Author Archive

Nieuwe cao op basis van het eindbod van de werkgeversorganisatie BNA

 Er is een cao-onderhandelaarsakkoord op basis van het eindbod van de werkgeversorganisatie BNA. Dat er weer een cao is, is goed nieuws voor de branche. 

De cao is afgesloten tussen vakbond De Unie en werkgeversorganisatie  BNA en wordt na akkoord van het bestuur aangemeld bij SZW zodat deze algemeen verbindend kan worden verklaard.  De cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

BNA, De Unie, FNV en CNV beogen om in de loop van 2024 opnieuw om tafel te gaan.

Introductie functiehuis

Vanaf nu kan gewerkt worden met het nieuwe functiehuis, voorheen functiehandboek, een huis in plaats van een handboek. Deze nieuwe naamgeving sluit aan bij wat cao-partijen bij het opstellen voor ogen hadden, namelijk meer aansluiting bij de werkzaamheden in de praktijk.

Het proces om te komen tot dit nieuwe functiewaarderingssysteem, was inspannend. Zowel voor cao partijen, als voor de medewerkers van SFA, maar we hebben dit niet alleen gedaan: meerdere bureaus en medewerkers hebben hier ook tijd en energie in gestoken, door in verschillende fases op een constructieve wijze mee te denken. Mede dankzij hen kan SFA namens cao-partijen hierbij een resultaat presenteren dat breed gedragen wordt in de branche.

Op de website kun je nu alle informatie over het functiehuis lezen, hiervoor hebben we een speciale webpagina ingericht. Je vindt daar in het kort de achtergrond, de schematische weergave van de wijzigingen, de algemene spelregels en de spelregels bij overgang. Ook vind je de salaristabellen vanaf 1-1- 2023, de ijkfuncties, de relevante cao-artikelen en een servicedocument. 

Bureaus dit dat willen, kunnen vanaf nu met dit nieuwe functiesysteem aan de slag, want het kader ligt vast. Voor dit functiehuis zal algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd, zodat dit in principe vanaf 1 januari 2024 verplicht is voor alle bureaus die architectenwerkzaamheden verrichten.

SFA organiseert regiobijeenkomsten over de ontwikkeling van een gesprekscyclus 

Op grond van de cao ben je verplicht een jaarlijkse gesprekscyclus te voeren en aandacht te besteden aan ontwikkeling: jezelf blijven ontwikkelen is steeds belangrijker om je werkzaamheden als architect te kunnen blijven uitoefenen. Dat geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers en zzp’ers. Maar hoe doe je dat naast je dagelijkse werkzaamheden met deadlines en een hoge werkdruk? 

SFA is bezig HR-tools te ontwikkelen om de branche daarbij te ondersteunen en wil ervaringen van architecten daarin meenemen: waar loop je in de praktijk tegenaan en op welke manier kan SFA hierin ondersteunen. SFA nodigt je uit om deel te nemen aan een van de regiobijeenkomsten die in maart en april  worden organiseren. In de nieuwsbrief van 16 februari lees je meer over de bijeenkomsten. 

Aanmelden 

De eerste bijeenkomst vindt plaats in Rotterdam op donderdag 9 maart. Daarna volgen bijeenkomsten in Groningen (16 maart), Eindhoven (23 maart), Arnhem (29 maart) en Zwolle (6 april). Het programma is van 16.30 uur tot circa 19.00 uur. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@sfa-architecten.nl. Het aantal plekken per locatie is beperkt dus geef je zo snel mogelijk op. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging met aanvullende informatie. 

SFA-nieuwsbrief ontvangen?

Wil je de SFA-nieuwsbrieven ook ontvangen, meld je dan aan via deze link. 

