Author Archive

Inspectie SZW waarschuwt voor phishingmails

Inspectie SZW waarschuwt op de eigen website dat er phishingmails worden rondgestuurd uit haar naam. Organisaties die de mail ontvangen, zouden niet hebben geantwoord op een klacht die tegen hen zou zijn ingediend. In een bijlage op de mail zit malware verstopt.

WIEG: aanvullend geboorteverlof voor partner

Ministeries maken er soms een sport van om wetten kenmerkend af te korten. Bij de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is dat gelukt. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen.

Geboorteverlof
Er is al geboorteverlof voor partners die in loondienst werken, 1 keer het aantal werkuren per week. Bij geboorteverlof (ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd) wordt het salaris volledig doorbetaald door werkgever. Werknemer kan dit verlof naar eigen inzicht opnemen binnen 4 weken na de geboorte.

Nieuw: aanvullend geboorteverlof
Het nieuwe aanvullende verlof is veel langer, maximaal 5 werkweken (5 keer het aantal werkuren per week) als het kind op of na 1 juli 2020 wordt geboren.
Werknemer heeft bij het aanvullende geboorteverlof recht op 70% van het salaris, dat deel wordt vergoed door het UWV. Deze UWV-uitkering is maximaal 70% van het dagloon van de werknemer (en maximaal 70% van het maximumdagloon). De werknemer ontvangt de betaling van de werkgever of rechtstreeks van het UWV. Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de UWV-uitkering zelf houden.

Ga naar de UWV-website voor meer informatie over de aanvraag van de UWV-uitkering.

Spelregels aanvullend geboorteverlof

Hieronder staan enkele belangrijke spelregels. Voorafgaand aan het aanvullend geboorteverlof moet overigens eerst het geboorteverlof worden opgenomen.

 • Opnemen binnen een half jaar na geboorte kind, na tijdige aanvraag
  De partner moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen een half jaar na de geboorte én 4 weken van tevoren per brief of e-mail aanvragen bij werkgever.

 • Spreiding verlofdagen
  Partners kunnen maximaal 5 weken aanvragen.  Dat moet in hele weken (het aantal werkuren per  week) aangevraagd worden en mag worden uitgespreid. Voorbeeld: partner vraagt 2 weken verlof aan en spreidt deze uit over meerdere weken (2 dagen per week gedurende vijf weken bijvoorbeeld). In overleg met werkgever kan werknemer het ook over meer dan 5 weken spreiden. Dat moet wel gebeuren binnen 6 maanden na de geboorte van hun kind.
  Alleen als er sprake is van een zogeheten zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag werkgever in overleg met werknemer de verlofdagen anders plannen dan de werknemer aanvraagt.

 

NOW 2.0 definitief met een paar extra aandachtspunten

NOW 1.0 was een subsidieregeling tot behoud van werkgelegenheid, het voorkomen van ontslagen. NOW 2.0 is meer gericht op aanpassing aan de nieuwe economische realiteit, op herbezinning en wellicht reorganisatie. Door ‘de boete’ uit NOW 1.0 grotendeels te laten vervallen, wordt voorkomen dat bedrijven niet kunnen herstructureren. Er is een 5% ontslagboete (over de gehele subsidie) overgebleven met ook nog een tenzij. De verwachting is dat er reorganisaties zullen komen. Daar worden eisen aan gesteld.

Aanvankelijk leek NOW 2.0 de laatste subsidieregeling, maar gisteren liet minister Koolmees doorschemeren dat er misschien nog een NOW 3 komt. Dat is een politiek signaal.
Voor de volledigheid, de subsidie in NOW 1.0 en 2.0 wordt niet bij de omzet meegeteld.

NOW 1.0 getallen
Van NOW 1.0 is ruim gebruik gemaakt. Er zijn 138.586 subsidietoekenningen met 2.5 miljoen werknemers. Tot en met 12 juni is 6.2 miljoen aan voorschotten uitgekeerd. 67% daarvan zijn bedrijven met minder dan 10 werknemers, 27% met 10 tot 50 werknemers en 6% met tenminste 50 werknemers. De meeste aanvragen kwamen uit de detailhandel, horeca, catering en overige commerciële dienstverlening.

NOW 2.0 de kern
Korte samenvatting:

 • Toegankelijk voor nieuwe aanvragers en aanvragers van NOW 1 indien een omzetverlies van ten minste 20%
 • De meetperiode (vier i.p.v. drie maanden) voor nieuwe aanvragers kan zijn:
  – juni t/m september
  – juli t/m oktober
  – augustus t/m november
 • Aanvragers die ook van NOW 1.0 gebruik hebben gemaakt, moeten de nieuwe periode laten aansluiten op de eerste.
 • De referentie-omzet is: een derde van de omzet over 2019 (om getalsmatig aan te sluiten bij de subsidie-aanvraag voor vier maanden
 • De subsidie is altijd gerelateerd aan de loonsom juni t/m september (4 maanden) (ongeacht de periode die aanvrager kiest)
 • Met het oog op Corona-recessie “nieuwe realiteit” wil NOW 2.0 voorkomen dat bedrijven niet kunnen herstructureren en NOW een te hoge drempel wordt.  De ‘boete’-korting van 50% is geschrapt met als compromis een 5% korting tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zie onderaan.

NOW 2.0 opleiding
Werkgever heeft een inspanningsverplichting tot scholing van en ontwikkeladvies voor zijn werknemers. Dat lijkt geen zwaar punt te worden in de subsidiebeoordeling/vaststelling. Werkgevers hebben er 52 weken de tijd voor (geen vier maanden). Het is bovendien een recht dat werknemers zelf moeten claimen. NOW is niet bedoeld als scholingsinstrument op zich, er is geen controle of sanctie i.v.m. subsidie en daarom heeft/hebben de medezeggenschap/werknemers een rol. Goed werkgeverschap speelt hier ook!

NOW 2.0 concernaanvraag
Er is meer duidelijkheid geschapen over concernaanvragen. Stel dat een concern minder dan 20% omzetverlies heeft, maar een individuele werkmaatschappij voldoet wel aan die 20% subsidie-eis, dan kan die werkmaatschappij een NOW-subsidie aanvragen.

Het subsidiebedrag wordt verlaagd met 5% als werkgever:

 • Tussen 30 mei t/m 30 september een melding doet in het kader van de WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag) en
 • Tussen 1 juni t/m 30 september bij UWV een collectief ontslagverzoek indient voor 20 of meer werknemers.
 • Die korting vervalt als werkgever met alle belanghebbbende verenigingen overeenstemming heeft bereikt over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen.

De regeling stelt dat “op deze wijze gedegen overleg met vakbonden of OR/personeelsvertegenwoordiging (PvT) wordt geborgd”. Daarbij geldt dat de werkgever aannemelijk zal moeten maken dat de NOW subsidie in zijn geval geen voor de hand liggende andere oplossing is. 

Tot slot

 • De tegemoetkoming uit de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geldt voor ondernemers waarvan de geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met SBI-codes die zijn gekoppeld aan de TVL. Architectenbureaus zitten hier nog niet bij. BNA voert ten behoeve van een maximale toegang tot de voorzieningen in het noodpakket een doorlopende lobby.
 • De BNA organiseert aanstaande dinsdag 30 juni van 16 tot 17 uur een live sessie over NOW 2.0, alleen voor BNA-leden. Huub de Graaff van SFA is één van de deskundigen, die live vragen beantwoordt. 
 • Ter voorkoming van ontslag heeft SFA op verzoek van een aantal bureaus een pilot opgezet in de vorm van een digitaal prikbord voor collegiale in- & uitleen tussen architectenbureaus. 
  Nieuw in de pilot is dat werkgevers met reguliere vacatures, die open staan voor tijdelijke vervulling via collegiale inleen met als doel om ontslag bij andere bureaus te voorkomen dit ook via het prikbord kunnen laten weten.

Heb je vragen mail dan naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff, 06-53803540.

NOW 1.0 wordt 2.0

De tijdelijke noodmaatregel wordt met vier maanden verlengd. De essentie blijft vrijwel gelijk. NOW 2.0 steunt werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% met als doel zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Aanvragen kan vanaf 6 juli. Dan kan een tegemoetkoming voor de loonkosten worden aangevraagd. De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. De referentieperiode voor de omzetdaling wordt een derde van de jaaromzet van 2019. De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten wordt 40% (was 30%). Deze opslag is ter dekking van opbouw vakantiegeld, pensioenpremies en nog een paar werkgeverslasten.

Werkgevers die voor de tweede keer aanvragen
Voor de aanvragers van een vervolg op de eerste periode geldt dat de nieuwe aanvraag moet aansluiten op de eerste aanvraagperiode.

Nieuwe referentiemaand
De referentiemaand wordt maart 2020. Het tweede tijdvak volgt verder de systematiek van het eerste.
Werkgevers die ten minste 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen bij UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Daarbij committeren werkgevers zich om de lonen van betrokken werknemers 100% door te betalen.  

Aanpassing boete bij ontslag
De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar – als er onverhoopt toch ontslagen vallen – wordt in tegenstelling tot NOW 1.0 geen korting (boete) op de subsidie toegepast, maar geldt ‘alleen’ terugbetaling van de desbetreffende loonsom(men). Hier is stevig op gereageerd door met name de vakbonden. Vorige week is daar een compromis over bereikt. Er komt nu ruimte voor ontslag zonder boete bij minder dan 20 medewerkers. Vanaf 20 of meer medewerkers die ontslagen worden (nog steeds) om bedrijfseconomische redenen, moet werkgever hierover vooraf een akkoord hebben bereikt met de vakbonden of met de OR/Personeelsvertegenwoordiging. Daar hoort ook een sociaal plan bij. Als dat niet lukt, wordt het totale loonsubsidie-bedrag met 5% verminderd. Het ontslagrecht blijft van toepassing.  

Voorschot en definitieve vaststelling
Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de loonsubsidie, zie de staffel bij de meest gestelde vragen op onze website. UWV verstrekt opnieuw een voorschot van 80% van de aangevraagde subsidie. Achteraf wordt het daadwerkelijke omzetverlies vastgesteld, ook of er sprake was van een daling van de loonsom over het gekozen tijdvak. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over maart. Als achteraf blijkt dat de loonsom lager is, volgt een correctie.

Meldingsplicht
Werkgever is verplicht de NOW-tegemoetkoming te melden aan het personeel.

