Author Archive

Vacature HR medewerker

SFA zoekt een HR medewerker voor 16 uur per week. Past dit bij jou, stuur dan snel een mailtje naar Marianne Berenschot, directeur van Stichting Fonds Archtectenbureaus via vacature@sfa-architecten.nl

Je bent in ieder geval elke maandag van 10.00 tot 13.00 uur beschikbaar voor SFA. De overige uren kun je, in overleg, flexibel indelen. Je kunt deels vanuit huis werken maar we hebben ook een prettige werkplek voor je op ons kantoor in Amsterdam.

Het is belangrijk dat je ervaring hebt want we zijn een klein team en je geeft zelfstandig HR advies aan bedrijven uit de architectenbranche. Natuurlijk vinden we het prettig als je affiniteit met de branche hebt!

We hebben net een magazine voor de branche uitgebracht over duurzame inzetbaarheid, een belangrijk thema voor de HR adviseur van SFA: je vindt het magazine hier online.

Meer weten over SFA?

SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers bij vragen over arbeidsvoorwaarden, de arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden. Actuele werkzaamheden en projecten zijn

 • de introductie van het functiehuis, de opvolger voor het functiehandboek,
 • het activiteitenplan MDIEU, gericht op duurzame inzetbaarheid, samenhangend met
 • de invulling van HR-maatwerk d.w.z. het bieden van aanvullende HR-ondersteuning.

 Lees verder >

Onderhandelingsresultaat cao Architectenbureaus 

Dinsdag 20 juni jl. hebben vakbonden en werkgevers een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor Architectenbureaus bereikt. De momenteel geldende cao (2021-2023) liep 28 februari jl. af en kent nawerking tot het moment dat een nieuwe cao is afgesloten. 

De onderhandelingen van 20 juni jl. hebben ertoe geleid dat werknemers in de branche er per 1 september 2023 structureel 3,75% bij krijgen. 

In het najaar van 2022 waren cao partijen reeds een tussentijdse aanvullende verhoging van de salarissen van 3,25% per 1 januari 2023 overeengekomen. 

Wat zijn partijen overeengekomen? 

 • Een looptijd van 10 maanden (1 maart 2023- 31 december 2023). 
 • Een structurele loonstijging van 3,75% per 1 september 2023. 
 • Partijen stellen gezamenlijk een pensioen-ambitieniveau op voor de pensioentransitie per 2027-2028. Als dat ambitieniveau bereikt kan worden met een lagere premie dan de huidige 24,5%, dan zal de premie omlaag gebracht worden en zullen partijen besluiten over de bestemming van de extra ruimte die dan vrijvalt. 
 • Partijen willen dat buitenlandse werknemers die in Nederland werkzaam zijn voor maximaal 3 jaar kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om deel te nemen aan de pensioenregeling in Nederland. Deze vrijstelling kan op verzoek van de werknemer met de werkgever worden overeengekomen. Het deel werkgeverspremie komt dan ten goede aan de werknemer. Partijen gaan onderzoeken of en hoe dat geregeld kan worden. 

Hoe nu verder?  

Na akkoord zullen de besturen van vakbonden en werkgevers het onderhandelaarsresultaat voorleggen aan hun leden. Als de respectievelijke achterban akkoord gaat, is er sprake van een definitief cao-akkoord. Na die goedkeuring wordt de salaristabel gepubliceerd op de SFA-site bij Downloads, onder cao. 

Cao partijen hebben afgesproken dit najaar opnieuw in gesprek te gaan om de onderhandelingen voor een cao vanaf 1 januari 2024 op te starten. 

SFA-magazine The Human Factor is uit!

Deze week krijgt de architectenbranche het SFA-magazine toegestuurd. In The Human Factor (THF) is duurzame inzetbaarheid belicht vanuit verschillende invalshoeken. Zeker ook vanuit de bureaus zelf. Op de omslag staat Julia Fröhlich. Julia is architect bij De Unie Architecten in Groningen en zij staat met een interessant interview in THF. 

In deze editie van THF lees je daarnaast bijdragen van Martin Fierloos (Fierloos Architecten), Rowan Rijsdijk (bureau Rijnboutt), Madeleine Maaskant en Nico van Bockhooven (Academie van Bouwkunst Amsterdam), Jorrit Rosema (Architectenregister), Julietta Zanders (BNA PEP), Jerry Piqué, Sanne van der Meulen (CNV), Jacco van den Berg (van den Berg Trainingen), Aske Riezebos (19 het atelier), Steven Bouma (Fokkema & Partners), Mariska Lodewijk (Pieters Bouwtechniek) en Marianne Berenschot en Teske Sowerbutts (SFA).

