede bureaustoel.

De online helpdesk toont het antwoord op veelgestelde vragen en beschikbare tools.

SFA biedt ook een persoonlijke helpdesk. Gratis voor werkgevers en werknemers in architectenbureaus, en bureaus in aangrenzende sectoren die de cao voor architectenbureaus vrijwillig volgen.
Anderen kunnen tegen betaling gebruik maken van de helpdesk.

Heb je een vraag? Kijk dan eerst bij de opgenomen tools (gesorteerd per thema), controleer ook even of het antwoord niet onder de FAQs staat. 

 

 

Infographic vakantie-uren

Lees ook de toelichting “Verlof” onder Cao
Niet in de infographic opgenomen: uren waarvoor een werknemer verlof krijgt uit andere bronnen dan de vakantie-uren (bijzonder verlof of calamiteit/zorgverlof).

 

RI&E: risico-inventarisatie en -evaluatie

Volgens de Arbowet moet elk bedrijf met werknemers een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) doorlopen. 

SFA biedt een RI&E toegesneden op het werken in architectenbureaus.
Ga naar de uitleg over de RI&E Architecten, voor architectenbureaus is er gratis inlogaccount. 

> naar de RI&E Architecten

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Op 1 januari 2020 zijn de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht veranderd. De rijksoverheid heeft een WAB-checklist voor werkgevers.

Functiehuis en infographic functie-indeling

Vanaf 1 januari 2024 is het Functiehuis Architectenbureaus het instrument voor functie-indeling. Het functiehuis is een onlosmakelijk deel van de cao voor architectenbureaus, is ook bij het ministerie van SZW ingediend bij de aanvraag voor algemeen verbindend verklaring (AVV). 
Doordat de cao voor architectenbureaus AVV is verklaard geldt de cao én het functiehuis voor alle architectenbureaus cq alle bureaus die architectenwerk doen in Nederland. 
Het Functiehuis Architectenbureaus vind je op de pagina Downloads onder het kopje Cao. 

Hieronder staat in een infographic het stapsgewijze proces van functie-indeling samengevat. 

Infographic: medezeggenschap

Zie de toelichting onder Medezeggenschap op de pagina Cao/over de cao, of lees cao-artikel 3 en bijbehorende cao-bijlage 1.

Contract tijdelijke werknemer, contract vaste werknemer

SFA heeft een aantal modelcontracten (voorbeeldcontracten) opgesteld die je kunt gebruiken. Hierin staan de artikelen die volgens de cao verplicht zijn of gebruikelijk zijn. In de Word-documenten zie je met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven. 
Bij vragen over de toepassing mail je het beste naar info@sfa-architecten.nl.

Let op!
Is er sprake van een langer dan normaal tijdelijk contract bij een werknemer-student Academie van Bouwkunst? Dan moet je een ander type contract gebruiken.

Competenties

Competenties dienen niet te worden gebruikt bij functie-indeling (daarom zijn ze losgekoppeld van het Functiehuis voor architectenbureaus).
Wel kunnen ze helpen bij het nadenken over, maken van afspraken over de persoonlijke ontwikkeling in je huidige werk. Of in de mogelijkheden om door te groeien naar een nieuwe functie, met eventueel andere benodigde competenties.

Onder Downloads, kopje Functiehuis vind je twee documenten:

 • het document Competenties Architectenbureaus: hierin lees je hoe je competenties kunt gebruiken en vind je een omschrijving van 33 competenties 
 • het document Competentietabellen aansluitend bij het Functiehuis Architectenbureaus: hierin is in tabellen per functiefamilie een koppeling gemaakt tussen de competenties en de ijkfuncties.

Hoe verhouden competenties zich tot je functieomschrijving en inschaling?
In de functieomschrijving staat wat van de functievervuller wordt verwacht, de functieomschrijving is daarom altijd leidend voor werving, inschaling, taakuitoefening en beoordeling.
Met de competenties wordt aangegeven welk gedrag daarvoor nodig is. Werken met competenties is een hulpmiddel om daarover in gesprek te komen, geen doel op zich. Competenties vormen geen onderdeel bij de functieweging / functie-indeling. Alleen de niveaubeschrijvingen ofwel de ijkfuncties in het functiehuis mogen hiervoor worden gebruikt.

