Tijdelijk subsidie voor aannemen van zzp’er

De overheid wil toepassing van de Wet DBA en het in (vaste) dienst nemen van (schijn)zelfstandigen in de culturele en creatieve sector ondersteunen. Daarom is er tot 1 juli 2024 een stimuleringsbudget genaamd de Zekere zaak regeling. Via de website Zekere zaak – oog voor impuls kunnen organisaties een aanvraag doen voor een financiële bijdrage om een opdracht aan een zzp’er om te zetten naar werk in dienstverband, en zo de transitie te maken van opdrachtgever naar werkgever. 

De financiële ondersteuning bestaat uit een eenmalige stimuleringsbijdrage van € 1.000,- die wordt uitgekeerd op het moment dat jouw aanvraag is toegekend. Daarnaast is er een tegemoetkoming in de werkgeverslasten van 23% van het brutosalaris (exclusief toeslagen, vakantiegeld en overige loongerelateerde afspraken) voor een periode van maximaal 12 maanden. Deze tegemoetkoming kun je als werkgever achteraf declareren.

De subsidie is dus tijdelijk, tot 1 juli 2024, beschikbaar voor de culturele of creatieve sector op basis van de SBI-code die bij de KvK-inschrijving voor de activiteiten van de onderneming is opgesteld. Het gaat om een arbeidsovereenkomst die na 1 juli 2022 is aangegaan voor minimaal 3 maanden met een persoon die in het afgelopen jaar als zzp’er werd ingehuurd. 
Lees goed alle spelregels en voorwaarden na en kijk of jullie bureau hiervoor in aanmerking komt.    

In- en uitleenovereenkomst

In deze vorm worden er werkafspraken gemaakt tussen architectenbureaus, uiteraard in overleg met de werknemer. Een bureau dat tijdelijk een werknemer extra nodig heeft kan afspraken maken met een architectenbureau dat tijdelijk geen werk heeft voor een werknemer. Uiteraard blijft de cao op de betreffende werknemer van toepassing. 
In het modelcontract is in rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven.

Voor meer informatie lees de nieuwsbrief die 24 april 2020 over dit onderwerp is gemaild. 

 

Infographic langer tijdelijk contract mogelijk?

Lees ook de toelichting op de themapagina Cao/werkafspraken

Langer tijdelijk contract mogelijk voor studenten Academie van Bouwkunst

Per 1 januari 2020 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) opgevolgd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB geeft o.a. een algemene verruiming van tijdelijke contracten, naar drie contracten in drie jaar. De in de cao bepaalde buitenwerkingstelling ketenbepaling is daardoor gewijzigd. Dat betekent voor architectenbureaus en studenten aan een Academie van Bouwkunst (AvB), met een opleidingsduur van vier jaar: de cao biedt in eerste instantie aanvullend op de drie jaar tijdelijke contracten van de WAB een verlengingsmogelijkheid van één contract van 1 jaar. Is deze verlenging niet afdoende om de beroepservaringperiode en studie aan de AvB succesvol af te ronden dan is nog een verlenging van 1 jaar mogelijk. In totaal kan een werknemer tijdens de studie aan een AvB maximaal 5 jaar een tijdelijk contract bij één werkgever krijgen.
NB: uiteraard staat het werkgever en werknemer vrij om eerder een  contract voor onbepaalde tijd (een vast contract) af te sluiten. 

Bij gebruikmaking van de buitenwerkingstelling ketenbepaling moet deze model arbeidsovereenkomst worden gebruikt:

In het Word-document zie je met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven. 
Bij vragen naar of over (toepassing van) dit document mail naar info@sfa-architecten.nl

NB: voor afgestudeerden aan een TU geldt een tweejarige beroepservaringperiode en biedt de WAB ruimte om in een periode van maximaal drie jaar tijdelijke contracten de beroepservaringperiode bij één werkgever succesvol af te ronden. De eerder in de cao bepaalde extra periode tijdelijk contract is daarom voor afgestudeerden aan een TU komen te vervallen. 