Op deze pagina kun je THF online lezen maar je kunt het magazine ook thuisgestuurd krijgen. Uiteraard zolang de voorraad strekt!

Dank aan de medewerkers van SFA, de geïnterviewden en allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit nummer. SFA wenst je veel leesplezier, hopelijk haal je hier als lezer inspiratie uit.

Het magazine wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van MDIEU.

Presentatie resultaten SFA Arbeidszakenonderzoek – voorjaar 2023

Eén keer per jaar onderzoekt SFA onderwerpen en trends op het gebied van arbeidszaken in de branche. Dit onderzoek loopt samen met het jaarlijkse Verdiepingsonderzoek van de BNA.   

Het onderzoek is verricht door onderzoeksbureau Panteia. Aan de bureaus zijn stellingen voorgelegd over de cao en vragen gesteld over o.a. de samenstelling van teams, het aantal stagiaires, de gesprekscyclus en onderwerpen zoals thuiswerken en het gebruik van ontwikkeluren.   

Positief over de CAO  

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 90% van de bureaus vindt dat het toepassen van de cao hoort bij goed werkgeverschap. En dat bijna 75% van de bureaus ook vindt dat de cao goed aansluit op de eigen bureaupraktijk.  

Ontwikkeluren vragen aandacht  

De ontwikkeluren blijken wat minder bekend: net als vorig jaar wordt bij 14% van de bureaus door alle medewerkers gebruik van de ontwikkeluren gemaakt, en bij 51% door een deel van de medewerkers. Bij ruim een kwart van de bureaus maakt echter niemand gebruik van de ontwikkeluren.  

Dat is jammer, want cao partijen zien de ontwikkeluren als een instrument om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, daarom zal SFA dit onder de aandacht blijven brengen. 

Rapport lezen?   

Klik hier voor het SFA Arbeidszakenonderzoek, voorjaar 2023. 

Wat hebben de MDIEU-regiobijeenkomsten opgeleverd?

In maart en april heeft SFA bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid georganiseerd in Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Zwolle. Daar hebben we ervaringen uitgewisseld en veel input opgehaald. In dit bericht geven we je een update van de vervolgstappen.

SFA bedankt iedereen voor hun komst, tijd en inbreng! Wij vonden het erg waardevolle, maar ook gezellige bijeenkomsten. Kon je niet aanwezig zijn bij de regionale bijeenkomsten maar wil je wel input leveren, mail dan rechtstreeks naar SFA-collega Teske Sowerbutts (tsowerbutts@sfa-architecten.nl).  

Achtergrondinformatie 

In 2022 heeft SFA een sectoranalyse uit laten voeren, waarin verschillende opgaven rondom duurzame inzetbaarheid binnen de architectenbranche naar voren kwamen (zie het rapport sectoranalyse architecten). De behoefte naar ondersteuning bij de gesprekscyclus leefde onder meerdere bureaus. Momenteel gebruiken bureaus verschillende structuren en werkwijzen als het gaat om de gesprekscyclus. Hier steken bureaus veel tijd en energie in, terwijl projecten door blijven lopen en de werkdruk hoog ligt. SFA heeft daarom dit onderdeel opgenomen in het activiteitenplan van de SZW-regeling “Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid” (MDIEU), naast andere activiteiten die de duurzame ontwikkeling van werknemers, werkgevers en zzp’ers in de branche streven te bevorderen (zie het activiteitenplan MDIEU).  

Input vanuit de branche 

Bij de regionale MDIEU-bijeenkomsten zijn verschillende thema’s besproken en dat heeft SFA veel input opgeleverd. De aanwezige bureaus wisselden met enthousiasme hun ervaringen uit, vertelden over de systematiek binnen hun bureaus en we bespraken ook uitdagingen. Zo staan de bureaus voor een hoge werkdruk, is het lastig om op een structurele wijze de gesprekken te voeren (en op te volgen), is er behoefte aan ondersteuning bij de invulling van (ontwikkel, beoordeling- en functionering)gesprekken, feedbackmethodes en andere tools die ontwikkeling kunnen stimuleren.  

