Archive for the ‘Cao’ Category

Salaristabel per 1 juli 2022

De salaristabel per 1 juli 2022 is nu ook beschikbaar. 

De afspraken over salarisstijgingen die cao-partijen hebben afgesproken staan in cao-artikel 22. De uitwerking ervan in salaristabellen wordt gedurende de cao-periode bekend, via de SFA-website en -nieuwsbief gepubliceerd. 
Je vindt alle tabellen van de lopende cao-periode ook onder Downloads (onder het kopje Cao)

Salaristabel januari 2022

De nieuwe salaristabel met bruto-maandsalarissen per 1 januari 2022 is beschikbaar. De cao-verhoging betreft een vast bedrag voor alle werknemers, gelijk aan 1% van het gemiddelde loon in de architectenbranche. De onderste salarisschalen zijn aangepast door een verhoging van het minimumloon. 
Daarnaast tref je onderaan de nieuwsbrief twee andere berichten aan: 

 • de cao 2021-2023 is nu vormgegeven en aangevuld met een thematische toelichting en infographics.
 • De artikelen en bijlagen van de cao 2021-2023 zijn in het Engels vertaald.

Toelichting en tabel per januari 2022

De salarisverhogingen staan omschreven in cao-artikel 22. Het eerste deel van de salarisverhoging per 1 januari 2022 is een stijging van 32 Euro bruto. Dat bedrag is 1% berekend op basis van alle salarissen in de branche (cao-artikel 22, lid 2). Daarnaast hebben cao-partijen in de cao 2021-2023 afgesproken per 1 januari 2022 het minimumloon in de architectenbranche op te trekken tot 14 Euro bruto per uur (cao-artikel 22 lid 3). Hiermee volgen zij het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om het minimumloon te verhogen. Vanaf 2022 is een minimum maandsalaris opgenomen op basis van 14 Euro per uur, wat neerkomt op 2.427 Euro bruto per maand bij een 40-urige werkweek. Waar het maandsalaris na de stijging met 32 Euro onder dit bruto maandbedrag lag, is dat maandsalaris naar 2.427 Euro opgehoogd.
Daarmee is de salaristabel per 1 januari 2022:

 

Minimumloon 14 Euro per uur: voor wie en waarom

Vrijwel alle medewerkers van architectenbureaus zitten boven dit minimum maandsalaris. De afspraak betreft daarom een kleine groep van hoofdzakelijk jonge medewerkers. De sectorale arbeidsmarkt voor jong (met name technisch) ontwerptalent is bovendien krap geworden, wat deze maatregel mede verklaart.

De afspraak past in het streven van cao-partijen om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen bureaus tegen te gaan en om een aantrekkelijke branche te blijven om in te gaan werken. Cao-partijen hebben daarom besloten dat voor de onderste salarisschalen een hoger salaris geldt, met als doel een fatsoenlijk en leefbaar loon. Cao-partijen nemen hiermee verantwoordelijkheid voor goed werkgever- en werknemerschap en roepen opdrachtgevers van architectenbureaus op tot goed, maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap door dit mee te wegen bij contractvorming en het maken van afspraken over honoraria. 

Toekomstige loonstijgingen cao 2021-2023

Op 1 juli 2022 volgt 0,75% loonstijging en op 1 januari 2023 nogmaals 0,75% als vast bedrag (conform cao-artikel 22 lid 4 en 5). Deze tabellen worden later gepubliceerd. 

 

Andere nieuwsberichten

Cao 2021-2023 vormgegeven

De tekst van de cao voor architectenbureaus 2021-2023 was tot nu toe in onopgemaakte vorm beschikbaar, inmiddels is de cao voor architectenbureaus 2021-2023 (pdf) in huisstijl opgemaakt en online beschikbaar. 

Tegelijk is de tekst uitgebreid: voorafgaand de cao-artikelen en bijlagen zijn voor leesbaarheid en toegankelijkheid thematische toelichtingen en infographics geplaatst. De teksten per thema zijn gelijk aan de webpagina’s. In de kantlijn wordt steeds verwezen naar het specifieke cao-artikel. 

Cao 2021-2023: artikelen en bijlagen vertaald

De artikelen en bijlagen van de cao 2021-2023 (pdf) zijn nu vertaald in het Engels.
Ze zijn op de websitepagina Downloads toegevoegd onder ‘English information’ (daar staat het deel van het SFA aanbod dat vertaald is). 

Tot slot: laatste kans aanmelding afscheid Huub

Wil je aanwezig zijn bij het afscheid van oud-directeur Huub de Graaff op 
dinsdag 16 november 2021, 16:00 – 18:00 uur (inloop vanaf 15:30 uur), in Artis te Amsterdam? 
Je kunt je nu nog aanmelden via mailadres info@sfa-architecten.nl.

