Infographic pensioen en aow

Het (opbouwen van) pensioen is een belangrijk onderdeel van je salaris. Van de pensioenpremie wordt 55% betaald door de werkgever, 45% door de werknemer.
Deelname aan het architectenpensioenfonds is verplicht en wordt direct na indiensttreding door de werkgever geregeld (zie FAQ).

Onderstaande infographic geeft schematisch de pensioendatum, AOW-datum en eventuele flexibiliteit in ingangsdatum pensioen weer. Voor informatie en vragen over pensioen, zie www.architectenpensioen.nl

Competentiemanual

In het verlengde van het functiehandboek is een competentiemanual gemaakt. Hierin staan 33 competenties in 4 graden (zwaartes). De competenties op de niveaubladen in het functiehandboek zijn afkomstig uit deze competentiemanual.

Competentiemanual Architectenbureaus (open/download de pdf)

Waar kun je competenties voor gebruiken?
Ze kunnen helpen bij het nadenken over,  maken van afspraken over de persoonlijke ontwikkeling in je huidige werk. Of in de mogelijkheden
om door te groeien naar een nieuwe functie, met eventueel andere benodigde competenties.

Hoe verhouden competenties zich tot je functieomschrijving en inschaling?
In de functieomschrijving staat wat van de functievervuller wordt verwacht, de functieomschrijving is daarom altijd leidend voor werving, inschaling, taakuitoefening en beoordeling.
Met de competenties wordt aangegeven welk gedrag daarvoor nodig is. Werken met competenties is daarom een middel, geen doel op zich. En vormen geen onderdeel bij de functieweging / functie-indeling. Alleen de niveaubeschrijvingen uit het functiehandboek mogen hiervoor worden gebruikt.

TIP: in een paar minuten inzicht in competenties? Doe de competentiescan.

Competentiescan

Het functiehandboek en de competentiemanual zijn vrij uitgebreide documenten. De competentiescan is eenvoudiger en maakt deze materie toegankelijk. De scan werkt als een spiegel op de competenties die aan de functies in het functiehandboek zijn gekoppeld. Invullen kost slechts enkele minuten.

De uitkomst van de competentiescan kan dienen als inspiratie voor ontwikkeling en als input voor de gesprekscyclus.
Bespreek in hoeverre jullie beelden delen en verken vervolgens samen wat stappen kunnen zijn in de ontwikkeling en loopbaan.

Start scan en opslaan

Start hieronder de competentiescan door op de afbeelding te klikken.
De uitkomsten kunnen worden opgeslagen als pdf.

competentiescan

Functiehandboek en infographic functie-indeling

Het Handboek Functie-Indeling Architectenbureau, kortweg functiehandboek, dient om functies in bureaus in te schalen. De functies worden qua indeling en salariëring aan elkaar gerelateerd: er ontstaat een samenhangend ‘functiebouwwerk’. Het functiehandboek omschrijft de functiefamilies en functies (uitgezonderd de actuele voorbeeldfamilies).

Functiehandboek (open/download de pdf)

Het functiehandboek en de bijbehorende salarisschalen maken onderdeel uit van de cao. Praktisch betekent dit dat de letter van het functieniveau correspondeert met de letter van het salarisniveau. Architectenbureaus zijn verplicht om de cao te volgen en medewerkers conform functiehandboek in te delen en inschalen. Uitgangspunt is altijd de functie zoals deze in de praktijk voorkomt. Dus omschrijf welke taken een medewerker vervult en maak een eigen functie-omschrijving. Belangrijk is dat werkgever en medewerker beiden instemmen met de specifieke functieomschrijving. Daarna vergelijkt u de functieomschrijving met het functiehandboek, op welk niveau lijkt de functie het meest? 

De infographic functie-indeling vat het indelingsproces samen:

En wat als de functie structureel in meerdere families valt?

  • Kom je in verschillende families op hetzelfde niveau (letter) uit, dan is dat het functieniveau.
  • Verschilt het functieniveau dan is het hoogste niveau van kracht, mits dat functieniveau een substantieel deel van de arbeidsduur wordt uitgeoefend.

Wat zijn de ‘voorbeeldfamilies’ die ik bij de functiefamilies zie staan?

De functiefamilies zijn afkomstig uit het functiehandboek. In het functiehandboek zijn alle functies door middel van een specifieke methodiek gewogen en van een niveauaanduiding voorzien.
De voorbeeldfuncties zijn opgesteld als aanvullende actualisatie op het functiehandboek. Het zijn functies zoals technisch ontwerpen + BIM en hybride/gemixte ontwerpfuncties. De voorbeeldfuncties zijn iets anders omschreven maar ze zijn wel gerelateerd aan het functiehandboek. Functie-& salarisniveau van voorbeeldfuncties zijn met alle andere functies in evenwicht.

Hoe lang geldt salarisniveau E of F voor een starter of deelnemer beroepservaringsperiode?

Dit is afhankelijk van de specifieke situatie in het bureau, de mate waarin een werknemer zich ontwikkelt en de marktomstandigheden. Zodra een medewerker de wettelijke architectentitel heeft behaald (de beroepservaringsperiode heeft afgerond) heeft deze minimaal recht op schaal G.

Hoe bepaal je de salarisindeling voor een functie?

Je start altijd eerst met het omschrijven van de functie die vervuld moet worden.
Daarna leg je die omschrijving naast de omschrijvingen in het functiehandboek want door vergelijken vind je het functieniveau van de eigen functie.
Vaak is wel al duidelijk binnen welke soort functies, bij welke functiefamilies, je moet kijken. Is dat jou niet bekend, gebruik dan de zoekfunctie bij de functiefamilies.

Heb je de functie gevonden die het meest overeenkomt dan weet je het functieniveau dat wordt aangeduid met een letter.
Behalve bij starters en deelnemers beroepservaringsperiode: het functieniveau is ook het salarisniveau. Binnen de salaristabellen geeft de mate van ervaring in de functie (ook wel functiejaar genoemd) dan de trede binnen de salarisschaal aan.