 

Handleiding bureau-intermediair

Een bureau-intermediair is een werknemer die als contactpersoon voor collega’s en werkgever kan optreden. Welke taken een bureau-intermediair heeft en hoe je deze kan vervullen vind je in de handleiding bureau-intermediair

Infographic salarisdoorbetaling bij ziekte

Doorbetaling salaris bij ziekteIs sprake van meewerken aan re-integratie dan geldt dat de werkgever in het 2e ziektejaar het volledige salaris, dus 100%, betaalt. 

Langer tijdelijk contract mogelijk voor studenten Academie van Bouwkunst

Per 1 januari 2020 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) opgevolgd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB geeft o.a. een algemene verruiming van tijdelijke contracten, naar drie contracten in drie jaar. De in de cao bepaalde buitenwerkingstelling ketenbepaling is daardoor gewijzigd. Dat betekent voor architectenbureaus en studenten aan een Academie van Bouwkunst (AvB), met een opleidingsduur van vier jaar: de cao biedt in eerste instantie aanvullend op de drie jaar tijdelijke contracten van de WAB een verlengingsmogelijkheid van één contract van 1 jaar. Is deze verlenging niet afdoende om de beroepservaringperiode en studie aan de AvB succesvol af te ronden dan is nog een verlenging van 1 jaar mogelijk. In totaal kan een werknemer tijdens de studie aan een AvB maximaal 5 jaar een tijdelijk contract bij één werkgever krijgen.
NB: uiteraard staat het werkgever en werknemer vrij om eerder een  contract voor onbepaalde tijd (een vast contract) af te sluiten. 

Bij gebruikmaking van de buitenwerkingstelling ketenbepaling moet deze model arbeidsovereenkomst worden gebruikt:

In het Word-document zie je met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven. 
Bij vragen naar of over (toepassing van) dit document mail naar info@sfa-architecten.nl

NB: voor afgestudeerden aan een TU geldt een tweejarige beroepservaringperiode en biedt de WAB ruimte om in een periode van maximaal drie jaar tijdelijke contracten de beroepservaringperiode bij één werkgever succesvol af te ronden. De eerder in de cao bepaalde extra periode tijdelijk contract is daarom voor afgestudeerden aan een TU komen te vervallen. 

NB2: Bij vragen over de toepassing mail je het beste naar info@sfa-architecten.nl.      

Gesprekscyclus in de cao

Wat zegt de cao over de gesprekscyclus? Op diverse plekken wordt hier in de cao aandacht aan besteed. In het onderstaande document is de informatie verzameld, en zijn linkjes opgenomen naar de relevante cao-artikelen en cao-bijlagen. 

Gesprekscyclus in de cao 2023 (pdf) 

Werk en mantelzorg

Combineer je als mantelzorger je zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: één op de vier werknemers doet dit. De combinatie van werken en zorgtaken kan zwaar en lastig zijn. Hoe kun je dit makkelijker maken? Je leest meer over werk en mantelzorg op de website MantelzorgNL.


Overigens geldt bij het opnemen van kortdurend zorgverlof niet het wettelijke 70% salarisdoorbetaling maar is in de cao in artikel 39 lid 3a vastgelegd dat dan 100% salarisdoorbetaling geldt. 

Formulieren voor gesprekscyclus

Er zijn een aantal standaard teksten en formulieren beschikbaar die je binnen het bureau kunt gebruiken voor de gesprekscyclus. We horen van bureaus die de infographic gesprekscyclus als onderlegger voor het gesprek gebruiken, deze is daarom ook bijgevoegd. 

Afhankelijk van hoe bureaus functioneren zijn ook andere vormen mogelijk voor het praten over ontwikkeling, groei en welzijn. SFA kan HR-maatwerk leveren. Neem als je daarin interesse hebt contact op met SFA.

