CAO

Werkafspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd in een contract (arbeidsovereenkomst). Dat contract kan worden gesloten voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) of onbepaalde tijd (vast contract). In de cao is vastgelegd welke gegevens minimaal worden opgenomen.

Voor werkgever en werknemer gelden rechten en plichten, vastgelegd in de cao. Daarnaast geldt het goed werkgever- en werknemerschap uit het Burgerlijk Wetboek en de gedragscode (voor BNA-bureaus).

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geeft voor tijdelijke contracten twee jaar en/of drie contracten als maximum, daarna volgt een vast contract. De cao maakt een uitloop mogelijk voor deelnemers aan de beroepservaringperiode zodat een werknemer deze bij eenzelfde werkgever kan afronden.

De uitloopmogelijkheid is gebaseerd op de gebruikelijke lengte van de beroepservaringperiode. Voor TU-afgestudeerden kan de tijdelijk contract-periode van twee jaar worden verlengd met maximaal één jaar. Voor studenten aan een AvB kan de tijdelijk contract-periode van twee jaar worden verlengd met maximaal drie jaar.

De formele term is ‘buitenwerkingstelling ketenbepaling WWZ’. Bij de uitloopmogelijkheid moet gebruik worden gemaakt van de model arbeidsovereenkomst buitenwerkingstelling WWZ.

Arbeidsduur is het aantal uur dat een werknemer volgens het contract per week werkt. Een voltijd werkweek is in onze cao 40 uur.
In plaats van elke week hetzelfde aantal uur werken zijn ook de flexibelere “jaaruren” mogelijk. Bij jaaruren wordt het aantal uur per werkweek omgerekend naar aantal uur per jaar, rekening houdend met feestdagen en vakantie-uren. De jaaruren worden flexibel ingezet; extra uren in een drukke periode en minder uren werken in rustigere tijd.

Werkgever en werknemers beslissen samen of binnen een bureau van jaaruren gebruikt wordt gemaakt.

De cao kent vanwege het wisselende verloop van de hoeveelheid werk geen salaristoeslag voor overwerk. Overwerk wordt als regel in redelijkheid gecompenseerd/als verlof opgenomen.
Deze regel geldt voor alle werknemers. Tot salarisgroep J kan een werknemer de werkgever verzoeken om de overuren uit te betalen. Uitloop van reguliere, geplande werktijden/werkzaamheden telt niet altijd als overuren, dat geldt zeker vanaf salarisschaal J. Ter voorkoming van misverstanden is het nuttig om duidelijke afspraken met elkaar te maken over wat telt als overuren en wat geldt als redelijke maximale uitloop.

Een tijdelijk contract eindigt op de genoemde einddatum. Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk, tenzij met wederzijdse instemming.
Een tijdelijk contract op grond van buitenwerkingstelling WWZ en beroepservaringperiode afgerond? Dan eindigt het contract per einde van de maand genoemd op diploma of certificaat.

Voor elk tijdelijk contract vanaf zes maanden geldt: minimaal een maand voor de einddatum bespreken werkgever en werknemer of de arbeidsrelatie wordt voortgezet, inclusief afspraken over de arbeidsvoorwaarden.

Bij een vast contract heeft een werknemer een opzegtermijn van een maand, tenzij anders is vastgelegd. Bij beëindiging door de werkgever is de opzegtermijn afhankelijk van het aantal dienstjaren.

Voor zowel een tijdelijk als vast contract: de wettelijke transitievergoeding geldt vanaf een arbeidsrelatie van twee jaar of meer.

Een stagiair is iemand die als onderdeel van een opleiding ervaring komt opdoen op de werkvloer, op basis van een overeenkomst tussen opleiding, stagiair en architectenbureau. Hij/zij krijgt een vergoeding volgens de stageregeling voor architectenbureaus.

Als een zzp-er (opdrachtnemer) wordt ingehuurd moet een architectenbureau de Modelovereenkomst/geen werkgeversgezag architectenbureaus gebruiken. Deze door SFA opgestelde overeenkomst is door de fiscus goedgekeurd.

Artikel 3 - Arbeidsovereenkomststandaardbepaling

 1. Werkgever en werknemer ondertekenen bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval:
  a. de naam en woonplaats van werkgever en werknemer;
  b. de datum van indiensttreding;
  c. de duur van de arbeidsovereenkomst als deze voor bepaalde tijd is;
  d. de plaats(en) (van) waar(-uit) werknemer werkt;
  e. de functie, de functiefamilie en het functieniveau;
  f. het bruto maandsalaris;
  g. de geldende arbeidsduur per week;
  h. dat de cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.
 1. Een proeftijd moet schriftelijk worden afgesproken en geldt voor beide partijen.

 

Artikel 4 - Verplichtingen van werkgever en werknemer standaardbepaling

Werkgever en werknemer zijn verplicht zich te houden aan de arbeidsvoorwaarden zoals omschreven in deze cao, deze onverkort toe te passen en zich te gedragen als goed werkgever en goed werknemer. Artikel 33 bevat een algemene ontheffingsbepaling indien strikte toepassing van dit artikel tot onbillijkheden leidt.

