Nadere uitwerking noodregeling loonkosten NOW

Vanaf 6 april kan door werkgevers een beroep gedaan worden op de noodregeling NOW, dan gaat de website van UWV open. Vandaag werd door het kabinet meer informatie bekend gemaakt over de subsidieregeling. Belangrijkste aanvulling is een toeslag van 30% boven op de loonkostensubsidie die bestemd is voor vakantiegeld, pensioen- en werkgeverspremies.
 
Nog even de hoofdlijn: de regeling is bedoeld voor bureaus die gedurende drie maanden met tenminste 20% omzetverlies te maken hebben of krijgen. Zij kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen (de toeslag komt daar nog bij) over de periode maart tot en met mei naar rato van de omzetdaling, die staffel staat in de FAQ op de site van SFA.
Voorwaarde is dat werkgever het loon van zijn medewerkers blijft betalen en dat er gedurende de looptijd van de regeling geen medewerkers worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen.
UWV geeft een voorschot van 80% op het aangevraagde bedrag, zoals nu door SZW en UWV aangekondigd twee tot vier weken na ontvangst van de aanvraag.   

Uitwerking van de regeling

 • De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De fictieve dienstbetrekking valt er ook onder (lees als er geen echte opdrachtovereenkomst is conform artikel 18 cao), maar niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s vallen niet binnen de regeling.
 • Omdat het (o.a.) lastig is om de loonsom van personeel met een flexibel contract vast te stellen en te bepalen wat de arbeidsrechtelijke gevolgen kunnen zijn, is de voorwaarde om de regeling ook voor personeel met flexibele contracten te laten gelden, vervallen. Niet verlenging kan gevolgen hebben voor de loonsom waarover subsidie wordt gevraagd.  
 • Er komt een toeslag van 30% op de loonsom. Die toeslag is bedoeld voor de opbouw van vakantiegeld, pensioen en voor werkgeverspremies. Die toeslag van 30% komt in de buurt van de kosten die een werkgever bovenop het bruto salaris van zijn werknemers betaalt.
 • Er is ook een salarismaximum aan het loon per werknemer gesteld, dat is € 9.538,- per maand.
 • Het kan na aanvraag nog twee tot vier weken duren voordat een werkgever het voorschot van 80% binnen heeft.
 • De omzet in de maanden maart, april en mei van dit jaar (of voor zover mogelijk binnen de regeling over een latere periode die wordt aangevraagd) moet vergeleken worden met de omzet over 2019 gedeeld door 4. Dat is de vergelijkingsmaatstaf. Er wordt in de regeling niet nader gespecificeerd per sector.  
 • In onze sector kan de klap later komen, bijvoorbeeld als in maart en april nog redelijk wordt gedraaid. Dan mag een bureau ook kiezen voor een latere ingangsdatum, bijvoorbeeld voor een periode die start in april of mei en doorloopt tot juni of juli.
 • Let op! Ook als over een latere periode wordt aangevraagd blijft de loonsom over de periode maart, april en mei 2020 de maatstaf. NB: dit punt is d.d. 2 april achterhaald. 
 • Een bureau moet dat – achteraf – kunnen onderbouwen met een accountantsverklaring.
 • Als een bureau juridisch uit meerdere onderdelen bestaat (ontwerp en technisch ontwerp bijvoorbeeld in aparte bv’s) dan telt de omzet op concernniveau.
 • De berekening van de subsidie wordt z.s.m. toegevoegd aan de FAQ, vermoedelijk ook snel beschikbaar bij boekhouder en/of accountant.  

Vragen?

Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff, 06 538 035 40.