HET SECTORPLAN IS AFGEROND!  GEEN AANVRAAG MEER MOGELIJK.

Om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van het Sectorplan Architectenbranche geldt de volgende procedure:

 1. U meldt zich aan voor een BIM introductiecursus of programmasemester of module beroepservaringperiode bij een opleider van uw keuze. Voor een Workshop intern ondernemerschap kunt u zich aanmelden bij SFA: info@sfa-architecten.nl
 2. Nadat u de opleiding heeft gevolgd en de factuur heeft voldaan:
  - Vul het aanvraagformulier volledig in. Bij het aanvraagformulier is een toelichting opgenomen.
  - Verzamel alle verplichte bijlagen
  - Controleer of het aanvraagformulier en bijlagen compleet zijn
  - Onderteken en dateer het aanvraagformulier
 3. Stuur het originele aanvraagformulier met alle bijlagen per post naar het projectbureau SPA zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Adres: Matics consulting, tav projectbureau SPA, M.H.Tromplaan 47, 7513 AB Enschede.
Het projectbureau SPA beoordeelt vervolgens uw aanvraag. U ontvangt binnen 6 weken bericht over uw aanvraag.

DIEN DE COMPLETE AANVRAAG IN VÓÓR DONDERDAG 1 JUNI. 

> SPA Aanvraagformulier
> SPA Toelichting bij het aanvraagformulier

Subsidievoorwaarden:

 • Alleen opleidingen die naar het oordeel van SFA passen binnen de volgende maatregelen van het sectorplan zijn subsidiabel:
  - Beroepservaringperiode: programmasemesters, losse modules, adviesgesprekken commissie
  - Workshop intern ondernemerschap
  - Introductiecursus Bouw Informatie Model (BIM)

 • De netto subsidie na aftrek van organisatie en administratiekosten bedraagt maximaal 45% van de opleidingskosten exclusief BTW tot het maximum subsidiebedrag dat per maatregel door SFA is vastgesteld en zoals vermeld op de SFA website.

 • Opleidingen zijn alleen subsidiabel binnen de periode zoals per maatregel vermeld op de SFA website.

 • Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 juni 2017 worden ingediend bij het projectbureau SPA.

 • Alleen aanvragen van bedrijven actief in de architectenbranche komen voor subsidie in aanmerking. Deelnemers aan de opleidingen moeten in loondienst zijn van een architectenbureau of als zelfstandige actief werkzaam zijn in de architectenbranche. Als brancheaanduiding geldt de inschrijving in de Kamer van Koophandel (SBI code 71.11 Architecten).

 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
  Van de volledige aanvragen komen alleen goedgekeurde aanvragen in aanmerking voor subsidie.
  Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst waarbij de datum volledigheid geldt als datum van ontvangst.

 • Uitbetaling van de subsidie vindt plaats nadat SFA hiervoor de gelden heeft ontvangen van het Agentschap SZW. De uitbetaling van het subsidiebedrag geschiedt op de volgende wijze: 80% na goedkeuring van de ingediende aanvraag, 20% achteraf na goedkeuring van de declaratie voor het sectorplan door het Agentschap SZW.

 • Subsidie wordt alleen toegekend indien het beschikbare subsidiebudget voor de betreffende maatregel niet is uitgeput. Indien het budget is uitgeput, wordt de regeling voor de betreffende maatregel eerder gesloten en worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.