Posts Tagged ‘Coronavirus’

Corona: steun van overheid (en een beetje SFA)

Vanaf 1 oktober gaat een 3e steun- en herstelpakket van de overheid in, de definitieve regeling wordt nog gepubliceerd. SFA houdt online de actuele informatie over de steun van de overheid voor je bij. Hieronder lees je over de al gepubliceerde hoofdlijnen. 
Daarnaast biedt SFA een digitaal prikbord voor collegiale in- & uitleen tussen architectenbureaus. Architectenbureaus kunnen elkaar op deze manier helpen en mogelijk ontslag voorkomen. 

Last but not least in deze intro:  zelfstandig ondernemers/zzp’ers, voor jullie geldt nog uit het 2e steunpakket dat vóór 30 september een eventuele aanvraag voor Tozo 2 mogelijk is. 

3e steun- en herstelpakket overheid vanaf oktober

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Een onderdeel van dit 3e pakket is de loonsteun NOW 3.0, ook komt er een Tozo 3. Beide worden hieronder in hoofdlijnen beschreven.  

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van NOW 3.0?

De regeling wordt vanaf 1 oktober driemaal met drie maanden verlengd met in totaal € 5,4 miljard waarvan €2,2 miljard in 2020 en €3,2 miljard in 2021.
Werkgevers kunnen telkens opnieuw beslissen of zij van NOW 3.0 gebruik willen maken en zo ja, over welk tijdvak.  Het is niet vereist dat de werkgever ook van NOW 1.0 en/of 2.0 gebruik heeft gemaakt, dat mag natuurlijk wel. De subsidie voor het eerste tijdvak onder NOW 3.0 kan vanaf 16 november a.s. bij het UWV worden aangevraagd.
 
Er zijn (uiteraard) weer verschillen met de vorige regelingen.  In ieder geval komt er voor een langere periode duidelijkheid voor werkgevers over de financiële overheidssteun. Deze steun wordt stapsgewijs afgebouwd. In die negen maanden kunnen bedrijven zich – voor zover aan de orde en mogelijk – hopelijk aanpassen aan de veranderde economie.
In de eerste drie maanden blijft 20% omzetdaling als voorwaarde gelijk aan de voorwaarde in NOW 1.0 en 2.0, daarna wordt de drempel op 30% geplaatst.
 
De Hoofdlijnen  
NOW 3.0 is nog niet officieel gepubliceerd, maar de belangrijkste punten van de regeling zijn al wel bekend:

 • Het eerstvolgende aanvraagtijdvak opent waarschijnlijk op 16 november 2020. Hierbij kan de werkgever een aanvraag doen voor het tijdvak oktober tot en met december 2020. Het 2e tijdvak duurt van januari tot en met maart 2021, en het 3e tijdvak van april tot en met juni 2021.
 • De werkgever kiest per tijdvak of hij een aanvraag indient. De definitieve subsidievaststelling vindt wel pas plaats nadat alle tijdvakken zijn verlopen, dat is in de zomer van 2021.
 • Het maximale percentage van de loonkosten dat de werkgever rechtstreeks vergoed kan krijgen, daalt in het 1e tijdvak van 90 naar 80%. Het kabinet investeert dit verschil van 10% in financiële ruimte voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten, die niet via de werkgever lopen.  Het kabinet gaat hierover in gesprek met de sociale partners.
 • Die daling van de maximale tegemoetkoming zet vervolgens verder door in 2021: 70% van de loonkosten in het 2e tijdvak en 60% in het 3e tijdvak.
 • De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen blijven bestaan.
 • Werkgevers kunnen in overleg met werknemers bepalen hoe de loonsom daalt. Dit kan via natuurlijk verloop (bijvoorbeeld het niet verlengen van een tijdelijk contract), ontslag of een vrijwillig loonoffer (N.B.!: vrijwillig is vrijwillig en kan niet zomaar eenzijdig door werkgever gewijzigd worden…).
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer per maand in het eerste en tweede tijdvak blijft gelijk aan dat onder NOW 1.0 en 2.0: twee maal het maximum dagloon, wat neerkomt op EUR 9.538 bruto per maand. In het derde tijdvak wordt dat éénmaal het maximum dagloon.
 • De minimale omzetdaling om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming blijft in het 1e tijdvak 20%. Voor de 2 tijdvakken in 2021 gaat het minimumpercentage omhoog naar 30%. De regeling spitst zich dus meer toe op de bedrijven met de grootste problemen.

