Krijg ik verlof voor een verhuizing?

Het bijzonder verlof is sinds de cao 2011-2013 ‘gekortwiekt’. Er is gekeken naar hoe vaak de zogenaamd ‘planbare gebeurtenissen’ als huwelijk, verhuizing, jubilea etc. in een werkzaam leven (een werkzaam leven is hierbij gesteld op 40 jaar) voorkomen en die zijn op jaarbasis in uren vertaald.
Deze uren zijn in de cao opgenomen als uren voor loopbaanontwikkeling, onder de noemer persoonlijk urenbudget. In latere cao's is het aantal uren vanwege het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers uitgebreid.
Het aantal uur voor loopbaanontwikkeling bedraagt in cao 2017-2019 op jaarbasis 35 uur bij een voltijd werkweek (40 uur per week). De naam van het persoonlijk urenbudget is gewijzigd in ontwikkelvoucher.
Zie artikel 22 Ontwikkelvoucher voor duurzame inzetbaarheid

Een verhuizing geldt als een planbare gebeurtenis, hiervoor neemt u dus vakantie-uren op.

Als u als gevolg van uw functie en werkzaamheden (tijdelijk) moet verhuizen, dan worden de daaruit voortvloeiende kosten in redelijkheid door de werkgever vergoed (zie cao artikel 24 lid 2). U kunt hierover, en over eventueel extra verlof voor deze verhuizing, samen afspraken maken.