Cao: artikelen vertaald in het Engels

Artikelen en bijlagen van de cao 2021-2023 (pdf) zijn nu vertaald in het Engels.
Ze zijn bij Downloads toegevoegd onder English information (daar staat het deel van het SFA aanbod dat vertaald is). 

Cao 2021-2023 vormgegeven

De tekst van de cao was tot nu toe in onopgemaakte vorm beschikbaar, nu is de cao voor architectenbureaus 2021-2023 in huisstijl opgemaakt en gepubliceerd. 

Tegelijk is de tekst uitgebreid: voorafgaand de cao-artikelen en bijlagen zijn voor leesbaarheid en toegankelijkheid thematische toelichtingen en infographics geplaatst. De teksten per thema zijn gelijk aan de webpagina’s. In de kantlijn wordt steeds verwezen naar het specifieke cao-artikel. 

Cao 2021-2023 algemeen verbindend verklaard

De cao 2021-2023 in de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland.

De algemeen verbindend verklaring (kortweg AVV) geeft werkgevers en medewerkers in de architectenbranche duidelijkheid en draagt bij aan een gelijk speelveld tussen bureaus ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Met deze minimum ‘collectieve arbeidsvoorwaarden én opdrachtovereenkomst’ willen de caopartijen -BNA en de vakorganisaties FNV, CNV en De Unie- concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. De cao legt een faire bodem in de markt voor zowel werknemers als zzp’ers, die in opdracht van bureaus werken.

Links:
cao voor architectenbureaus 2021-2023 (op dit moment nog onopgemaakte tekst)
bekendmaking Staatscourant van het AVV-besluit van ministerie SZW (29 september 2021)

Cao-akkoord definitief

Het onderhandelaarsakkoord is door cao-partijen bekrachtigd. Gisteren ging als laatste het BNA-bestuur akkoord. SFA heeft de teksten van de cao aangepast, cao-partijen reageren daar binnenkort op. Daarna worden de nieuwe teksten gecommuniceerd via onze nieuwsbrief en website.

Cao 2021-2023: de nieuwe afspraken

Hieronder vatten we de hoofdlijnen samen:

 • Er zijn afspraken gemaakt over loonstijgingen per half jaar:
  1 juli 2021 loonstijging 1,5%,
  1 januari 2022 loonstijging 1% (als vast bedrag, 1% gemiddeld berekend over alle salarissen),
  1 juli 2022 loonstijging 0,75%,
  1 januari 2023 loonstijging 0,75% (als vast bedrag, gemiddeld over alle salarissen).
  Vanaf januari 2022 geldt als minimum uurloon 14 Euro per uur.
 • De pensioenbijdrage is in 2021 23%, wordt in 2022 verhoogd naar 24,5%;
 • Tijdens het aanvullend geboorteverlof WIEG voor partners, maximaal 5 weken geldt 100% doorbetaling pensioenpremie (pensioenopbouw); werkgever bepaalt of het loon (70% betaald door UWV) wordt aangevuld tot 100%;
 • De richtlijn voor het uurtarief van zzp’er (150% van uurloon werknemer voor vergelijkbaar werk) wordt aangevuld met 8% vakantietoeslag;
 • Werkgevers en werknemers maken in redelijkheid afspraken over thuiswerkvergoeding (al dan niet in combinatie reiskostenvergoeding);
 • Komende cao-periode wordt (opnieuw) door cao-partijen onderzocht hoe het nu precies zit met de werkelijkheid van overwerk en werkdruk.

Zie ook de nieuwsbrief van 28 april, waarin uitgebreider op de afspraken is ingegaan.

 

Loontabel 1 juli 2021

Met het definitieve akkoord kunnen we nu ook de salaristabel per 1 juli 2021 (pdf) publiceren, hierin is de loonstijging van 1,5% verwerkt. 

Onderhandelaarsakkoord cao 2021-2023

De onderhandelaars van BNA, FNV, CNV en De Unie zijn het met elkaar eens geworden over een nieuwe cao voor de periode 1 maart 2021 – 28 februari 2023. De uitkomsten worden nu voorgelegd aan de achterban. Als de raadpleging van de achterban (leden) positief is, wordt het akkoord definitief en wordt dat direct gecommuniceerd. Dan wordt ook de salaristabel per 1 juli 2021 gepubliceerd.
Een onderhandelaarsakkoord is best bijzonder omdat er dit jaar nog maar weinig cao’s zijn afgesloten vanwege alle corona-onzekerheid. Onze cao-partijen dachten daar toch iets anders over, zij willen juist nu duidelijkheid geven aan werkgevers en werknemers door niet het onderste uit de kan te halen, zij zijn met elkaar in redelijkheid tot een compromis gekomen over met name loon, pensioen en het aanvullend geboorteverlof WIEG.  

Onderhandelaarsakkoord in hoofdlijnen

Het aan de achterban voorgelegde akkoord ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Loonstijging
De totale loonstijging over twee jaar is 4% inclusief 0,5% compensatie voor het niet verhogen van de pensioenpremie voor 2021 (de 0,5% geldt per 1 juli 2021).

