Archive for the ‘Cao’ Category

Nieuwe cao op basis van het eindbod van de werkgeversorganisatie BNA

 Er is een cao-onderhandelaarsakkoord op basis van het eindbod van de werkgeversorganisatie BNA. Dat er weer een cao is, is goed nieuws voor de branche. 

De cao is afgesloten tussen vakbond De Unie en werkgeversorganisatie  BNA en wordt na akkoord van het bestuur aangemeld bij SZW zodat deze algemeen verbindend kan worden verklaard.  De cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

BNA, De Unie, FNV en CNV beogen om in de loop van 2024 opnieuw om tafel te gaan.

Wat zijn de doorbetaalde feestdagen in 2024?

Het begin van een jaar is hét moment om te berekenen hoeveel vakantie-uren een werknemer heeft. Daarnaast zijn er feestdagen met doorbetaald verlof, dat dus niet ten laste van de vakantie-uren komt (zie cao-artikel 2 onder definitie i feestdagen).
We hebben de feestdagen in 2024 met doorbetaald verlof in een FAQ op een rijtje gezet.  

PS: kijk ook even terug naar de eerste MDIEU-nieuwsbrief uit 2023 waarin alles over het vakantieverlof op een rij is gezet. 

2024: stand van zaken cao en ingangsdatum functiehuis

SFA krijgt veel vragen of er een salarisverhoging per januari 2024 geldt. Dat is op dit moment nog niet bekend: cao-partijen BNA (namens werkgevers) en FNV, CNV en De Unie (namens werknemers) zijn nog in onderhandeling over de invulling van cao-afspraken vanaf 1 januari 2024. Gisteren heeft de BNA op de website het eindbod namens werkgevers gecommuniceerd. Zodra er een definitief akkoord is tussen cao-partijen, zal SFA dit via de SFA-website en SFA-nieuwsbrief communiceren. Dat betreft ook een eventuele salarisverhoging (in dat geval ook: per welke datum en wat de verhoging is). 

SFA heeft gisteren namens cao-partijen een eenmalig nieuwsbericht gestuurd naar het mailbestand werkgevers zoals bekend bij het pensioenfonds architectenbureaus.
Dit is gedaan om er zeker van te zijn dat alle bureaus die verplicht of vrijwillig de cao voor architectenbureaus volgen geïnformeerd zijn over de aanstaande ingang van het functiehuis.

Dit nieuwsbericht over de stand van zaken cao 2024 en ingangsdatum functiehuis is via de link voor iedereen te lezen. 

 

Cao vertaald in het Engels

De cao voor architectenbureaus van 1 maart tot en met 31 december is nu vertaald in het Engels en is te vinden op de webpagina Downloads, onder de kop English information. 
The translated articles and appendices of the collective labour agreement can be found on the Downloads page, under English information. 

Korte toelichting: 
In het deel III Functie & salaris staat net als in de Nederlandstalige cao aangegeven of het artikel de situatie onder het Functiehandboek tot 1 januari 2024 betreft of dat het artikel de situatie onder het Functiehuis vanaf 1 januari 2024 betreft.
In de tekst zijn de artikelen onder het Functiehuis (vanaf 1 januari 2024) als blauwe tekst vormgegeven, om het verschil met de artikelen onder het Functiehandboek (tot 1 januari 2024) duidelijk te maken. 

Cao staat nu in huisstijl op de website

We hebben van de grafisch vormgever de cao voor architectenbureaus van 1 maart tot en met 31 december 2023 in opgemaakte vorm ontvangen.
Daarmee is onder Downloads -onder het kopje cao- de platte tekst van de cao vervangen door de cao in A4-pdf in huisstijl. 

Korte toelichting: 
In het deel III Functie & salaris staat aangegeven of het artikel de situatie onder het Functiehandboek tot 1 januari 2024 betreft of dat het artikel de situatie onder het Functiehuis vanaf 1 januari 2024 betreft.
In de tekst zijn de artikelen onder het Functiehuis (vanaf 1 januari 2024) als blauwe tekst vormgegeven, om het verschil met de artikelen onder het Functiehandboek (tot 1 januari 2024) duidelijk te maken. 

Reminder: vragenuur implementatie Functiehuis Architectenbureaus

Volgende week is er op maandag 18 september van 16 tot 17 uur een online bijeenkomst over de implementatie van het functiehuis architectenbureaus.  
Vanaf 1 januari 2024 is het functiehuis het ijkinstrument dat je gebruikt voor het indelen van functies. Het functiehuis is de -vereenvoudigde- opvolger van het huidige functiehandboek. Op de pagina Cao/Functiehuis vind je alle actuele informatie over het functiehuis.  

Is jullie bureau zich ook al aan het voorbereiden op de overgang van functiehandboek naar functiehuis? En heb je vragen over de implementatie? Meld je dan aan!

Opgeven kan door een mail te sturen naar info@sfa-architecten.nl. En mail dan meteen je vragen, zodat deze in dat vragenuur aan bod kunnen komen.  
Je ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een link om de Teams-sessie te kunnen bijwonen.  

