CAO

Artikel 17

 1. De geldende wet- en regelgeving is van toepassing. Vanaf 2020 is er bij ontslag recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Elke werknemer heeft recht op een vergoeding als het initiatief tot ontslag komt van de werkgever. Ook tijdelijke contracten die niet worden voortgezet. De hoogte is 1/3 maand per gewerkt jaar. Ook 50-plussers zijn hun voordeel vanaf 2020 kwijt.
 1. Er is geen recht op een transitievergoeding:
  1. als werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt / zelf ontslag neemt.
  2. als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer.
  3. als werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  4. bij surseance van betaling of faillissement van werkgever.
  5. als werkgever in de schuldsanering zit. 
 1. a. De inzetbaarheidskosten door werkgever gemaakt voor werknemer kunnen worden verrekend met de transitievergoeding voor zover passend binnen wettelijke kaders.
  b.  De kosten moeten op voorhand en schriftelijk aan de werknemer zijn meegedeeld voordat de kosten zijn gemaakt.
  c. De werknemer moet er op voorhand schriftelijk mee hebben ingestemd dat deze kosten in mindering worden gebracht op zijn transitievergoeding.