Subsidie is omzet
Let op! Voor zowel NOW 1.0 als NOW 2.0 telt de subsidie mee in de omzet. Dat geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten, een andere hulpmaatregel van het kabinet voor het mkb. Het bedrag hiervoor wordt verhoogd van € 20.000 naar € 50.000. In een volgende nieuwsbrief meer hierover. 
Erratum 8 juni: de subsidie NOW 1.0 en 2.0 telt niet mee in de omzet. 

Dividend en bonussen (aan aandeelhouders)
Een nieuwe voorwaarde betreft het verbod op dividend uitkering en betaling van bonussen aan (directeur)aandeelhouders in 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Deze eis geldt voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring nodig is (de voorwaarden t.a.v. dit onderdeel worden nog vastgesteld).

Aanvullende voorwaarde: scholing
Werkgevers krijgen in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Werkgevers moeten hier bij de aanvraag een verklaring over afgeven. Dat betreft bij- of omscholing. Onze cao geeft inzicht in bestaande afspraken over tijd en kosten, zo ook over de ontwikkeluren (artikel 32 cao).  Het belang van scholing werd nog eens onderstreept door minister Wiebes van Economische Zaken. Hij stelde in de Kamerbrief NOW 2.0 dat “De fundamentele veranderingen die onze samenleving en economie ondergaan vragen om andere bedrijfsmodellen, met een andere inzet van mensen en middelen”.  
Met het oog hierop is het wenselijk dat werknemers de kans krijgen om zich op deze nieuwe omstandigheden voor te bereiden en een ontwikkeladvies aan te vragen of zich bij te scholen voor behoud van werk. Werkgevers kunnen werknemers hierin stimuleren in tijd of bijdragen in de kosten hiervoor”.

Start NOW 2.0
De aanvraag voor NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden gedaan.
De definitieve informatie over NOW 2.0 wordt op 10 juni door de minister van Economische Zaken bekend gemaakt. Eventuele wijzigingen of aanvullingen nemen we op in een nieuwsbrief daarover.  
Update 22/6: de definitieve informatie van de rijksoverheid over NOW 2.0 komt 25 juni beschikbaar. 

Tot slot
De informatie over NOW 2.0 zal ook op onze website worden bijgewerkt. Daarnaast heeft SFA sinds kort een online prikbord voor collegiale in- & uitleen tussen architectenbureaus gedurende de coronacrisis, als vergroting van eigen netwerk en als bijdrage aan baanbehoud. 

Heb je vragen mail dan naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff, 06 53 80 35 40.

Voor meer informatie zie Rijksoverheid.
 

 

Cao in coronatijd

Cao-partijen, de BNA aan werkgeverskant en de vakbonden FNV, CNV en De Unie aan werknemerskant, zien uiteraard ook de onzekerheid en mogelijke risico’s voor bureaus in coronatijd. Zij willen vanuit onderlinge solidariteit er samen de schouders onder zetten om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen.

De impact voor bureaus verschilt echter flink. Goed overleg over passende maatregelen op bureauniveau is daarom het devies. De belangen van werkgevers en werknemers zijn in veel gevallen gelijk als het om de continuïteit van hun bureau gaat. Bij het nemen van noodzakelijke maatregelen op bureauniveau kunnen de belangen van werkgevers en werknemers echter ook verschillen. Daarom hebben cao-partijen vorige week afgesproken dat zij gedurende coronatijd kunnen bemiddelen wanneer zich een verschil van mening tussen werkgever en werknemers over gewenste en passende maatregelen voordoet als gevolg van de coronacrisis. 

Cao-partijen kiezen voor een ad hoc aanpak zonder al te veel formaliteiten met als doel een bevredigende oplossing te realiseren als partijen er met elkaar niet uit komen. Cao-partijen doen dit in het kader van de cao die zij met elkaar hebben afgesproken.

SFA, die de cao uitvoert en het secretariaat voert van cao-partijen is ook bij deze aanpak de ingang voor werkgever en werknemer (info@sfa-architecten.nl).

 

Cao 2019-2021

De cao zelf geeft ook openingen:    

 • Artikel 24 maakt het mogelijk om periodieken niet toe te kennen als dat besluit voor alle werknemers geldt. Dat besluit moet aanvaard worden door 4/5e deel van de werknemers die er door getroffen worden. Vervolgens moet het gemeld worden aan SFA.
 • Artikel 4 maakt het mogelijk om tijdelijk af te zien van een indexering (per 1 juli met 1,8%) als dat geldt voor alle werknemers ter voorkoming van verlies van arbeidsplaatsen. Ook hier geldt instemming door 4/5e deel werknemers. Er wordt één oorzaak genoemd: bedrijfseconomische omstandigheden.
 • Artikel 5 maakt het mogelijk om een verzoek in te dienen bij de geschillencommissie als strikte toepassing van de bepalingen van deze cao leidt tot onbillijkheden van doorslaggevende aard. Daar zit interpretatieruimte in.

 

Creatieve oplossingen

Denk aan de volgende voorbeelden (N.B. met elkaar kunnen werkgever en werknemers ook andere afspraken maken, als ze het met elkaar eens worden zonder strijd met wet of cao):

 • Vrije dagen kopen uit cao à la carte, te verrekenen met het vakantiegeld.
 • Periodieken een half jaar uitstellen (artikel 24 cao).
 • Ontwikkelbudget inzetten en opmaken, in werk/privétijd.
 • Verlofuren en bestaande overuren opmaken en/of afboeken ter voorkoming van vakantiestuwmeren.  
 • In- en uitleen van medewerkers (zie nieuwsbrief en modelovereenkomst).
 • Nu min-uren maken, later in het jaar inhalen (flexibele inzet uren) (artikel 15 cao).
 • Afspraken over verruimen van de collectieve sluitingsmogelijkheden (artikel 38 cao).
 • Collectief minder uren opnemen, verrekenen met cao à la carte of onbetaald verlof.
 • Het door cao-partijen laten beoordelen van een sociaal plan bij ontslag (waarna het ontslag met wederzijds goedvinden afgesproken wordt).

Het uitgangspunt is goed werkgever- en werknemerschap op basis van redelijkheid en billijkheid. Werkgever en werknemers moeten het met elkaar eens worden, anders kunnen er juridische problemen ontstaan.

Pilot online prikbord: voorkomen van ontslag

Vanaf deze week kunnen bureaus – zolang corona voor onzekerheid zorgt – via de SFA-website met elkaar in contact treden over het collegiaal in- en uitlenen van medewerkers. SFA biedt daar nu een online ‘prikbord’ voor. Het is een pilot, te gebruiken naast bestaande netwerken. Niet elk bureau zit in zo’n netwerk, bovendien kan wat breder informeren helpen. Wij vinden het belangrijk dat er zo min mogelijk medewerkers worden ontslagen, alle beetjes helpen.

Vorige maand heeft SFA jullie al een nieuwsbrief gestuurd over de modelovereenkomst collegiale in- en uitleen die in nauw overleg met een aantal architectenbureaus tot stand kwam. Daarop aansluitend is er dan nu deze pilot, als extra en gratis dienstverlening voor wie er behoefte aan heeft. SFA evalueert de pilot en hoort daarom graag je feedback.

Het werkt het prikbord?

Bovenaan de prikbord-pagina Collegiale in- & uitleen vind je een toelichting en een aanmeldformulier voor inleen of uitleen.
Heeft jullie bureau een functie die je via collegiale inleen wil vervullen, noteer dan de kenmerken van de gezochte werknemer en andere gegevens op het aanmeldformulier INLEEN en mail dit naar info@sfa-architecten.nl. Wij plaatsen deze beknopte omschrijving online met daarbij vermelding van de contactgegevens van het architectenbureau. Als jullie tijdelijk een werknemer willen uitlenen, gebruik dan het aanmeldformulier UITLEEN.

Heb je vooraf vragen over de procedure van de pilot prikbord? Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff 06 53803540.

Wat spreek je onderling af?

Is er een match, dan maak je gebruik van de modelovereenkomst collegiale in- en uitleen.
In de nieuwsbrief van 24 april staat uitgebreid de context en werkwijze inclusief kostenafspraken toegelicht.
Samengevat: de afspraken zijn met opzet simpel, collegiale in- en uitleen is geen verdienmodel. De kosten omvatten het brutosalaris (terug te rekenen naar uurloon) met een opslag van 5% voor de daarmee samenhangende bureaukosten. That’s it. Het is bedoeld als tijdelijke oplossing, uitgangspunt is drie maanden, eenmalig te verlengen met nog eens drie maanden. Een projectafspraak kan wel langer duren, die is dan gekoppeld aan een project.

 

Ander corona nieuws

Op dit moment werkt de rijksoverheid aan een nieuw pakket noodmaatregelen, noodpakket 2.0. Deze nieuwe maatregelen worden donderdag in de Tweede Kamer besproken. SFA zal jullie aansluitend over de nieuwe maatregelen informeren.
Hieronder zetten we enkele andere corona wetenswaardigheden en handige tools op een rij:

Extra ruimte werkkostenregeling
De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen aan werknemers is -tijdelijk- verhoogd, mogelijk in te zetten voor kosten thuiswerken.

BNA-verslag videochat naar een 1,5 m kantooromgeving
De BNA hield onlangs een videochat waarin een senior workplace consultant concreet advies gaf. Lees op de BNA-site de antwoorden op de gestelde vragen.
Voor BNA-leden of na aanmaken van een inlogaccount is meer info beschikbaar.

Hoe doorwerken? Corona workarounds
Opstarten en doorwerken tijdens deze coronacrisis: hoe doe je dat gezond, productief en verantwoord? Hoe kunnen we slim om covid-19 heen werken?
Deze site van NVSP (verbinder van wetenschap en praktijk) fungeert als kennistool met diverse Corona workarounds die innovatief in werk zijn.

Rijksoverheid, stap voor stap – wat kan vanaf 1 juni?
Informatie en infographic van de rijksoverheid.

Naar de 1,5m kantooromgeving: videochat BNA-leden

Op dit moment zijn de basisregels voor iedereen van de rijksoverheid: houd 1,5 meter afstand, werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukte, was vaak je handen.

Over de volgende fase wordt door de overheid en door sectoren voorbereidend nagedacht. In dat kader organiseert de BNA op 15 mei van 13.00 – 14.00 uur voor BNA-leden een live video chat ‘Coronacrisis & naar 1,5 meter kantooromgeving’. 
Leidraad voor de videochat is de Handreiking 1,5 m Kantooromgeving dat MKB Nederland en VNO-NCW hebben opgesteld en die ook van toepassing is op de architectenbranche. Let wel: voorlopig geldt nog steeds de “Thuiswerken, tenzij”-regel, totdat het kabinet anders besluit.