CAO 2023: tekst online

SFA heeft de afspraken tussen de cao-partijen BNA, FNV, CNV Vakmensen en De Unie verwerkt in de nieuwe cao-tekst. De cao is inmiddels bij het ministerie voor SZW aangemeld.
De tekst van de cao tot en met 31 december 2023 vind je als pdf onder Downloads, onder het eerste kopje ‘Cao’.
Je kunt de cao ook op een andere manier raadplegen: via de button Cao kies je per thema eerst de toelichtende tekst en kun je daarna via een link direct naar het bijbehorende cao-artikel.

De vertaling van de cao en een in de huisstijl opgemaakte pdf volgen later. 

Cao-partijen komen binnenkort bijeen om de cao vanaf 1 januari 2024 te bespreken.  

Akkoord cao architectenbranche 2023 definitief

In juni hebben cao-partijen een akkoord bereikt en is dit voor goedkeuring aan leden en achterban voorgelegd. De eerste helft van juli is de ledenraadpleging afgerond. Op 28 juli hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao voor de architectenbranche, die loopt van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.
De cao bevat op onze branche toegesneden afspraken. Voor de cao wordt bij het ministerie van SZW opnieuw een algemeen verbindend verklaring aangevraagd, waardoor deze voor alle architectenbureaus in Nederland geldt.
De cao zorgt voor duidelijkheid voor bureaus en medewerkers en het helpt oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen de architectenbranche te voorkomen.

Wat staat er in de nieuwe cao?

 • Een looptijd van 10 maanden: 1 maart 2023 – 31 december 2023.
 • Een structurele loonstijging van 3,75% per 1 september 2023.
 • Partijen stellen gezamenlijk een pensioen-ambitieniveau op voor de pensioentransitie per 2027-2028. Als dat ambitieniveau bereikt kan worden met een lagere premie dan de huidige 24,5%, dan zal de premie omlaag gebracht worden en zullen partijen besluiten over de bestemming van de extra ruimte die dan vrijvalt.
 • Partijen willen dat buitenlandse werknemers die in Nederland werkzaam zijn voor maximaal 3 jaar kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om deel te nemen aan de pensioenregeling in Nederland. Deze vrijstelling kan op verzoek van de werknemer met de werkgever worden overeengekomen. Het deel werkgeverspremie komt dan ten goede aan de werknemer. Partijen gaan onderzoeken of en hoe dat geregeld kan worden.

Vervolg cao
Cao-partijen hebben afgesproken dit najaar opnieuw in gesprek te gaan om de onderhandelingen voor een cao vanaf 1 januari 2024 op te starten.

SFA werkt nu aan de aanpassing van de volledige cao-tekst tot eind 2023; we zullen via website en nieuwsbrief deze publiceren zodra de tekst gereed is.
Wat betreft de salaristabellen:

 • Tot 1 september geldt de salaristabel per 1 januari 2023 (waarin de door cao-partijen afgesproken tussentijdse aanvullende verhoging van 3,25% is verwerkt). Zie Downloads
 • Momenteel wordt de salaristabel vanaf 1 september, inclusief de loonstijging van 3,75%, gecontroleerd. Onder voorbehoud controle is deze salaristabel: 

 

De salaristabel vanaf 1 september 2023 is na controle te vinden onder Downloads, bij de andere salaristabellen. 
 

Helpdesk
Bij vragen over de nieuwe cao neem je met SFA contact op, bij voorkeur per e-mail: info@sfa-architecten.nl.
SFA is opgericht door BNA en de vakbonden FNV, CNV en De Unie. SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers van architectenbureaus bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en -omstandigheden.

 

 

Onderhandelingsresultaat cao Architectenbureaus 

Dinsdag 20 juni jl. hebben vakbonden en werkgevers een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor Architectenbureaus bereikt. De momenteel geldende cao (2021-2023) liep 28 februari jl. af en kent nawerking tot het moment dat een nieuwe cao is afgesloten. 

De onderhandelingen van 20 juni jl. hebben ertoe geleid dat werknemers in de branche er per 1 september 2023 structureel 3,75% bij krijgen. 

In het najaar van 2022 waren cao partijen reeds een tussentijdse aanvullende verhoging van de salarissen van 3,25% per 1 januari 2023 overeengekomen. 

Wat zijn partijen overeengekomen? 

 • Een looptijd van 10 maanden (1 maart 2023- 31 december 2023). 
 • Een structurele loonstijging van 3,75% per 1 september 2023. 
 • Partijen stellen gezamenlijk een pensioen-ambitieniveau op voor de pensioentransitie per 2027-2028. Als dat ambitieniveau bereikt kan worden met een lagere premie dan de huidige 24,5%, dan zal de premie omlaag gebracht worden en zullen partijen besluiten over de bestemming van de extra ruimte die dan vrijvalt. 
 • Partijen willen dat buitenlandse werknemers die in Nederland werkzaam zijn voor maximaal 3 jaar kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om deel te nemen aan de pensioenregeling in Nederland. Deze vrijstelling kan op verzoek van de werknemer met de werkgever worden overeengekomen. Het deel werkgeverspremie komt dan ten goede aan de werknemer. Partijen gaan onderzoeken of en hoe dat geregeld kan worden. 

Hoe nu verder?  

Na akkoord zullen de besturen van vakbonden en werkgevers het onderhandelaarsresultaat voorleggen aan hun leden. Als de respectievelijke achterban akkoord gaat, is er sprake van een definitief cao-akkoord. Na die goedkeuring wordt de salaristabel gepubliceerd op de SFA-site bij Downloads, onder cao. 

