Gesprekscyclus in de cao

Wat zegt de cao over de gesprekscyclus? Op diverse plekken wordt hier in de cao aandacht aan besteed. In het onderstaande document is de informatie verzameld, en zijn linkjes opgenomen naar de relevante cao-artikelen en cao-bijlagen. 

Gesprekscyclus in de cao 2023 (pdf) 

Platform Leeroverzicht: overzicht opleidingen

Platform Leeroverzicht biedt een goed inzicht in meer dan 70.000 (betaalde) opleidingen voor werkenden en werkzoekenden. Van trainingen en cursussen tot erkende studies en andere opleidingsvormen. 

Werk je en wil je meer kennis over je vak of beroep? Of zoek je werk en wil je eerst een opleiding doen? Op deze website vind je informatie over opleidingen en manieren om die te betalen. Ook kun je zoeken naar een loopbaanadviseur bij jou in de buurt. De website Leeroverzicht is onafhankelijk. Het is een initiatief van de Rijksoverheid, de vakbonden, werkgeversorganisaties en organisaties van opleiders. De website is bedoeld om jou te ondersteunen om je een leven lang te blijven ontwikkelen.

Naast de hier vermelde financieringsmogelijkheden biedt ook de cao voor architectenbureaus een kader voor vergoeding van ontwikkelkosten (zie cao/ontwikkeling).

Subsidie ontwikkeling werkenden: SLIM-werkgeverskorting

Als een bureau medewerkers opleidingen laat doen via opleidingvinden.nl dan krijgt het bureau aan het eind van het jaar 5% werkgeverskorting op  geboekte opleidingen. De SLIM-werkgeverskorting is daarmee een bijdrage aan het opleidingsbudget van medewerkers en een leven lang ontwikkelen. 
De regeling geldt ook voor zelfstandigen/zzp’ers.

Benut de SLIM-werkgeverskorting en haal zo meer uit het opleidingsbudget (eventueel aangevuld met in geld omgezette ontwikkeluren, dat laatste kan als werkgever en werknemer dat samen afspreken). 

Ter info: 
SLIM staat voor Stimuleren Leren In MKB. De SLIM-werkgeverskorting vervangt het in 2024 vervallen STAP-budget. Het oriëntatieplatform Opleidingvinden.nl is de vervanger voor STAP-budget.nl; deze nieuwe site helpt bij het vinden van gesubsidieerde opleidingen. 

Subsidie ontwikkeling werkenden: werktuig PPO

Voor werkenden is er het zogenaamde werktuig PPO van platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst). PPO staat voor Permanente Professionele Ontwikkeling. Werktuig PPO stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen in de culturele en creatieve sector. Ook werkenden – werknemers én zzp-ers – uit de architectenbranche kunnen hier gebruik van maken.

Aanvragers kunnen een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op professionele (dus niet persoonlijke) ontwikkeling. Dan gaat het niet alleen om formele scholing. Ook andersoortige activiteiten die bijdragen aan je ontwikkeling als professional. Denk bijvoorbeeld aan coaching, meester-gezel trajecten, leernetwerken en zelf geïnitieerde stageplekken. Jouw plan en jouw leerdoelen staan centraal. Belangrijk daarbij is je motivatie, de onderbouwing van je idee en hoe je dat wilt realiseren. 
Tip: doorloop het aanvraagproces een keer tot bijna het einde, dat kost een kwartier. Vervolgens kun je in één keer een complete aanvraag doen.
Je kunt een aanvraag indienen uiterlijk drie maanden na of 6 maanden voor de aanvang van een traject. Een traject mag niet langer duren dan 12 maanden.

Hoogte budget?
Werktuig PPO geeft bij werknemers een maximale bijdrage van 1/3 van de kosten, met een maximumbijdrage PPO van 2.000 Euro per 12 maanden. De overige kosten moeten gefinancierd worden door de aanvrager (1/3), de werkgever of een andere partij (1/3).

Waarom is deze subsidie interessant?

 • Werktuig PPO gaat uit van je eigen ontwikkelingsplan. Je hebt zelf de regie.
 • Werktuig PPO biedt zowel ruimte voor formeel als voor informeel leren.
 • Werktuig PPO draagt 1/3 van de kosten, met een maximum van 2.000 Euro incl. btw (per 12 maanden).
 • Het budget van Werktuig PPO kent geen beperkingen in aanvraagtijdvakken.

 

Is er subsidie voor ontwikkeling voor bureaus? SLIM!

Vanaf 2020 is er SLIM, een subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb van het ministerie van SZW, met als doel om leren en ontwikkelen in het mkb te bevorderen. Deze regeling kent verschillende aanvraagtijdvakken. Als de aanvragen de beschikbare subsidie overschrijden, wordt de volgorde van afhandeling van de aanvragen door middel van loting bepaald.
Kijk op de website wat het eerstvolgende aanvraagtijdvak is. In het stappenplan voor de aanvraag: stap 1 tot en met 4 kun je voor de ingang van het tijdvak al voorbereiden.