Volgende week zal een -voor iedereen toegankelijke- videoregistratie worden gedeeld. 

 

Collegiale in- & uitleenovereenkomst

De Corona-onzekerheid werkt door in acquisitie, omzet en personeelsbeleid. Kort samengevat: er is in nu veel onvoorspelbaar. Afscheid nemen van medewerkers is het laatste wat werkgevers willen doen, een oplossing kan zijn dat zij tijdelijk worden uitgeleend. Niet alle bureaus verkeren in dezelfde omstandigheden, dus kan deze oplossing omgekeerd goed uitpakken voor bureaus die een piek in het werk hebben, maar aarzelen om iemand een contract aan te bieden, vanwege diezelfde onvoorspelbaarheid. Dan is een in- & uitleenovereenkomst een nuttig hulpmiddel.

Het is nadrukkelijk geen verdienmodel

We hebben de overeenkomst gemaakt in nauw overleg met enkele architectenbureaus, groot en kleiner.  De centrale vraag bij dit type overeenkomst is altijd geweest ‘wat moet het kosten’. Die vraag werd nu al snel ‘wat mag het kosten’. Het is bedoeld als een mogelijkheid elkaar collegiaal te helpen. Er zijn ettelijke berekeningen te maken, opvallend genoeg blijkt dat hoe langer je rekent hoe duurder het wordt, want je sleept er al snel van alles bij. Daar hebben we met elkaar een arbitraire streep door getrokken. Terug naar eenvoud. En die eenvoud is het bruto salaris plus werkgeverslasten inclusief vakantiegeld en pensioenpremie. Zogezegd de directe personeelskosten. Daar bovenop komt een fee van 5% bedoeld als verzamelbedrag voor de samenhangende bureaukosten. Dat is het. In bijlage 2 van de overeenkomst tref je een rekenvoorbeeld aan.

Het is voor een korte periode

De overeenkomst is bedoeld voor situaties van tijdelijke aard, voor de duidelijkheid hebben we er een periode van drie maanden aan gekoppeld, eenmalig te verlengen met nog eens drie maanden. Het kan ook voor projectgerichte samenwerking zijn.

Het is met werknemer besproken

Uiteraard is het verstandig, zeg maar voorwaarde om dit te bespreken tussen werkgever en werknemer. Wat is precies de vraag, wat wordt er verwacht, wat kan werknemer verwachten. Ook goed om de afspraak vast te leggen, zoals het ook nuttig is als inlener eerst kennis maakt met werknemer en beiden kunnen aangeven wat zij te bieden hebben. Een ondertekend verslag van de afspraken in het personeelsdossier werkt het best.
Op de website is de in- & uitleenovereenkomst terug te vinden onder helpdesk/tools.
Tot slot nog een KvK formaliteit. Als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten beschikbaar worden gesteld, moet dat bij de KvK gemeld worden. Dat kan online.

Met dank aan Caroline ten Dijke (Tangram), Gert-Jan Groeneveld (GAF), Leon Thier & Tineke Kuipers (Studio LeonThier), Jan Schinkel (ONB) en Wouter van der Stap (Faro)

Vragen?
Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff, 06 5380 3540.

Arbo in coronatijd

Onze FAQ en tools bevatten tips voor veilig werken in coronatijden thuis en op het bureau. De Rijksoverheid adviseert zo veel mogelijk thuis te werken. Maar wat als dat (nog) niet mogelijk is? Of als social distancing nog een tijdje duurt en je toch op het bureau moet werken of afspreken? Hieronder een aantal tips.

Thuiswerken in coronatijd

Niet iedereen beschikt over een geschikte werkruimte. Een werkplek in de keuken of op zolder is wennen. Het is soms behelpen, zeker met kinderen om je heen. Hoe kun je dan toch zo gezond en relaxed mogelijk thuiswerken?

 • Zorg voor afwisseling. Verander regelmatig van werkhouding. Doe tussendoor een paar lichamelijke of ontspanningsoefeningen. Wissel moeilijke en gemakkelijke taken af.
 • Creëer overal waar je langer dan twee uur werkt, een zo goed mogelijke werkplek. Stel je werkplek ergonomisch verantwoord in: beeldscherm, werkblad, muis en stoel (hierover zo dadelijk meer).
 • Signaleer beginnende klachten. Als je vermoedt dat deze klachten door het werk komen, twijfel dan niet en ga in gesprek met je werkgever of de bedrijfsarts.
 • Beheers je werkdruk: maak duidelijke afspraken over wat je onder deze omstandigheden aankunt, wat er van je wordt verwacht en wanneer je bereikbaar bent. 
 • Soms zijn daardoor andere werktijden onontkoombaar, dat is dan zo.
 • Zorg dat de techniek goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan een (draadloze) koptelefoon of oortjes en aan een snelle internetverbinding.
 • Als het niet lekker loopt, praat er dan over met werkgever en collega’.
 • Kijk ook even naar de (interactieve) infographic Thuiswerken in Coronatijd met praktische tips.

Praktische suggesties

 • Overleg met je werkgever of je faciliteiten van het bureau tijdelijk thuis kunt gebruiken. Een bureaustoel, beeldscherm, toetsenbord, muis of koptelefoon, bijvoorbeeld.
  Lukt dat niet, dan is er misschien wel iemand in je netwerk van wie je spullen mag lenen.
 • De cao kent een cao à la carte-regeling (art. 28). Een werknemer kan op basis hiervan een deel van het brutosalaris voor bepaalde doelen inzetten. Wanneer er ruimte is in de werkostenregeling kan op verzoek van de medezeggenschap/personeelsvertegenwoordiging of met elkaar een extra doel worden afgesproken. In 2020 zou dat in het kader van de coronacrisis het aanschaffen door de werknemer van spullen voor een goede thuiswerkplek tot een maximum van bijvoorbeeld € 250 kunnen zijn. Via deze constructie betaalt de werknemer geen inkomstenbelasting en premies over zijn aanschaf. De ruimte in de werkkostenregeling is onlangs door de staatssecretaris tijdelijk verruimd in verband met de coronacrisis (zie punt 3 van de brief).
 • Als je specifieke klachten hebt of dreigt te krijgen, overleg dan met je werkgever over eventuele (additionele) voorzieningen.

Op het bureau werken in coronatijd

 • Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid zodat de kans op besmetting en verspreiding zo klein mogelijk is. Werkplekken op voldoende afstand van elkaar, eventueel spreiding werkuren, alleen werken op een vaste eigen computer/aan eigen werkplek, ook bij overleg voldoende afstand houden.
 • Denk daarnaast aan hygiënemaatregelen; voldoende zeep en papieren handdoekjes, kijk naar het schoonmaakbeleid (vooral handgrepen/deuren et cetera) en bespreek dat met elkaar.
 • Wordt iemand ziek of heeft een huisgenoot bepaalde coronaklachten? Thuisblijven! Het is belangrijk dat dit duidelijk wordt gecommuniceerd door de werkgever.

Koningsdag en 5 mei: geen feest, wel vrij

Feestdagen die in de cao zijn vastgelegd blijven dagen waarvoor doorbetaald vrij geldt. Ook al is er vanwege de coronacrisis geen georganiseerd feest of evenement. 
Zie voor een volledig overzicht de FAQ wat zijn in 2020 de betaalde feestdagen?

Verlof tijdens coronacrisis

Hoe kunnen  werkgever en werknemers omgaan met verlof in deze maanden? De regels zijn niet veranderd, de omstandigheden wel. Werkgever en werknemers kunnen daar verschillend naar kijken. Belangrijkste uitgangspunt is dat in onduidelijke situaties redelijkheid en billijkheid de basis vormen om er samen uit te komen. Redelijkheid en billijkheid lopen ook als een rode draad door de Nederlandse rechtspraak voor situaties die ruimte laten voor interpretatie. Deze beginselen zijn dan een belangrijke richtsnoer om evenwicht aan te brengen tussen de belangen van werkgever en werknemers.
 
Deze coronacrisis is voor het onderwerp verlof (deels) onverkend gebied, terra incognita. Belangen kunnen tegengesteld zijn, maar bijna iedereen realiseert zich dat het nu geen tijd is om op je strepen te staan. Dan is ‘om de tafel’ essentieel.
Werkgever kan er belang bij hebben dat onwerkbare uren zoveel mogelijk worden omgezet in verlofuren (bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze straks worden opgenomen als er weer in normale sfeer gewerkt moet worden). Werknemers nemen nu misschien liever geen vakantie op, waar moeten ze naartoe?
Het is raadzaam verlof niet alleen als vakantie te beschouwen. Het kan ook noodzakelijk bijkomen betekenen (afhankelijk van de situatie, kinderen lesgeven, werken op andere tijden, mantelzorg, stress, ongemak, et cetera.)
Het is belangrijk om weer te kunnen opladen na spannende ongebruikelijke weken, gezondheidsdeskundigen wijzen daar juist nu op.
Oplossingen kunnen creatief zijn, moeten dat wellicht ook zijn, met wederzijdse instemming kan er dan veel. Het belang van bureau en medewerkers kunnen nu misschien tegenstrijdig zijn of lijken, het is een gezamenlijk belang dat deze periode zo goed mogelijk wordt doorstaan, het er met elkaar uitkomen is dan essentieel.     
 

Wat is er mogelijk en wat niet
Er zijn geen nieuwe (tijdelijke) afspraken gemaakt door de sociale partners, er is ook geen nieuwe regelgeving. Er gaan landelijk stemmen op aan werkgeverszijde om het vakantiegeld later uit te betalen, daar zijn (nog) geen afspraken over gemaakt.
Wat is er dan wel mogelijk? We noemen een paar voorbeelden en situaties.

