CAO

Artikel 37

  1. De vakantie  wordt vastgesteld volgens de wensen van werknemer, tenzij zwaarwegende bedrijfsomstandigheden dat in de weg staan. In dat geval laat werkgever dat binnen veertien dagen na indiening van de vakantieaanvraag, gemotiveerd weten aan werknemer.
  1. Werknemer die in een vakantiejaar recht heeft op 160 vakantie-uren of meer, zal daar van ten minste 80 uur aaneengesloten opnemen, tenzij werknemer en werkgever in onderling overleg een andere invulling afspreken.
  1. Op religieuze feestdagen kan werknemer een vakantiedag opnemen.