De cao voor architectenbureaus 2015-2017 heeft een looptijd van 1 maart 2015 tot en met 28 februari 2017. Het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus maakt onderdeel uit van de cao. Salarissen staan vermeld in artikel 15 en 18. Per 1 januari 2017 geldt 0,75% loonstijging.  

> cao 2015-2017 Opmaak boekje (pdf)
> cao 2015-2017 Opmaak A4 (pdf)

De cao is algemeen verbindend verklaard – ofwel verplicht voor alle architectenbureaus - uitgezonderd hoofdstuk 2 (minimumtarieven voor opdrachtnemers). De minimumtarieven voor opdrachtnemers zijn ook niet verplicht voor BNA-leden, zulke afspraken gelden sector-breed of niet.

Het hoofdstuk met minimumtarieven is naar volle overtuiging van cao-partijen opgenomen op basis van redelijkheid, billijkheid, gelijkheid en fatsoen. Doel van deze minimumtarieven was om binnen én tussen bureaus een gelijk speelveld te creëren, met als uitgangspunt gelijk loon voor gelijk werk en dus ook: geen oneerlijke concurrentie op arbeidsvorm. Juist in een tijd waarin het aandeel flexibele arbeid stijgt is het naar mening van cao-partijen belangrijk bureaus hierin te faciliteren.
Om opdrachtnemers die hetzelfde werk uitvoeren als werknemers vergelijkbaar te kunnen belonen zijn in tabel 12 afgeleide minimum uurtarieven opgenomen.

A
lle tabellen (salarissen en uurtarieven) zijn ook als separate documenten beschikbaar.