Future search: toekomstgerichte arbeidsrelaties

SFA start het traject 'toekomstgerichte arbeidsrelaties'. Dit is één van de spin-offs van het verkenningsproject naar duurzame inzetbaarheid, inclusief de bijeenkomst ‘Warm lopen voor de toekomst' op 28 november 2018 in Pakhuis de Zwijger.

Hoe blijven bureau en medewerkers relevant in het licht van 2030, wat hebben zij daarvoor nodig van de branche? 

We doen een "future search" waarmee cao-partijen en SFA-bestuur op 12 december 2018 een start hebben gemaakt. In vijf bijeenkomsten in januari en februari 2019 gaan we met een representatieve dwarsdoorsnede van de branche de toekomst van de arbeidsrelaties verkennen en ontwerpen: werkgever/werknemer/zzp’er; leeftijd/geslacht, randstad/regio etc., voorloper/volger, gespecialiseerd/generiek. Het aantal deelnemers per bijeenkomst varieert. 

Future search_600 pix

Wil jij meedoen?
We richten ons de eerste bijeenkomst op trends en opgaven in het licht van de toekomst. De BNA toekomstscenario’s trekken al ingezette trends als digitalisering, automatisering en internationalisering door. Wat vragen die aan competenties? Wat als je een specifieke richting inslaat?
Zin om mee te doen? Meld je aan via info@sfa-architecten.nl, onder vermelding van 'future search'. We informeren je dan wanneer de eerste bijeenkomst plaatsvindt.

Vragen in future search, trechteren naar oplossingen
De kernvraag is hoe je als medewerker, als bureau relevant blijft in een veranderende wereld? Hoe als cao-partijen, als SFA?
Deze vraag stelden we eerder aan de hand van levenskaarten, (profielschetsen). Welke trends spelen er in de werkomgeving en in de sociale omgeving? Hoe geef je de relatie tussen werken en belonen toekomstbestendig vorm, ook als je wisselende rollen en taken vervult? Heeft ontwikkelen daarin een plek? Ontwikkelen en leren vallen buiten de formele beoordeling en waardering en krijgen daardoor in het instrumentarium niet de benodigde prioriteit. Welke trends spelen er in de werkomgeving en in de sociale omgeving?
Het is van belang om de trends en opgaven van het hele ecosysteem in beeld te krijgen: cao-partijen, SFA, werkgevers, werknemers en zelfstandigen of freelancers in de branche. Daarvoor is brede input nodig. Welke trends en opgaven zie jij?

Als dat beeld compleet is kunnen we vanaf bijeenkomst drie gaan trechteren en prioriteren en van daaruit oplossingsrichtingen gaan formuleren. En vervolgens oplossingen voorleggen.

Uitnodiging en aanmelding
Door mee te doen, krijg je een scherper beeld van de trends en opgaven voor het werken van vandaag en morgen en je doet contacten op. Je loopt daarmee warm voor je eigen toekomst en je helpt de branche om de juiste beslissingen te nemen. Voel je ervoor om mee te doen met de startbijeenkomst van de future search? Of een latere bijeenkomst? Meld aan via info@sfa-architecten.nl.


SFA ontvangt voor dit project gericht op duurzame inzetbaarheid een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Eu_logo