Cao partijen hebben afgesproken dit najaar opnieuw in gesprek te gaan om de onderhandelingen voor een cao vanaf 1 januari 2024 op te starten. 

CAO-onderhandelingen gestart

De huidige cao loopt van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. Zolang de werkgeversorganisatie (BNA) en de vakbonden (FNV, CNV  en de Unie)  geen nieuwe cao hebben afgesloten, blijven de bepalingen in die cao van kracht, ook al is deze per 28 februari formeel afgelopen.

Inmiddels zijn de bonden en de vakorganisatie de nieuwe onderhandelingen gestart. SFA ondersteunt die cao partijen vanuit haar neutrale rol  bij het tot stand brengen van de cao. SFA is echter zelf geen partij bij de cao onderhandelingen. Omdat de onderhandelingen in vertrouwen moeten kunnen plaatsvinden, kan SFA hierover vooralsnog  geen mededelingen doen. Zodra er nieuws te melden  valt, lees je dit op deze website of via de SFA-nieuwsbrief.

De SFA-nieuwsbrief ook in je mailbox ontvangen? Klik hier om je aan te melden.

Introductie functiehuis

Vanaf nu kan gewerkt worden met het nieuwe functiehuis, voorheen functiehandboek, een huis in plaats van een handboek. Deze nieuwe naamgeving sluit aan bij wat cao-partijen bij het opstellen voor ogen hadden, namelijk meer aansluiting bij de werkzaamheden in de praktijk.

Het proces om te komen tot dit nieuwe functiewaarderingssysteem, was inspannend. Zowel voor cao partijen, als voor de medewerkers van SFA, maar we hebben dit niet alleen gedaan: meerdere bureaus en medewerkers hebben hier ook tijd en energie in gestoken, door in verschillende fases op een constructieve wijze mee te denken. Mede dankzij hen kan SFA namens cao-partijen hierbij een resultaat presenteren dat breed gedragen wordt in de branche.

Op de website kun je nu alle informatie over het functiehuis lezen, hiervoor hebben we een speciale webpagina ingericht. Je vindt daar in het kort de achtergrond, de schematische weergave van de wijzigingen, de algemene spelregels en de spelregels bij overgang. Ook vind je de salaristabellen vanaf 1-1- 2023, de ijkfuncties, de relevante cao-artikelen en een servicedocument. 

Bureaus dit dat willen, kunnen vanaf nu met dit nieuwe functiesysteem aan de slag, want het kader ligt vast. Voor dit functiehuis zal algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd, zodat dit in principe vanaf 1 januari 2024 verplicht is voor alle bureaus die architectenwerkzaamheden verrichten.

Extra loonstijging vanaf januari 2023 AVV verklaard

Het ministerie van SZW heeft de door cao-partijen afgesproken extra loonsverhoging van 3,25% AVV verklaard. AVV staat voor algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat alle werkgevers in de branche -en niet alleen de BNA leden- deze verhoging bij de eerstvolgende loonronde deze maand mee moeten nemen.
Het besluit tot AVV van (deze ene gewijzigde) bepaling van de cao is integraal gepubliceerd in de Staatscourant van 16 januari 2023, publicatienr. 1458

In een eerdere nieuwsbrief is de totale loonstijging vanaf januari 2023 toegelicht. Zie het nieuwsbericht van 19 december 2022.
Bij Downloads vind je onder het kopje Cao de salaristabel vanaf 1 januari 2023 waarin de beide loonstijgingen vanaf januari 2023 verwerkt zijn. 

Wijzigingen januari 2023

Begin januari treden vaak nieuwe bepalingen in werking vanuit de cao, een wet of fiscale regel. In deze nieuwsbrief zetten we enkele wijzigingen op een rij. Daarnaast lees je enkele andere berichten zoals de stand van zaken opvolger functiehandboek en vermelden we de bereikbaarheid van de SFA-helpdesk rond de feestdagen.  
Voor iedereen: succes met de laatste loodjes en alvast een goed uiteinde en mooi begin van 2023 gewenst! 

CAO

 • Salaris per 1 januari 2023 
  In cao-artikel 22 staan de loonstijgingen, onder lid 5 is de extra salarisverhoging toegevoegd die cao-partijen in november zijn overeengekomen. Er is daarmee per 1 januari 2023 sprake van een combinatie van loonstijgingen: de eerder vastgestelde 0,75% berekend als gemiddelde over alle salarissen (29 Euro bruto bij 40 uur) plus de extra 3,25% per werknemer. Totaal stijgt het salaris van werknemers van architectenbureaus (gemiddeld) 4%.  
  Je vindt de uitwerking van beide stijgingen in de salaristabel per 1 januari 2023 (onder het kopje Cao op de pagina Downloads).  

 • SFA-premie 2023 
  De premie voor SFA blijft in 2023 gelijk, 54 Euro per werknemer voor het hele jaar. De factuur wordt opgesteld en geïnd door APG, de uitvoerder van het pensioenfonds.  

WET

Wat betreft wetgeving zitten er enkele relevante wetten aan te komen, deze zijn alleen nog niet door de Tweede Kamer en/of Eerste Kamer aangenomen. Het gaat dan om de Wet werken waar je wilt (opvolger Wet flexibel werken) en het wetsvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon.  
Zodra dergelijke wetsvoorstellen zijn aangenomen en in werking zijn getreden zal SFA daarover informeren. 
 