NB2: Bij vragen over de toepassing mail je het beste naar info@sfa-architecten.nl.      

Thuiswerkovereenkomst

Door de coronacrisis is thuiswerken voor veel werknemers (en werkgevers) een normale zaak geworden. Voor nu, maar ook omdat mogelijk in de toekomst thuiswerken in enige mate zal blijven bestaan, is een model thuiswerkovereenkomst opgesteld die je als bureau kan gebruiken om het gesprek over thuiswerken te voeren en de afspraken goed vast te leggen. 

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Op 1 januari 2020 zijn de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht veranderd. De rijksoverheid heeft een WAB-checklist voor werkgevers.

Oproepcontracten

Een oproepovereenkomst  is een arbeidsovereenkomst waarbij het aantal te werken uren flexibel is. Omdat het een arbeidsovereenkomst is, zijn de algemene bepalingen uit de wet en cao die op de arbeidsovereenkomst betrekking hebben, ook op de oproepovereenkomst van toepassing. Daarnaast geldt, dat deze aan specifieke bepalingen moet voldoen.  

 De oproepovereenkomst kent twee verschijningsvormen; de nulurenovereenkomst en de min-max overeenkomst.

Toelichting en modelovereenkomsten oproep:  

In de Word-documenten bij modelcontracten zie je met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven.
 
Heb je vragen bij het opstellen van een oproepovereenkomst? Architectenbureaus kunnen voor advies contact opnemen met SFA, door het sturen van een e-mail naar info@sfa-architecten.nl.  

Projectovereenkomst werknemer

Een andere mogelijke vorm om werkafspraken vast te leggen met iemand als werknemer, anders dan in een tijdelijk en vast contract, is in een projectovereenkomst. Alle bepalingen uit de cao zijn daarbij van toepassing.
Bij vragen over de toepassing mail je het beste naar info@sfa-architecten.nl.    

In het Word-document is met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven.

Veranderingen per 1 januari 2020 door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab)

Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn er vanaf 2020 wettelijke wijzigingen in:
-de duur van de proeftijd
-de maximale duur van het aantal tijdelijke contracten
-de onderbreking van tijdelijke contracten
-de transitievergoeding
-de WW-premie
-oproepkrachten
-payrolling
-mogelijke ontslaggronden.

Zie de website van de rijksoverheid voor meer informatie over de wijzigingen door de WAB. We lichten hier één punt eruit vanwege de relatie met de cao. De WAB heeft het aantal en de duur voor tijdelijke contracten uitgebreid naar maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. In de cao is opgenomen dat bij een werknemer die studeert aan een Academie van Bouwkunst langer een tijdelijk contract mag worden afgesloten.

Bij vragen over de toepassing in de eigen situatie kunnen werkgevers en werknemers van architectenbureaus ook gratis mailen naar info@sfa-architecten.nl

Contract en afspraken bij stage

Van een rechtsgeldige stage is alleen sprake bij studenten, met een overeenkomst met een onderwijsinstelling (tripartite overeenkomst).

De stagevergoeding voor een MBO-stagiair is bruto € 400,– per maand en voor een HBO- of WO-student bruto € 550,– per maand (zie de stageregeling voor architectenbureaus, die in de cao van toepassing is verklaard). De vergoedingen gelden voor voltijd stage (40 uur per week), anders naar rato.
Het volgen van de beroepservaringsperiode geldt niet als stage.

English translation:

Contract bij het werken met een zzp’er

Je kunt twee door SFA opgestelde contracten als voorbeeld gebruiken voor het samen werken met een zzp’er (ook wel ‘opdrachtnemer’ genoemd). Voor beide typen voorbeeldcontracten geldt: neem -bij vragen of onduidelijkheden- bij de toepassing in de praktijk contact met ons op, per e-mail naar info@sfa-architecten.nl.