 • Het tegoed aan wettelijke verlofdagen 2019 moet voor 1 juli worden opgenomen, anders vervalt het (tenzij het niet opgenomen kon/kan worden vanwege ziekte).
 • Het wettelijk verlof is 4 x het gebruikelijke aantal contracturen per week, bij een 40-urige werkweek is dat 160 uur. In totaal biedt onze cao 240 verlofuren op jaarbasis, 80 uur daarvan is bovenwettelijk, die blijven 5 jaar geldig.   
 • Gehonoreerde maar niet opgenomen verlofdagen kunnen alleen met toestemming van werkgever worden teruggegeven of verplaatst. Daar kan een compromis in worden gezocht.  
 • Werknemer kan extra verlofdagen kopen op basis van de formule in onze cao à la carte (artikel 28 cao). Hij of zij kan die gekochte dagen bijvoorbeeld betalen uit zijn vakantiegeld (is fiscaal ook voordeliger, omdat vakantiegeld hoger belast wordt).
 • Het kortdurend zorgverlof kan worden gebruikt, dat is twee weken betaald verlof. Dit verlof drukt wellicht nu minder zwaar op het bureau als er toch al minder werk is. Als werkgever gebruik maakt van de tijdelijke noodmaatregel NOW wordt de loonsom gedeeltelijk vergoed (plus 30% toeslag voor werkgeverslasten, pensioenpremie en vakantiegeld). Zie het overzicht in nieuwsbrief 1 april
 • In geval van langdurig zorgverlof is werkgever volgens wet en cao niet verplicht het loon door te betalen. Werkgever en werknemer zullen hierover om de tafel moeten.
 • Geregistreerde overuren 2019 en 2020 kunnen worden opgenomen, dan gaan ze ook van de balans. Je kunt daar ook andere afspraken over maken (geheel of gedeeltelijk schrappen, ook dan kan het alleen in overleg met en met instemming van werknemer).
 • Een werkgever mag een werknemer niet verplicht vakantiedagen laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Wel is er de collectieve vakantie zoals in artikel 38 cao is verwoord. De vraag is of het in april nog begin van het jaar is. Daar kan je het samen over eens worden.
 • Een mogelijkheid om met elkaar te bespreken is het opbouwen van zogeheten ‘min-uren’. Als er nu minder werk is, kunnen die uren (wellicht deels) later worden ingehaald. 
 • Kan werkgever het vakantiegeld later uitbetalen? Formeel niet, het moet worden betaald zoals in branche en bedrijf gebruikelijk is, voor onze branche uiterlijk in juni uitkeren. (artikel 23 cao).
 • Je kunt het er wel met elkaar over hebben. Als werkgever kan uitleggen dat het voor het bureau belangrijk is om het vakantiegeld later in het jaar uit te betalen of in delen, omdat liquiditeit nu essentieel is, mag van werknemers in redelijkheid worden verwacht om daar in ieder geval over in gesprek te gaan. Misschien past het niet iedere medewerker (vakantiegeld heeft meerdere bestemmingen, die zelfs heel noodzakelijk kunnen zijn voor werknemer). De discussie hierover wordt inmiddels op landelijk niveau gevoerd.
 • Werknemers kunnen en mogen uiteraard (onbetaald) verlof opnemen. Als dat het bureau goed uitkomt, is het nuttig om met elkaar alle opties te bespreken en te komen tot een plan van aanpak.

Om de (digitale) tafel
Hoe dan ook, ga om de tafel, met 1,5 meter afstand of digitaal, leg elkaar uit wat de (mogelijke) problemen zijn, vraag ieders mening  en suggesties, geef samen inhoud aan redelijkheid en billijkheid. Inzicht verschaffen over de stand van zaken helpt werkgever als hij werknemers vraagt om bij te dragen aan oplossingen. Overigens zal er in de tweede helft van het jaar ook nog behoefte bestaan aan het opnemen van verlofdagen, ook hier de balans zoeken. 

Vragen? 
Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff, 06 538 035 4

NOW praktisch uitgewerkt

In aansluiting op de nieuwsbrief van 31 maart werken we nu een aantal specifieke aspecten uit met toelichting. UWV streeft naar openstellen loket op 6 april, officieel gaat de regeling op 14 april open.

Welke omzet in 2020
Werkgever kan een keuze maken uit omzetdaling

 • 1 maart t/m 31 mei
 • 1 april t/m 30 juni
 • 1 mei t/m 31 juli

Dat is een van de weinige keuzes die zelf gemaakt kunnen worden.
De referentieomzet is 25% van de omzet 2019.
N.B. De reden van de daling hoeft niet te worden aangetoond.
 
Welk loon

 • De ‘loonsom’ betreft alle lonen per LH-nummer.
 • Minus werkgeversbetalingen (uitkeringen UWV via werkgever)
 • Minus boete* i.v.m. ontslag om bedrijfseconomische redenen (150%)

Het voorschot (80%) is gebaseerd op het loon in januari 2020 minus de gericht vrijgestelde kosten zoals dat heet (denk aan reis- en studiekosten).  

*Informatie na deze nieuwsbrief, de boete is fors hoger gesteld:
“Artikel 7 is nu zo aangepast dat het loon van de werknemers (plus verhoging) voor wie een ontslagaanvraag wordt ingediend niet meer op de loonsom in mindering wordt gebracht, maar op de subsidie. De subsidie wordt dan verlaagd met: D x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9, waarbij D staat voor de loonsom in januari 2020, dan wel november 2019. Dit verlaagt de subsidie veel meer dan in de oorspronkelijke opzet.” 

Berekening subsidie
Aanvraag/voorschot

 • Percentage verwachte omzetdaling * loonsom januari 2020 * 3 * 1,3 * 0,9

Toekenning/nacalculatie

 • Percentage werkelijke omzetdaling (keuze uit maart t/m mei, april t/m juni of mei t/m juli) * loonsom 1 maart t/m 31 mei * 1,3 * 0,9.
 • Is de loonsom lager dan aangevraagd? Subsidie kan dalen.
 • Is de loonsom hoger dan aangevraagd? Subsidie kan niet stijgen.

 

Voorbeeld aanvraag en uiteindelijke toekenning

Omzet werkgever in 2019
 # €1.500.000
loonsom januari 2020
#  €110.000 * 3 * 1,3  = € 429.000
 
stel, omzet daalt naar verwachting met
# 10% : subsidie € 0,-
# 50% : subsidie 50% * 90% * €429.000 = €193.050
# 90% : subsidie 90% * 90% * €429.000 = €347.490

Belangrijkste voorwaarden en verplichtingen van werkgever

 1. Werkgever is verplicht de loonsom “zoveel mogelijk gelijk te houden”.
  –  Je accountant kan het begrip ‘loonsom’ zoals gehanteerd in de NOW uitleggen.
  –  Voor de aangevraagde periode (3 maanden vooralsnog) is er een verbod tot ontslagvergunningsaanvragen
      op grond van bedrijfseconomische redenen.
  –  Dat betekent dat proeftijdontslag, regelingen met wederzijds goedvinden, van rechtswege eindigende
      arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd én ontslag op grond van andere gronden dan
      bedrijfseconomische nog steeds mogelijk zijn.
 2. De ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen die bij UWV zijn ingediend tussen 1 en 17 maart vallen buiten het verbod. Ontslagaanvragen die zijn ingediend vanaf 18 maart vallen wel binnen het ontslagverbod. Als werkgever een beroep doet op de regeling moet hij deze aanvraag binnen vijf dagen na inwerkingtreding van de NOW bij UWV intrekken. Bij niet-intrekken volgt een sanctie. (dat maakt het een beetje grijs, er is een ontslagverbod, hou je je er niet aan dan volgt een forse boete, maar wordt het ontslag niet teruggedraaid) 

Tot slot
Blijf werknemers informeren over te nemen stappen en maatregelen, vraag ook hoe het hen vergaat. Angst en zorg zullen groeien naarmate de coronacrisis langer duurt. Werkgever en werknemers zullen er samen uit moeten komen, denk ook aan de opdrachtnemers.
In een van de volgende nieuwsbrieven gaan we nader in op het met elkaar komen tot creatieve oplossingen en kostenbesparingen.

Vragen? 
Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff, 06 538 035 40.

Nadere uitwerking noodregeling loonkosten NOW

Vanaf 6 april kan door werkgevers een beroep gedaan worden op de noodregeling NOW, dan gaat de website van UWV open. Vandaag werd door het kabinet meer informatie bekend gemaakt over de subsidieregeling. Belangrijkste aanvulling is een toeslag van 30% boven op de loonkostensubsidie die bestemd is voor vakantiegeld, pensioen- en werkgeverspremies.
 
Nog even de hoofdlijn: de regeling is bedoeld voor bureaus die gedurende drie maanden met tenminste 20% omzetverlies te maken hebben of krijgen. Zij kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen (de toeslag komt daar nog bij) over de periode maart tot en met mei naar rato van de omzetdaling, die staffel staat in de FAQ op de site van SFA.
Voorwaarde is dat werkgever het loon van zijn medewerkers blijft betalen en dat er gedurende de looptijd van de regeling geen medewerkers worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen.
UWV geeft een voorschot van 80% op het aangevraagde bedrag, zoals nu door SZW en UWV aangekondigd twee tot vier weken na ontvangst van de aanvraag.   

Uitwerking van de regeling

 • De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De fictieve dienstbetrekking valt er ook onder (lees als er geen echte opdrachtovereenkomst is conform artikel 18 cao), maar niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s vallen niet binnen de regeling.
 • Omdat het (o.a.) lastig is om de loonsom van personeel met een flexibel contract vast te stellen en te bepalen wat de arbeidsrechtelijke gevolgen kunnen zijn, is de voorwaarde om de regeling ook voor personeel met flexibele contracten te laten gelden, vervallen. Niet verlenging kan gevolgen hebben voor de loonsom waarover subsidie wordt gevraagd.  
 • Er komt een toeslag van 30% op de loonsom. Die toeslag is bedoeld voor de opbouw van vakantiegeld, pensioen en voor werkgeverspremies. Die toeslag van 30% komt in de buurt van de kosten die een werkgever bovenop het bruto salaris van zijn werknemers betaalt.
 • Er is ook een salarismaximum aan het loon per werknemer gesteld, dat is € 9.538,- per maand.
 • Het kan na aanvraag nog twee tot vier weken duren voordat een werkgever het voorschot van 80% binnen heeft.
 • De omzet in de maanden maart, april en mei van dit jaar (of voor zover mogelijk binnen de regeling over een latere periode die wordt aangevraagd) moet vergeleken worden met de omzet over 2019 gedeeld door 4. Dat is de vergelijkingsmaatstaf. Er wordt in de regeling niet nader gespecificeerd per sector.  
 • In onze sector kan de klap later komen, bijvoorbeeld als in maart en april nog redelijk wordt gedraaid. Dan mag een bureau ook kiezen voor een latere ingangsdatum, bijvoorbeeld voor een periode die start in april of mei en doorloopt tot juni of juli.
 • Let op! Ook als over een latere periode wordt aangevraagd blijft de loonsom over de periode maart, april en mei 2020 de maatstaf. NB: dit punt is d.d. 2 april achterhaald. 
 • Een bureau moet dat – achteraf – kunnen onderbouwen met een accountantsverklaring.
 • Als een bureau juridisch uit meerdere onderdelen bestaat (ontwerp en technisch ontwerp bijvoorbeeld in aparte bv’s) dan telt de omzet op concernniveau.
 • De berekening van de subsidie wordt z.s.m. toegevoegd aan de FAQ, vermoedelijk ook snel beschikbaar bij boekhouder en/of accountant.  

