Future search: toekomstgerichte arbeidsrelaties

Het SFA traject 'toekomstgerichte arbeidsrelaties' is één van de spin-offs van het 2017-2018 uitgevoerde verkenningsproject naar duurzame inzetbaarheid. Hoe blijven bureau en medewerkers relevant in het licht van 2030, wat hebben zij daarvoor nodig van de branche? 
We doen een "future search": een gefaseerd, co-creatief proces. Welke veranderingen komen er aan, hoe kunnen we daarop anticiperen?
I
n een aantal bijeenkomsten in het voorjaar van 2019 verkennen en ontwerpen we toekomstgerichte arbeidsrelaties met een dwarsdoorsnede van de branche. Hoe gaat (samen)werken in projecten eruit zien?

Wil jij meedoen?
Sessie 2 gaat over de opgaven waar de architectenbranche voor staat en vindt plaats op:
dinsdag 5 maart, 13-17 uur bij SFA, Jollemanhof 14, Amsterdam.
Meld je aan via info@sfa-architecten.nl, onder vermelding van 'future search'.
De bijeenkomst is gratis en telt als 3 uur bij- en nascholing. Een certificaat kan desgewenst worden verstrekt.
Kun je er niet bij zijn op dinsdag 5 maart? Mail ons voor een uitnodiging voor een volgende sessie.

Voor een impressie > samenvatting & podcast van sessie 1 

Proces future search
De kernvraag is hoe je als medewerker, als bureau relevant blijft in een veranderende wereld? Hoe als cao-partijen, als SFA?
Welke trends spelen er in de werkomgeving en in de sociale omgeving? Hoe geef je de relatie tussen werken en belonen toekomstbestendig vorm, ook als je wisselende rollen en taken vervult? Heeft ontwikkelen daarin een plek? Ontwikkelen en leren vallen buiten de formele beoordeling en waardering en krijgen daardoor in het instrumentarium niet de benodigde prioriteit. 

Via trends (sessie 1) en opgaven (sessie 2) gaan we vanaf sessie 3 oplossingsrichtingen formuleren. 

Future search_600 pix


Door mee te doen, krijg je een scherper beeld van de trends en opgaven voor het werken van vandaag en morgen en je doet contacten op. Je loopt daarmee warm voor je eigen toekomst en je helpt de branche om de juiste beslissingen te nemen. Voor architecten telt een bijeenkomst als 3 uur bij en nascholing. 


SFA ontvangt voor dit project gericht op duurzame inzetbaarheid een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Eu_logo