 1. Voor werkgever geldt in het bijzonder:
  1. Als een werknemer onoverkomelijke ethische of religieuze bezwaren heeft tegen werkzaamheden die onderdeel zijn van een opdracht die door het bureau is aanvaard, dan zal werkgever die bezwaren eerbiedigen en indien mogelijk voor vervangende arbeid zorgen.
  2. Werkgever stelt de cao (digitaal) ter beschikking aan werknemer.
  3. Werkgever faciliteert werknemer bij het volgen van scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Voor zover dat redelijkerwijs van werkgever kan worden verlangd faciliteert hij werknemer bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst in een andere of aangepaste functie indien de functie van werknemer komt te vervallen of als werknemer niet langer in staat is deze te vervullen.
 1. Voor werknemer geldt in het bijzonder:
  1. Werknemer zelf is verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het volwaardig kunnen uitoefeningen van zijn functie.
  2. Werknemer heeft toestemming van werkgever nodig voor het mogen verrichten van nevenwerkzaamheden. Die toestemming wordt gegeven tenzij sprake is van concurrentie, strijdige belangen of een kennelijk nadelige invloed op het functioneren. 
   Voor deelname aan prijsvragen stelt werknemer werkgever daarvan vooraf op de hoogte ter voorkoming van tegenstrijdige belangen.
  3. Werknemer stelt zich discreet en loyaal op ten aanzien van werkgever met inbegrip van het zorgvuldig omgaan met informatie van en over het architectenbureau en zijn relaties. Werknemer brengt geen vertrouwelijke gegevens over de onderneming van werkgever naar buiten.
  4. Werknemer respecteert de intellectuele eigendomsrechten van werkgever.
  5. Werknemer mag goederen en (digitale) bestanden, die hij van werkgever tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst onder zich krijgt, gebruiken voor de doelen waar deze voor zijn bestemd, zij blijven eigendom van werkgever.
   Werknemer is verplicht deze goederen en bestanden op eerste verzoek van werkgever en in elk geval op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, weer aan werkgever ter beschikking te stellen.

 

Artikel 6 - Buitenwerkingstelling ketenbepaling wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor specifieke doelgroepenstandaardbepaling

 1. De ketenbepaling met betrekking tot duur en aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zoals vastgesteld in de WWZ is buitenwerking gesteld, de ketenbepaling geldt niet indien de arbeidsovereenkomst overwegend is aangegaan voor de educatie van werknemer.
 1. Die afwijking maakt het mogelijk om werknemers die daarvoor in aanmerking komen te kunnen laten voldoen aan de eindtermen gesteld in de Wet op de architectentitel, nader uitgewerkt in de Regeling Beroepservaringperiode met als beoogde uitkomst het behalen van de architectentitel.
 1. Met een werknemer, tevens student aan een Academie van Bouwkunst kan na het maximaal aantal jaren en/of contracten binnen de mogelijkheden die de WWZ biedt (maximaal 24 maanden) aansluitend twee maal een arbeidsovereenkomst voor een jaar worden aangegaan (maximaal 24 maanden).
 1. Als werknemer zijn opleiding dan nog niet heeft afgerond kan nog eenmaal, een arbeidsovereenkomst voor ten hoogste 1 jaar worden aangegaan (12 maanden).
 1. Voor werknemer afgestudeerd aan een Technisch Universiteit, kan na het maximaal aantal jaren en/of contracten binnen de mogelijkheden die de WWZ biedt (24 maanden) daar op aansluitend een arbeidsovereenkomst voor de duur van maximaal een jaar (12 maanden) worden aangegaan voor de resterende periode die werknemer nodig heeft om aan de opleidingsvereisten als bedoeld in lid 2 te voldoen.
 1. De verlenging zoals genoemd in lid 3, 4 en 5 eindigt met wederzijds goedvinden aan het eind van de maand waarin werknemer aantoonbaar voldoet aan de eindtermen van de beroepservaringsperiode (door behalen diploma of certificaat).
 1. Werkgever en werknemer doen wat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden om te kunnen voldoen aan die eindtermen.
 1. De verlenging zoals genoemd in lid 3, 4 en 5 eindigt met wederzijds goedvinden indien werknemer tussentijds stopt met zijn opleiding per het einde van de maand waarin werknemer is gestopt.
 1. Indien de arbeidsovereenkomst conform lid 6 of 8 eindigt zullen werknemer en werkgever in overleg treden over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst op basis van onbepaalde tijd.

Artikel 13 - Arbeidsduur en jaaruren standaardbepaling

 1. De bepalingen in deze cao gaan uit van een arbeidsduur van 40 uur per week en worden naar evenredigheid toegepast bij een kortere arbeidsduur.
 1. De jaaruren kunnen flexibel ingezet worden binnen de ruimte die de Arbeidstijdenwet biedt.
 1. Het flexibel werken wordt in goed overleg tussen werkgever en werknemer afgesproken. Instemming van werknemer en werkgever is voorwaarde. Beiden kunnen het initiatief nemen om uren flexibel in te zetten.