Vragen?

Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff, 06 538 035 40.

Coronavirus FAQs, tools en quickscan

FAQ coronavirus
SFA krijgt veel vragen met betrekking tot het coronavirus. Dat zijn zowel vragen over economische maatregelen van de rijksoverheid als vragen over thuiswerken al dan niet in combinatie met zorg voor kinderen.

De antwoorden op de meest gestelde vragen vind je op de website onder FAQs/coronavirus. De vragen en antwoorden worden geregeld aangevuld en geactualiseerd. Zo is onder andere de informatie over de noodmaatregel NOW bijgewerkt.
Raadpleeg als je een vraag hebt eerst deze FAQs, mogelijk is jouw vraag inmiddels hier beantwoord.

Je vraag niet teruggevonden?
Vind je jouw vraag in de lijst FAQs/coronavirus niet terug of wil je advies over toepassing in jouw specifieke (bureau)situatie? Zowel werkgevers als werkenden in architectenbureaus kunnen kosteloos contact opnemen met de persoonlijke helpdesk van SFA. Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff, 06 538 035 40.

Tools coronavirus
Binnen de online helpdesk worden onder Tools/coronavirus links weergegeven naar kanalen met betrouwbare informatie. Ook hier zullen we geregeld zorgen voor updates.

Quickscan BNA gevolgen coronavirus
De BNA heeft een quickscan laten uitvoeren onder haar leden. Onder andere blijkt daaruit dat de meeste bureaus nu al in hun omzet worden getroffen. Lees op de pagina van de BNA over de uitkomsten quickscan gevolgen coronacrisis voor architectenbureaus.

Loonsubsidie en andere tijdelijke maatregelen

Er is nu de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze loonkostensubsidie subsidieert gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. De essentie is omzetverlies, de vorige regeling over werktijdverkorting betrof werktijd.

Belangrijk om te weten is dat de ‘ww-invalshoek’ is verlaten. Er is dus geen sprake (meer) van werktijdverkorting en evenmin van een aanspraak op de WW.

Al aangevraagde Werktijdverkorting
Hoewel Werktijdverkorting dus niet meer kan worden aangevraagd, hebben bedrijven de afgelopen weken al een aanvraag ingediend en mogelijk zelfs ontvangen. Wat is dan het gevolg van een verleende wtv-vergunning voor de loonverplichting van de werkgever?  De websites van de rijksoverheid melden dat de werkgever een eventuele WW-uitkering van de werknemer kan verrekenen met zijn loonverplichting.

Het is fijn dat  aanvragen nu niet meteen direct onmiddellijk moeten worden ingediend, waardoor er overbelasting  van websites ontstaat. Het is zelfs voor veel bureaus moeilijk om nu al precieze cijfers te produceren. Maar valt wellicht mee, daar is nog geen goed beeld van, het experimenteren met thuiswerken is begonnen. Dat lukt het ene bureau beter dan het andere, hangt ook weer samen met type project en nog veel meer. Het is worstelen naar een bevredigende oplossing. Het lijkt er op (BNA komt binnenkort met concretere cijfers) dat thuiswerken zo’n 60/70% werkcapaciteit overhoudt. We zetten het nog even kort op een rij.   

Voorwaarden

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 (oftewel kan later in de tijd worden aangegeven of aangepast).

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is – afhankelijk van de terugval in omzet, – maximaal 90% van de loonsom. Hier een paar voorbeelden van de relatie tussen omzetdaling en de tegemoetkoming:

 • 100% van de omzet valt weg, tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • 50% van de omzet valt weg, tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • 25% van de omzet valt weg, tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van je aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
Lopende aanvragen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (klik hier voor meer informatie).

Overige maatregelen
Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Zelfstandigen/zzp’ers kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. In de gemeenten wordt met alle macht gewerkt om vanaf maandag aanstaande de aanvraagstroom te verwerken die naar verwachting meer dan 100.000 aanvragen bedraagt.

Uitstel belastingbetaling
Getroffen ondernemers (ook zzp’ers)  kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijg je langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.

Verruiming garantiefonds
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Wil je alles nog eens terug lezen zie de Kamerbrief Noodpakket banen en economie van 17 maart jl. 

Vragen?
De helpdesk is telefonisch bereikbaar op 0653-803540  en per mail via info@sfa-architecten.nl  

Corona: nieuwe maatregelen voor werkgevers, werknemers en zzp’ers

De regering heeft nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Hier kort de belangrijkste aanvullingen en vernieuwingen.
De maatregel Werktijdverkorting (wtv) is vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ingediende aanvragen Werktijdverkorting worden doorgezet naar het NOW. De regeling is nog niet open, dat gebeurt zo snel mogelijk. Wtv is met ingang van vandaag gesloten. Dus geen aanvragen mogelijk, maar dat zal niet lang duren.  Ingediende maar nog niet afgehandelde aanvragen worden in de nieuwe regeling verwerkt.

De nieuwe regeling is vooralsnog voor maximaal 12 weken.  

Via het NOW kan werkgever bij UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.
Voorwaarde: er mag geen personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.
De regeling is nu ook van toepassing op oproepkrachten met een nul-urencontract.

Aanvullende maatregelen

ZZP’ers  
Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. De regeling is van SZW en wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Vragen?
De Helpdesk is telefonisch bereikbaar op 0653803540  en per mail via info@sfa-architecten.nl  
 
Lees de volledige NOW-regeling  

Corona: werktijdverkorting, voorwaarden en financiering

Thuiswerken en spreiden van arbeidstijden zijn maatregelen en suggesties die al bekend zijn, in aansluiting daar op hier wat meer informatie over de mogelijkheid van werktijdverkorting.
De aanvraag voor vergunning voor werktijdverkorting en een WW-uitkering voor je personeel loopt via het ministerie van SZW respectievelijk het UWV. De regeling kent geen terugwerkende kracht. Hieronder de hoofdlijnen van de informatie van het ministerie.

 

Eerst werktijdverkorting aanvragen

Wanneer kan er aanspraak op worden gemaakt

 • Als er sprake is van een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
 • Als werkgever voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk verwacht.
 • Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken. 

Wanneer kan er geen aanspraak op worden gedaan

 • Over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen.
 • Voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachten behoefte is afgestemd. 
 • Indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

Welke werkenden vallen buiten de regeling

 1. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting aangevraagd worden, omdat zij geen werknemers zijn, voor wie de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft.
 2. Voor zelfstandigen zonder personeel kan ook geen werktijdverkorting worden aangevraagd.
  (noot. Dit is nu onderwerp van politieke discussie. Als het anders wordt, melden we dat, zo ook m.b.t. nulurencontracten met garantie-uren).

Wat kan een zzp’er dan wel doen
Hij kan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Via deze link meer informatie over de Bbz. Of moet het navragen bij zijn gemeente.

 

Dan een WW-uitkering voor het personeel aanvragen

Hoe wordt WW-uitkering voor personeel aangevraagd

Je moet direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij UWV melden. Na de melding en na afloop van de vergunningperiode kun je een WW-uitkering voor je personeel aanvragen bij  het UWV.  

UWV betaalt WW-uitkering aan werkgever

Het UWV vergoedt achteraf dan de uren die de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode aan de werkgever. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor een werkgever een vergunning heeft. Als werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt het UWV de WW-uitkeringen aan werkgever over. Je betaalt dus minder loonkosten, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven. Meestal merken zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon. (Hoe dit financieel precies uitpakt is onderwerp voor volgende nieuwsbrief.)

 

Nuttige links

Als er nieuwe informatie beschikbaar komt, laten we dat weten via onze nieuwsbrief, attendeer medewerkers op het bestaan ervan of/en mail hem rond.  Sterkte, de helpdesk is beschikbaar via mail info@sfa-architecten.nl of telefonisch 06-53803540.

In vervolg op deze nieuwbrief, in de loop van deze week gaan we nader in op hoogtes van uitkeringen voorzover bekend en wellicht andere mogelijke invullingen. Reacties via mail en telefoon kunnen dan ook meegenomen worden.  

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Architectenbureaus kunnen subsidie aanvragen om leren en ontwikkelen te stimuleren. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt jaarlijks € 48 miljoen beschikbaar voorde zogeheten SLIM-regeling.
 
Wat is er mogelijk?
Deze subsidie is onder meer bedoeld om een bedrijfsschool (in de architectenbranche vaak in de vorm van een eigen academie) op te richten of verder te ontwikkelen of een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (door) te ontwikkelen en te implementeren. In beide gevallen gaat het om het voorbereiden, opzetten of verbeteren van de systematiek. Het volgen van een cursus of scholing aan de bedrijfsschool valt buiten de subsidie. Daarvoor kan het bureau wel een fiscale aftrek toepassen.
Ook is het mogelijk om met de subsidie je bureau door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bureau vervolgens direct mee aan de slag kan.

Enkele spelregels

 • Architectenbureaus die behoren tot het mkb kunnen subsidie aanvragen tot € 25.000 (art. 18). Het gaat om maximaal € 25.000, minder mag ook.
 • Kleine bureaus tot 50 personen en met een jaaromzet/balanstotaal tot 10 miljoen kunnen 80% van de subsidiabele kosten terugkrijgen (art. 18 en art. 1)
 • Middelgrote bureaus tot 250 personen en met een jaaromzet/balanstotaal tot 50 respectievelijk 43 miljoen kunnen 60% van de subsidiabele kosten terugkrijgen (art. 18 en art. 1)
 • Looptijd is 12 maanden (art. 11)
 • Aanvraagperiode: 2 t/m 31 maart 2020 en 1 t/m 30 september 2020 (art. 5).

Officiële documenten

 
Meedenken
Wil je een aanvraag doen? SFA denkt graag met je mee. Mail ons of bel met Joke Dekker 06 294 34560.

Reparatie derde jaar WW en WGA

De reparatie van het derde WW-jaar was in 2019 onderwerp van een enquête onder alle bij het pensioenfonds ingeschreven medewerkers van architectenbureaus. Cao-partijen hadden daartoe besloten, aan de werknemers het laatste woord. SFA heeft die enquête begeleid.