Eén relevante wetswijziging die wel al per 1 januari 2023 ingaat:  

 • Transitievergoeding (WAB, Wet arbeidsmarkt in balans) 
  De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari 2023 maximaal 89.000 Euro. Als het jaarsalaris hoger is dan 89.000 Euro is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. 
   

FISCAAL

Daarnaast zijn er een aantal fiscale wijzigingen in het kader van goed werkgeverschap. Het Belastingplan 2023 stelt een aantal wijzigingen in fiscale loonheffingen voor. Als de Tweede en Eerste Kamer de voorstellen goedkeuren, gaan ze vanaf 1 januari 2023 in. Het betreft zaken als: 

 • Voorstel tijdelijke verhoging in 2023 van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) 
  (meer werkmiddelen etc. mogelijk zonder loonbelasting);  

 • Hogere thuiswerkvergoeding (per dag 2,15 Euro belastingvrij);  

 • De belastingvrije reiskostenvergoeding gaat van 0,19 naar 0,21 Euro per kilometer.  

 
Volg de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 (belastingdienst.nl) voor de actuele stand.
 

OVERIG NIEUWS

 • Opvolger functiehandboek stand van zaken 
  Het nieuwe functiehuis wordt 1 juli 2023 verplicht ingevoerd. SFA zal zo snel mogelijk dit functiehuis publiceren met een toelichting en de overgangsregels, zodat bureaus die het willen ook al vóór de verplichte invoerdatum met dit nieuwe functiehuis kunnen gaan werken.
  Via deze SFA-nieuwsbrief houden we je op de hoogte.  
   
 • Modelovereenkomsten oproepcontracten
  SFA heeft de twee modelovereenkomsten geüpdatet die voor varianten van een oproepcontract kunnen worden gebruikt: de nulurenovereenkomst en de min-maxovereenkomst. 
  Zie de online helpdesk, thema Werkafspraken, tabblad Tools
 • Bericht van het pensioenfonds voor architectenbureaus     
  Per 1 januari 2023 verhoogt het Pensioenfonds Architectenbureaus het pensioen dat in de jaren vóór 2023 is opgebouwd met 7,33%. Bekijk het volledige bericht (en kijk vooral onderaan naar de veelgestelde vragen).   
   

BEREIKBAARHEID FEESTDAGEN   
 

SFA is tussen Kerst en nieuwjaar gesloten. Bij dringende vragen kun je een mail sturen naar info@sfa-architecten.nl, op gezette tijden wordt de mailbox op urgente vragen nagekeken.  
Ook de weken voor en na de feestdagen stel je je vraag het beste per e-mail.  Door vakanties van werknemers kan het wat langer duren dan normaal voordat je een antwoord krijgt.           

 

Extra salarisverhoging per 1 januari 2023

De loonstijgingen in de huidige cao voor architectenbureaus waren afgesproken in de eerste helft van 2021, een andere wereld zonder oorlog in Oekraïne of hoge inflatie. De huidige cao loopt 28 februari 2023 af, de onderhandelingen voor een volgende cao starten binnenkort. Cao-partijen BNA, FNV, CNV en De Unie willen gezien de hoge inflatie niet wachten tot die onderhandelingen. Cao-partijen hebben daarom per 1 januari 2023 een aanvullende salarisverhoging afgesproken en bij SZW aangemeld. Hieronder treffen jullie de nieuwe salaristabel per 1 januari 2023 aan, met daarin zowel de oorspronkelijke als de extra salarisverhoging. We sluiten af met enkele andere nieuwsfeitjes. 

LOONAFSPRAKEN HUIDIGE CAO

In artikel 22 staan de loonafspraken samengevat, onder lid 5 staan de afspraken voor januari 2023. Hier staan nu de beide loonstijgingen opgenomen : 

 • De oorspronkelijke stijging:
  Het salaris wordt per 1 januari 2023 verhoogd met een vaste en gelijke verhoging voor alle functies. Dat bedrag is gelijk aan 0,75% van het gemiddelde van alle salarissen.
  Dit bedrag is berekend door het pensioenfonds voor architectenbureaus als gemiddelde over alle salarissen in de branche. Daar komt uit dat 0,75% gelijk is aan 29 Euro (bruto bij 40 uur per week).
   
 • En de aanvullende loonstijging:
  Daarnaast wordt het salaris per 1 januari 2023 verhoogd met 3,25%.  
  Dit percentage geldt voor iedere werknemer, te berekenen op het salaris van juli 2022. 

Voorbeeld berekening nieuw salaris 
In totaal is de loonstijging (gemiddeld) 4%, alleen valt de berekening in twee delen uiteen. 
Voor de duidelijkheid een voorbeeld: een werknemer die 40 uur per week werkt heeft bij functie- en salarisniveau G5 vanaf juli 2022 een bruto salaris van 3.188 Euro.
Met de oorspronkelijke loonstijging werd per januari dat 3.188 + 29 Euro = 3.217 Euro.
De aanvullende loonstijging 3,25% houdt bij G5 een stijging in van afgerond 104 Euro.
In totaal wordt het bruto voltijd salaris bij een werknemer met G5 dus niet 3.217 Euro maar 3.321 Euro, een totale stijging van 133 Euro bruto. 

De volledige tabel staat als pdf in de SFA-site bij Downloads, onder cao. 