De input van de deelnemers is samengevat in concrete aandachtspunten, gevraagd advies en praktische behoefte aan ondersteuningsmiddelen: 

Aandacht voor: 

  • Het continue gesprek: hoe blijf je voldoende begeleiding bieden, ook als alles goed lijkt te gaan? 
  • Onderlinge feedback en de rol van de werkgever hierin 
  • Vaste en losse gespreksvormen: tips & tricks 
  • Mentale werkdruk.

Advies over: 

  • Belonen en motiveren van jonge medewerkers vs oudere medewerkers 
  • Hoe besteed je aandacht aan werkplezier? 
  • Het goed hanteren van privacyregels (AVG) in relatie tot het bespreken en vastleggen van de gesprekscyclus.

Behoefte aan: 

  • Gespreksformulieren 
  • Praktische ondersteuning rond de gesprekscyclus: stappenplan, template gespreksuitnodiging etc. 
  • Een tool om persoonlijke feedback te registreren 
  • Een instructiedocument voor het voeren van gesprekken: grote lijnen van het gesprek, rol/gespreksvorm, gespreksonderwerpen 
  • Praktische handvaten voor het brede onderwerp Duurzame Inzetbaarheid 
  • Uitleg naar werkgevers en werknemers over specifieke cao-aspecten waaronder de ontwikkeluren 
  • Trainingen in gesprekstechnieken. 

Wat gaat SFA doen? 

Het ontwikkelen en inrichten van een gesprekscyclus kan een tijdrovende klus zijn. Daarnaast is er niet één methode die bij elk bureau even goed past. Om ondersteuning te bieden, gaat SFA materialen ontwikkelen die het proces rond de gesprekscyclus vergemakkelijken. Denk hierbij aan templates voor gespreksonderwerpen en gespreksverslagen, feedbackmethodes, informatiedocumenten, praktijkverhalen en tips/tricks. Bureaus zijn hierin vrij om te kiezen wat bij hun het beste past. Via de SFA-nieuwsbrieven en hier op de website zullen bepaalde onderwerpen verder uitgelicht worden.   

Waarom een gesprekscyclus? 

Ik word ook blij van een goed gesprek.” 

Naast dat de gesprekscyclus formeel het moment is voor werknemers en werkgevers om tot heldere werkafspraken te komen en deze afspraken te evalueren, heeft de gesprekscyclus meer te bieden. Bij de regionale bijeenkomsten werden deelnemers gevraagd wat zij binnen hun bureaus wilden bereiken met de gesprekken. Hierop kregen we mooie antwoorden, waaronder het signaleren van ambities en het stimuleren van ontwikkeling, het bieden van aandacht, het op de hoogte blijven van wat er in de werk-en privésferen speelt, het (indien nodig) bevorderen van de werkplezier, het bereiken van een goede werkgever-werknemer relatie, het creëren van een open gespreks/feedback-cultuur en nog veel meer.  

Mooie praktijkverhalen 

Bureaus konden al mooie initiatieven delen die bijdragen aan hun gesprekscyclus. Zo deden bureaus aan tussentijdse feedbackmomenten (volgens de projectfases), informele koffierondjes/wandelrondjes, buddysystemen en ambitiegesprekken. 

Ontwikkeling medewerkers = ontwikkeling bureau,  

ontevreden medewerkers = ontevreden bureau.”  

 

Nog een aantal handige tips:

 

Vergeet niet je ontwikkeluren van dit jaar te besteden 

Hoewel het nog maar juni is, voelen we de zomerkriebels al en staat de zomer voor de deur. De tijd gaat sneller dan je denkt, dus vergeet niet je ontwikkeluren van dit jaar te gebruiken. Bij voltijd dienstverband (40 uur per week) heb je als werknemer recht op 35 ontwikkeluren per kalenderjaar (die vervallen dus op 31 december). Voor meer informatie over de ontwikkeluren, zie cao-artikel 32 of lees de nieuwsbrief.  

Wat zegt de cao over de gesprekscyclus? – een handige samenvatting 

Wat zegt de cao over de gesprekscyclus? Op diverse plekken wordt hier in de cao aandacht aan besteed. In het onderstaande document is de informatie verzameld, en zijn linkjes opgenomen naar de relevante cao-artikelen en cao-bijlagen: wat zegt de cao over de gesprekscyclus?

Magazine The Human Factor eind juni op tafel!