Vanaf februari 2020
Werknemers hebben met een ruime meerderheid gekozen voor reparatie. Daar was een aparte cao voor nodig, want het is een privaat initiatief, dat niet in onze cao past, het heeft eigen regels. Doel is de versoberde wetgeving voor WW en WGA zoveel mogelijk terug te brengen op het oude niveau. Die cao is inmiddels door de minister algemeen verbindend verklaard, de reparatie start in februari. De cao-afspraak is voor vijf jaar gemaakt, daarna kunnen cao-partijen besluiten over een vervolg. De afspraak houdt in dat de premie voor rekening komt van werknemers en dat de werkgever de afdracht verzorgt.
Vanaf februari 2020 moeten werkgevers de premie afdragen aan Stichting Private Aanvulling WW en WGA, afgekort SPAWW. Stichting PAWW voert deze regeling uit voor meerdere branches. 

Brief
Binnenkort ontvangen alle werkgevers binnen de werkingssfeer van de cao voor architectenbureaus een brief van de Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW). Deze brief bevat het verzoek de loonadministratie aan te sluiten. Het medewerkersbestand van het pensioenfonds wordt als referentie aangehouden.
Let op: de werkgever is zelf verplicht zich bij de SPAWW aan te melden via het PAWW portaal.

Software leverancier tijdig informeren
Wanneer de werkgever zijn software leverancier tijdig informeert, is aansluiting eenvoudig. De volgende softwareleveranciers zijn reeds bekend met de regels voor het innen van de premie voor de reparatie van het derde WW / WGA jaar: Visma, Unit4, Exact, Afas, SAP, ADP, Centric, Loon, Info, Microloon, SDWorx, Salar, DBS, BCS, CBBS, Nmbrs, Hr2day, Easylon, SCAB, Polaris, Loket.NL, Pivoton, Kraan.
 
Meer informatie

 
Aanmelden en contact

Impressie Future search 5

In het Future search traject verkent SFA samen met werkgevers en werknemers uit de branche hoe toekomstige arbeidsrelaties eruit zouden kunnen zien, en wat er nodig is om relevant te blijven. Dat geldt voor werkenden, voor werkgevers en voor SFA. In het traject is eerst uitgezoomd en vervolgens ingezoomd. In Future Search 5 is ingezoomd op moderne functieprofielen.
Lees de impressie van deze bijeenkomst en beluister de samenvattende podcast.

Cao 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard

Het duurde lang, het ministerie had nog serieuze vragen over de spiegelbepaling, maar nu is de nieuwe cao algemeen verbindend verklaard, staat vandaag in de Staatscourant, hij geldt tot en met 28 februari 2021. We hebben een noviteit met de spiegelbepaling. Onze cao is de eerste in Nederland die opdrachtnemers (lees zzp’ers) in beloning gelijk schakelt met werknemers als ze hetzelfde doen op dezelfde plek, vergelijkbare werkzaamheden onder vergelijkbare omstandigheden zogezegd. Daarmee is nader invulling gegeven aan de wens van bureaus om niet met elkaar te moeten concurreren op arbeidsvoorwaarden. Verder is de cao volgens een ander stramien ingedeeld. Onderwerpen zijn bij elkaar gebracht, artikelen opnieuw genummerd. Onder het nieuwe artikelnummer staat het oude nummer voor degene die er aan gewend waren. Op de website kan doorgeklikt worden, dan vind je de relevante informatie vanzelf, inclusief de artikelen.

De veranderingen zijn al genoemd in een vorige nieuwsbrief. Het meest spectaculair is die zogenoemde spiegelbepaling (artikel 18 lid 3), die model staat voor een nieuwe kijk op werkenden, waarbij het type arbeidsrelatie er eigenlijk niet meer toe doet. We hebben vastgesteld dat dit initiatief op alle niveaus met belangstelling is gevolgd. Deze benadering kan zonder overdrijving een doorbraak genoemd worden in arbeidsvoorwaardenland die snel navolging zal vinden.

Het cao-boekje is bijna klaar, er moeten een paar wijzigingen in worden opgenomen, maar de digitale versie staat deze week online. Bestellingen worden zo snel mogelijk bezorgd. Bureaus die het cao-boekje nog niet besteld hebben en er graag één of meer willen hebben, stuur een mail naar info@sfa-architecten.nl.

Er komt ook een Engelse vertaling van de artikelen en de bijlagen, die is uitsluitend digitaal. Deze week zal de Engelse versie op de site te vinden zijn onder de Nederlandse.

Er zijn nu ook Engelse vertalingen van de belangrijkste modelovereenkomsten. Zie Tools Werkafspraken

Uitnodiging voor De Proeverij van workshops

Bij bouwondernemingen en architectenbureaus werken veel vrouwen in uitvoerende, technische en administratieve (UTA) functies. Jij ook? Dan organiseert FNV Bouwen & Wonen speciaal voor jou een Proeverij, waar je kennis kunt maken met inspirerende workshops. De Proeverij is gratis voor leden en niet-leden, dus neem gerust je collega’s mee!

 Waar en Wanneer?
• Rotterdam, 21 november 2019 – 17:15 tot 21:30 uur
    Pegasusweg 200
    3067 KX Rotterdam

• Amsterdam, 28 november 2019 – 17:15 tot 21:30 uur
    Derkinderenstraat 2
    1062 DB Amsterdam

 Meer weten over het programma of aanmelden? Alle informatie is hier terug te vinden.
Voor vragen bereikbaar via mailadres uta@fnv.nl

Uitnodiging 5e en laatste Future Search op 21 november 2019

In de 5e en laatste Future Search zoomen we nog meer in op (samen)werken, ontwikkelen en belonen. De vernieuwing van het functiehandboek (fhb) als belangrijk onderdeel van de cao heeft de volle aandacht van SFA. Het streven van cao-partijen is om voor het eind van het jaar de aanpassingen in de vorm van een eenvoudig functieraster gereed te hebben. De 4e Future search leverde hiervoor interessante input op. We leggen voorgenomen uitwerkingen voor en vragen daar respons en inkleuring op. Wil je hierover meedenken?
We nodigen je van harte uit!

Donderdag 21 november van 14:00 tot 17:00 uur op een nader te bepalen locatie. Inloop vanaf 13:45 uur.
Na afloop praten we graag na met een drankje

De middag is gratis en telt voor geregistreerde architecten als 3 uur bij- en nascholing (een certificaat kan desgewenst worden verstrekt). Meedoen is een gelegenheid om mee te denken over wat nodig is om fijn te werken in de architectenbranche en een mogelijkheid uit te wisselen met vakgenoten.

Aanmelding en delen uitnodiging
Meld je aan per e-mail naar info@sfa-architecten.nl. Je kunt de uitnodiging overigens ook doorsturen naar collega’s. We zijn op zoek naar alle generaties!

Van Future Search 4: Oplossingsideeën, een impressie

Oplossingsrichtingen concretiseren voor toekomstige arbeidsrelaties in de architectenbranche was de rode draad voor Future Search 4 op 10 september 2019. Werkgevers en werknemers uit de branche werkten ter plekke drie oplossingsideeën uit voor samenwerken in ecosystemen & partnerships , voor moderne functieprofielen en voor talentontwikkeling & alternatieve ontwikkelpaden:

 • teambeloning
 • basisfunctie met aanvullende rollen
 • (talent)ontwikkeling door rotatie en rollen

De oplossingsideeën waren stof voor een denkexercitie en een levendige discussie met vragen, kritische noten, punten van (h)erkenning en bevestigende situaties uit de praktijk. Behoeften waren er ook:

 • Een goede omschrijving van begrippen. Wat bedoel je bijvoorbeeld precies met een rol? Wat met acquisitie?
 • Leidinggevenden die evenwichtige maatwerkafspraken kunnen maken, oog hebben voor kwaliteiten van mensen én voor het gezamenlijke belang.
 • Goede gesprekken, die zich niet beperken tot formele functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook tussentijds om te evalueren en bespreken hoe het binnen projecten loopt.

Lees de impressie op onze website en beluister de samenvattende podcast.

 

De nieuwe cao: Nog even geduld a.u.b.

De ter visielegging van de cao 2019-2021 is op 26 september gesloten. Er zijn geen bezwaren of opmerkingen.  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoekt echter zelf nog even of het artikel over gelijke beloning van werknemers en zzp’ers die vergelijkbare werkzaamheden in gelijke omstandigheden verrichten, de zogeheten spiegelbepaling, voldoende rechtswaarborgen biedt.

Uit twee eerdere gesprekken met SZW maken we op dat er geen onoverkomenlijke problemen zijn, het verhaal klopt, maar gecheckt wordt of er nog iets aan formuleringen moet worden gesleuteld met name over de rechtswaarborging. Voor complexe situaties kan de wettelijke AVV-termijn van acht weken verlengd worden. Dat is aan de orde.
Dit uitstel is uiteraard vervelend, alles is voorbereid voor verzending en plaatsing op de website, daar komt overigens ook een Engelse vertaling op, die is gemaakt.  De enveloppen liggen klaar, zij die besteld hebben, hoeven niet te vrezen, de boekjes komen er aan als er groen licht is. Bureaus die een cao willen, kunnen bestellen via info@sfa-architecten.nl
We ontvangen deze week een laatste vragenbrief, mondeling is er al overlegd. Na succesvolle beantwoording kunnen we aan de slag met verzending en plaatsing op de website, dat laten we meteen weten.

 

 

De toekomst van werken


Uitnodiging future search 10 september: oplossingsrichtingen concretiseren

Dinsdag 10 september van 14:00 – 17:00 uur

Doe mee met de 4ee workshop van onze Future search naar de toekomstige vorm en inhoud van werken in de architectenbranche. Eerdere bijeenkomsten gingen in op trends (sessie 1) en opgaven & uitdagingen (sessie 2) en oplossingsrichtingen (sessie 3). Luister de samenvattende podcasts voor een impressie van de opgedane inzichten. Het zou fijn zijn als jij meedenkt over de vervolgstap: hoe komen we van globale oplossingsrichtingen tot werkbare concepten voor de architectenbranche?

De vierde sessie is op
dinsdag 10 september, van 14:00 tot 17:00 uur bij Frisse Blikken
in bedrijfsverzamelgebouw ‘De Pionier’, Grebbeberglaan 15, Utrecht.
Inloop vanaf 13:45 uur. Na afloop praten we graag na met een drankje. 

Meedoen is tevens een gelegenheid om mee te denken over wat nodig is om fijn te werken in de architectenbranche en een mogelijkheid uit te wisselen met vakgenoten.