Enquête over zzp-pensioen


De cao voor architectenbureaus regelt het pensioen voor werknemers als onderdeel van het salaris (zie artikel 25 en FAQ). Voor zzp’ers ofwel opdrachtnemers staat in artikel 18 een uurtarief opgenomen van ten minste 150% van het bruto uurloon, verhoogd met 8% vakantietoeslag ten opzichte van werknemers met vergelijkbare werkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden. Daarmee kunnen zzp’ers werkzaam in architectenbureaus (o.a.) zelf hun pensioen regelen. De cao regelt dus niet rechtstreeks het pensioen voor de zzp’ers maar cao-partijen en SFA vinden een goed pensioen voor zzp’ers in de architectenbranche wel belangrijk. SFA deelt daarom hier de onderstaande oproep van Platform ACCT aan zzp’ers in de culturele en creatieve sector om de vragenlijst op de website www.dekunstvanlater.nl in te vullen:

Platform ACCT ziet het ontbreken van pensioenopbouw voor veel zelfstandigen nog steeds als groot vraagstuk in de sector. Daarom heeft Platform ACCT zich eind 2021 aangesloten bij ‘De Kunst van Later’. Zie www.dekunstvanlater.nl. Dit project heeft nu een vragenlijst opgesteld, die ze door zoveel mogelijk zzp’ers in de culturele en creatieve sector ingevuld zouden willen zien.

Hoe kunnen we het pensioenstelsel toegankelijk maken voor culturele en creatieve zzp’ers? Dat is de vraag die centraal staat in het project De Kunst Van Later. Afgelopen zomer zijn voor het project meer dan 60 diverse culturele en creatieve zzp’ers gesproken en nu is het tijd om richtlijnen voor de oplossingsrichtingen vast te stellen.  Dit wordt gedaan met een vragenlijst. Hoe meer zzp’ers deze vragenlijst invullen, des te toegankelijker wordt de uitkomst van dit project. 

Heb jij (circa) 10 minuten de tijd om mee te werken aan een toegankelijk pensioenstelsel voor culturele en creatieve zzp’ers? Vul dan deze vragenlijst in: https://xs.motivaction.nl/onderzoek/KunstVanLater
Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op https://www.dekunstvanlater.nl/


Toelichting

De Kunst van Later is een onderzoeksactiviteit van Muzus. In het kader van de innovatielabs van Fonds Creatieve Industrie is door Muzus een creatief consortium gestart om te onderzoeken, experimenteren en leren hoe verandering en beweging kan ontstaan in het huidige systeem van (ontbrekende) pensioenopbouw van zelfstandigen in de culturele en creatieve sector. Platform ACCT is als kennispartner betrokken bij dit traject, evenals PGGM/PFZW, Ministerie van SZW, PGB Pensioendiensten (grafische sectoren), Pensioenfonds PNO Media, AZL Pensioenuitvoerder, DEN en Nibud. 
Het innovatielab werkt vanaf maart 2022 tot ongeveer juni 2023 toe naar het ontwerpen van toekomstgerichte oplossingen om pensioenopbouw van zzp’ers te ondersteunen.

Muzus werkt aan dit onderzoek samen met Motivaction, Think+Do en 3310 School for Millenials. Zij hebben zelf het onderzoek opgezet en zijn bezig met het onderzoek, met name door de zelfstandig werkenden in de culturele en creatieve sector direct op te zoeken en hen oplossingsrichtingen voor te leggen. Als kennispartner zijn/worden we tussentijds geïnformeerd over de voortgang en wordt feedback op een en ander gevraagd. Zie voor de voortgang www.dekunstvanlater.nl

Als na de zomer van 2023 de oplossingsrichtingen er zijn, is het goed mogelijk dat Platform ACCT het initiatief zal nemen om die te bespreken in de sector om wellicht met die mogelijke oplossingen aan de slag gaan.

 

Extra salarisverhoging per 1 januari 2023

De loonstijgingen in de huidige cao voor architectenbureaus waren afgesproken in de eerste helft van 2021, een andere wereld zonder oorlog in Oekraïne of hoge inflatie. De huidige cao loopt 28 februari 2023 af, de onderhandelingen voor een volgende cao starten binnenkort. Cao-partijen BNA, FNV, CNV en De Unie willen gezien de hoge inflatie niet wachten tot die onderhandelingen. Cao-partijen hebben daarom per 1 januari 2023 een aanvullende salarisverhoging afgesproken en bij SZW aangemeld. Hieronder treffen jullie de nieuwe salaristabel per 1 januari 2023 aan, met daarin zowel de oorspronkelijke als de extra salarisverhoging. We sluiten af met enkele andere nieuwsfeitjes. 

