CAO

Artikel 14

1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de afgesproken einddatum.

2. Voor een arbeidsovereenkomst vanaf zes maanden geldt een aanzegtermijn.

3. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden beëindigd of opgezegd, tenzij
a. met wederzijds goedvinden of
b. partijen bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk een tussentijds opzegbeding zijn overeengekomen.

4. De transitievergoeding wordt vastgesteld conform de wettelijke bepalingen.