Wetgeving beeldschermwerk

In de Arbowet staat dat een werkgever het werk zo veel als mogelijk moet organiseren zodat het de veiligheid en gezondheid van medewerkers niet schaadt. Voor beeldschermwerk is de wetgeving gedetailleerd uitgewerkt.

De belangrijkste regels om mee aan de slag te gaan zijn:

 • het in kaart brengen van de risico’s die bij beeldschermwerk spelen en aan hand daarvan nagaan welke maatregelen nodig zijn;
 • een beeldschermwerkplek moet zo veel mogelijk ergonomisch worden ingericht en op je lichaamsafmetingen worden ingesteld. Daarom zijn er specifieke regels voor de stoel, het werkblad het beeldscherm, de verlichting en eventuele hulpmiddelen;
 • een medewerker moet het beeldschermwerk regelmatig afwisselen met ander werk of een korte pauze nemen;
 • (nieuwe) medewerkers horen verplicht voorlichting over beeldschermwerk te krijgen;
 • stel ze bij oogklachten in de gelegenheid om oogonderzoek te laten doen.

Een beleidscyclus voor gezond beeldschermwerk begint met een Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (RI&E). Blijkt uit de RI&E dat er aandachtspunten zijn bij het uitvoeren van het beeldschermwerk? Verwerk deze dan in maatregelen in het plan van aanpak. Maak daarbij gebruik van de oplossingen in de arbocatalogus. Maak als een diepgaande analyse nodig is gebruik van de checklists in de oplossing ‘Meten van KANS’. Zowel medewerkers als het bedrijf geven daarin aan hoe zij het beeldschermwerk ervaren. Hou goed bij hoe de uitvoering van de maatregelen verloopt en evalueer welk effect ze hebben. Blijkt uit je volgende RI&E of uit de evaluatie van de maatregelen dat er (nog steeds) een risico op te hoge werkdruk is? Dan begint je cyclus weer van voor af aan.

Je kunt de verplichte beleidscyclus voor beeldschermwerk vormgeven met de oplossingen ‘meten van KANS’, ‘voorlichting beeldschermwerk’, ‘inrichten werkplek’, ‘werken met een laptop’, ‘handleiding werkplekinstelling’, ‘maximale tijdsduur beeldschermwerk’, ‘taakroulatie en werkafwisseling’, ‘pauzeren’ en ‘bewegen op het werk’. Deze oplossingen zijn altijd relevant om in de RI&E t/m plan van aanpak evalueren op te nemen. De andere oplossingen zijn situatieafhankelijk: ze kunnen heel relevant zijn, en het is ook mogelijk dat ze voor jouw bedrijf op dit moment geen toegevoegde waarde hebben.

Door de bovengenoemde oplossingen bij je beeldschermaanpak te benutten en zo nodig of indien relevant ook andere oplossingen in te zetten voldoe je aan de verplichtingen in de Arbowet.

Voor meer informatie vanuit de overheid:

Voor inzage in alle wetgeving rond beeldschermwerk een overzicht met relevante wetten, besluiten en regelingen: 

 • Arbeidstijdenwet
 • Arbowet:
  Artikel 5 Risico-inventarisatie en -evaluatie
  Artikel 3 Arbobeleid
  Artikel 8 Voorlichting en onderricht
  Artikel 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
  Artikel 44 Kosten
 • Arbobesluit
  Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
  Artikel 5.7 Definities
  Artikel 5.8 Toepasselijkheid
  Artikel 5.9 Risico-inventarisatie en –evaluatie
  Artikel 5.10 Dagindeling van de arbeid
  Artikel 5.11 Maatregelen mbt ogen
  Artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van de beeldschermwerkplek
  Artikel 6.1 Temperatuur
  Artikel 6.2 Luchtverversing
  Artikel 6.3 Daglicht en kunstlicht
  Artikel 6.4 Weren van zonlicht
 • Arboregeling:
  Artikel 5.1 Apparatuur en meubilair
  Artikel 5.2 Inrichting van de beeldschermwerkplek
  Artikel 5.3 Programmatuur
 • De maximale aanbevolen niveaus geluid
 • Aanbevolen verlichtingssterkten
 • NPR 1813 aanbevolen praktijkrichtlijnen