Loonsubsidie en andere tijdelijke maatregelen

Er is nu de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze loonkostensubsidie subsidieert gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. De essentie is omzetverlies, de vorige regeling over werktijdverkorting betrof werktijd.

Belangrijk om te weten is dat de ‘ww-invalshoek’ is verlaten. Er is dus geen sprake (meer) van werktijdverkorting en evenmin van een aanspraak op de WW.

Al aangevraagde Werktijdverkorting
Hoewel Werktijdverkorting dus niet meer kan worden aangevraagd, hebben bedrijven de afgelopen weken al een aanvraag ingediend en mogelijk zelfs ontvangen. Wat is dan het gevolg van een verleende wtv-vergunning voor de loonverplichting van de werkgever?  De websites van de rijksoverheid melden dat de werkgever een eventuele WW-uitkering van de werknemer kan verrekenen met zijn loonverplichting.

Het is fijn dat  aanvragen nu niet meteen direct onmiddellijk moeten worden ingediend, waardoor er overbelasting  van websites ontstaat. Het is zelfs voor veel bureaus moeilijk om nu al precieze cijfers te produceren. Maar valt wellicht mee, daar is nog geen goed beeld van, het experimenteren met thuiswerken is begonnen. Dat lukt het ene bureau beter dan het andere, hangt ook weer samen met type project en nog veel meer. Het is worstelen naar een bevredigende oplossing. Het lijkt er op (BNA komt binnenkort met concretere cijfers) dat thuiswerken zo’n 60/70% werkcapaciteit overhoudt. We zetten het nog even kort op een rij.   

Voorwaarden

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 (oftewel kan later in de tijd worden aangegeven of aangepast).

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is – afhankelijk van de terugval in omzet, – maximaal 90% van de loonsom. Hier een paar voorbeelden van de relatie tussen omzetdaling en de tegemoetkoming:

  • 100% van de omzet valt weg, tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • 50% van de omzet valt weg, tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • 25% van de omzet valt weg, tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van je aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
Lopende aanvragen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (klik hier voor meer informatie).

Overige maatregelen
Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Zelfstandigen/zzp’ers kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. In de gemeenten wordt met alle macht gewerkt om vanaf maandag aanstaande de aanvraagstroom te verwerken die naar verwachting meer dan 100.000 aanvragen bedraagt.

Uitstel belastingbetaling
Getroffen ondernemers (ook zzp’ers)  kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijg je langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

Verruiming garantiefonds
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Wil je alles nog eens terug lezen zie de Kamerbrief Noodpakket banen en economie van 17 maart jl. 

Vragen?
De helpdesk is telefonisch bereikbaar op 0653-803540  en per mail via info@sfa-architecten.nl