Eind juni komt de nieuwste uitgave van The Human Factor –het SFA magazine- van de drukpers rollen en krijgen bureaus het blad toegestuurd. Natuurlijk plaatsen we het magazine ook online en via QR-codes kun je artikelen op je gemak thuis lezen.  

Bewust aan de slag met duurzame inzetbaarheid 

The Human Factor (THF) is een magazine voor en over de mensen in de architectenbranche waarbij duurzame inzetbaarheid centraal staat. Dit jaar en ook volgend jaar brengt SFA het blad The Human Factor uit om op een laagdrempelige manier bewustwording te creëren voor onderwerpen die horen bij het thema duurzame inzetbaarheid. Het gaat bijvoorbeeld over je persoonlijke ontwikkeling en het inzetten van je ontwikkeluren. Maar je leest in THF ook over de invulling van de gesprekscyclus bij verschillende bureaus: voeren collega’s ambitiegesprekken, resultaatgesprekken of ook voortgangsgesprekken? En wat levert dit op?  

Subsidie voor MDIEU-nieuwsbrief en THF 

SFA haalde eind 2021 een subsidie binnen in het kader van de MDIEU-regeling (Maatregel Duurzame Inzetbaarheid en eerder Uittreden). Met een deel van de subsidieregeling kan SFA de MDIEU-nieuwsbrief en THF uitbrengen. En daarnaast kon SFA bijvoorbeeld de regiobijeenkomsten van afgelopen maart en april organiseren om een behoeftepeiling te doen op het gebied van ondersteunende HR-tools.   

Vanuit de MDIEU-subsidieregeling is in 2021-2022 al een sectoranalyse uitgevoerd. Meer over de sectoranalyse lees je hier. 

Aankondiging nieuwe maatregelen over o.a. tijdelijke contracten

Het kabinet heeft het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) voor de toekomst van de arbeidsmarkt uitgewerkt in een brief met de titel ‘Voortgang Uitwerking arbeidsmarktpakket’. De maatregelen gelden nog niet maar het is goed om alvast kennis te nemen van de onderwerpen. SFA informeert je zodra duidelijk is wanneer dit pakket aan maatregelen ingaat.  

 Hieronder lees je de nieuwe (toekomstige!) maatregelen die mogelijk relevant zijn voor jullie bureau: 

 1. De regels voor tijdelijke contracten gaan veranderen; 
 2. Oproepcontracten worden in principe vervangen door basiscontracten;  
 3. De regels voor zelfstandigen worden aangescherpt;  
 4. Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; 
 5. Eerder duidelijkheid over de re-integratieverplichtingen van (mkb-)werkgevers.  

1. De regels voor tijdelijke contracten gaan veranderen. 

Het is nu nog zo dat er een nieuwe keten van tijdelijke contracten mag beginnen als er tussen twee contracten een pauze zit van meer dan zes maanden. Deze pauze komt te vervallen. Dat betekent dat elk tijdelijk contract zal meetellen voor de maximale drie tijdelijke contracten die een werknemer binnen drie jaar kan hebben. In de toekomst kan er alleen nog een nieuwe keten worden gestart na verloop van 5 jaar. Houd hier dus rekening mee bij het afsluiten van (toekomstige) tijdelijke contracten. 

2. Oproepcontracten worden basiscontracten met uitzonderingen 

De oproepcontracten zoals we die nu kennen (zoals nulurencontracten) worden vervangen door basiscontracten. Zo krijgen werknemers meer zekerheid over hun inkomsten. Daarnaast moet de hoeveelheid werk van een werknemer in balans zijn met de beschikbaarheid die van de werknemer wordt gevraagd. Zo kunnen werknemers makkelijker meerdere banen of verantwoordelijkheden combineren.  

In het kort:  

 • Basiscontracten moeten een minimale werkgarantie in uren bieden en de verplichte beschikbaarheid van werknemers mag niet meer dan 130% bedragen van deze garantie-uren.  
 • Voor scholieren en studenten die maximaal 16 uur per week werken, blijven de huidige oproepcontracten bestaan. 
 • Contracten met een jaarurennorm mogen blijven en staan los van het basiscontract. 
 • De huidige oproepcontracten vallen onder de hoge WW-premie. Het nieuwe basiscontract voor onbepaalde tijd zal onder de lage WW-premie vallen.  

