NOW praktisch uitgewerkt

In aansluiting op de nieuwsbrief van 31 maart werken we nu een aantal specifieke aspecten uit met toelichting. UWV streeft naar openstellen loket op 6 april, officieel gaat de regeling op 14 april open.

Welke omzet in 2020
Werkgever kan een keuze maken uit omzetdaling

 • 1 maart t/m 31 mei
 • 1 april t/m 30 juni
 • 1 mei t/m 31 juli

Dat is een van de weinige keuzes die zelf gemaakt kunnen worden.
De referentieomzet is 25% van de omzet 2019.
N.B. De reden van de daling hoeft niet te worden aangetoond.
 
Welk loon

 • De ‘loonsom’ betreft alle lonen per LH-nummer.
 • Minus werkgeversbetalingen (uitkeringen UWV via werkgever)
 • Minus boete* i.v.m. ontslag om bedrijfseconomische redenen (150%)

Het voorschot (80%) is gebaseerd op het loon in januari 2020 minus de gericht vrijgestelde kosten zoals dat heet (denk aan reis- en studiekosten).  

*Informatie na deze nieuwsbrief, de boete is fors hoger gesteld:
“Artikel 7 is nu zo aangepast dat het loon van de werknemers (plus verhoging) voor wie een ontslagaanvraag wordt ingediend niet meer op de loonsom in mindering wordt gebracht, maar op de subsidie. De subsidie wordt dan verlaagd met: D x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9, waarbij D staat voor de loonsom in januari 2020, dan wel november 2019. Dit verlaagt de subsidie veel meer dan in de oorspronkelijke opzet.” 

Berekening subsidie
Aanvraag/voorschot

 • Percentage verwachte omzetdaling * loonsom januari 2020 * 3 * 1,3 * 0,9

Toekenning/nacalculatie

 • Percentage werkelijke omzetdaling (keuze uit maart t/m mei, april t/m juni of mei t/m juli) * loonsom 1 maart t/m 31 mei * 1,3 * 0,9.
 • Is de loonsom lager dan aangevraagd? Subsidie kan dalen.
 • Is de loonsom hoger dan aangevraagd? Subsidie kan niet stijgen.

 

Voorbeeld aanvraag en uiteindelijke toekenning

Omzet werkgever in 2019
 # €1.500.000
loonsom januari 2020
#  €110.000 * 3 * 1,3  = € 429.000
 
stel, omzet daalt naar verwachting met
# 10% : subsidie € 0,-
# 50% : subsidie 50% * 90% * €429.000 = €193.050
# 90% : subsidie 90% * 90% * €429.000 = €347.490

Belangrijkste voorwaarden en verplichtingen van werkgever

 1. Werkgever is verplicht de loonsom “zoveel mogelijk gelijk te houden”.
  –  Je accountant kan het begrip ‘loonsom’ zoals gehanteerd in de NOW uitleggen.
  –  Voor de aangevraagde periode (3 maanden vooralsnog) is er een verbod tot ontslagvergunningsaanvragen
      op grond van bedrijfseconomische redenen.
  –  Dat betekent dat proeftijdontslag, regelingen met wederzijds goedvinden, van rechtswege eindigende
      arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd én ontslag op grond van andere gronden dan
      bedrijfseconomische nog steeds mogelijk zijn.
 2. De ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen die bij UWV zijn ingediend tussen 1 en 17 maart vallen buiten het verbod. Ontslagaanvragen die zijn ingediend vanaf 18 maart vallen wel binnen het ontslagverbod. Als werkgever een beroep doet op de regeling moet hij deze aanvraag binnen vijf dagen na inwerkingtreding van de NOW bij UWV intrekken. Bij niet-intrekken volgt een sanctie. (dat maakt het een beetje grijs, er is een ontslagverbod, hou je je er niet aan dan volgt een forse boete, maar wordt het ontslag niet teruggedraaid) 

Tot slot
Blijf werknemers informeren over te nemen stappen en maatregelen, vraag ook hoe het hen vergaat. Angst en zorg zullen groeien naarmate de coronacrisis langer duurt. Werkgever en werknemers zullen er samen uit moeten komen, denk ook aan de opdrachtnemers.
In een van de volgende nieuwsbrieven gaan we nader in op het met elkaar komen tot creatieve oplossingen en kostenbesparingen.

Vragen? 
Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff, 06 538 035 40.