Aanpassen bedrijfsvoering
Werkgevers krijgen meer ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen: de loonsom mag vanaf oktober tot een zekere hoogte dalen zonder dat dit tot een subsidieverlaging leidt. In het 1e tijdvak mag de loonsom 10% omlaag, in het 2e 15% en in het 3e 20%. De daling kan plaatsvinden via bijvoorbeeld natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.
De sanctie bij ontslag om bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode vervalt.
 
Onveranderd bij NOW 3.0:
Andere belangrijke elementen veranderen niet:

 • de inspanningsverplichting voor scholing
 • het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen.
 • de vaste 40% opslag voor werkgeverslasten blijft bestaan,
 • evenals het voorschot van 80% van het subsidiebedrag.

 Wijzigingen voorbehouden
De exacte tekst van de regeling onder NOW 3.0 moet nog worden gepubliceerd door het ministerie. Mogelijk brengt dit nog wijzigingen met zich mee ten opzichte van het bovenstaande, als dat zo is informeren wij jullie daarover. Via de SFA nieuwsbrief en ook via de nieuwe FAQ ‘Actuele informatie steun overheid’

3e steun- en herstelpakket overheid: Tozo

Een ander onderdeel is de Tozo. Dat staat voor tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en houdt in dat zelfstandigen/zzp’ers indien nodig via de gemeente inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van Tozo 3?

Net als bij de NOW wordt de regeling Tozo 3 gedurende de verlengingsperiode geleidelijk gerichter en wordt – waar dat nodig is, -een voorbereiding op de nieuwe toekomst gestimuleerd. Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een beperkte vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Ondersteuning zelfstandig ondernemers vanaf januari 2021
Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zzp’ers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. De opzet is dat gemeenten samen met zelfstandig ondernemers zullen inventariseren of en welke ondersteuning van de zzp’er nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden.

Net als in Tozo 1 en 2 zal de kostendelersnorm en levensvatbaarheidstoets niet worden toegepast bij de bepaling van de bijstand voor levensonderhoud. Met betrekking tot de verstrekking van bedrijfskapitaal treden geen wijzigingen op ten opzichte van Tozo 2.

Zie ook de webpagina van de rijksoverheid over Tozo 3.

3e steun- en herstelpakket overheid: TVL?

Een ander onderdeel is de TVL, tegemoetkoming vaste lasten MKB. Voor de duidelijkheid hier opgenomen, maar deze geldt niet voor architectenbureaus. De SBI-code (standaardbedrijfsindeling) van de architectenbranche is niet opgenomen in de lijst van sectoren waar de TVL op van toepassing is.

Vragen aan SFA?

Heb je vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief, of andere vragen?
Bel met Huub de Graaff: 06-53803540. Mailen kan ook, naar info@sfa-architecten.nl of gebruik het contactformulier.

Loonkostensubsidie NOW: deadline en tool afrekening

De loonkostensubsidie NOW 2.0 kan uiterlijk tot en met maandag 31 augustus worden aangevraagd.
NOW 2.0 betreft de periode juni tot en met september.
Het doel van deze tijdelijke financiële regeling uit het noodpakket Banen en economie 2.0 is om zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen. Op de website van de rijksoverheid vind je meer informatie over NOW 2.0.

Het indienen van een aanvraag doe je via de website van UWV; deze site biedt ook veel praktische informatie waaronder een samenvattende video.

Werknemer en vragen over de NOW?
De rijksoverheid gaat ook in op vragen die werknemers kunnen hebben, als binnen een bureau NOW wordt aangevraagd. 

SZW: simulatietool voor inzicht in afrekening NOW

Werkgevers die NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen met de simulatietool een beeld krijgen van de definitieve afrekening, die later dit jaar volgt. Met deze tool kun je inschatten welk bedrag je als nabetaling ontvangt óf moet terugbetalen. Naar simulatietool NOW 1.0.

Bij een aanvraag voor NOW 2.0 kun je de simulatietool NOW 2.0 ook gebruiken om in te schatten hoe hoog de definitieve tegemoetkoming wordt in vergelijking met het voorschot.

Let op: voor elke aanvraagperiode NOW, met net iets andere bepalingen, is een aparte simulatietool ontwikkeld.