Reparatie derde WW-jaar en WGA via verzamel cao. Wat betekent dat voor werkgever en werknemer?

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekende in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling. 
De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties binnen de architectenbranche hebben – na een enquête onder werknemers – vastgelegd dat zij het eens zijn met deze reparatie en aansluiten bij aanbevelingen vanuit de Stichting van de Arbeid hierover.

Verzamel-cao
De partijen die de cao architectenbureaus afsluiten, zijn aangesloten bij een zogenaamde verzamel-cao. Aan die verzamel-cao kunnen meerdere partijen deelnemen. De verzamel-cao is in werking getreden vanaf de algemeen verbindend verklaring door de minister van SZW met de publicatie in de Staatscourant. De private aanvulling WW en WGA voor architectenbureaus is vanaf 1 februari 2020 van start gegaan voor alle architectenbureaus binnen de werkingssfeer van de cao.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

 • De werkgever houdt per 1 februari 2020 elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.
 • Werkgevers ontvangen hiervoor een brief van de stichting PAWW, het landelijk fonds dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de PAWW-regeling.
 • In de brief staat alle informatie die je nodig hebt om je als organisatie aan te melden als deelnemer. Aanmelding is verplicht.
 • Het is van belang deze aanmelding zo snel mogelijk te regelen, zodat periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen kan plaatsvinden. Dat gaat via een simpel opgezette portal, dus met relatief weinig administratieve rompslomp.
 • Bijna alle salariskantoren hebben de aanpassingen al in hun systemen opgenomen. Overleg dit voor de zekerheid tijdig zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
  De volgende softwareleveranciers zijn reeds bekend met de regels voor het innen van de premie voor de reparatie van het derde WW / WGA jaar: Visma, Unit4, Exact, Afas, SAP, ADP, Centric, Loon, Info, Microloon, SDWorx, Salar, DBS, BCS, CBBS, Nmbrs, Hr2day, Easylon, SCAB, Polaris, Loket.NL, Pivoton, Kraan.
 • Voor cao-volgers is door PAWW een apart stappenplan gemaakt. 

Wat betekent dit voor jou als werknemer?

 • De Private Aanvulling WW (PAWW) is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 februari 2020 werkloos raken en dat na twee jaar nog steeds zijn, of die eerder al een onvolledige opbouw blijken te hebben. De PAWW repareert ook de versobering van  de loongerelateerde WGA.
 • Sinds 1 januari 2016 is de WW- en de WGA-tijd wettelijk stapsgewijs verkort.
 • In de cao zijn afspraken gemaakt door werkgevers en werknemers om dit te repareren.
 • Als de WW-uitkering na twee jaar afloopt (WW-of loongerelateerde WGA-uitkering) of als je eerder al een onvolledige opbouw blijkt te hebben, maak je mogelijk nog aanspraak op de Private Aanvulling WW (PAWW).
 • Je werkgever houdt de premie in op het salaris. Dat is een percentage van je salaris. PAWW heeft het percentage voor 2020 vastgesteld op 0,4% van het brutoloon. De premie was in 2021 ook 0,4% van het brutoloon. In 2022 wordt de premie verlaagd naar 0,2%. 
 • Hier hoef je zelf niets voor te regelen, dat loopt via de werkgever.
 • Ben je specifiek werkzaam bij een organisatie die de cao volgt, dan is hier een apart stappenplan voor gemaakt. 

Meer lezen
PAWW heeft een uitgebreide website met informatie over de achtergrond van de regeling en een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. PAWW heeft van het Pensioenfonds Architectenbureaus de adresgegevens ontvangen van alle werkgevers binnen we werkingssfeer van de cao architectenbureaus. Op de website www.spaww.nl zie je hoe je je als werkgever kan registreren, ook in geval je uiteindelijk geen brief mocht hebben gekregen. In het stappenplan staat hoe te handelen als de werkgever een zogenaamd cao volger is.

Contact
Voor vragen kun je mailen met SPAWW.

Infographic: medezeggenschap

Lees ook de toelichting onder Cao/over de cao of cao-bijlage 1.

Hoe verhoudt de cao zich tot de wet?

De cao kan op de wet aanvullende afspraken opstellen: voor architecten is bijvoorbeeld bij een 40-urige werkweek het aantal vakantie-uren 80 uur hoger dan wettelijk is verplicht. Ook kan door de cao een uitzondering worden gemaakt: voor studenten aan een Academie van Bouwkunst  (AvB) kunnen bijvoorbeeld meer tijdelijke contracten (link naar verplichte modelcontract onder Tools) worden afgesproken.

Is er in de cao voor een onderwerp geen bepaling opgenomen dan geldt de wet.

Handleiding bureau-intermediair

Een bureau-intermediair is een werknemer die als contactpersoon voor collega’s en werkgever kan optreden. Welke taken een bureau-intermediair heeft en hoe je deze kan vervullen vind je in de handleiding bureau-intermediair

Infographic: voor wie geldt de cao?

voor wie geldt de cao
Lees ook de toelichting ‘Voor wie geldt de cao?’ onder Cao 

 

 

Wie kan de cao vrijwillig volgen en hoe doe je dat?

Een aan de architectuurbranche verwant bureau – waaronder ook een kleiner of middelgroot ingenieursbureau zonder eigen cao – kan zich vrijwillig aansluiten bij de architectencao, inclusief het pensioenfonds voor architectenbureaus. Vrijwillige aansluiting kan niet als het bureau onder een ander bedrijfstakpensioenfonds valt.

Voor vrijwillige aansluiting neem je contact op met het pensioenfonds, zij verzorgen de administratieve aanmelding. Contact kan per mail-contactformulier of telefonisch op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 020 583 4230.

 

Vallen interieurarchitecten (stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten) onder de architectencao?

Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie.

 1. Een interieurarchitect (tuin- en landschapsarchitect of stedenbouwkundige) die werkt bij een architectenbureau valt onder de cao.
 2. Een bureau dat zichzelf interieurarchitectuurbureau (tuin- en landschapsarchitectuur of stedenbouwkundig bureau) noemt maar ook architect-werkzaamheden verricht, valt verplicht onder de cao voor architectenbureaus.
 3. Is sprake van een interieurarchitect (tuin- en landschapsarchitect of stedenbouwkundig bureau) dat zich in hoofdzaak richt op “interieur” (“tuin en landschap”, “stedenbouw”) dan is de cao niet verplicht. Vrijwillig aansluiten mag wel.

Neem bij twijfel voor overleg contact op met SFA. 

Wij noemen onszelf geen architectenbureau, geldt de cao?

Het komt voor dat een bureau zich geen architectenbureau noemt of mag noemen, bijvoorbeeld als de directeur geen architect is. Als een bureau architectenwerkzaamheden verricht, dan is in cao-artikel 2 (onder b en c) bepaald dat de cao na ‘algemeen verbindend verklaring’ net zo goed geldt.
Algemeen verbindend verklaring (AVV) van een cao voor de hele bedrijfstak verloopt via het ministerie van SZW en heeft als doel dat binnen een branche dezelfde cao-regels voor werknemers gelden.