CAO

bijlage 5 Bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling

Uitwerking van artikel 19 lid 6

Bij de toepassing van de ORBA[1]-methode voor functiewaardering en -indeling bestaat voor medewerkers de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het indelingsbesluit zoals dit schriftelijk door de werkgever kenbaar is gemaakt.

Voorafgaand: overlegfase
Voorafgaand aan de bezwaar- en beroepsprocedure is er een overlegfase, waarin de medewerker met zijn leidinggevende in overleg treedt omdat:

 • medewerker zich niet (meer) kan vinden in de in de functieomschrijving vastgelegde functie-inhoud, en/of:
 • medewerker zich niet (meer) kan vinden in de vastgestelde functieniveau-indeling.

Procedure bezwaar en beroep
Indien de overlegfase niet leidt tot een bevredigende oplossing kan de medewerker via P&O of bij zijn direct leidinggevende bezwaar aantekenen volgens deze procedure bezwaar en beroep.

De procedure kent na afronding van de overlegfase een tweetal opeenvolgende (mogelijke) stappen, te weten:

 1. de bezwaarfase;
 2. de beroepsfase.

Gronden voor bezwaar en beroep
Er zijn twee gronden voor het maken van bezwaar en eventueel beroep:

 1. De in de functieomschrijving vastgelegde functie-inhoud komt naar de mening van de medewerker niet of niet meer overeen met de feitelijke werkzaamheden;
 2. De medewerker is het niet of niet meer eens met de vastgestelde functieniveau-indeling.
 1. De bezwaarfase
  1.1 De medewerker kan de bezwaarfase in gaan als hij zich niet kan vinden in het resultaat uit de overlegfase.
  1.2 Hij dient dit binnen twee weken na in kennisstelling van het resultaat van de overlegfase schriftelijk kenbaar te maken aan P&O en/of zijn direct leidinggevende, onder gelijktijdige toezending aan SFA per post of per e-mail aan info@sfa-architecten.nl.
  1.3 Bij toezending van het bezwaar aan SFA voegt de werknemer zowel de eigen motivering als die van de werkgever toe.
  1.4 De behandeling van het bezwaar wordt door SFA uitgevoerd, binnen 2 maanden nadat werknemer zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt. SFA rapporteert werknemer en de werkgever schriftelijk over de uitkomsten van dit onderzoek.
  1.5 De werkgever neemt vervolgens binnen twee weken na ontvangst van het schriftelijk advies van SFA de beslissing of hij het advies overneemt. De medewerker wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
  1.6 Indien medewerker 3 maanden nadat hij zijn bezwaar conform artikel 1.2 schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, geen schriftelijk besluit van zijn werkgever heeft ontvangen, of indien hij zich niet met het binnen die termijn ontvangen besluit kan verenigen, kan hij in beroep tegen (het ontbreken van) het besluit.
 1. De beroepsfase
  2.1 Indien de medewerker zich niet kan verenigen met het resultaat uit de bezwaarfase staat het de medewerker vrij om, bij bezwaar tegen de vastgestelde functieniveau-indeling, in beroep te gaan.
  2.2 De medewerker start de behandeling van het beroep door melding hiervan aan SFA.
  2.3 Deze melding moet binnen twee weken na het in artikel 1.6 genoemde moment schriftelijk en met redenen omkleed worden gedaan.
  2.4 Tevens stelt hij de werkgever hiervan in kennis.
  2.5 Behandeling van het beroep vindt plaats binnen 2 weken nadat medewerker het externe beroep conform artikel 2.3 heeft ingediend.
  2.6 Indien het beroep aan de formele vereisten van artikel 2.1 tot en met 2.4 voldoet, draagt SFA er zorg voor dat het beroep bij de Commissie Extern Beroep wordt ingediend ter inhoudelijke behandeling.
  2.7 Voor de inhoudelijke behandeling vormen de ORBA-systeemdeskundigen (van de betrokken vakbond en AWVN) een Commissie Extern Beroep.
  2.8 De Commissie Extern Beroep hoort de medewerker en de leidinggevende in een zitting.
  2.9 De leden van deze commissie komen tot een unanieme en bindende uitspraak over de indeling van de functie en rapporteren het oordeel schriftelijk aan resp. de werkgever en de werknemer, cc aan SFA.
  2.10 Indien de medewerker niet is aangesloten bij een vakbond wordt de externe beroepsbehandeling uitgevoerd door een (niet direct bij het functieonderzoek betrokken) ORBA-systeemdeskundige van AWVN.

voetnoot [1] ORBA is de functiewaarderingsmethode van werkgeversvereniging AWVN.