LOONAFSPRAKEN HUIDIGE CAO

In artikel 22 staan de loonafspraken samengevat, onder lid 5 staan de afspraken voor januari 2023. Hier staan nu de beide loonstijgingen opgenomen : 

 • De oorspronkelijke stijging:
  Het salaris wordt per 1 januari 2023 verhoogd met een vaste en gelijke verhoging voor alle functies. Dat bedrag is gelijk aan 0,75% van het gemiddelde van alle salarissen.
  Dit bedrag is berekend door het pensioenfonds voor architectenbureaus als gemiddelde over alle salarissen in de branche. Daar komt uit dat 0,75% gelijk is aan 29 Euro (bruto bij 40 uur per week).
   
 • En de aanvullende loonstijging:
  Daarnaast wordt het salaris per 1 januari 2023 verhoogd met 3,25%.  
  Dit percentage geldt voor iedere werknemer, te berekenen op het salaris van juli 2022. 

Voorbeeld berekening nieuw salaris 
In totaal is de loonstijging (gemiddeld) 4%, alleen valt de berekening in twee delen uiteen. 
Voor de duidelijkheid een voorbeeld: een werknemer die 40 uur per week werkt heeft bij functie- en salarisniveau G5 vanaf juli 2022 een bruto salaris van 3.188 Euro.
Met de oorspronkelijke loonstijging werd per januari dat 3.188 + 29 Euro = 3.217 Euro.
De aanvullende loonstijging 3,25% houdt bij G5 een stijging in van afgerond 104 Euro.
In totaal wordt het bruto voltijd salaris bij een werknemer met G5 dus niet 3.217 Euro maar 3.321 Euro, een totale stijging van 133 Euro bruto. 

De volledige tabel staat als pdf in de SFA-site bij Downloads, onder cao. 

De cao-aanpassing is door het ministerie van SZW goedgekeurd en wordt tevens voor algemeen verbindend verklaring (AVV) aangemeld, zodat de aanvullende loonstijging voor alle (architecten)bureaus geldt die de cao verplicht of vrijwillig volgen. 

OVERIG NIEUWS

 • Opvolger Functiehandboek
  SFA werkt op dit moment onder regie van cao-partijen BNA, FNV, CNV en De Unie aan de opvolger van het functiehandboek. Gedurende het hele proces zijn architectenbureaus betrokken. Met als opvolger komt er een vereenvoudigd en geactualiseerd functiehuis, dat als ijksysteem dient voor de indeling in de bureaupraktijk (net als nu het geval is met het functiehandboek). De functieniveaus in het nieuwe functiehuis zullen worden vertaald in bijpassende salarisschalen.
  Cao-partijen zijn op hoofdlijnen akkoord met de opvolger van het functiehandboek. Cao-partijen streven naar een zo spoedig mogelijke invoering, maar gaan nu uit van verplichte invoering van de opvolger op 1 juli 2023. 
   
 • Wijziging beleid RI&E                               
  Een inlogaccount voor de RI&E Architecten is per direct alleen nog (gratis) beschikbaar voor (architecten)bureaus die verplicht of vrijwillig aangesloten zijn bij het Pensioenfonds voor de            Architectenbureaus. Dit is door het SFA-bestuur besloten vanwege gewijzigd beleid bij Steunpunt RI&E en het risico van een grote verhoging in het aantal aanvragen en daarmee de belasting voor SFA. Voor niet-architectenbureaus die al een account hebben geldt dat ze dit kunnen blijven gebruiken. 

 • Maand van de medezeggenschap: activiteiten bij de SER
  Medezeggenschap, zie cao-artikel 3, is de invloed die werknemers hebben op bureaubesluiten die het personeel betreffen. In november heeft de SER (Sociaal Economische Raad) allerlei activiteiten gepland waaraan bureaus kunnen deelnemen.
   