De cao-aanpassing is door het ministerie van SZW goedgekeurd en wordt tevens voor algemeen verbindend verklaring (AVV) aangemeld, zodat de aanvullende loonstijging voor alle (architecten)bureaus geldt die de cao verplicht of vrijwillig volgen. 

OVERIG NIEUWS

 • Opvolger Functiehandboek
  SFA werkt op dit moment onder regie van cao-partijen BNA, FNV, CNV en De Unie aan de opvolger van het functiehandboek. Gedurende het hele proces zijn architectenbureaus betrokken. Met als opvolger komt er een vereenvoudigd en geactualiseerd functiehuis, dat als ijksysteem dient voor de indeling in de bureaupraktijk (net als nu het geval is met het functiehandboek). De functieniveaus in het nieuwe functiehuis zullen worden vertaald in bijpassende salarisschalen.
  Cao-partijen zijn op hoofdlijnen akkoord met de opvolger van het functiehandboek. Cao-partijen streven naar een zo spoedig mogelijke invoering, maar gaan nu uit van verplichte invoering van de opvolger op 1 juli 2023. 
   
 • Wijziging beleid RI&E                               
  Een inlogaccount voor de RI&E Architecten is per direct alleen nog (gratis) beschikbaar voor (architecten)bureaus die verplicht of vrijwillig aangesloten zijn bij het Pensioenfonds voor de            Architectenbureaus. Dit is door het SFA-bestuur besloten vanwege gewijzigd beleid bij Steunpunt RI&E en het risico van een grote verhoging in het aantal aanvragen en daarmee de belasting voor SFA. Voor niet-architectenbureaus die al een account hebben geldt dat ze dit kunnen blijven gebruiken. 

 • Maand van de medezeggenschap: activiteiten bij de SER
  Medezeggenschap, zie cao-artikel 3, is de invloed die werknemers hebben op bureaubesluiten die het personeel betreffen. In november heeft de SER (Sociaal Economische Raad) allerlei activiteiten gepland waaraan bureaus kunnen deelnemen.
   
 • Eind van het jaar: beoordelingsgesprekken
  Bij veel bureaus vinden eind van het jaar of begin van het nieuwe jaar de beoordelingsgesprekken plaats. Op de website van SFA staan voorbeelddocumenten gesprekscylus uit de meer traditionele benadering. 

  Even introduceren: sinds kort is Teske Sowerbutts bij SFA in dienst. Zij heeft sinds 2019 als HR medewerkster gewerkt, met speciale aandacht voor (loopbaan) ontwikkeling. Teske gaat -in het kader van het MDIEU-activiteitenplan – HR en HR-maatwerk mede vormgeven. Ze zal in de toekomst de website aanvullen met andere voorbeelddocumenten, die passen in een meer hedendaagse ontwikkelvisie op gesprekken over functioneren en ontwikkeling.
   

 

 

 

Salaristabel per 1 juli 2022

De salaristabel per 1 juli 2022 is nu ook beschikbaar. 

De afspraken over salarisstijgingen die cao-partijen hebben afgesproken staan in cao-artikel 22. De uitwerking ervan in salaristabellen wordt gedurende de cao-periode bekend, via de SFA-website en -nieuwsbief gepubliceerd. 
Je vindt alle tabellen van de lopende cao-periode ook onder Downloads (onder het kopje Cao)

Salaristabel januari 2022

De nieuwe salaristabel met bruto-maandsalarissen per 1 januari 2022 is beschikbaar. De cao-verhoging betreft een vast bedrag voor alle werknemers, gelijk aan 1% van het gemiddelde loon in de architectenbranche. De onderste salarisschalen zijn aangepast door een verhoging van het minimumloon. 
Daarnaast tref je onderaan de nieuwsbrief twee andere berichten aan: 

 • de cao 2021-2023 is nu vormgegeven en aangevuld met een thematische toelichting en infographics.
 • De artikelen en bijlagen van de cao 2021-2023 zijn in het Engels vertaald.

Toelichting en tabel per januari 2022

De salarisverhogingen staan omschreven in cao-artikel 22. Het eerste deel van de salarisverhoging per 1 januari 2022 is een stijging van 32 Euro bruto. Dat bedrag is 1% berekend op basis van alle salarissen in de branche (cao-artikel 22, lid 2). Daarnaast hebben cao-partijen in de cao 2021-2023 afgesproken per 1 januari 2022 het minimumloon in de architectenbranche op te trekken tot 14 Euro bruto per uur (cao-artikel 22 lid 3). Hiermee volgen zij het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om het minimumloon te verhogen. Vanaf 2022 is een minimum maandsalaris opgenomen op basis van 14 Euro per uur, wat neerkomt op 2.427 Euro bruto per maand bij een 40-urige werkweek. Waar het maandsalaris na de stijging met 32 Euro onder dit bruto maandbedrag lag, is dat maandsalaris naar 2.427 Euro opgehoogd.
Daarmee is de salaristabel per 1 januari 2022:

 

Minimumloon 14 Euro per uur: voor wie en waarom

Vrijwel alle medewerkers van architectenbureaus zitten boven dit minimum maandsalaris. De afspraak betreft daarom een kleine groep van hoofdzakelijk jonge medewerkers. De sectorale arbeidsmarkt voor jong (met name technisch) ontwerptalent is bovendien krap geworden, wat deze maatregel mede verklaart.