Waarvoor is subsidie mogelijk? (en waarvoor niet)

Deze subsidie is onder meer bedoeld om een bedrijfsschool (bij architecten vaak in de vorm van een eigen academie) op te richten of verder te ontwikkelen of een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (door) te ontwikkelen en te implementeren. In beide gevallen gaat het om het voorbereiden, opzetten of verbeteren van de systematiek.
Ook is het mogelijk om met de subsidie je bureau door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bureau vervolgens direct mee aan de slag kan.

Subsidiabel zijn onder andere kosten voor extern advies en directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf bezig houden met het de uitvoering van het initiatief. Niet-subsidiabel zijn onder andere de opleidingskosten* en loonverletkosten van deelnemers aan het initiatief.
NB: *misschien kun je gebruik maken van de in 2024 gestarte SLIM-werkgeverskorting

Enkele spelregels 

 • Architectenbureaus die behoren tot het mkb kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 25.000. Minder mag ook, wel geldt een minimum van € 5.000 voor de subsidiabele kosten.
 • Bureaus tot 50 personen (klein mkb) en met een jaaromzet/balanstotaal tot 10 miljoen kunnen 80% van de subsidiabele kosten terugkrijgen.
 • Bureaus tot 250 personen (middelgroot mkb) en met een jaaromzet/balanstotaal tot 50 respectievelijk 43 miljoen kunnen 60% van de subsidiabele kosten terugkrijgen.
 • Looptijd is 12 maanden.

Formulieren voor gesprekscyclus

Er zijn een aantal standaard teksten en formulieren beschikbaar die je binnen het bureau kunt gebruiken voor de gesprekscyclus. We horen van bureaus die de infographic gesprekscyclus als onderlegger voor het gesprek gebruiken, deze is daarom ook bijgevoegd. 

Afhankelijk van hoe bureaus functioneren zijn ook andere vormen mogelijk voor het praten over ontwikkeling, groei en welzijn. SFA kan HR-maatwerk leveren. Neem als je daarin interesse hebt contact op met SFA.

Team up!

Iets voor jou?
Met een collega naar keuze sparren over je ontwikkelafspraken en/of -wensen, leuk en effectief want je helpt elkaar én leert van elkaar. Je bent elkaars buddy en je helpt elkaar om je ontwikkelafspraken op te volgen. Alleen is maar alleen, juist door samen af te spreken help je elkaar in beweging te komen en geef je impuls aan je acties. Team up!

Hoe werkt het?
Ga met een/enkele collega(‘s) -naar eigen keuze- bespreken hoe je aan jouw acties kunt werken. Het is vooral belangrijk dat je elkaar vertrouwt, eerlijk maar ook positief met elkaar kunt praten.  

Hoe start je?

 1. Start vandaag! Met welke collega zou je dit willen doen?
 2. Zoek op: wat zijn de afspraken. Zijn de afspraken niet (meer) helemaal duidelijk? Praat met de persoon met wie je het functioneringsgesprek hebt gevoerd en noteer jouw ontwikkelafspraken.  
 3. Benoem voor jezelf je doel, dit geeft je een breder kader voor je acties.

Eenvoudig hulpmiddel op A4
We hebben een eenvoudig format gemaakt waar je kunt nalezen hoe het werkt en je acties kunt bijhouden. Voor leidinggevenden in het bureau hebben we de variant ‘Het goede voorbeeld’. De titel zegt genoeg.

Meedoen?
Meer weten en/of het word-format ontvangen?
Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met: Joke Dekker: 06 29434560

 

Goed zijn in iets nieuws bedenken is onze sterkte en onze zwakte

Door Team up! hebben we diverse keren over ontwikkelafspraken gesproken. Er zijn ook wel jaren geweest dat je alleen één keer per jaar bij je ontwikkeling stilstond en in verband met je PBO punten.”
Jack Jagtenberg, architect bij SW architecten, gebruikt lange gezamenlijke autoritten om met zijn Team up! partner Coen te bespreken hoe hij de uitvoering van gemaakte plannen gaat realiseren.

Team up! helpt om te focussen.

 

 

Team up! is ontwikkeld in een project gericht op duurzame inzetbaarheid, waarvoor SFA een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft ontvangen.

Levenskaarten

Levenskaart, in actie voor je duurzame inzetbaarheid

De levenskaarten voor persona’s Max en Mirjam staan hieronder, gevolgd door de genoemde mogelijke acties (voor hen zelf, de werkgever, de branche). 
Was je niet bij de avond in Pakhuis de Zwijger? Kijk dan eerst naar de levenskaarten van Max en Mirjam en probeer zelf te bedenken wat jij in hun geval zou doen, vóórdat je het verslag hierover leest. 
Lees eventueel van tevoren ook het denkkader voor het invullen van de levenskaart.

Leven & werk van MAX

Leven & werk van MIRJAM


Levenskaart voor JOUW leven en werk

Eén van de producten van de avond ‘Warmlopen voor de toekomst, over jezelf ontwikkelen’ is een blanco levenskaart. In deze blanco levenskaart kun je je eigen situatie invullen en bedenken wat jij zelf kunt doen, wat je werkgever kan doen. Invullen kan je onder andere helpen om het gesprek over jouw ontwikkeling te voeren.