 • Eind van het jaar: beoordelingsgesprekken
  Bij veel bureaus vinden eind van het jaar of begin van het nieuwe jaar de beoordelingsgesprekken plaats. Op de website van SFA staan voorbeelddocumenten gesprekscylus uit de meer traditionele benadering. 

  Even introduceren: sinds kort is Teske Sowerbutts bij SFA in dienst. Zij heeft sinds 2019 als HR medewerkster gewerkt, met speciale aandacht voor (loopbaan) ontwikkeling. Teske gaat -in het kader van het MDIEU-activiteitenplan – HR en HR-maatwerk mede vormgeven. Ze zal in de toekomst de website aanvullen met andere voorbeelddocumenten, die passen in een meer hedendaagse ontwikkelvisie op gesprekken over functioneren en ontwikkeling.
   

 

 

 

Wat verandert er per juli-augustus

Er geldt per 1 juli een loonstijging op basis van de cao; daarnaast zijn er relevante wettelijke wijzigingen in augustus. Daarna vind je een verwijzing naar de cao-regels over verlof. We sluiten af met een mededeling over onze bereikbaarheid de komende zomermaanden.

 

Wijziging cao: salaristabel per 1 juli 

Per 1 juli 2022 geldt voor alle werknemers in de architectenbranche de nieuwe salaristabel; je vindt deze als pdf op de website onder Downloads.  

Cao-partijen zijn begin 2021 alle loonstijgingen voor de cao 2021-2023 overeengekomen. De afgesproken loonstijging per 1 juli 2022 is 0,75%; deze stijging is in onderstaande salaristabel verwerkt. De eerste schalen in de salaristabel geven hetzelfde bedrag (2.445 Euro) weer, als gevolg van het besluit van cao-partijen het loon in de laagste schalen in de architectenbranche te verhogen. 

Wettelijke wijzigingen

Vaak is per 1 juli sprake van invoering van wettelijke wijzigingen, dit jaar gaan niet in juli maar in augustus één of twee relevante wettelijke wijzigingen in. SFA zal in een volgende nieuwsbrief de twee wettelijke wijzigingen uitgebreider toelichten.

 1. Een eerste, mogelijke wettelijke wijziging betreft Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
  De Eerste Kamer moet nog een besluit nemen over het wetsvoorstel. Wordt dit voorstel aangenomen dan gaat de wet waarschijnlijk per 1 augustus 2022 in.
   
 2. Een reeds door zowel Tweede als Eerste Kamer aangenomen wet is de Wet betaald ouderschapsverlof. Deze wet gaat per 2 augustus 2022 in, met o.a. de introductie van negen weken betaald ouderschapsverlof. Wil je hier nu al meer over lezen? Een toelichting is al gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.

Mogelijk in de toekomst
Het kabinet voert voorlopig geen wettelijk rouwverlof in. Minister Van Gennip van SZW heeft de Kamer laten weten de mogelijkheden van rouwverlof na de zomer te inventariseren. Daarbij zal ook worden nagedacht over een vereenvoudiging van het verlofstelsel en de mogelijke invoering van een ‘breed maatschappelijk verlof’, zoals de Sociaal Economische Raad heeft geadviseerd.

Niet van toepassing
Omdat het door cao-partijen afgesproken laagste loon boven het wettelijk minimumloon ligt -ook na de halfjaarlijkse verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli aanstaande- is de wijziging van de  Wet Minimumloon niet relevant.

 

Ander nieuws

Vakantie: cao en bereikbaarheid SFA
 

Wat zegt de cao over vakantie?
Eén van de hoofdstukken in de cao heeft betrekking op verlof. Op de toelichtende pagina cao/verlof op onze website lees je meer over de relevante cao-artikelen, zoals de berekening van het aantal vakantie-uren en wat een bureau mag afspreken over collectief vrij.

Bereikbaarheid SFA
Van 20 juni tot 20 augustus zijn SFA-medewerkers beurtelings op vakantie. Tijdens deze maanden zijn we daarom in mindere mate bereikbaar of kan het wat langer duren voordat je een reactie van ons ontvangt op een helpdeskvraag.