Aanmelding en delen uitnodiging 
Meld je aan per e-mail naar info@sfa-architecten.nl. Je kunt de uitnodiging overigens ook doorsturen naar collega’s. We zijn op zoek naar alle generaties!

“Continue scholing gedurende de carrière van mensen”

Warmlopen voor de toekomst is een speerpunt voor SFA. Een van de faciliteiten van de branche hiervoor zijn de uren voor (persoonlijke) ontwikkeling gedurende de loopbaan. De cao kent een ontwikkelbudget (voorheen ontwikkelvoucher) van 35 uur per jaar voor een fulltimer.
Nathalie de Vries, scheidend voorzitter van de BNA benadrukt in een afscheidsinterview ook het belang van ontwikkeling en een gerichtheid niet alleen op vandaag, maar ook op morgen: “De manier waarop bureaus werken, is door de digitalisering sterk veranderd. We moeten de sector aantrekkelijker maken om daarin te willen werken. (…)  De bouwsector worstelt met het gegeven dat er veel cross overs zijn en dat alles is gedigitaliseerd. Daarvoor zijn nieuwe opleidingen nodig. Ook de continue scholing gedurende de carrière van mensen. Dit vergt van de zijde van de bureaus investeringen in opleidingen. Op een dergelijke wakkerheid onder onze leden hebben we ons als BNA de afgelopen jaren sterk toegelegd.”

Lees het gehele artikel:  Nathalie de Vries in De Architect

Meerderheid werknemers is vóór reparatie van het 3e ww jaar

Van de 8426 aangeschreven werknemers in de branche hebben 1178 gereageerd
(14%).  668 stemden voor (56,7%), 511 (43,3%) tegen. Cao-partijen gaan de branche nu aanmelden bij Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW) om de reparatie van het derde ww-jaar te effectueren.
SFA organiseerde de enquête in opdracht van cao-partijen met steun van het in digitale enquêtes gespecialiseerde bedrijf Inkesta. De enquete vloeide voort uit de cao-onderhandelingen eerder dit jaar, waarbij partijen besloten hadden dat de werknemers zich uit konden spreken. Ongeacht de uitkomst zou de uitkomst worden overgenomen. De meerderheid van de werknemers is voor, dus wordt het ‘repareren’.

Uitkomsten per leeftijdscategorie

Aantal dienstjaren


Hoe gaat het verder?

Er wordt een aparte cao opgesteld in overleg met SPAWW, die wordt samen met nog enkele cao’s uit andere branches algemeen verbindend verklaard voor vijf jaar. Verlenging is mogelijk. De algemeen verbindend verklaring wordt vermoedelijk in september door SPAWW aangevraagd. Zodra hier meer over bekend is, laten we dat horen.
Informatie over de voortgang en premiehoogte, ook ten aanzien van de administratieve verandering voor werkgevers, komt op de website zodra dat bekend is. 

Week van de RI&E

Aandacht voor 25 jaar RI&E-verplichting tijdens Week van de RI&E

25 Jaar geleden werd het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) via de Arbowet verplicht voor alle bedrijven met werknemers. Uit de begin 2019 gepubliceerde Arbobalans blijkt dat nog steeds slechts 48% van de bedrijven aan deze verplichting voldoet. Met name kleinere bedrijven hebben geen RI&E. Onbekendheid blijkt een belangrijke factor te zijn. Steunpunt RI&E wil hier verandering in brengen en organiseert van 17 tot 21 juni  voor de 5ekeer de Week van de RI&E. Thema dit jaar is ‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’.
 

Beroepsziekten te lijf
Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Beroepsziekten zijn ziekten of aandoeningen die in overwegende mate ontstaan door invloeden of factoren op het werk. Het inventariseren van de gezondheidsrisico’s en het nemen van passende maatregelen is een eerste belangrijke stap in het aanpakken van beroepsziekten. 
De RI&E helpt op een gestructureerde manier risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid in kaart te brengen om vervolgens maatregelen te nemen. Dit gaat zowel om directe risico’s, zoals val- of snijgevaar, als om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten kunnen leiden. Denk aan slijtage van het lichaam door fysieke belasting, burn-out als gevolg van stress en longaandoeningen en kanker door blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Chroom-6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben, maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden, of zelfs tot dodelijke ziektes zoals COPD en kanker.

Week van de RI&E – 17-21 juni 2019
In de Week van de RI&E organiseren brancheorganisaties, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs acties door het hele land. Voor bedrijven een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met de RI&E. Het complete overzicht met onder andere workshops, gratis quickscans, kortingen op het uitvoeren van de RI&E en tips en tools zijn te vinden op: www.weekvanderie.nl.

 

Nieuwsbrief bedrijfsvergelijkend onderzoek

Nieuwsbrief bedrijfsvergelijkend onderzoek (bvo)

Voorjaar 2019

Jaarlijks onderzoekt BNA de branche, SFA doet daar aan mee met onderwerpen en trends op het gebied van arbeidszaken bij architectenbureaus. De beantwoording gebeurt door directeur/eigenaren. 141 bureaus hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Dat is een response van 14%. Hieronder in het kort de uitkomsten van het SFA-deel.

Aantal bureaus response 


Wat valt op
De meeste bureaus werken met vaste medewerkers. Grotere bureaus sluiten vaker dan kleinere bureaus ook contracten voor bepaalde tijd.  Dat is mede de verklaring waarom bureaus de cao belangrijk vinden. Het is de algemeen geldende basis. Men is er ook tevreden over. Er wordt minder oneerlijke concurrentie gevoeld op arbeidsvoorwaarden, ook tussen medewerkers zelf. De cao sluit goed aan op de praktijk vindt ruim 80%.

Het functiehandboek (fhb)
is toegankelijker gemaakt, werkt beter voor medewerkers. Meer bureaus vinden het fhb makkelijker te gebruiken (van 77 naar 86%). Inschaling volgens het fhb neemt ook toe (van 69 naar 73%).
Wel is er behoefte aan een andere systematiek tussen werken en belonen vindt 55% van de bureaus, het is geen goed instrument bij wisselende taken en rollen. Dat is overigens een belangrijk onderwerp in FHB-project dit jaar waarin we het functiehandboek nog dichter bij de praktijk willen brengen. Bijna de helft van de bureaus vindt het aantal functiefamilies te groot, ook daar gaan we wat aan doen. Het handboek is vooral een leidraad en steun voor eigen invulling en afwegingen.
Men ziet graag scherpere karakteristieken om het onderscheid met een ander niveau beter te kunnen maken. Al met al met al een goede stimulans om het fhb dit jaar aan te pakken.

Ontwikkeling
krijgt meer aandacht in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Niet alleen persoonlijke ontwikkeling en/of toekomstige loopbaan, ook de ontwikkeling in huidige functie hoort daarbij.
De ontwikkelvoucher wordt bekender, inmiddels kent de helft van de architectenbureaus hem, met een voorsprong voor grotere bureaus, het gebruik valt nog (behoorlijk) tegen. In de nieuwe cao wordt gesproken van een ontwikkelbudget voor persoonlijke ontwikkeling in uren en/of in geld.
Nog niet de helft van de bureaus werkt met een opleidingsbudget gericht op de huidige functie en het huidige werk op het architectenbureau. De grotere bureaus (20+) hebben allemaal een opleidingsbudget. Dat betekent dat kleinere bureaus achterlopen op dit punt. Geen opleidingsbudget wil overigens niet zeggen dat er geen opleidingen worden gevolgd, dat wordt dan per keer en per situatie bekeken en veelal welwillend beoordeeld.

Type arbeidscontract
Arbeidsovereenkomsten staan centraal, contracten voor onbepaalde tijd overheersen, vooral grotere bureaus gebruiken ook veel contracten voor bepaalde tijd (58% van de contracten). (ook te zien aan het stijgend aantal deelnemers bij het pensioenfonds, in januari waren 8450 medewerkers aangesloten, komend van 6500 in de crisis, het waren er ooit 14.000). Kleinere bureaus gaan vooral voor afspraken voor onbepaalde tijd. Het aantal stagecontracten is bij grotere bureaus het hoogst. Vanaf 10-20 fte tussen de 9 en 10%. In de cao 2019-2021 wordt een nieuwe stageregeling opgenomen specifiek voor architectenbureaus, los van de stageregeling voor de bouw zoals tot nu toe gebruikelijk is. De cao wacht op algemeen verbindend verklaring, daarna op de website en in gedrukte versie.
Payroll en zzp-schap komen weinig voor, detachering is ook relatief laag.
De beroepservaringperiode wordt steeds vaker toegepast, iets meer dan de helft van de bureaus werkt ermee, de helft daar weer van heeft een werknemer in dienst die een opleiding aan de Academie voor Bouwkunst volgt. Deze bureaus kennen ook de verruimde mogelijkheden voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van twee naar drie jaar (TU) of vijf i.g.v. AvB). Vanaf 1 januari 2020 kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot maximaal drie jaar worden gesloten, dan wordt de buitenwerkingstelling voor afgestudeerden aan een TU overbodig.

Waar gaat duurzame inzetbaarheid over
‘Gezonde, gelukkige en blije medewerkers’ zijn de meest voorkomende antwoorden. Leren en ontwikkelen zijn ook belangrijk. De wens dat medewerkers alert blijven op (vak)ontwikkelen wordt uitgesproken. Aandacht, binding, coaching en communicatie zijn belangrijke stimulansen binnen een  stimulerende bureaucultuur. Belangrijk is dat er een goed aanbod van trainingen en cursussen is, zo breed mogelijk inclusief ruimte voor het individu. Dat zijn allemaal positieve en beloftevolle antwoorden en voornemens.
Persoonlijke ontwikkeling naast opleiden voor het vak of bureau blijft een moeilijk in te vullen onderwerp. De bekendheid is weliswaar gegroeid, van een derde naar de helft van de bureaus, maar er is  ‘weinig behoefte, medewerkers krijgen al cursussen’. De uren wordt vooral gebruikt voor cursus, opleiding en scholing. PEP/BEP is een mogelijkheid die regelmatig wordt benut. Ook beurzen en excursies komen in aanmerking.  

Opleidingsbudget
Zo’n 60% van de bureaus heeft geen vastgesteld opleidingsbudget. Daarmee wordt niet gezegd dat er geen opleidingen worden betaald. Er wordt ad hoc besloten, veelal in welwillendheid als het voorstel ‘goed’ is.  Het omgekeerde komt ook voor. Afhankelijk van de omvang van het bureau zijn er wel studiebudgetten, maar wordt er geen gebruik van gemaakt. De hoogste ( negatieve) score is bij bureaus tussen 20-40 medewerkers (33%).