In- en uitleenovereenkomst

In deze vorm worden er werkafspraken gemaakt tussen architectenbureaus, uiteraard in overleg met de werknemer. Een bureau dat tijdelijk een werknemer extra nodig heeft kan afspraken maken met een architectenbureau dat tijdelijk geen werk heeft voor een werknemer. Uiteraard blijft de cao op de betreffende werknemer van toepassing. 
In het modelcontract is in rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven.

Voor meer informatie lees de nieuwsbrief die 24 april 2020 over dit onderwerp is gemaild. 

 

Levenskaarten

Levenskaart, in actie voor je duurzame inzetbaarheid

De levenskaarten voor persona’s Max en Mirjam staan hieronder, gevolgd door de genoemde mogelijke acties (voor hen zelf, de werkgever, de branche). 
Was je niet bij de avond in Pakhuis de Zwijger? Kijk dan eerst naar de levenskaarten van Max en Mirjam en probeer zelf te bedenken wat jij in hun geval zou doen, vóórdat je het verslag hierover leest. 
Lees eventueel van tevoren ook het denkkader voor het invullen van de levenskaart.

Leven & werk van MAX

Leven & werk van MIRJAM


Levenskaart voor JOUW leven en werk

Eén van de producten van de avond ‘Warmlopen voor de toekomst, over jezelf ontwikkelen’ is een blanco levenskaart. In deze blanco levenskaart kun je je eigen situatie invullen en bedenken wat jij zelf kunt doen, wat je werkgever kan doen. Invullen kan je onder andere helpen om het gesprek over jouw ontwikkeling te voeren.

 

De levenskaarten zijn ontwikkeld in een project gericht op duurzame inzetbaarheid, waarvoor SFA een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft ontvangen.

Projectovereenkomst werknemer

Een andere mogelijke vorm om werkafspraken vast te leggen met iemand als werknemer, anders dan in een tijdelijk en vast contract, is in een projectovereenkomst. Alle bepalingen uit de cao zijn daarbij van toepassing.
Bij vragen over de toepassing mail je het beste naar info@sfa-architecten.nl.    

In het Word-document is met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven.

Team up!

Iets voor jou?
Met een collega naar keuze sparren over je ontwikkelafspraken en/of -wensen, leuk en effectief want je helpt elkaar én leert van elkaar. Je bent elkaars buddy en je helpt elkaar om je ontwikkelafspraken op te volgen. Alleen is maar alleen, juist door samen af te spreken help je elkaar in beweging te komen en geef je impuls aan je acties. Team up!

Hoe werkt het?
Ga met een/enkele collega(‘s) -naar eigen keuze- bespreken hoe je aan jouw acties kunt werken. Het is vooral belangrijk dat je elkaar vertrouwt, eerlijk maar ook positief met elkaar kunt praten.  

Hoe start je?

 1. Start vandaag! Met welke collega zou je dit willen doen?
 2. Zoek op: wat zijn de afspraken. Zijn de afspraken niet (meer) helemaal duidelijk? Praat met de persoon met wie je het functioneringsgesprek hebt gevoerd en noteer jouw ontwikkelafspraken.  
 3. Benoem voor jezelf je doel, dit geeft je een breder kader voor je acties.

Eenvoudig hulpmiddel op A4
We hebben een eenvoudig format gemaakt waar je kunt nalezen hoe het werkt en je acties kunt bijhouden. Voor leidinggevenden in het bureau hebben we de variant ‘Het goede voorbeeld’. De titel zegt genoeg.

Meedoen?
Meer weten en/of het word-format ontvangen?
Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met: Joke Dekker: 06 29434560

 

Goed zijn in iets nieuws bedenken is onze sterkte en onze zwakte

Door Team up! hebben we diverse keren over ontwikkelafspraken gesproken. Er zijn ook wel jaren geweest dat je alleen één keer per jaar bij je ontwikkeling stilstond en in verband met je PBO punten.”
Jack Jagtenberg, architect bij SW architecten, gebruikt lange gezamenlijke autoritten om met zijn Team up! partner Coen te bespreken hoe hij de uitvoering van gemaakte plannen gaat realiseren.