De afspraak past in het streven van cao-partijen om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen bureaus tegen te gaan en om een aantrekkelijke branche te blijven om in te gaan werken. Cao-partijen hebben daarom besloten dat voor de onderste salarisschalen een hoger salaris geldt, met als doel een fatsoenlijk en leefbaar loon. Cao-partijen nemen hiermee verantwoordelijkheid voor goed werkgever- en werknemerschap en roepen opdrachtgevers van architectenbureaus op tot goed, maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap door dit mee te wegen bij contractvorming en het maken van afspraken over honoraria. 

Toekomstige loonstijgingen cao 2021-2023

Op 1 juli 2022 volgt 0,75% loonstijging en op 1 januari 2023 nogmaals 0,75% als vast bedrag (conform cao-artikel 22 lid 4 en 5). Deze tabellen worden later gepubliceerd. 

 

Andere nieuwsberichten

Cao 2021-2023 vormgegeven

De tekst van de cao voor architectenbureaus 2021-2023 was tot nu toe in onopgemaakte vorm beschikbaar, inmiddels is de cao voor architectenbureaus 2021-2023 (pdf) in huisstijl opgemaakt en online beschikbaar. 

Tegelijk is de tekst uitgebreid: voorafgaand de cao-artikelen en bijlagen zijn voor leesbaarheid en toegankelijkheid thematische toelichtingen en infographics geplaatst. De teksten per thema zijn gelijk aan de webpagina’s. In de kantlijn wordt steeds verwezen naar het specifieke cao-artikel. 

Cao 2021-2023: artikelen en bijlagen vertaald

De artikelen en bijlagen van de cao 2021-2023 (pdf) zijn nu vertaald in het Engels.
Ze zijn op de websitepagina Downloads toegevoegd onder ‘English information’ (daar staat het deel van het SFA aanbod dat vertaald is). 

Tot slot: laatste kans aanmelding afscheid Huub

Wil je aanwezig zijn bij het afscheid van oud-directeur Huub de Graaff op 
dinsdag 16 november 2021, 16:00 – 18:00 uur (inloop vanaf 15:30 uur), in Artis te Amsterdam? 
Je kunt je nu nog aanmelden via mailadres info@sfa-architecten.nl.

Cao: artikelen vertaald in het Engels

Artikelen en bijlagen van de cao 2021-2023 (pdf) zijn nu vertaald in het Engels.
Ze zijn bij Downloads toegevoegd onder English information (daar staat het deel van het SFA aanbod dat vertaald is). 

Cao 2021-2023 vormgegeven

De tekst van de cao was tot nu toe in onopgemaakte vorm beschikbaar, nu is de cao voor architectenbureaus 2021-2023 in huisstijl opgemaakt en gepubliceerd. 

Tegelijk is de tekst uitgebreid: voorafgaand de cao-artikelen en bijlagen zijn voor leesbaarheid en toegankelijkheid thematische toelichtingen en infographics geplaatst. De teksten per thema zijn gelijk aan de webpagina’s. In de kantlijn wordt steeds verwezen naar het specifieke cao-artikel. 

Nieuwsbrief: cao avv-verklaard, mailadres Arbo en RI&E etc

Cao algemeen verbindend verklaard door SZW: verplicht voor alle architectenbureaus

En ander nieuws: nieuw mailadres voor arbo-vragen en RI&E accounts, oproep namens het pensioenfonds en aanmelden voor afscheid oud SFA-directeur Huub de Graaff (en kennismaking met zijn opvolger Marianne Berenschot). 
 

Cao algemeen verbindend verklaard

De cao voor architectenbureaus 2021-2023 is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers en werknemers van architectenbureaus in Nederland.
De algemeen verbindend verklaring (kortweg AVV) geeft werkgevers en medewerkers in de architectenbranche duidelijkheid en draagt bij aan een gelijk speelveld tussen bureaus ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Met deze minimum ‘collectieve arbeidsvoorwaarden én opdrachtovereenkomst’ willen de cao-partijen -BNA en de vakorganisaties FNV, CNV en De Unie- concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. De cao legt een faire bodem in de markt voor zowel werknemers als zzp’ers, die in opdracht van bureaus werken.

cao voor architectenbureaus 2021-2023 (nog in onopgemaakte vorm)
bekendmaking van het AVV-besluit in de Staatscourant

Vragen over de cao als werkgever of werknemer? Stel ze via info@sfa-architecten.nl.
 

Aankomend cao-nieuws

Binnenkort volgt:

 • de cao in opgemaakte vorm (pdf)
  NB: de hierin opgenomen toelichtende tekst per hoofdstuk kun je nu al lezen op de themapagina’s onder cao.
   
 • de salaristabel per januari 2022
  In deze salaristabel worden de twee salarisverhogingen verwerkt die cao-partijen BNA, FNV, CNV en De Unie hebben afgesproken, namelijk: enerzijds voor alle werknemers 1% verhoging als een vast bedrag (gemiddeld 1% berekend over alle salarissen), anderzijds voor de lagere salarisschalen wordt een minimumloon van 14 Euro per uur toegepast. Zie cao-artikel 22 (lid 2 en 3). 
   
 • de Engelse vertaling van de cao-artikelen en bijlagen.
   