 1. modelovereenkomst geen gezagsverhouding, bij algemene opdracht
  De opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp’er) kunnen deze overeenkomst gebruiken om een contract af te sluiten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.
  NB: Onderstaande modelovereenkomst was door de Belastingdienst in 2016 beoordeeld en goedgekeurd onder nr. 9061621517, met geldigheid tot juni 2021. De modelovereenkomst is voorzien van markering van verplichte tekstdelen en een uitgebreide toelichting door de Belastingdienst. (SFA blijft dit document aanbieden omdat er politiek nog geen overeenstemming en duidelijkheid is rondom het inhuren van een zzp’er en er daardoor ook nog geen update mogelijk is.)
  -algemene-modelovereenkomst-geen-werkgeversgezag (Word)
  algemene-modelovereenkomst-geen-werkgeversgezag (Word)_eng-GB
  -korte handleiding SFA

 2. model projectovereenkomst
  Gebruik deze vorm als er uitsluitend voor de duur van een specifiek omschreven project tussen architectenbureau en opdrachtnemer/zzp’er wordt samengewerkt. 
  -model-projectovereenkomst-opdrachtnemer 

Contract tijdelijke werknemer, contract vaste werknemer

SFA heeft een aantal modelcontracten (voorbeeldcontracten) opgesteld die je kunt gebruiken. Hierin staan de artikelen die volgens de cao verplicht zijn of gebruikelijk zijn. In de Word-documenten zie je met rood aangegeven welke velden je zelf moet invullen, toelichtingen zijn in blauw aangegeven. 
Bij vragen over de toepassing mail je het beste naar info@sfa-architecten.nl.

Let op!
Is er sprake van een langer dan normaal tijdelijk contract bij een werknemer-student Academie van Bouwkunst? Dan moet je een ander type contract gebruiken.

Hoe kun je een zzp-er tarief berekenen voor bepaald werk?

Door een cao en toepassing van het functiehandboek (vanaf 2024: functiehuis) geldt voor gelijk(waardig) werk gelijk loon. Hoe kom je voor een zzp-er tot een gelijkwaardige beloning, met welke elementen moet je dan rekening houden? Zzp-ers moeten ook uren kunnen besteden aan acquisitie, scholing, zelf verzekeringen kunnen afsluiten inclusief voor arbeidsongeschiktheid en pensioen kunnen opbouwen.
SFA heeft de ingrediënten op een rij gezet en geeft als minimale berekening voor een uurtarief: 150% van het bruto uurbedrag voor vergelijkbare werkzaamheden en ervaring, aangevuld met 8% vakantietoeslag. 
Een uurtarief is altijd uitkomst van onderhandeling, de formule geeft een ijkpunt. Zzp-ers beslissen altijd zelf of ze met een uurtarief akkoord gaan.

Kun je een tijdelijk contract tussentijds beëindigen?

Een tijdelijk contract heeft een begin- en een einddatum, daar moeten werkgever en werknemer zich aan houden. Uitzondering: een overeenkomst kan ‘met wederzijds goedvinden’ tussentijds worden beëindigd. Dat kan ook in het contract worden opgenomen met een ‘tussentijds opzegbeding’.
Werkgever heeft toestemming van het UWV nodig om tussentijds te beëindigen, werknemer niet.

Werkgever kan werknemer op staande voet ontslaan indien aan de orde conform de daar voor geldende wettelijke bepalingen.

Bij een eerste tijdelijke contract mits dat minimaal zes maanden is, is het mogelijk een proeftijd af te spreken. Tijdens de proeftijd kunnen werkgever en werknemer allebei zonder opzegtermijn de relatie stoppen, dat kan ook in geval van ziekte van werknemer.

 

Wat is voor een werknemer belangrijk bij een nieuwe baan?