Team up! helpt om te focussen.

 

 

Team up! is ontwikkeld in een project gericht op duurzame inzetbaarheid, waarvoor SFA een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft ontvangen.

Thuiswerkovereenkomst

Door de coronacrisis is thuiswerken voor veel werknemers (en werkgevers) een normale zaak geworden. Voor nu, maar ook omdat mogelijk in de toekomst thuiswerken in enige mate zal blijven bestaan, is een model thuiswerkovereenkomst opgesteld die je als bureau kan gebruiken om het gesprek over thuiswerken te voeren en de afspraken goed vast te leggen. 

Contract bij het werken met een zzp’er

Je kunt twee door SFA opgestelde contracten als voorbeeld gebruiken voor het samen werken met een zzp’er (ook wel ‘opdrachtnemer’ genoemd). Voor beide typen voorbeeldcontracten geldt: neem -bij vragen of onduidelijkheden- bij de toepassing in de praktijk contact met ons op, per e-mail naar info@sfa-architecten.nl.

 1. modelovereenkomst geen gezagsverhouding, bij algemene opdracht
  De opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp’er) kunnen deze overeenkomst gebruiken om een contract af te sluiten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.
  NB: Onderstaande modelovereenkomst was door de Belastingdienst in 2016 beoordeeld en goedgekeurd onder nr. 9061621517, met geldigheid tot juni 2021. De modelovereenkomst is voorzien van markering van verplichte tekstdelen en een uitgebreide toelichting door de Belastingdienst. (SFA blijft dit document aanbieden omdat er politiek nog geen overeenstemming en duidelijkheid is rondom het inhuren van een zzp’er en er daardoor ook nog geen update mogelijk is.)
  -algemene-modelovereenkomst-geen-werkgeversgezag (Word)
  algemene-modelovereenkomst-geen-werkgeversgezag (Word)_eng-GB
  -korte handleiding SFA

 2. model projectovereenkomst
  Gebruik deze vorm als er uitsluitend voor de duur van een specifiek omschreven project tussen architectenbureau en opdrachtnemer/zzp’er wordt samengewerkt. 
  -model-projectovereenkomst-opdrachtnemer 
Oproepcontracten

Een oproepovereenkomst  is een arbeidsovereenkomst waarbij het aantal te werken uren flexibel is. Omdat het een arbeidsovereenkomst is, zijn de algemene bepalingen uit de wet en cao die op de arbeidsovereenkomst betrekking hebben, ook op de oproepovereenkomst van toepassing. Daarnaast geldt, dat deze aan specifieke bepalingen moet voldoen.  

 De oproepovereenkomst kent twee verschijningsvormen; de nulurenovereenkomst en de min-max overeenkomst.

Toelichting en modelovereenkomsten oproep:  

In de Word-documenten bij modelcontracten zie je met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven.
 
Heb je vragen bij het opstellen van een oproepovereenkomst? Architectenbureaus kunnen voor advies contact opnemen met SFA, door het sturen van een e-mail naar info@sfa-architecten.nl.  

Contract en afspraken bij stage

Van een rechtsgeldige stage is alleen sprake bij studenten, met een overeenkomst met een onderwijsinstelling (tripartite overeenkomst).

De stagevergoeding voor een MBO-stagiair is bruto € 400,– per maand en voor een HBO- of WO-student bruto € 550,– per maand (zie de stageregeling voor architectenbureaus, die in de cao van toepassing is verklaard). De vergoedingen gelden voor voltijd stage (40 uur per week), anders naar rato.
Het volgen van de beroepservaringsperiode geldt niet als stage.

English translation:

 

Zoektip!

Klik links op een thema en bekijk de vragen en antwoorden die bij het specifieke thema horen. Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden? Stel dan je vraag via het contactformulier