Ander nieuws

Mailadres arbo(-instrumenten) gewijzigd

Anneliese Smoorenburg is nu definitief fulltime met pensioen. Haar emailadres als hét contactpunt voor vragen over arbo en de toekenning van RI&E-accounts is daarmee vervallen. Je mailt daarvoor nu naar info@sfa-architecten.nl.
 

Oproep namens pensioenfonds, deadline 15 oktober

In november 2021 zijn er  2 verkiezingen bij het pensioenfonds voor architectenbureaus, waarvoor pensioengerechtigden zich kandidaat kunnen stellen.

Interesse? lees de informatie van het pensioenfonds na en stel je uiterlijk 15 oktober 2021 verkiesbaar voor het verantwoordingsorgaan óf het bestuur. De ene zetel is de andere niet, check bij interesse welke bij jou past. Behartig de belangen van 50.000 mensen in het verantwoordingsorgaan. Of neem besluiten over beleid in het bestuur. 

Last but not least:
aanmelding afscheid oud-directeur Huub de Graaff
 

Je bent van harte uitgenodigd op de afscheidsreceptie van Huub de Graaff op 
dinsdag 16 november 2021, 16:00 – 18:00 uur (inloop vanaf 15:30 uur), in Artis te Amsterdam
Huub is van 1 januari 2012 tot 1 augustus jl. directeur geweest van SFA en heeft SFA in die periode op de kaart gezet en o.a. de helpdesk van SFA voor zowel werkgevers als werknemers vormgegeven. 
Sprekers deze middag zijn Paul de Beer, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en Fred Schoorl, directeur BNA. Tevens zal de opvolger van Huub, Marianne Berenschot, worden voorgesteld. 

Aanmeldingen graag voor eind oktober via mailadres info@sfa-architecten.nl.

 
 
 

Cao 2021-2023 algemeen verbindend verklaard

De cao 2021-2023 in de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland.

De algemeen verbindend verklaring (kortweg AVV) geeft werkgevers en medewerkers in de architectenbranche duidelijkheid en draagt bij aan een gelijk speelveld tussen bureaus ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Met deze minimum ‘collectieve arbeidsvoorwaarden én opdrachtovereenkomst’ willen de caopartijen -BNA en de vakorganisaties FNV, CNV en De Unie- concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. De cao legt een faire bodem in de markt voor zowel werknemers als zzp’ers, die in opdracht van bureaus werken.

Links:
cao voor architectenbureaus 2021-2023 (op dit moment nog onopgemaakte tekst)
bekendmaking Staatscourant van het AVV-besluit van ministerie SZW (29 september 2021)

Cao-akkoord definitief

Het onderhandelaarsakkoord is door cao-partijen bekrachtigd. Gisteren ging als laatste het BNA-bestuur akkoord. SFA heeft de teksten van de cao aangepast, cao-partijen reageren daar binnenkort op. Daarna worden de nieuwe teksten gecommuniceerd via onze nieuwsbrief en website.

Cao 2021-2023: de nieuwe afspraken

Hieronder vatten we de hoofdlijnen samen:

 • Er zijn afspraken gemaakt over loonstijgingen per half jaar:
  1 juli 2021 loonstijging 1,5%,
  1 januari 2022 loonstijging 1% (als vast bedrag, 1% gemiddeld berekend over alle salarissen),
  1 juli 2022 loonstijging 0,75%,
  1 januari 2023 loonstijging 0,75% (als vast bedrag, gemiddeld over alle salarissen).
  Vanaf januari 2022 geldt als minimum uurloon 14 Euro per uur.
 • De pensioenbijdrage is in 2021 23%, wordt in 2022 verhoogd naar 24,5%;
 • Tijdens het aanvullend geboorteverlof WIEG voor partners, maximaal 5 weken geldt 100% doorbetaling pensioenpremie (pensioenopbouw); werkgever bepaalt of het loon (70% betaald door UWV) wordt aangevuld tot 100%;
 • De richtlijn voor het uurtarief van zzp’er (150% van uurloon werknemer voor vergelijkbaar werk) wordt aangevuld met 8% vakantietoeslag;
 • Werkgevers en werknemers maken in redelijkheid afspraken over thuiswerkvergoeding (al dan niet in combinatie reiskostenvergoeding);
 • Komende cao-periode wordt (opnieuw) door cao-partijen onderzocht hoe het nu precies zit met de werkelijkheid van overwerk en werkdruk.

Zie ook de nieuwsbrief van 28 april, waarin uitgebreider op de afspraken is ingegaan.

 

Loontabel 1 juli 2021

Met het definitieve akkoord kunnen we nu ook de salaristabel per 1 juli 2021 (pdf) publiceren, hierin is de loonstijging van 1,5% verwerkt. 

Onderhandelaarsakkoord cao 2021-2023

De onderhandelaars van BNA, FNV, CNV en De Unie zijn het met elkaar eens geworden over een nieuwe cao voor de periode 1 maart 2021 – 28 februari 2023. De uitkomsten worden nu voorgelegd aan de achterban. Als de raadpleging van de achterban (leden) positief is, wordt het akkoord definitief en wordt dat direct gecommuniceerd. Dan wordt ook de salaristabel per 1 juli 2021 gepubliceerd.
Een onderhandelaarsakkoord is best bijzonder omdat er dit jaar nog maar weinig cao’s zijn afgesloten vanwege alle corona-onzekerheid. Onze cao-partijen dachten daar toch iets anders over, zij willen juist nu duidelijkheid geven aan werkgevers en werknemers door niet het onderste uit de kan te halen, zij zijn met elkaar in redelijkheid tot een compromis gekomen over met name loon, pensioen en het aanvullend geboorteverlof WIEG.  