Doet SFA het nog een beetje goed?
Gelukkig wel. ‘Adequate middelen en info’, ‘zeer goede in informatieve site’. ‘Vragen worden snel en duidelijk beantwoord’. ‘SFA doet goed zijn best om aan te sluiten bij de praktijk’ en ‘een prima informatiebron’ l

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans, afgekort als WAB, van kracht. Het doel van de WAB is flexibele contracten minder flexibel te maken en vaste contracten minder vast.
Werkgevers krijgen te maken met eenmalige aanpassingskosten voor het aanpassen van contracten en loonadministratie. Check bij je loonadministrateur of accountant.
Of de WAB het beoogde effect heeft, is nog niet duidelijk, dat hangt mede af van aanvullende wetgeving met betrekking tot zzp’ers en de nieuwe MKB-verzuimontzorgverzekering, waarover op dit moment nog geen zekerheid valt te geven. Bijna 2 miljoen werknemers hebben een flexibel contract.

 

Wat betekent dat voor onze branche?

Hieronder de belangrijkste veranderingen kort samengevat.

1. WW premie in twee tarieven
Een opvallende eerste verandering is de hoogte van de WW-premie. Voor ‘vaste’ werknemers gaat een laag tarief gelden, voor ‘alle andere gevallen’ een hoog tarief. Het hoge tarief is 5% hoger dan het lage.

2. Contracten voor bepaalde tijd
Contracten voor bepaalde tijd gaan van maximaal twee naar drie jaar. Voor TU-afgestudeerden die deelnemen aan de BEP maakte de cao een uitzondering, dat is na 1 januari niet meer nodig. Voor studenten aan de AvB blijft een overeenkomst voor bepaalde tijd mogelijk tot maximaal 5 jaar. Ook blijft de uitzondering voor uitzendkrachten gehandhaafd, zij mogen gedurende maximaal 5½ jaar een tijdelijk contract krijgen.
 
 3. Payrolling en functie-indeling
De payrollmedewerker krijgt recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden conform de cao als die gelden voor de eigen werknemers van de opdrachtgever (lees het architectenbureau), die werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies. Als die er niet zijn moet gekeken worden naar gelijke of gelijkwaardige functies in de branche, te vinden in het functieraster (functiehandboek).
Bij Payroll is de formele werkgever een andere dan de inhoudelijke werkgever (het architectenbureau), die juridisch technisch als opdrachtgever geldt en dus niet formeel als werkgever. Daarom konden er van de cao afwijkende afspraken gemaakt worden over de arbeidsvoorwaarden. Per 1 januari verdwijnt dat verschil. Een payrollmedewerker heeft dan ook recht op het ontwikkelbudget en andere secundaire arbeidsvoorwaarden zoals genoemd in de cao.

Belangrijk is dat de nieuwe wet de definities van de verschillende vormen van flexwerk nader omschrijft. Nu zijn er veel (verschillende) contractvarianten. Straks mag alleen voor ‘echte uitzendkrachten’ nog het versoepelde arbeidsrechtelijke regime van uitzendwerk worden toegepast (met onder meer een wachttijd voor pensioenopbouw en een langere periode van tijdelijke contracten). Een deel van de arbeidsovereenkomsten die nu nog onder het regime van uitzendwerk vallen zullen straks worden aangemerkt als payrolling. Komen we later op terug.
 
4. Payrolling en pensioen
Op die gelijke arbeidsvoorwaarden is nog wel één uitzondering mogelijk. Gelet op de extra administratieve lasten wordt werknemer niet (automatisch) opgenomen in het Pensioenfonds, de payrollmedewerker heeft wel recht op een adequate pensioenregeling die voldoet aan wettelijke criteria zoals vastgesteld in een algemene maatregel van bestuur (AMvB).  Per saldo betekent dat een pensioenregeling die geldt voor de medewerkers van een architectenbureau of de gemiddelde pensioenregeling in Nederland. Dit is ingegeven om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.
 
5. Wijziging ontslaggronden
Ontslag moet gebaseerd zijn op een redelijke grond en op in de wet genoemde ontslaggronden zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek in boek 7, BW 7:669. Nu is cumulatie van ontslagronden niet toegestaan, werkgever moet kiezen. Vanaf 1 januari kan dat een combinatie van ontslaggronden zijn met behoud van de redelijke grond. In die gevallen kan een 50 procent hogere transitievergoeding worden toegekend.
Bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding in combinatie met onvoldoende functioneren of verwijtbaar handelen van werknemer. De rechter beoordeelt het uiteindelijk als partijen het niet eens kunnen worden.

6. Transitievergoeding
Het recht op transitievergoeding geldt nu na twee jaar. Een belangrijke reden waarom er 23 maandscontracten worden gesloten. Dat recht gaat per 1 januari in vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Ook in de proeftijd is er recht op een transitievergoeding. Voor alles korter dan een jaar geldt een pro rata berekening. De werkgever kan een vergoeding bij het UWV aanvragen als de werknemer ziek uit dienst gaat. Deze vergoeding is ook van toepassing bij bedrijfsbeëindiging van een kleine werkgever vanwege ziekte, overlijden, of het bereiken van de AOW-leeftijd van de ondernemer zelf.
 
De hogere opbouw na 10 jaar dienstverband vervalt.  Het was 1/3 maand salaris over de eerste tien jaar, een 1/2 maand over de jaren daarna. (In de WWZ bedoeld om werknemers ouder dan 50 jaar gedurende een overbruggingsperiode  te beschermen, die periode wordt nu beëindigd.) Voor alle dienstjaren geldt  vanaf 1 januari een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar, of als het minder is dan een jaar pro rata. Dat geldt dus ook voor de dienstjaren van voor deze wijziging. Daar geldt nog wel een overgangsregeling voor: als de ontslagprocedure is gestart voor 1 januari 2020 of als de arbeidsovereenkomst voor die datum is opgezegd of als werknemer voor die datum met ontslag heeft ingestemd, is de oude regeling nog van toepassing.
 
7. Verruiming van in mindering brengen gemaakte kosten op transitievergoeding
Kosten die werkgever heeft gemaakt voor de bevordering van kennis en vaardigheden die zijn aangewend voor een andere functie binnen de eigen organisatie (was t.b.v. mogelijk werken in andere organisaties), kunnen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding. (Wel verstandig dit met elkaar schriftelijk vast te leggen bij het aangaan van die verplichting.)

8.  Oproepkrachten
Oproepkrachten krijgen meer rechten. We komen hier later op terug op de website of een volgende nieuwsbrief, is nog wel een ingewikkeld onderwerp.   
 
9. Effecten
Afhankelijk van het aantal vaste en flexibele medewerkers gaat de totale loonsom omlaag of omhoog (a.g.v. hogere premies flexibele werknemers).
Het is onduidelijk of de WAB zal leiden tot een verschuiving van flex naar vast, dat zal blijken in de praktijk. Werkgevers blijven wellicht huiverig voor de risico’s wanneer werknemers ziek of arbeidsongeschikt worden. Minister Koolmees (SZW)  probeert vóór 1 januari een nieuwe ‘MKB-verzuimontzorgverzekering’ met ‘Poortwachtergarantie’ te regelen, vanwege een mogelijke vlucht van flexibel naar zzp’ers. De handhaving van de wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020 (met uitzondering van ‘kwaadwillenden’). De minister wacht hierover het advies van de commissie Borstlap af. Eerdere plannen bleken mogelijk strijdig met het Europees mededingingsrecht.

Tot zover de eerste berichtgeving over de WAB. Heb je vragen of is iets onduidelijk, neem dan contact op met de helpdesk, info@sfa-architecten.nl.

Nieuwe website

We hebben een nieuwe website, www.sfa-architecten.nl, toegankelijk en eenvoudig. Met drie hoofdonderwerpen, Cao, Helpdesk en The Human Factor. De cao is toegankelijker gemaakt, je wordt meegenomen in de toelichting naar de gewenste artikelen. Geordend op thema’s met doorklik. Helpdesk hanteert dezelfde systematiek, je bent snel bij het onderwerp en antwoord op veel gestelde vragen en je vindt er tools. The Human Factor is in opbouw, gaat over informatie over de werkenden in de branche met achtergrondinformatie, nuttige overzichten en statistieken en – op komst – interviews. In de loop van 2019 volgt The Human Factor in gedrukte versie. Daarin ook de bevindingen van ons project over duurzame inzetbaarheid, Warmlopen voor de Toekomst getiteld, dat recent is afgerond. Als je ergens tegen aan loopt, bericht ons dan, zodat we alles zo snel mogelijk compleet kunnen maken.

SFA heeft voor de totstandkoming van de nieuwe website een financiële bijdrage ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Enquête reparatie derde WW jaar

Deze week ontvangen alle medewerkers van architectenbureaus per post een korte enquête in de brievenbus. Ben je voor of tegen reparatie van het derde WW-jaar is de kernvraag. Een toelichting op die vraag staat in de bijbehorende brief. Het antwoord wordt anoniem verwerkt, beantwoording kan schriftelijk per antwoordenvelop of digitaal, in beide gevallen met een uniek – anoniem – nummer om te voorkomen dat er dubbel gestemd wordt. Je naam kan niet teruggevonden worden, privacy is gegarandeerd.

De uitkomst bepaalt het besluit dat cao-partijen nemen, de reparatie van het derde WW-jaar wel of niet invoeren voor de branche, de meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist of het ja of nee wordt.

De enquête wordt 28 mei verzonden, deadline beantwoording is 16 juni.

SFA organiseert de enquête in opdracht van en in nauw overleg met cao-partijen.

WAB, Wetsontwerp Arbeidsmarkt in Balans

We houden jullie op de hoogte van de veranderingen die – als het allemaal doorgaat – de WAB met zich meebrengt en welke gevolgen dat heeft. De beoogde invoering van de WAB is 1 januari 2020.

 

De nieuwe cao

Cao-partijen zijn akkoord met de wijzigingen en aanvullingen in de nieuwe cao, het onderhandelaarsakkoord was al eerder gepubliceerd. De cao is naar het ministerie van SZW gestuurd voor een algemeen verbindendverklaring. Dat kan acht weken duren. Daarna wordt de cao op de website gezet met de nieuwe toegankelijkheid en wordt een gedrukte versie gemaakt. Er zijn al heel wat bureaus die er één of meer besteld hebben. Dat kan nog steeds op info@sfa-architecten.nl. Je aanmelding wordt genoteerd, je krijgt bericht als de cao klaar is.