3. Voorkom schijnzelfstandigheid.  

Voor werkenden die minder dan 30 tot 35 euro per uur verdienen als zelfstandige, worden de regels omgedraaid. De opdrachtgever moet in eventuele rechtszaken bewijzen dat er sprake is van een opdrachtovereenkomst en geen arbeidsovereenkomst. Bekijk ook cao-artikel 18 om schijnzelfstandigheid te voorkomen. 

4. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.  

De overheid gaat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen invoeren om ze te beschermen tegen inkomensverlies. Voor zelfstandigen die op een andere manier passend verzekerd willen zijn, wordt er gekeken naar een mogelijkheid om de verzekering zelf te regelen.  

De wachttijd bij de nieuwe AOV is één jaar en de uitkering bedraagt maximaal 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van 143% wettelijk minimumloon (WML). De Zelfstandigenaftrek en de Fiscale Oudedagsreserve worden afgebouwd.  

5. Eerder duidelijkheid over de re-integratieverplichtingen van (mkb-)werkgevers.  

Voor veel werkgevers, vooral van kleine-en middelgrote bureaus, is het lastig om lonen door te betalen bij ziekte en zij hebben problemen met het vinden van vervanging. Werkgevers zijn (en blijven) bij ziekte van een werknemer twee jaar verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie. Met dit voorstel krijgen werkgevers echter na één jaar ziekte duidelijkheid of ze met de werknemer verder kunnen of dat er wordt ingezet op re-integratie elders. Ook wordt de re-integratie in het tweede spoor (bij een andere werkgever) verbeterd om werknemers betere kansen op werk te bieden.  

Naast bovengenoemde veranderingen, komen er ook andere maatregelen aan die wellicht relevant zijn voor jullie bureau. Denk hierbij aan een crisisregeling voor personeelsbehoud, wijzigingen m.b.t. uitzendarbeid, premiedifferentiatie WW-aanpassingen, van werk naar werk en leven lang ontwikkelen. Het volledige bericht is hier te vinden, inclusief de verwijzingen naar het MLT-advies, hoofdlijnen arbeidsmarkt en de voortgangsbrief uitwerking arbeidsmarktpakket 

Daarnaast heeft VNO-NCW een factsheetopgesteld met de belangrijkste maatregelen. 

MDIEU-kennissessies van BNA toegankelijk voor leden en niet-leden

BNA Academie organiseert kennissessies voor kleine en middelgrote bureaus in het kader van het MDIEU-project. Deze kennissessies zijn toegankelijk voor leden en niet-leden.

Kennissessie: Bouwen aan je bureau

1 dag: 26 september

BNA Academie: “Medewerkers van architectenbureaus vormen een van de belangrijkste bouwstenen van het bureau, dat realiseren leidinggevenden zich maar al te goed. Echter in praktijk bestaat het risico dat, door de druk waaronder architect-partner(s)in een complex werkveld moeten presteren, hun aandacht zich vooral focust op acquisitie en realisatie van projecten. De organisatie van het bureau, het binden en boeien van mensen, komt daardoor minder tot z’n recht.”

Deze training helpt de deelnemers op weg om hun leiderschapsrol binnen het bureau bewuster en krachtiger in te vullen. Elke deelnemer specificeert een eigen leerdoel waar gedurende het traject aan gewerkt wordt.

Meer weten of aanmelden?

De training Bouwen aan je bureau vindt plaats op dinsdag 26 september.  Meer informatie, o.a. over de leerdoelen en de kosten lees je op de BNA-site. Klik hier voor aanvullende informatie of om je aan te melden.

SFA-regiobijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid leveren waardevolle informatie op  

“Goede gesprekken en veel kennisuitwisseling”  

SFA is bezig HR-tools te ontwikkelen om de branche te ondersteunen en neemt de ervaringen en wensen van architecten daarin mee. Waar loop je in de praktijk tegenaan en op welke manier kan SFA hierin ondersteunen? De regiobijeenkomsten hebben hierover veel aandachtspunten opgeleverd. Kon je hier niet bij aanwezig zijn maar wil je wel input leveren, mail dan rechtstreeks naar SFA-collega Teske Sowerbutts (tsowerbutts@sfa-architecten.nl). 

Marianne Berenschot, directeur van SFA-architecten: “De regiobijeenkomsten in Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Zwolle waren stuk voor stuk interessant. Met de deelnemers hebben we goede gesprekken gevoerd en ook onderling werd veel met elkaar gedeeld en uitgewisseld.  