Onderhandelaarsakkoord in hoofdlijnen

Het aan de achterban voorgelegde akkoord ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Loonstijging
De totale loonstijging over twee jaar is 4% inclusief 0,5% compensatie voor het niet verhogen van de pensioenpremie voor 2021 (de 0,5% geldt per 1 juli 2021).

 • 1,5 % per 1 juli 2021 (inclusief 0,5% compensatie pensioenpremie)
 • 1% per 1 januari 2022 in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling
 • 0,75% per 1 juli 2022
 • 0,75% per 1 januari 2023 in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling.
   

De pensioenpremie bedraagt in 2021 23% en in 2022 24,5%. Die premie wordt gezamenlijk opgebracht door werkgever (55%) en werknemer (45%).

Het minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2022 opgetrokken naar €14 per uur.

Aanvullend geboorteverlof WIEG
Het aanvullend geboorteverlof voor partners bedraagt maximaal vijf werkweken op te nemen binnen een periode van 26 weken. Over die maximaal vijf weken betaalt UWV 70% van het salaris (tot het maximumdagloon). Het is aan werkgever of deze het loon aanvult tot 100%. De doorbetaling van de pensioenpremie blijft gehandhaafd op 100%,
 
Uurtarief zzp’ers
Het minimum-uurtarief van zzp’ers voor vergelijkbare werkzaamheden door werknemers in vergelijkbare omstandigheden, de zogeheten zij-aan-zij-werkers is al eerder gesteld op 150% van het desbetreffende uurloon van die werknemers. Dat zzp-uurtarief wordt nu verhoogd met 8% vakantietoeslag, het percentage dat de cao hanteert voor werknemers.
 
Thuiswerkvergoeding 
Cao-partijen willen over dit onderwerp geen bedrag vastleggen in de cao. De Nibud- berekening is algemeen bekend (€1,99 per dag), het uitgangspunt is dat werkgever en werknemer hier in redelijkheid met elkaar afspraken over maken, bijvoorbeeld ook in samenhang met de reiskostenvergoeding.
Hoe bureaus hier mee omgaan wordt medio volgend jaar geëvalueerd.
 
Werkdruk en overwerk
In de komende cao-periode wordt (opnieuw) door cao-partijen onderzocht hoe het nu precies zit met de werkelijkheid van overwerk en werkdruk. Hier kan op veel bureaus beter mee worden omgegaan. Dat is een complex onderwerp waar opdrachtgevers ook een factor in zijn, bijvoorbeeld met tijdsdruk en nog even dit of dat. Er komen ook pilotmogelijkheden en onderzoeken gesubsidieerd door het ministerie van SZW om in het kader van duurzame inzetbaarheid betere afspraken over dit onderwerp te kunnen maken.
 
3e WW-jaar Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW)
Cao-partijen evalueren de regeling voor een aanvullend 3e WW-jaar die vorig jaar is ingegaan. Niet iedereen is tevreden over de regeling en de dienstverlening van SPAWW. 

Wendbaarheid in goede en slechte tijden (tijdelijke ontheffing cao-bepalingen)
Cao artikel 4, 5 en 24 lid 2b zijn de zogeheten hardheidsclausules die werkgevers de mogelijkheid bieden om in economisch zware tijden ontheffing te vragen van cao-bepalingen. Werknemers spelen daar uiteraard ook een rol in. Werkgever en werknemers worden geacht dit zoveel mogelijk samen op te pakken tot behoud van perspectief voor bureau en de werkgelegenheid.  

 

Andere berichten 

Hoe staat het met verlof en Koningsdag en 5 mei?
Je leest het antwoord bij de FAQ Wat zijn de feestdagen in 2021?

Tijdelijk een werknemer ‘over’ of juist extra nodig?  
Kijk dan eens op het prikbord Collegiale in- en uitleen tussen architectenbureaus. Doel van dit prikbord is om bestaande eigen netwerken te vergroten. Misschien is er in jullie architectenbureau onzekerheid over de werkvoorraad en wat dat betekent voor jullie personeelsbeleid. Kun je iemand bij stilvallen van opdrachten toch in dienst houden omdat het werk straks weer aantrekt? Durf je een nieuwe werknemer aan te nemen? Collegiale in- en uitleen kan de oplossing zijn.

20 mei: online uitwisseling ervaring SLIM-subsidie
Heeft jouw architectenbureau een aanvraag ingediend voor de SLIM-subsidie? Al is de aanvraag wellicht niet gehonoreerd, misschien vind je het toch (of: juist daarom) interessant om met andere aanvragers van gedachten te wisselen. 
SFA organiseert donderdag 20 mei een Teams-meeting, van 14-15.30 uur. Daarin gaat het over het delen van ervaringen en tips over jullie plannen om leren en ontwikkelen binnen het bureau te stimuleren. Inhoudelijke uitwisseling staat nu centraal en niet zozeer de subsidietechniek. De uitwisseling kan je ideeën opleveren voor de uitvoering van je eigen plan of andere ontwikkelmanieren.
Lees meer en meld je aan op de SFA-site.