 

De levenskaarten zijn ontwikkeld in een project gericht op duurzame inzetbaarheid, waarvoor SFA een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft ontvangen.

Infographic Wie betaalt bij opleiding?

Lees de toelichting “Wie bepaalt, betaalt?” onder Cao

Infographic Praten over functionering en groei

Lees ook de toelichting op de themapagina ontwikkeling onder Cao.

Competenties

Competenties dienen niet te worden gebruikt bij functie-indeling (daarom zijn ze losgekoppeld van het Functiehuis voor architectenbureaus).
Wel kunnen ze helpen bij het nadenken over, maken van afspraken over de persoonlijke ontwikkeling in je huidige werk. Of in de mogelijkheden om door te groeien naar een nieuwe functie, met eventueel andere benodigde competenties.

Onder Downloads, kopje Functiehuis vind je twee documenten:

 • het document Competenties Architectenbureaus: hierin lees je hoe je competenties kunt gebruiken en vind je een omschrijving van 33 competenties 
 • het document Competentietabellen aansluitend bij het Functiehuis Architectenbureaus: hierin is in tabellen per functiefamilie een koppeling gemaakt tussen de competenties en de ijkfuncties.

Hoe verhouden competenties zich tot je functieomschrijving en inschaling?
In de functieomschrijving staat wat van de functievervuller wordt verwacht, de functieomschrijving is daarom altijd leidend voor werving, inschaling, taakuitoefening en beoordeling.
Met de competenties wordt aangegeven welk gedrag daarvoor nodig is. Werken met competenties is een hulpmiddel om daarover in gesprek te komen, geen doel op zich. Competenties vormen geen onderdeel bij de functieweging / functie-indeling. Alleen de niveaubeschrijvingen ofwel de ijkfuncties in het functiehuis mogen hiervoor worden gebruikt.

 

Hoe zit het met een bijdrage van werkgever aan een loopbaan buiten de architectuur?

Ontwikkelen, ook al is het niet architectuur-gerelateerd, is niet alleen maar goed voor de werknemer. Nieuwe dingen leren, je blijven ontwikkelen is ook positief voor het bureau. Dat is ook de reden dat 25% van de kosten hiervoor vanuit het opleidingsbudget van het bureau kan worden betaald.

Daarnaast kan een werknemer zijn ontwikkeluren voor een toekomstige loopbaan buiten de architectuur inzetten. Ook kan de werknemer de cao à la carte benutten.

Bij een eventueel ontslag en overgang naar een andere sector kan een werknemer als er recht is op een transitievergoeding deze ook gebruiken voor scholing (de eventuele transitievergoeding geldt vanaf de eerste werkdag, ook voor tijdelijke contracten).

Er kan sprake zijn van verrekening met door de werkgever gemaakte kosten voor transitie en inzetbaarheid, indien en voor zover deze vooraf op papier zijn gezet en door beide partijen zijn ondertekend.  

Hoe kun je ontwikkeluren omrekenen naar een bedrag?

Dat kan op twee manieren. Je rekent het bedrag uit op basis van het (bruto) uursalaris van de specifieke werknemer. Een andere manier gaat uit van het gemiddelde uursalaris in het bureau. Die tweede rekenwijze betekent dat werknemers ongeacht schaalniveau een gelijk bedrag ontvangen.

Wat valt onder ontwikkeluren?

Ontwikkeluren kunnen werknemers zelf besteden aan opleiding of ontwikkeling, naast het opleidingsbudget. Het initiatief voor de invulling komt van de werknemer, kan toekomst/loopbaangericht zijn. Dat kan ook een toekomst buiten het bureau of zelfs de architectuur zijn. Invulling ervan wordt altijd vooraf besproken met de werkgever. Besteding kan zijn in tijd of in geld.

Cao-partijen hebben de ontwikkeluren opgenomen als bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Hoe bepaal je totale opleidingsbudget in een bureau?

Algemeen geldt: het opleidingsbudget moet redelijk zijn, kunnen voorzien in de nodige opleiding en ontwikkeling van werknemers voor de huidige functie of doorgroei in het architectenbureau.

Voor alle werknemers opgeteld telt het budget minimaal 1% van de totale bedrijfskosten. Dat zijn alle kosten die een bedrijf maakt die aan derden worden gefactureerd voor het realiseren van de omzet, exclusief de loonkosten.

Wat is het verschil in bijdrage aan functie of aan loopbaan?

Scholing of ontwikkeling in de huidige functie wordt voor 100%, in tijd en geld, vergoed door de werkgever.
Verder geldt: hoe belangrijker voor het bureau, hoe hoger de bijdrage van werkgever. Is er sprake van ontwikkeling naar een toekomstige functie of loopbaan: naarmate de ontwikkeling gerelateerd is aan de huidige functie, een doorgroei in het bureau betreft is de vergoeding door de werkgever hoger, maar minimaal 25%.

Naast de bijdrage aan opleiding/ontwikkeling uit het opleidingsbudget kan de werknemer zelf de zogenaamde ontwikkeluren inzetten als investering in zijn loopbaan (in tijd of eventueel geld).