Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is 1 juli 2016 in werking getreden, met onmiddellijke ingang. Het ontslagrecht is per 1 juli 2015 al gewijzigd. Hieronder omschrijven we beknopt de belangrijkste wijzigingen. 

Overgangsperiode en WWZ: max 2 jaar en/of 3 contracten
Tot 1 juli 2016 waren op basis van de cao vijf contracten in maximaal vier jaar mogelijk (cao 2015-2017 artikel 5 lid 3). De WWZ beperkt deze contractvorm tot maximaal 2 jaar en 3 contracten. 
Vanaf 1 juli 2016 geldt de WWZ met onmiddellijke ingang. Hogere aantallen dan maximaal 2 jaar en 3 contracten zijn vanaf die dag niet meer toegestaan. Dus (voor die datum) aflopende contracten die opgeteld met eerdere overeenkomsten voor bepaalde tijd langer dan twee jaar duren en in aantal de drie overstijgen, kunnen niet verlengd worden anders dan dat vanaf dat moment een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Aanzeggen
Met betrekking tot een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - die voor zes maanden of langer is aangegaan – moet door werkgever uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aangezegd worden  aan werknemer. Dat geldt zowel voor verlenging als beëindiging en het mag per email. 
Als werkgever de overeenkomst wil verlengen, zal hij in die email ook moeten aangeven onder welke omstandigheden dat zal kunnen gebeuren. Dus geen opzeggen, maar aanzeggen. Ook bij verlengen dus.
Dit ‘aanzeggen’ geldt vanaf 1 januari 2015, attentie dus, anders komen er boetes in de vorm van een extra maand salaris of een deel daarvan als de termijn niet of niet volledig in acht wordt genomen.

Uitzonderingen
Een projectovereenkomst (‘voor de duur van een bepaald werk’) die niet op een vaste kalenderdatum eindigt, hoeft niet aangezegd te worden. Dat geldt ook voor de eerste 26 weken van een uitzendovereenkomst ( of in geval van afwijking bij cao: maximaal gedurende 78 weken) waarin een uitzendbeding is opgenomen.

De aanzegging kan al meteen gedaan worden bij het aangaan van de overeenkomst. Als nog niet bekend is of de overeenkomst verlengd gaat worden, is dit administratief misschien handig, maar niet verstandig. Stel dat werkgever drie keer verlengd, ondanks de aanzegging bij het begin (dat kan, herroepen van een besluit), dan is het maar de vraag of werkgever bij de derde keer ook serieus meent, oftewel als werknemer zegt dat hij dit trucje nu wel kent, kan er zomaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan zijn en moet werkgever gaan uitleggen dat het anders is bedoeld. Anders gezegd, alleen doen als het ook werkelijk zo bedoeld is.

Transitievergoeding
Geldt vanaf twee jaar dienstverband, óók bij contracten voor bepaalde tijd!
Zie voor meer informatie ook de pagina over ontslagrecht.