Corona: werktijdverkorting, voorwaarden en financiering

Thuiswerken en spreiden van arbeidstijden zijn maatregelen en suggesties die al bekend zijn, in aansluiting daar op hier wat meer informatie over de mogelijkheid van werktijdverkorting.
De aanvraag voor vergunning voor werktijdverkorting en een WW-uitkering voor je personeel loopt via het ministerie van SZW respectievelijk het UWV. De regeling kent geen terugwerkende kracht. Hieronder de hoofdlijnen van de informatie van het ministerie.

 

Eerst werktijdverkorting aanvragen

Wanneer kan er aanspraak op worden gemaakt

  • Als er sprake is van een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
  • Als werkgever voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk verwacht.
  • Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken. 

Wanneer kan er geen aanspraak op worden gedaan

  • Over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen.
  • Voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachten behoefte is afgestemd. 
  • Indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

Welke werkenden vallen buiten de regeling

  1. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting aangevraagd worden, omdat zij geen werknemers zijn, voor wie de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft.
  2. Voor zelfstandigen zonder personeel kan ook geen werktijdverkorting worden aangevraagd.
    (noot. Dit is nu onderwerp van politieke discussie. Als het anders wordt, melden we dat, zo ook m.b.t. nulurencontracten met garantie-uren).

Wat kan een zzp’er dan wel doen
Hij kan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Via deze link meer informatie over de Bbz. Of moet het navragen bij zijn gemeente.

 

Dan een WW-uitkering voor het personeel aanvragen

Hoe wordt WW-uitkering voor personeel aangevraagd

Je moet direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij UWV melden. Na de melding en na afloop van de vergunningperiode kun je een WW-uitkering voor je personeel aanvragen bij  het UWV.  

UWV betaalt WW-uitkering aan werkgever

Het UWV vergoedt achteraf dan de uren die de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode aan de werkgever. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor een werkgever een vergunning heeft. Als werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt het UWV de WW-uitkeringen aan werkgever over. Je betaalt dus minder loonkosten, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven. Meestal merken zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon. (Hoe dit financieel precies uitpakt is onderwerp voor volgende nieuwsbrief.)

 

Nuttige links

Als er nieuwe informatie beschikbaar komt, laten we dat weten via onze nieuwsbrief, attendeer medewerkers op het bestaan ervan of/en mail hem rond.  Sterkte, de helpdesk is beschikbaar via mail info@sfa-architecten.nl of telefonisch 06-53803540.

In vervolg op deze nieuwbrief, in de loop van deze week gaan we nader in op hoogtes van uitkeringen voorzover bekend en wellicht andere mogelijke invullingen. Reacties via mail en telefoon kunnen dan ook meegenomen worden.