 • 1,5 % per 1 juli 2021 (inclusief 0,5% compensatie pensioenpremie)
 • 1% per 1 januari 2022 in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling
 • 0,75% per 1 juli 2022
 • 0,75% per 1 januari 2023 in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling.
   

De pensioenpremie bedraagt in 2021 23% en in 2022 24,5%. Die premie wordt gezamenlijk opgebracht door werkgever (55%) en werknemer (45%).

Het minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2022 opgetrokken naar €14 per uur.

Aanvullend geboorteverlof WIEG
Het aanvullend geboorteverlof voor partners bedraagt maximaal vijf werkweken op te nemen binnen een periode van 26 weken. Over die maximaal vijf weken betaalt UWV 70% van het salaris (tot het maximumdagloon). Het is aan werkgever of deze het loon aanvult tot 100%. De doorbetaling van de pensioenpremie blijft gehandhaafd op 100%,
 
Uurtarief zzp’ers
Het minimum-uurtarief van zzp’ers voor vergelijkbare werkzaamheden door werknemers in vergelijkbare omstandigheden, de zogeheten zij-aan-zij-werkers is al eerder gesteld op 150% van het desbetreffende uurloon van die werknemers. Dat zzp-uurtarief wordt nu verhoogd met 8% vakantietoeslag, het percentage dat de cao hanteert voor werknemers.
 
Thuiswerkvergoeding 
Cao-partijen willen over dit onderwerp geen bedrag vastleggen in de cao. De Nibud- berekening is algemeen bekend (€1,99 per dag), het uitgangspunt is dat werkgever en werknemer hier in redelijkheid met elkaar afspraken over maken, bijvoorbeeld ook in samenhang met de reiskostenvergoeding.
Hoe bureaus hier mee omgaan wordt medio volgend jaar geëvalueerd.
 
Werkdruk en overwerk
In de komende cao-periode wordt (opnieuw) door cao-partijen onderzocht hoe het nu precies zit met de werkelijkheid van overwerk en werkdruk. Hier kan op veel bureaus beter mee worden omgegaan. Dat is een complex onderwerp waar opdrachtgevers ook een factor in zijn, bijvoorbeeld met tijdsdruk en nog even dit of dat. Er komen ook pilotmogelijkheden en onderzoeken gesubsidieerd door het ministerie van SZW om in het kader van duurzame inzetbaarheid betere afspraken over dit onderwerp te kunnen maken.
 
3e WW-jaar Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW)
Cao-partijen evalueren de regeling voor een aanvullend 3e WW-jaar die vorig jaar is ingegaan. Niet iedereen is tevreden over de regeling en de dienstverlening van SPAWW. 

Wendbaarheid in goede en slechte tijden (tijdelijke ontheffing cao-bepalingen)
Cao artikel 4, 5 en 24 lid 2b zijn de zogeheten hardheidsclausules die werkgevers de mogelijkheid bieden om in economisch zware tijden ontheffing te vragen van cao-bepalingen. Werknemers spelen daar uiteraard ook een rol in. Werkgever en werknemers worden geacht dit zoveel mogelijk samen op te pakken tot behoud van perspectief voor bureau en de werkgelegenheid.  

 

Andere berichten 

Hoe staat het met verlof en Koningsdag en 5 mei?
Je leest het antwoord bij de FAQ Wat zijn de feestdagen in 2021?

Tijdelijk een werknemer ‘over’ of juist extra nodig?  
Kijk dan eens op het prikbord Collegiale in- en uitleen tussen architectenbureaus. Doel van dit prikbord is om bestaande eigen netwerken te vergroten. Misschien is er in jullie architectenbureau onzekerheid over de werkvoorraad en wat dat betekent voor jullie personeelsbeleid. Kun je iemand bij stilvallen van opdrachten toch in dienst houden omdat het werk straks weer aantrekt? Durf je een nieuwe werknemer aan te nemen? Collegiale in- en uitleen kan de oplossing zijn.

20 mei: online uitwisseling ervaring SLIM-subsidie
Heeft jouw architectenbureau een aanvraag ingediend voor de SLIM-subsidie? Al is de aanvraag wellicht niet gehonoreerd, misschien vind je het toch (of: juist daarom) interessant om met andere aanvragers van gedachten te wisselen. 
SFA organiseert donderdag 20 mei een Teams-meeting, van 14-15.30 uur. Daarin gaat het over het delen van ervaringen en tips over jullie plannen om leren en ontwikkelen binnen het bureau te stimuleren. Inhoudelijke uitwisseling staat nu centraal en niet zozeer de subsidietechniek. De uitwisseling kan je ideeën opleveren voor de uitvoering van je eigen plan of andere ontwikkelmanieren.
Lees meer en meld je aan op de SFA-site.