Aankondiging nieuwe maatregelen over o.a. tijdelijke contracten

Het kabinet heeft het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) voor de toekomst van de arbeidsmarkt uitgewerkt in een brief met de titel ‘Voortgang Uitwerking arbeidsmarktpakket’. De maatregelen gelden nog niet maar het is goed om alvast kennis te nemen van de onderwerpen. SFA informeert je zodra duidelijk is wanneer dit pakket aan maatregelen ingaat.  

 Hieronder lees je de nieuwe (toekomstige!) maatregelen die mogelijk relevant zijn voor jullie bureau: 

  1. De regels voor tijdelijke contracten gaan veranderen; 
  2. Oproepcontracten worden in principe vervangen door basiscontracten;  
  3. De regels voor zelfstandigen worden aangescherpt;  
  4. Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; 
  5. Eerder duidelijkheid over de re-integratieverplichtingen van (mkb-)werkgevers.  

1. De regels voor tijdelijke contracten gaan veranderen. 

Het is nu nog zo dat er een nieuwe keten van tijdelijke contracten mag beginnen als er tussen twee contracten een pauze zit van meer dan zes maanden. Deze pauze komt te vervallen. Dat betekent dat elk tijdelijk contract zal meetellen voor de maximale drie tijdelijke contracten die een werknemer binnen drie jaar kan hebben. In de toekomst kan er alleen nog een nieuwe keten worden gestart na verloop van 5 jaar. Houd hier dus rekening mee bij het afsluiten van (toekomstige) tijdelijke contracten. 

2. Oproepcontracten worden basiscontracten met uitzonderingen 

De oproepcontracten zoals we die nu kennen (zoals nulurencontracten) worden vervangen door basiscontracten. Zo krijgen werknemers meer zekerheid over hun inkomsten. Daarnaast moet de hoeveelheid werk van een werknemer in balans zijn met de beschikbaarheid die van de werknemer wordt gevraagd. Zo kunnen werknemers makkelijker meerdere banen of verantwoordelijkheden combineren.  

In het kort:  

  • Basiscontracten moeten een minimale werkgarantie in uren bieden en de verplichte beschikbaarheid van werknemers mag niet meer dan 130% bedragen van deze garantie-uren.  
  • Voor scholieren en studenten die maximaal 16 uur per week werken, blijven de huidige oproepcontracten bestaan. 
  • Contracten met een jaarurennorm mogen blijven en staan los van het basiscontract. 
  • De huidige oproepcontracten vallen onder de hoge WW-premie. Het nieuwe basiscontract voor onbepaalde tijd zal onder de lage WW-premie vallen.  

3. Voorkom schijnzelfstandigheid.  

Voor werkenden die minder dan 30 tot 35 euro per uur verdienen als zelfstandige, worden de regels omgedraaid. De opdrachtgever moet in eventuele rechtszaken bewijzen dat er sprake is van een opdrachtovereenkomst en geen arbeidsovereenkomst. Bekijk ook cao-artikel 18 om schijnzelfstandigheid te voorkomen. 

4. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.  

De overheid gaat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen invoeren om ze te beschermen tegen inkomensverlies. Voor zelfstandigen die op een andere manier passend verzekerd willen zijn, wordt er gekeken naar een mogelijkheid om de verzekering zelf te regelen.  

De wachttijd bij de nieuwe AOV is één jaar en de uitkering bedraagt maximaal 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van 143% wettelijk minimumloon (WML). De Zelfstandigenaftrek en de Fiscale Oudedagsreserve worden afgebouwd.  

5. Eerder duidelijkheid over de re-integratieverplichtingen van (mkb-)werkgevers.  

Voor veel werkgevers, vooral van kleine-en middelgrote bureaus, is het lastig om lonen door te betalen bij ziekte en zij hebben problemen met het vinden van vervanging. Werkgevers zijn (en blijven) bij ziekte van een werknemer twee jaar verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie. Met dit voorstel krijgen werkgevers echter na één jaar ziekte duidelijkheid of ze met de werknemer verder kunnen of dat er wordt ingezet op re-integratie elders. Ook wordt de re-integratie in het tweede spoor (bij een andere werkgever) verbeterd om werknemers betere kansen op werk te bieden.  

Naast bovengenoemde veranderingen, komen er ook andere maatregelen aan die wellicht relevant zijn voor jullie bureau. Denk hierbij aan een crisisregeling voor personeelsbehoud, wijzigingen m.b.t. uitzendarbeid, premiedifferentiatie WW-aanpassingen, van werk naar werk en leven lang ontwikkelen. Het volledige bericht is hier te vinden, inclusief de verwijzingen naar het MLT-advies, hoofdlijnen arbeidsmarkt en de voortgangsbrief uitwerking arbeidsmarktpakket 

Daarnaast heeft VNO-NCW een factsheetopgesteld met de belangrijkste maatregelen.