Onderhandelingsresultaat cao Architectenbureaus 

Dinsdag 20 juni jl. hebben vakbonden en werkgevers een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor Architectenbureaus bereikt. De momenteel geldende cao (2021-2023) liep 28 februari jl. af en kent nawerking tot het moment dat een nieuwe cao is afgesloten. 

De onderhandelingen van 20 juni jl. hebben ertoe geleid dat werknemers in de branche er per 1 september 2023 structureel 3,75% bij krijgen. 

In het najaar van 2022 waren cao partijen reeds een tussentijdse aanvullende verhoging van de salarissen van 3,25% per 1 januari 2023 overeengekomen. 

Wat zijn partijen overeengekomen? 

  • Een looptijd van 10 maanden (1 maart 2023- 31 december 2023). 
  • Een structurele loonstijging van 3,75% per 1 september 2023. 
  • Partijen stellen gezamenlijk een pensioen-ambitieniveau op voor de pensioentransitie per 2027-2028. Als dat ambitieniveau bereikt kan worden met een lagere premie dan de huidige 24,5%, dan zal de premie omlaag gebracht worden en zullen partijen besluiten over de bestemming van de extra ruimte die dan vrijvalt. 
  • Partijen willen dat buitenlandse werknemers die in Nederland werkzaam zijn voor maximaal 3 jaar kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om deel te nemen aan de pensioenregeling in Nederland. Deze vrijstelling kan op verzoek van de werknemer met de werkgever worden overeengekomen. Het deel werkgeverspremie komt dan ten goede aan de werknemer. Partijen gaan onderzoeken of en hoe dat geregeld kan worden. 

Hoe nu verder?  

Na akkoord zullen de besturen van vakbonden en werkgevers het onderhandelaarsresultaat voorleggen aan hun leden. Als de respectievelijke achterban akkoord gaat, is er sprake van een definitief cao-akkoord. Na die goedkeuring wordt de salaristabel gepubliceerd op de SFA-site bij Downloads, onder cao. 

Cao partijen hebben afgesproken dit najaar opnieuw in gesprek te gaan om de onderhandelingen voor een cao vanaf 1 januari 2024 op te starten.