We hebben informatie opgehaald over de manier waarop architectenbureaus de gespreksvoering hebben ingericht en welke tools hiervoor worden ingezet. Maar het heeft ook inzicht opgeleverd in thema’s als werkplezier maar ook werkdruk en hoe bijvoorbeeld jonge afgestudeerde architecten worden begeleid en welke aandacht er is voor medewerkers die juist al jaren bij een bureau werken. 

We hebben steeds de vraag gesteld waar deelnemers in de praktijk tegenaan lopen en hoe wij daar vanuit SFA in kunnen ondersteunen. Het leverde zinvolle gesprekken op, ook tussen de deelnemers onderling!”  

 

Stel jezelf de vraag… 

Tijdens de bijeenkomsten kwam een aantal essentiële vragen voorbij. We lichten er graag een paar voor je uit: stel jezelf de vraag! Wanneer is voor jou als medewerker een gesprek geslaagd: waarover wordt dan gesproken en met wie? De vervolgvraag die daarbij hoort is: Wat is de reden dat jij voor het architectenbureau werkt en wil blijven werken en op welke wijze kunnen gesprekken hieraan bijdragen? En voor werkgevers de “waarom-doen-we-het-eigenlijk-vraag”: Wat is de reden dat wij gesprekken voeren met onze medewerkers en wat willen we binnen ons bureau bereiken met de gesprekken?  

 

Wat zegt de cao?

Op grond van de cao ben je verplicht een jaarlijkse gesprekscyclus te voeren en aandacht te besteden aan ontwikkeling: jezelf blijven ontwikkelen is steeds belangrijker om je werkzaamheden als architect te kunnen blijven uitoefenen. Dat geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers en freelancers. Maar hoe doe je dat naast je dagelijkse werkzaamheden met deadlines en een hoge werkdruk? 

Ontwikkeluren

Tijdens de bijeenkomsten bleek dat niet iedereen op de hoogte was van de ontwikkeluren in de cao. Dat is jammer, want deze zijn juist bedoeld als steuntje in de rug voor werknemers om ook zelf na te denken over hun ontwikkeling. Deze uren zijn van de werknemer en zijn bestemd voor loopbaangerichte ontwikkeling. Bij voltijd dienstverband (40 uur per week) heeft een werknemer recht op 35 ontwikkeluren per kalenderjaar (cao-artikel 32). Bij deeltijd dienstverband is het aantal ontwikkeluren naar rato.  

Jacco van den Berg: “Focus op sterke punten van werknemers” 

Jacco van den Berg van Van den Berg Training & Advies en auteur van het boek Het Prestatiemenu nam tijdens de bijeenkomsten de deelnemers mee in de ontwikkelingen van gesprekken voerend Nederland. Er werden levendige gesprekken gevoerd over het stimuleren van medewerkers en hoe je er als medewerker voor zorgt dat je zelf blijft ontwikkelen. 

Het advies van Jacco van den Berg aan werkgevers: “focus op de sterke punten van je werknemers”. En richting werknemers zegt Van den Berg: “presteren en leren is een continu proces.”

Klik hier om het artikel ‘Talent: haal alles eruit wat erin zit” te lezen. 

 

 

 

 

 

NB: na het verschijnen van deze nieuwsbrief is onder Tools/Ontwikkeling een handige samenvatting opgenomen ‘Wat zegt de cao over de gesprekscylus

CAO-onderhandelingen gestart

De huidige cao loopt van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. Zolang de werkgeversorganisatie (BNA) en de vakbonden (FNV, CNV  en de Unie)  geen nieuwe cao hebben afgesloten, blijven de bepalingen in die cao van kracht, ook al is deze per 28 februari formeel afgelopen.

Inmiddels zijn de bonden en de vakorganisatie de nieuwe onderhandelingen gestart. SFA ondersteunt die cao partijen vanuit haar neutrale rol  bij het tot stand brengen van de cao. SFA is echter zelf geen partij bij de cao onderhandelingen. Omdat de onderhandelingen in vertrouwen moeten kunnen plaatsvinden, kan SFA hierover vooralsnog  geen mededelingen doen. Zodra er nieuws te melden  valt, lees je dit op deze website of via de SFA-nieuwsbrief.

De SFA-nieuwsbrief ook in je mailbox ontvangen? Klik hier om je aan te melden.