 1. Bespreek je functieomschrijving: wat ga je doen?
  Aan welke projecten ga je werken, welke taken of rollen ga je daarin vervullen. De functieomschrijving is de basis voor functie-indeling, de bepaling van functie- en salarisniveau. Zorg dat jezelf ook dit proces begrijpt.
  Wil je de beroepservaringsperiode doorlopen dan moet je aan specifieke projecten werken om aan de eindtermen te kunnen voldoen, heb je een mentor nodig en dergelijke.

 2. Controleer je contract voor ondertekening!
  Staan de verplichte elementen (cao-artikel 10) erin, klopt je functieomschrijving, functiefamilie, -niveau, salaris en andere afspraken als mogelijke reiskostenvergoeding en/of  thuiswerkvergoeding?

 3. Maak afspraken over de inwerkperiode
  Voor welke projecten ga je werken, kun je met collega’s meelopen om een goed beeld van het bureau te krijgen, bij wie kun je terecht met vragen, eventueel op vaste momenten. Is er een bureaureglement, wat zijn de regels en gewoontes?

 4. Bespreek jouw ontwikkelwensen en ambities
  Wat zijn de ontwikkel- en groeimogelijkheden? Wat spreek je af over scholing en betaling kosten. Maak eventueel een afspraak om na een aantal maanden te evalueren hoe het gaat, wat je nodig hebt om je werk nog beter te kunnen doen.

 5. Bespreek het gebruik van jouw ontwikkeluren
  Elke werknemer heeft 35 uur (bij 40-urige werkweek) om zelf te kunnen invullen, eventueel omgezet naar geld. Deze uren kun je besteden aan meer loopbaangerichte activiteiten of scholing. Je kunt deze uren ook inzetten als jouw bijdrage bijvoorbeeld bij de beroepservaringsperiode.
  Net als functiegerichte scholing bespreek je jouw gebruik van de ontwikkeluren vooraf met het bureau.

Wat moet een werkgever doen bij aannemen werknemer?

Stapsgewijs is dat:

 1. Leg in een contract de gemaakte spraken vast.
  Neem minimaal de elementen uit cao-artikel 10 op. Gebruik eventueel de voorbeeldcontracten op deze site. Pas bij de functie- & salarisindeling het functiehandboek toe (tot 1 januari 2024, daarna geldt het functiehuis architectenbureaus als instrument voor functie-indeling).
  Geef je werknemer –bij voorkeur al tijdens de sollicitatiegesprekken- een kopie van of link naar de cao.

 2. Meld de werknemer aan bij het pensioenfonds
  Liefst direct, in ieder geval binnen een maand na indiensttreding.

 3. Zorg voor een goede inwerkperiode
  Wie gaat de nieuwe werknemer begeleiden, maak duidelijke afspraken, leg uit wat de bureauregels zijn (verstrek het eventuele bureaureglement). Spreek af wanneer een evaluatiegesprek plaatsvindt.

 4. Maak ontwikkelafspraken
  Maak al bij vanaf het begin duidelijk dat ontwikkelen erbij hoort. Wijs op mogelijkheden en gewoonten in het bureau. Wijs de werknemer op de ontwikkeluren waar elke werknemer recht op heeft. Het aanwennen van een doorlopende ontwikkelhouding is goed voor werknemer én werkgever/bureau.
  Vaak begint een werknemer met een tijdelijk contract, ook dan is ontwikkelen van belang.

 5. Zorg voor een veilige werkplek
  Werkgevers moeten voldoen aan de eisen in de wet Arbeid en zorg. Vanaf een eerste werknemer: vraag een inlogcode aan voor de RI&E Architecten en doorloop deze risico-inventarisatie & evaluatie. De RI&E verwijst voor oplossingen naar de arbocatalogus architecten.

En uiteraard: voldoe aan de algemene verplichtingen van de rijksoverheid. Zie de website ondernemersplein en de website van de Belastingdienst.