NOW 1.0 wordt 2.0

De tijdelijke noodmaatregel wordt met vier maanden verlengd. De essentie blijft vrijwel gelijk. NOW 2.0 steunt werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% met als doel zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Aanvragen kan vanaf 6 juli. Dan kan een tegemoetkoming voor de loonkosten worden aangevraagd. De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. De referentieperiode voor de omzetdaling wordt een derde van de jaaromzet van 2019. De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten wordt 40% (was 30%). Deze opslag is ter dekking van opbouw vakantiegeld, pensioenpremies en nog een paar werkgeverslasten.

Werkgevers die voor de tweede keer aanvragen
Voor de aanvragers van een vervolg op de eerste periode geldt dat de nieuwe aanvraag moet aansluiten op de eerste aanvraagperiode.

Nieuwe referentiemaand
De referentiemaand wordt maart 2020. Het tweede tijdvak volgt verder de systematiek van het eerste.
Werkgevers die ten minste 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen bij UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Daarbij committeren werkgevers zich om de lonen van betrokken werknemers 100% door te betalen.  

Aanpassing boete bij ontslag
De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar – als er onverhoopt toch ontslagen vallen – wordt in tegenstelling tot NOW 1.0 geen korting (boete) op de subsidie toegepast, maar geldt ‘alleen’ terugbetaling van de desbetreffende loonsom(men). Hier is stevig op gereageerd door met name de vakbonden. Vorige week is daar een compromis over bereikt. Er komt nu ruimte voor ontslag zonder boete bij minder dan 20 medewerkers. Vanaf 20 of meer medewerkers die ontslagen worden (nog steeds) om bedrijfseconomische redenen, moet werkgever hierover vooraf een akkoord hebben bereikt met de vakbonden of met de OR/Personeelsvertegenwoordiging. Daar hoort ook een sociaal plan bij. Als dat niet lukt, wordt het totale loonsubsidie-bedrag met 5% verminderd. Het ontslagrecht blijft van toepassing.  

Voorschot en definitieve vaststelling
Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de loonsubsidie, zie de staffel bij de meest gestelde vragen op onze website. UWV verstrekt opnieuw een voorschot van 80% van de aangevraagde subsidie. Achteraf wordt het daadwerkelijke omzetverlies vastgesteld, ook of er sprake was van een daling van de loonsom over het gekozen tijdvak. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over maart. Als achteraf blijkt dat de loonsom lager is, volgt een correctie.

Meldingsplicht
Werkgever is verplicht de NOW-tegemoetkoming te melden aan het personeel.

Subsidie is omzet
Let op! Voor zowel NOW 1.0 als NOW 2.0 telt de subsidie mee in de omzet. Dat geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten, een andere hulpmaatregel van het kabinet voor het mkb. Het bedrag hiervoor wordt verhoogd van € 20.000 naar € 50.000. In een volgende nieuwsbrief meer hierover. 
Erratum 8 juni: de subsidie NOW 1.0 en 2.0 telt niet mee in de omzet. 

Dividend en bonussen (aan aandeelhouders)
Een nieuwe voorwaarde betreft het verbod op dividend uitkering en betaling van bonussen aan (directeur)aandeelhouders in 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Deze eis geldt voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring nodig is (de voorwaarden t.a.v. dit onderdeel worden nog vastgesteld).

Aanvullende voorwaarde: scholing
Werkgevers krijgen in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Werkgevers moeten hier bij de aanvraag een verklaring over afgeven. Dat betreft bij- of omscholing. Onze cao geeft inzicht in bestaande afspraken over tijd en kosten, zo ook over de ontwikkeluren (artikel 32 cao).  Het belang van scholing werd nog eens onderstreept door minister Wiebes van Economische Zaken. Hij stelde in de Kamerbrief NOW 2.0 dat “De fundamentele veranderingen die onze samenleving en economie ondergaan vragen om andere bedrijfsmodellen, met een andere inzet van mensen en middelen”.  
Met het oog hierop is het wenselijk dat werknemers de kans krijgen om zich op deze nieuwe omstandigheden voor te bereiden en een ontwikkeladvies aan te vragen of zich bij te scholen voor behoud van werk. Werkgevers kunnen werknemers hierin stimuleren in tijd of bijdragen in de kosten hiervoor”.

Start NOW 2.0
De aanvraag voor NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden gedaan.
De definitieve informatie over NOW 2.0 wordt op 10 juni door de minister van Economische Zaken bekend gemaakt. Eventuele wijzigingen of aanvullingen nemen we op in een nieuwsbrief daarover.  
Update 22/6: de definitieve informatie van de rijksoverheid over NOW 2.0 komt 25 juni beschikbaar. 

Tot slot
De informatie over NOW 2.0 zal ook op onze website worden bijgewerkt. Daarnaast heeft SFA sinds kort een online prikbord voor collegiale in- & uitleen tussen architectenbureaus gedurende de coronacrisis, als vergroting van eigen netwerk en als bijdrage aan baanbehoud. 

Heb je vragen mail dan naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff, 06 53 80 35 40.

Voor meer informatie zie Rijksoverheid.