CAO

Artikel 9

 1. Er is een Geschillencommissie Arbeidszaken Architectenbureaus.
 2. Werkgever en werknemer kunnen de geschillencommissie inschakelen in geval van:
  1. een geschil over uitleg of toepassing van de cao;
  2. een geschil in verband met de functie-indeling;
  3. interpretatieverschillen tussen werkgever en werknemer inzake overwerk;
  4. onduidelijkheid over de juridische status van de arbeidsrelatie (werknemer of opdrachtnemer).
 3. De uitspraak van de geschillencommissie heeft de kracht van een bindend advies:
  1. als werkgever en werknemer daar op vrijwillige basis beiden om verzoeken; 
  2. als opdrachtgever en opdrachtnemer zich tot de geschillencommissie wenden bij een geschil over de uitleg van artikel 18 lid 3; 
  3. als werknemer of werkgever zich tot de geschillencommissie wendt met een verschil van mening over de functie-indeling van werknemer en/of de financiële waardering daarvan.
 4. De geschillencommissie vraagt in situaties zoals genoemd in lid 3c advies aan de functiewaarderingsdeskundigen van werkgevers en de vakbonden.
 5. De samenstelling, werkwijze, bevoegdheden en kosten van de geschillencommissie zijn geregeld in de geschillenregeling die is opgenomen in bijlage 4.