Nieuwsbrief: model gedragscode ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is een blijvend relevant onderwerp voor (architecten)bureaus. Wat kan een bureau doen om ongewenst gedrag te voorkomen? Wat moeten werknemers weten, als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag? SFA heeft nu een praktische tool daarvoor opgesteld: de model-gedragscode ongewenst gedrag. 
Verder lees je in deze nieuwsbrief een korte update over de opvolger functiehandboek en het salaris vanaf 1 januari 2023. 
 

Ongewenst gedrag: achtergrond & context

Bij ongewenst gedrag gaat het over agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie. Door de #MeToo beweging en de begin 2022 bekend geworden misstanden bij The Voice is er meer aandacht voor. Die aandacht is er ook in de politiek: er ligt een wetsvoorstel om in de Arbowet een verplichting op te nemen dat werkgevers een vertrouwenspersoon bieden aan werknemers. Op dit moment is dit wetsvoorstel nog niet aangenomen.

Vooruitlopend op een wettelijke verplichting heeft SFA op 1 september een inleidende presentatie over de rol van een (externe) vertrouwenspersoon laten verzorgen. Daarin is aangegeven dat een gedragscode een goed begin is voor werkgevers om ook op dit vlak voor een veilige werkomgeving te zorgen. SFA heeft op verzoek van bureaus daarom nu een model-gedragscode opgesteld. In de gedragscode leg je ook vast of (en waar) medewerkers contact met een vertrouwenspersoon kunnen opnemen.   

Gedragscode ongewenst gedrag: wat houdt dat in?

In een gedragscode legt een bureau enerzijds vast wat ongewenst gedrag is en anderzijds wat een werknemer kan doen als zich ongewenst gedrag voordoet. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een gedragscode ligt bij de werkgever. Deze kan de gedragscode zelf of samen met de medezeggenschap opstellen. Daarna is heel belangrijk: de gedragscode moet bij iedereen in het bureau bekend zijn en moet bij indiensttreding aan nieuwe werknemers, tijdelijke krachten en ook stagiaires worden overhandigd. 

 Ga naar de website van SFA voor meer informatie en de model-gedragscode.

 

OVERIG NIEUWS

Stand van zaken opvolger functiehandboek

Vlak voor de zomervakantie hebben we de laatste stand van zaken tot 20 juli gedeeld. Inmiddels hebben cao-partijen in principe een akkoord bereikt over de inhoudelijke kant, de functiefamilies en daarbinnen de ijkfuncties. Cao-partijen BNA, FNV, CNV en De Unie gaan nu terugkoppelen aan leden en achterban. Aansluitend kunnen verdere stappen naar afronding van het totale functiewaarderingssysteem worden gezet, inclusief afspraken over introductie.  
Zodra er meer concreet nieuws is zullen we daarover berichten.  

Salaris vanaf 1 januari 2023

In de huidige cao-periode van 1 maart 2021 tot 1 maart 2023 is nog één loonstijging opgenomen. Begin 2021 is vastgelegd dat per 1 januari 2023 de loonstijging 0,75% is, berekend als gemiddelde van alle salarissen. De berekening van dit vaste bedrag is nu met behulp van het pensioenfonds gemaakt, de stijging bedraagt 29 Euro (bij voltijd werken). 

Deze afspraak is de minimale collectieve salarisstijging, cao-partijen zijn nog in gesprek. Zodra er meer concreet nieuws is zullen we daarover berichten. 
De salaristabel per 1 januari 2023 op grond van de in de cao afgesproken loonstijging vind je onderaan in cao-artikel 22 (de tabel is nog niet in SFA lay-out). 

 

 

De SFA model-gedragscode is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.