Artikel 14 - Overwerk tot functiegroep J standaardbepaling

Overuren worden in overleg tussen werkgever en werknemer uitbetaald of als vrije tijd opgenomen.

Artikel 15 - Overwerk vanaf functiegroep J  minimumbepaling

 1. Een werknemer vanaf functiegroep J wordt geacht zelf te kunnen sturen op inzet van uren. Een uitloop van geplande werkzaamheden behoort daarom bij de functie.
 1. Opgedragen werkzaamheden die niet tot de geplande werkzaamheden behoren worden in redelijkheid gecompenseerd in vrije tijd, waaronder in ieder geval werkzaamheden in weekenden en op feestdagen voor zover deze door werkgever op deze specifieke tijdstippen zijn verlangd.

Artikel 5.7 - Beëindiging bepaalde tijd

 1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden opgezegd, tenzij
  1. met wederzijds goedvinden
   of
  2. partijen bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk een tussentijds opzegbeding zijn overeengekomen. Werkgever heeft voor tussentijdse opzegging goedkeuring van het UWV Werkbedrijf nodig, werknemer niet. Er geldt dan een opzegtermijn van 1 maand, die is gelijk voor beide partijen.

Artikel 6.6 - Beëindiging beroepservaringsperiode

 1. De verlenging zoals genoemd in lid 3, 4 en 5 eindigt met wederzijds goedvinden aan het eind van de maand waarin werknemer aantoonbaar voldoet aan de eindtermen van de beroepservaringsperiode (door behalen diploma of certificaat).

Artikel 5.3 - Beëindiging bepaalde tijd

 1. Bij beëindiging van de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt vanaf zes maanden een aanzegtermijn en gelden de overige voorwaarden zoals wettelijk vastgesteld.

 

Artikel 5.1, 5.2, 5.4 en 5.5 - Opzegging onbepaalde tijd

 1. Zowel werkgever als werknemer moet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk en met redenen opzeggen.
 1. Als het een opzegging om een dringende reden betreft, zoals bedoeld in artikel 7:677 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, moet die reden schriftelijk en onmiddellijk worden meegedeeld.
 1. Voor werknemer met een contract voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van één maand. Daarvan kan schriftelijk worden afgeweken.
 1. Voor werkgever gelden de wettelijke opzegtermijnen:

Duur arbeidsovereenkomst

Lengte opzegtermijn

Korter dan vijf jaar

1 maand

Vijf jaar of langer, maar korter dan 10 jaar

2 maanden

Tien jaar of langer, maar korter dan 15 jaar

3 maanden

15 jaar of langer

4 maanden

 

Artikel 5.8 - Transitievergoeding

 1. De regels met betrekking tot de transitievergoeding worden toegepast conform de wettelijke bepalingen

Artikel 31 - Ontslag en transitievergoeding standaardbepaling

 1. De geldende wet- en regelgeving is van toepassing. Het recht op transitievergoeding geldt bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van tenminste 24 maanden.

 2. Er is geen recht op een transitievergoeding:
  1. als werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt / zelf ontslag neemt;
  2. als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer;
  3. als werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  4. bij surseance van betaling of faillissement van werkgever;
  5. als werkgever in de schuldsanering zit.

 3. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt:
  1. werknemers van 50 jaar of ouder ontvangen geen hogere transitievergoeding.
  2. in geval van slechte bedrijfseconomische omstandigheden wordt de transitievergoeding voor medewerkers met een doorlopende arbeidsovereenkomst die gesloten is voor 1 mei 2013 maximaal berekend vanaf die datum.

 4. De transitie- en inzetbaarheidskosten door werkgever gemaakt voor werknemer kunnen worden verrekend met de transitievergoeding voor zover passend binnen wettelijke kaders.

 5. Indien een transitievergoeding van toepassing is bedraagt deze minimaal € 500, -, verrekenbaar met gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten.

Artikel 2.s - Definitie

s. stagiair *

Een stagiair is een leerling of student, die op basis van zijn onderwijsprogramma tijdens zijn studie praktische ervaring opdoet bij een werkgever. De stagiair valt onder de bepalingen van de stageregeling voor de bouw. De stageovereenkomst wordt ondertekend door werkgever, stagiair en onderwijsinstelling.

* Bouwend Nederland geeft ieder studiejaar richtlijnen uit voor stagiairs. Dit gebeurt op advies van de Commissie Stages in de Bouw, waarin de BNA ook vertegenwoordigd is. De complete stageregeling is te downloaden van www.sfa-architecten.nl

 

Artikel 7 - De opdrachtovereenkomst standaardbepaling

Architectenbureaus hanteren voor overeenkomsten van opdracht de algemene modelovereenkomst/geen werkgeversgezag voor architectenbureaus zoals goedgekeurd door de belastingdienst.