CAO

Protocollen

 1. Mantelzorgpakket

  Namens cao-partijen bereidt SFA een bewustwordingscampagne voor gericht op meer aandacht voor ‘mantelzorgers’ binnen architectenbureaus.
  Daarnaast wordt voorbereid dat op de website specifiek aandacht wordt besteed aan mantelzorg.

 2. Participatiewetgeving
  Cao-partijen willen meer aandacht voor de banenafspraak in de Participatiewet, zonder dat daar verdringing van bestaande banen door ontstaat. SFA onderzoekt met cao-partijen de mogelijkheden van jobcarving, waarin bestaande functies worden opgesplitst in geschoolde en ongeschoolde banen. Ook wordt onderzocht of de definitie van afstand tot de arbeidsmarkt verbreed kan worden opdat geleidelijk van ‘beschermd’ werk naar ‘onbeschermd’ werk kan worden overgegaan. Het doel van deze protocolopdracht is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden bij architectenbureaus om de Participatiewet toe te kunnen passen, het verschaffen van een overzichtelijk en praktisch hanteerbaar plan van aanpak daartoe en het aanleveren van voorbeeldtoepassingen.

 3. Ontwikkeling functies, rollen en taken
  SFA onderzoekt mogelijkheden om werkgever en werknemer meer en ander houvast te geven bij het maken van afspraken over werkzaamheden, verantwoordelijkheden en beloning. Er is in de vorige cao-periode een eerste stap gezet met een update van het Handboek functie-indeling. Onderzocht wordt of en zo ja hoe veranderde en veranderende opvattingen over werken, met meer aandacht voor rollen, taken en toegevoegde waarde kunnen worden opgenomen in een sectorbreed geldend handboek of informatieplatform.

 4. Generatiepact
  Cao-partijen onderzoeken de mogelijkheid om de beloning op een andere manier te structureren. Op een manier die anders omgaat met leeftijd, prestatie en ‘vaste’ stappen van een gelijke omvang. Een manier van belonen en waarderen die moet kunnen aansluiten op het handboek functie-indeling dan wel de opvolger van het functiehandboek.

 5. Cao die houvast biedt
  Deze cao-periode wordt gebruikt om de cao concreet om te vormen tot een ondersteuning van werkgever en werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en daar voor belangrijke regelgeving en omstandigheden. Meer op de praktijk gericht met een onderscheid tussen de verschillende typen bureaus, groot, klein, gespecialiseerd, grote stad en regio. Een middel dat aansluit op de veranderende maatschappelijke opvattingen over werken en belonen.